Program starostlivosti o chránené vtáčie územie Žitavský Luh na roky 2020 - 2049

V období od 24.1.2020 do 30.1.2020 predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie Program starostlivosti o chránené vtáčie územie Žitavský luh na roky 2020 - 2049. Ide o legislatívny proces vedený pod číslom  LP/2020/28.
 
Ako uviedlo ministerstvo, vypracovanie Programu starostlivosti o CHVÚ Žitavský luh na roky 2020 –je príspevkom k naplneniu medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, predovšetkým ustanovení článku 3 smernice Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva a vyplýva tiež z § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa pre jednotlivé CHVÚ spracúvajú programy starostlivosti (spravidla na obdobie 30 rokov). Na neplnenie tejto úlohy Európska komisia upozornila Slovenskú republiku v EÚ pilote č. 8936(2016) ENV. Pre prípravu programov starostlivosti o CHVÚ boli využité finančné prostriedky z Operačného programu Životné prostredie 2007 – 2013. Odborný návrh bol spracovaný podľa štruktúry upravenej v prílohe č. 18 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Prvé predstavenie odborného návrhu Programu starostlivosti o CHVÚ Žitavský luh sa konalo dňa 2. novembra 2015 na Obecnom úrade v Mani. Program starostlivosti o CHVÚ Žitavský luh je nelegislatívnym materiálom, ktorým sa spresňujú zásady využívania územia, ustanovujú ciele ochrany druhov vtáctva a určujú opatrenia na dosiahnutie dlhodobých a operatívnych cieľov. Hlavným cieľom Programu starostlivosti o CHVÚ Žitavský luh je zlepšiť súčasný stav druhov chriašť bodkovaný, kačica chrapačka a zachovať stav druhu kaňa močiarna, ako aj zvýšiť poznanie prírodných hodnôt a zlepšiť spoluprácu s vlastníkmi a správcami pozemkov pri ochrane vtáctva. Schválením predkladaného materiálu preto dôjde ako k naplneniu záväzku stanovenia cieľov ochrany pre územie sústavy Natura 2000, tak aj k splneniu celkového záväzku na zlepšenie priaznivého stavu predmetov ochrany a k posilneniu súčinnosti dotknutých subjektov pri zabezpečení starostlivosti o toto cenné chránené územie. 
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zaslala materiál členom komory spolu so žiadosťou o zaslanie pripomienok v termíne do 29.1.2020 na kontaktný e-mail: [email protected].

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce