Návrh na doplnenie materiálovej skladby pohotovostných zásob

Návrh na doplnenie materiálovej skladby pohotovostných zásob predložila Štátna správa hmotných rezerv Slovenskej republiky na medzirezortné pripomienkové konanie v lehote od 30.1.2020 do 12.2.2020. Jej legislatívny proces je vedený pod číslom LP/2020/42.
 
Ako sa uvádza v predkladacej správe, Správa štátnych  hmotných rezerv SR vytvára pohotovostné zásoby na základe zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., v súlade s krízovým plánom SŠHR SR a to v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a okresnými úradmi.
 
Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 20. novembra 2018 schválila uznesením č. 513 materiál „Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2019 – 2020“.  Schválený materiál stanovil kvantitatívnu a kvalitatívnu skladbu pohotovostných zásob na roky 2019 – 2020 a zároveň navrhol novú štruktúru skladby skupín PZ s odôvodnenými navrhovanými zmenami. Predkladaný materiál dopĺňa uvedený Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2019 – 2020 s účinnosťou schválenia vládou SR do dňa 31. decembra 2020. V priebehu roka 2019 SŠHR SR participovala na odborných prípravách orgánov krízového riadenia v rámci miestnej štátnej správy a územnej samosprávy. Z aplikačnej praxe a požiadaviek vznesených na odborných prípravách krízových štábov vyplynula potreba na úpravu a doplnenie materiálovej skladby PZ na roky 2019 – 2020 v súvislosti s novými okolnosťami vyplývajúcimi z aktuálnych klimatických zmien, ktorých následkom sú mimoriadne udalosti, najmä snehové kalamity, prívalové dažde, suchá, povodne, ďalšie mimoriadne udalosti, ako aj z dôvodu zabezpečenia komplexného dočasného núdzového ubytovania obyvateľstva. Cieľom predkladaného materiálu je upraviť a zabezpečiť skladbu pohotovostných zásob tak, aby spĺňala súčasné požiadavky dotknutých orgánov krízového riadenia a aplikačnej praxe, a to prostredníctvom rozšírenia a doplnenia pohotovostných zásob o prostriedky nevyhnutné pre zabezpečenie riešenia mimoriadnych udalostí súvisiacich s klimatickými zmenami, zabezpečenia logistickej prepravy požadovanej techniky, zabezpečenia obyvateľstva postihnutého mimoriadnymi udalosťami súvisiacimi s nedostatkom pitnej vody, ako aj na zabezpečenie komplexného dočasného núdzového ubytovania obyvateľstva, ako aj predložiť Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky a na základe jej odporúčania vláde SR predmetný materiál na schválenie a realizovať schválené zmeny.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zaslala materiál členom komory spolu so žiadosťou o zaslanie pripomienok v termíne do 7.2.2020 na kontaktný e-mal: [email protected].

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce