Vyhláška MPRV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hovädzieho dobytka

Vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie  v lehote od 21.2.2020 do 2.3.2020. Ide o legislatívny proces vedený pod číslom LP/2020/77.
 
Ako uviedlo ministerstvo, návrh vyhlášky je potrebné prijať najmä na účel dosiahnutia súladu ustanovenia o zasielaní dokladu o premiestnení hovädzieho dobytka držiteľmi zvierat s ustanovením § 37 ods. 2 písm. b) ôsmym bodom zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 184/2018 Z. z.
 
Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby pôvodný držiteľ zvieraťa pri jeho predaji, darovaní alebo inom premiestnení ďalšiemu držiteľovi (napr. na účely výstavy, vnútropodnikového premiestnenia medzi chovmi) zasielal doklad o premiestnení zvieraťa priamo osobe poverenej vedením centrálneho registra hospodárskych zvierat, ktorou je štátny podnik Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. (ďalej len „poverená osoba“). V zmysle súčasného znenia vyhlášky si pôvodný držiteľ zvieraťa takúto povinnosť plní nepriamo potvrdením dokladu, ktorý zasiela poverenej osobe nový držiteľ zvieraťa, t. j. pôvodný držiteľ zvieraťa nevie ovplyvniť čas, kedy dôjde k odoslaniu dokladu o premiestnení hovädzieho dobytka poverenej osobe. Úpravou sa dosiahne nezávislosť pôvodného držiteľa zvieraťa od nového držiteľa zvieraťa pri plnení lehoty sedem dní na zaslanie dokladu o premiestnení hovädzieho dobytka poverenej osobe od dátumu jeho premiestnenia, čo má význam najmä pri držiteľoch zvierat, ktorí nevyužívajú možnosť zasielania dokladov elektronicky cez prístup farmára na webovom sídle poverenej osoby, ale poštové služby.
 
Ďalej sa v návrhu vyhlášky spresňuje spôsob zasielania dokladu o premiestnení hovädzieho dobytka a hlásenia zmien v chove hovädzieho dobytka poverenej osobe, spresňujú sa pravidlá o vydávaní duplikátov pasu hovädzieho dobytka a o vrátení pasu poverenej osobe v prípade úhynu, zabitia, straty alebo odcudzenia zvieraťa. Precizujú sa tiež niektoré informácie, ktoré sú uvedené v centrálnom registri hospodárskych zvierat a v individuálnom registri vedenom v chove hovädzieho dobytka.
 
Účinnosť vyhlášky sa navrhuje od 1. apríla 2020. Dátum účinnosti je stanovený s ohľadom na potrebu vyhovieť požiadavkám Európskej komisie vo vzťahu k zisteniam auditu EK č. LAR/2017/008/SK s cieľom splnenia Akčného plánu MAPS ABB03 SK01.
 
Včasné prijatie vyhlášky je potrebné aj s cieľom vyhnúť sa ďalším negatívnym finančným následkom vo vzťahu k vyplácaniu priamych platieb. Vzhľadom na to, že od 1. apríla 2020 sa predpokladá začiatok obdobia podávania žiadostí chovateľov hovädzieho dobytka o priame platby Pôdohospodárskej platobnej agentúre na rok 2020, je potrebné, aby už k tomuto dátumu bolo možné v rámci ďalších auditov Európskej komisie preukázať funkčnosť systému, v ktorom pôvodný držiteľ zvieraťa, ktorý je zároveň žiadateľom o priame platby, samostatne zasiela doklad o premiestnení hovädzieho dobytka do centrálneho registra hovädzieho dobytka.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zaslala materiál členom komory spolu so žiadosťou o zaslanie pripomienok v termíne do 26.2.2020.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN