Návrh na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc

Návrh na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc predložil Úrad vlády Slovenskej republiky na medzirezortné pripomienkové konanie  v lehote od 13.2.2020 do 26.2.2020. Ide o legislatívny proces vedený pod číslom LP/2020/66.
 
Úrad vlády uviedol, že cieľom materiálu je určenie gestorských a spolugestorských rezortov, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc do slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov. Návrh na určenie gestorstva obsahuje 20 smerníc, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie od poslednej aktualizácie v období od 1. augusta 2019 do 31. januára 2020. Termíny ich prebratia do slovenského právneho poriadku sú určené vo väzbe na termíny prebratia smerníc, platné pre členské štáty EÚ. Primárnym cieľom návrhu je rozdelenie zodpovednosti jednotlivých ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za prebratie smerníc do vnútroštátneho právneho poriadku Slovenskej republiky. V neposlednom rade materiál poskytuje prehľad o najnovšie prijatých smerniciach, ktoré boli publikované v Úradnom vestníku Európskej únie v predchádzajúcom polroku. Podľa článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) smernice predstavujú záväzné právne akty vo vzťahu k tým členským štátom, ktorým sú určené, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má úpravou obsiahnutou v smernici dosiahnuť. Voľba foriem a metód zosúladenia vnútroštátneho právneho poriadku, prijatia transpozičných opatrení potrebných na zabezpečenie vynútiteľnosti a riadnej aplikácie predmetnej smernice sú ponechané na výber členským štátom. Takýto postup rešpektuje existujúce legislatívne tradície jednotlivých členských štátov a zároveň im dáva možnosť prispôsobiť znenie transpozičného opatrenia z hľadiska terminológie a štruktúry tak, aby vytvoril s ostatnými súčasťami vnútroštátneho právneho poriadku konzistentný celok.  
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora informovala svojich členov o návrhu a vyzvala ich na zaslanie pripomienok v termíne do 22.2.2020.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce