Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách

Návrh materiálu je predložený na medzirezortné pripomienkové konanie Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v lehote od 30.1.2020 do 19.2.2020. Ide o legislatívny proces vedený pod číslom LP/2020/32.
 
Predložený návrh vyhlášky má za cieľ zmenu ustanovení vyhlášky č. 228/2014 Z. z., ktoré upravujú požiadavky pre poskytovanie informácií o obsahu biopaliva v automobilovom benzíne a v motorovej nafte spotrebiteľom na čerpacích staniciach. Ide o snahu o legislatívne sprehľadnenie a zjednodušenie týchto informačných požiadaviek. Cieľom je tiež poskytnúť používateľom motorových vozidiel jasné a ľahko pochopiteľné informácie o motorových palivách dostupných na čerpacích staniciach a o kompatibilite ich motorových vozidiel s rôznymi druhmi motorových palív s obsahom biopalív.
V súčasnosti existujú dva odlišné spôsoby poskytovania informácií o obsahu biopaliva v automobilovom benzíne a v motorovej nafte spotrebiteľom, ktoré vyplývajú z dvoch rozdielnych právnych noriem s rozdielnymi gestormi v podobe MŽP SR a MH SR. Vzhľadom na obsahovú podobnosť však v praxi môže dochádzať k prelínaniu uvedených dvoch spôsobov označovania výdajných stojanov na čerpacích staniciach. Nakoľko súčasný stav spôsobuje značnú disharmóniu, MŽP SR vypracovalo legislatívnu úpravu, ktorej cieľom je zosúladenie týchto dvoch spôsobov označovania na čerpacích staniciach, tak aby bolo zabezpečené sprehľadnenie a zjednodušenie poskytovania informácií spotrebiteľom. Navrhuje sa spresnenie znenia § 9 ods. 7 a 8 nasledovným spôsobom:  
 
„(7) Podnikateľ, ktorý predáva automobilový benzín s obsahom etanolu, poskytuje spotrebiteľom informáciu o obsahu biopaliva v automobilovom benzíne, a to jej označením na výdajnom stojane a výdajnej pištoli podľa technickej normy26a) alebo iným obdobným spôsobom. Uvedené označenie musí byť ľahko čitateľné a pevne pripevnené. Označenie musí byť umiestnené na výdajnom stojane a výdajnej pištoli tak, aby bolo dobre viditeľné.
 
(8) Podnikateľ, ktorý predáva motorovú naftu s obsahom metylesterov mastných kyselín, poskytuje spotrebiteľom informáciu o obsahu biopaliva v motorovej nafte, a to jej označením na výdajnom stojane a výdajnej pištoli podľa technickej normy26a) alebo iným obdobným spôsobom. Uvedené označenie musí byť ľahko čitateľné a pevne pripevnené. Označenie musí byť umiestnené na výdajnom stojane a výdajnej pištoli tak, aby bolo dobre viditeľné.
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie: „26a) STN EN 16942 Palivá. Označovanie kompatibility vozidiel. Grafické označovanie informácií pre spotrebiteľa (65 6500).“.
 
Legislatívny proces je zverejnený na
 
Členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory bol návrh zaslaný na pripomienkovanie v lehote do 14.2.2020 na kontaktný e-mail: [email protected]

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN