Preverovanie priamych zahraničných investícií do únie

V období od 3.2.2020 do 14.2.2020 je na medzirezortné pripomienkové konanie predložený Návrh na zriadenie kontaktného miesta pre vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Ide o legislatívny proces vedený pod číslom LP/2020/46.
 
Ministerstvo hospodárstva uviedlo, že cieľom nariadenia je ochrana členských štátov ale aj Európskej únie ako celku pred priamymi zahraničnými investíciami, ktoré môžu ohroziť alebo narušiť bezpečnosť a verejný poriadok. Ide najmä o investície z tretích krajín smerujúce do oblastí kritickej infraštruktúry (napr. energetická infraštruktúra, infraštruktúra v oblasti bezpečnosti), kritických technológií a položiek s dvojitým použitím (napr. umelá inteligencia, robotika, kybernetická bezpečnosť), a investície s možným vplyvom na dodávky kritických vstupov (napr. energia, potravinová bezpečnosť), na prístup k citlivým informáciám vrátane osobných údajov alebo na schopnosť ich kontrolovať, či na slobodu a pluralitu médií. Relevantným faktorom je tiež história zahraničného investora, prípadná kontrola vlády tretieho štátu nad zahraničným investorom a pod. V zmysle súčasného nastavenia mechanizmov spolupráce, nariadenie predpokladá spoluprácu predovšetkým formou zdieľania informácií o priamych zahraničných investíciách realizovaných v Európskej únii. V tejto súvislosti bude žiadúca spolupráca kontaktného miesta s príslušnými štátnymi orgánmi Slovenskej republiky (v závislosti od charakteru investície, segmentu, do ktorého smeruje, povahy zahraničného investora, lokality umiestnenia atď.), ako aj s podnikateľmi a zahraničnými investormi, ktorí sa na priamej zahraničnej investícii podieľajú. Kontaktné miesto nebude v úvodnej fáze vykonávať samotné preverovanie priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike. Hlavná úloha bude spočívať v zabezpečovaní informácií pre ostatné členské štáty a Európsku komisiu v prípade, ak by tieto na základe nariadenia z dôvodov bezpečnosti a verejného poriadku o ne požiadali. Informácie poskytované prostredníctvom kontaktného miesta budú obmedzené na rozsah, ktorý je kontaktné miesto schopné v rámci legislatívnych možností získať. V prípade vzniku pochybností o vplyve priamej zahraničnej investície smerujúcej do iného členského štátu na bezpečnosť a verejný poriadok v Slovenskej republike, bude kontaktné miesto adresovať svoje otázky a pripomienky k danej investícii dotknutému členskému štátu.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora informovala svojich členov o návrhu a vyzvala ich na zaslanie pripomienok v termíne do 11.2.2020 na kontaktný e-mail: [email protected].

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce