Monitoring jesenných prác k 24.10.2019

Pri monitorovaní a vyhodnocovaní jesenných prác vychádza Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) z informácií získaných od členov SPPK, resp. RPPK a za okresy, za ktoré má SPPK k dispozícii údaje.
 
 
Medziročné porovnanie stavu začiatku jesenných prác uvádzame pri niektorých regiónoch v správe za 39. týždeň.
 
Stav porastov a predpoklad úrod jesenných plodín po jari a lete uvádzame v správe za 41. týždeň.
 
Aktuálne k 17.10.2019 pokročili jesenné práce nasledovne: celkovo bola kukurica na zrno pozbieraná na 23 % výmery, slnečnica na 94 %, cukrová repa na 35 % a zemiaky na 82 % výmery, pokračoval výsev ozimín, hnojenie a prípravu pôdy, ošetrovanie repky.
 
Veľmi priaznivé, suché počasie Babieho leta v 42. týždni umožnilo na väčšine územia Slovenska výrazne pokročiť vo výseve ozimín a v zbere jesenných plodín. Podrobnejšie údaje za priebeh jesenných prác, podiel pozberaných výmer (vrátane nárastu oproti 41. týždňu) a priemerné úrody jednotlivých plodín, aktuálne k 24.10.2019 uvádzame pri jednotlivých regiónoch/okresoch a v zberovej tabuľke.
 
Aktuálny prehľad počasia
 
Najviac zrážok v 42. týždni bolo na západnom Slovensku do 3 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola v utorok takmer 26 °C na Dolnom Zemplíne. Najnižšia teplota bola vo štvrtok ráno -1 °C v Slovenskom raji. Po väčšinu týždňa bolo slnečno, len v niektorých dňoch bolo viacej nízkej oblačnosti, ktorá sa ojedinele udržala po celý deň.
 
Zatiaľ, čo v 41. týždni sa zrážky vyskytli na väčšine územia Slovenska, v 42. týždni sa na väčšine Slovenska zrážky nevyskytli. Za spolupôsobenia vyšších teplôt a nízkeho úhrnu zrážok sa začína prejavovať mierne zväčšenie plochy oblastí so začínajúcim suchom. Pre ilustráciu tejto zmeny uvádzame mapové zobrazenie intenzity sucha za 41. a 42. týždeň. Keďže v nasledujúcom týždni sa očakáva pribúdanie zrážok a znižovanie denných teplôt, je predpoklad na zníženie intenzity sucha. Je však otázny dostatok vlahy pre oziminy.
 
 
Mapa sucha za 41. týždeň (zdroj: SHMÚ)
 
 
Mapa sucha za 42. týždeň (zdroj: SHMÚ)
 
 
Informácie z regiónov
 
Bratislavskom regióne (okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec) bolo k záveru 39. týždňa roku 2019, resp. k začiatku 40. týždňa (03.10.) pozberaných 80 % výmery slnečnice, 19 % výmery cukrovej repy a 45 % výmery zemiakov. V 40. týždni začal zber kukurice na zrno. Zároveň sa ukončil zber slnečnice s priemernou úrodou 2,50 t/ha. Prebiehal zber zemiakov, cukrovej repy. V 40. týždni bol ukončený osev repky ozimnej, pšenica ozimná bola osiata na 36 %, jačmeň ozimný na 50 %, raž ozimná na 68 %. V 41. týždni pokročil v dôsledku priaznivého počasia osev pšenice ozimnej (50 %), jačmeňa ozimného (60 %), raže ozimnej (80 %), repka je osiata na 100 %, ukončený bol zber slnečnice s priemernou úrodou 2,50 t/ha. Zber ostatných plodín prebieha bez problémov, kukurica bola pozberaná na 30 % výmery s priemernou úrodou 6,50 t/ha, cukrová repa na 26 % výmery s priemernou úrodou 64,00 t/ha, zemiaky na 95 % výmery s priemernou úrodou 45,00 t/ha. V 42. týždni pokročil zber kukurice na zrno (44 %) s  úrodou 6,90 t/ha pri vlhkosti 14 %. Zber ostatných plodín prebieha bez problémov vzhľadom na priaznivé počasie, cukrová repa je pozberaná na 28 % výmery, zemiaky na 98 % výmery. Osev ozimín je náročný kvôli teplému a suchému počasiu. Oziminy sú následne ošetrované herbicídmi, plánuje sa ošetrenie proti prenášačom viróz. Repka ozimná je osiata na 100 %, pšenica ozimná na 68 %, jačmeň ozimný na 65 %, raž na 90 %, hrach na 40 %.
 
V okrese Galanta vyorávka cukrovej repy bola odštartovaná začiatkom septembra pred zahájením cukrovarníckej kampane. K záveru 39. týždňa bolo pozberaných 80 % výmery slnečnice, 31 % výmery cukrovej repy a 24 % výmery zemiakov. V 40. týždni pokračovala vyorávka cukrovej repy (38 % výmery s priemernou úrodou 50,00 t/ha) a riadi sa dohodnutým harmonogramom medzi cukrovarom a pestovateľmi. V okrese bol už v poslednej fáze zber slnečnice (pozberaných bolo 93 % výmery s priemernou úrodou 2,65 t/ha), kde sú očakávané priemerné a vo viacerých prípadoch podpriemerné výsledky, z dôvodov veľkých výkyvov počasia počas vegetácie. Zemiaky boli pozberané na 31 % výmery s priemernou úrodou 20,00 t/ha. V priebehu 40. týždňa sa začal zber kukurice na zrno, hoci zrno sa vyznačuje ešte vyššou vlhkosťou, avšak plochy po kukurici budú slúžiť k založeniu porastov ozimín. Sejba ozimnej pšenice mäkkej i tvrdej bola zahájená v priebehu 41. týždňa. V okrese v priebehu 42. týždňa dôjde k ukončeniu zberu slnečnice (k záveru 41. týždňa bolo pozberaných 98 % výmery s priemernou úrodou 2,60 t/ha). Zber kukurice na zrno (k záveru 41. týždňa bolo pozberaných 8 % výmery) sa aktuálne vykonáva na parcelách, kde po zbere bude vykonaná príprava pôdy na zasiatie ozimnej pšenice. Zber cukrovej repy je vykonaný na 46 % výmery s priemernou úrodou 50,00 t/ha, zber zemiakov na 58 % výmery s priemernou úrodou 20,00 t/ha. Poľnohospodári v tomto období zapracovávajú do pôdy aj vysiate letné medziplodiny, ktoré vďaka zrážkam dávajú veľkú hmotu, ktorá má za úlohu vylepšiť ornú pôdu. Vďaka príjemnému počasiu jesenné poľnohospodárske práce mali dobré pokračovanie aj v 42. týždni (tomu zodpovedá aj nárast pozberaného podielu jednotlivých plodín) a okrem zberových prác sa poľnohospodári venujú i založeniu okrem vysiateho ozimného jačmeňa aj tvrdej a mäkkej ozimnej pšenice. K záveru 42. týždňa bola kukurica na zrno pozberaná na 24 % výmery s priemernou úrodou 6,65 t/ha, slnečnica na 100 % výmery s priemernou úrodou 2,60 t/ha, cukrová repa na 57 % výmery s priemernou úrodou 52,00 t/ha a zemiaky na 88 % výmery s priemernou úrodou 20,00 t/ha.
 
 
Začiatkom 39. týždňa boli zahájené zberové práce slnečnice a vyorávanie cukrovej repy v okrese Komárno. K záveru 39. týždňa bol zber slnečnice vykonaný na 68 % a zber cukrovej repy na 38 % výmery. Pokračovalo vyorávanie zemiakov, aktuálne bolo pozbieraných 64 % nahlásenej plochy. Zber sóje je ukončený. K záveru 40. týždňa bol zber slnečnice vykonaný na 85 %, zber cukrovej repy na 54 %, zber zemiakov na 79 % výmery. Zahájený bol aj zber kukurice na zrno. V 41. týždni poľnohospodári dokončili zber slnečnice na 100 % výmery s priemernou úrodou 2,85 t/ha, pokračoval zber kukurice (pozberaných bolo 13 % výmery s priemernou úrodou 6,00 t/ha), dokončoval sa zber zemiakov (pozberaných bolo 93 % výmery s priemernou úrodou 30,00 t/ha), pokračovala sejba ozimín.
 
V 42. týždni okrem zberu kukurice (pozberaná je na 33 % osiatej plochy) a cukrovej repy (pozberaná je na 88 % výmery) prebiehali ošetrenia porastov repky a sejby ozimín: pšenica je zasiata na 75 % z plánovanej výmery, sejba jačmeňa a raže je ukončená. Sú naplánované ošetrenia porastov proti prenášačom viróz. Poľnohospodári zaznamenávajú premnoženie hrabošov.
 
V okrese Levice k záveru 39. týždňa bola kukurica na zrno pozberaná na 18 % výmery, slnečnica na 86 % výmery, cukrová repa na 29 % výmery. V 40. týždni bola kukurica na zrno pozbieraná na 27 % výmery s priemernou úrodou 8,33 t/ha, cukrová repa na 35 % výmery s priemernou úrodou 46,00 t/ha. Zber slnečnice bol ukončený na 100 % s priemernou úrodou 3,27 t/ha. Spolu so zberom jesenných plodín prebiehali v 39. – 42. týždni na poliach aj osevy ozimných obilnín a ošetrovanie repky ozimnej. K záveru 42. týždňa výrazne pokročil zber kukurice na zrno (pozberaných je 71 % výmery s priemernou úrodou 8,33 t/ha), cukrová repa poskytuje predbežne priemernú úrodu 56,87 t/ha.
 
 
Jesenné zberové práce začali v okrese Nové Zámky v 39. týždni zberom slnečnice, ktorý bol k záveru 39. týždňa na úrovni cca 66 %. Zber kukurice bol na úrovni 8 %. V okrese sa začalo už aj s vyorávaním cukrovej repy, ktorej presný výnos bude známy až po odvoze do cukrovaru. Osev ozimín bol na úrovni: repka ozimná 74 %, pšenica ozimná 14 %, jačmeň ozimný 74 %. Dňa 30.09. okres Nové Zámky zasiahol silný vietor, ktorý na mnohých parcelách spôsobil škody na porastoch kukurice, kde bude problém s jej zberom. Škody sa budú priebežne monitorovať. Taktiež sa očakáva škoda na už zasiatych oziminách (silný vietor intenzívne pôsobil na suchú pôdu, na viacerých cestách bola minimálna viditeľnosť).
K záveru 40. týždňa bolo z celkovej výmery kukurice pozberaných 22 %, slnečnice 76 %, cukrová repa je vyoraná na 38 %. Zber zemiakov je ukončený na 100 % výmery s priemernou úrodou 21,16 t/ha. Priemerná úroda kukurice je na úrovni 7,29 t/ha, pri slnečnici sa úroda pohybuje na úrovni 2,70 t/ha. Úroda z cukrovej repy bude známa až po jej odvoze do cukrovaru. Osev ozimín pokročil nasledovne - repka je osiata na 86 % z celkovej plánovanej výmery, pšenica na 48 %, jačmeň ozimný na 87 %. Osev hrachu a tritikale ešte nebol zahájený. K záveru 41. týždňa bolo z  celkovej výmery kukurice pozberaných 41 % výmery s priemernou úrodou 7,52 t/ha, zo slnečnice je to 100 % (priemerná úroda 2,72 t/ha), cukrová repa bola vyoraná na 39 % výmery s priemernou úrodou 57,13 t/ha. Osev ozimín pokročil nasledovne - repka bola osiata na 100 % z celkovej plánovanej výmery, pšenica na 69 %, jačmeň ozimný na 95 %, raž a tritikale na 100 %, hrach na 19 %.
 
Zber slnečnice bol ukončený v 42. týždni s priemernou hektárovou úrodou 2,72 t/ha. Z celkovej výmery kukurice je pozberaných 60 %, pričom priemerná úroda sa pohybuje na úrovni 7,71 t/ha. Cukrová repa je vyoraná na 39 % s priemernou úrodou 57,13 t/ha. Zber zemiakov bol ukončený s priemernou úrodou 21,16 t/ha. Osev ozimín je ukončený u repky ozimnej, raži, tritikale. Osev pšenice ozimnej pokročil v 42. týždni na 86 % z celkovej plánovanej výmery, pri jačmeni ozimnom na 99 % a pri hrachu na 35 %.
 
Nitrianskom regióne (okresy Nitra, Topoľčany, Šaľa, Zlaté Moravce) bolo k záveru 39. týždňa, resp. začiatku 40. týždňa (01.10.) pozberaných 3 % výmery kukurice na zrno, 85 % výmery slnečnice, 20 % cukrovej repy, 20 % výmery zemiakov.
 
K záveru 40. týždňa (stav aktualizovaný 07.10.) bola kukurica na zrno pozbieraná na 10 % výmery s priemernou úrodou 8,14 t/ha, slnečnica na 96 % výmery s priemernou úrodou 3,20 t/ha, cukrová repa na 29 % výmery s priemernou úrodou 61,90 t/ha a zemiaky na 69 % výmery s priemernou úrodou 18,00 t/ha. Vďaka priaznivému počasiu jesenné práce pokračovali v 41. - 42. týždni prakticky bez prerušenia. K záveru 42. týždňa bola kukurica na zrno pozberaná na 34 % výmery (priemerná úroda 8,23 t/ha), slnečnica na 100 % výmery (priemerná úroda 3,20), cukrová repa na 40 % výmery (priemerná úroda 60,30 t/ha) a zemiaky na 97 % výmery (priemerná úroda 18,00 t/ha).
 
 
V oblasti Trnavy (okresy Hlohovec, Piešťany, Trnava) zber jesenných plodín stále prebieha, zber cukrovej repy sa riadi dohodnutým harmonogramom (aktuálne k záveru 41. týždňa je pozberaných 40 % výmery s priemernou úrodou 60,00 t/ha). Úrody sú nižšie ako sa očakávalo, cukornatosť sa pohybuje okolo 15 %. V regióne bol na 100 % ukončený zber slnečnice s priemernou úrodou 2,50 t/ha, zber kukurice na zrno (pozberaných je 49 % výmery s priemernou úrodou 7,90 t/ha) a zemiakov (51 % výmery s priemernou úrodou 40,00 t/ha) prebieha. Počasie umožňuje výsev ozimného jačmeňa, tvrdej a mäkkej ozimnej pšenice. Problém s premnoženým hrabošom neutícha, vznikajú ďalšie škody na plodinách.
 
V regióne Senice (okresy Senica, Skalica) v 39. týždni prebiehal zber slnečnice a cukrovej repy, pomaly sa rozbiehal zber kukurice na zrno. K záveru 40. týždňa bola kukurica na zrno pozbieraná na 7 % výmery s priemernou úrodou 8,28 t/ha, slnečnica na 64 % výmery s priemernou úrodou 2,00 t/ha, cukrová repa na 30 % výmery s priemernou úrodou 62,42 t/ha. Zber zemiakov je ukončený na 100 % výmery s priemernou úrodou 25,00 t/ha.
K záveru 41. týždňa bola kukurica na zrno pozberaná na 10 % výmery s priemernou úrodou 9,12 t/ha, slnečnica na 64 % výmery s priemernou úrodou 2,18 t/ha, cukrová repa na 40 % výmery s priemernou úrodou 62,97 t/ha. Priaznivé počasie v 42. týždni umožnilo napredovať v spracovávaní pôdy, v sejbe ozimín a zbere jesenných plodín, čo dokumentuje aj podiel pozberaných výmer k záveru 42. týždňa: kukurica na zrno je pozberaná na 30 % výmery s priemernou úrodou 8,93 t/ha, slnečnica na 83 % výmery s priemernou úrodou 2,38 t/ha a cukrová repa na 50 % výmery s priemernou úrodou 63,70 t/ha.
 
 
Koncom 39. týždňa boli zahájené jesenné práce v regióne Trenčín (okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín), a to zberom prvých hektárov cukrovej repy, kukurice na zrno, sóje a horčice. V novomestskej časti poľnohospodári hlásia, že hraboše poškodzujú cukrovú repu a repku. Kukurica na zrno (45,78 ha) bola aj napriek vysokej vlhkosti zberaná, pretože ju poškodzuje zver. Postupne sa pokračuje s osevom ozimín, pšenica ozimná bola aktuálne vysiata na 18 %, jačmeň ozimný na 97 % a hrach na 7 % plánovanej plochy. Repka je vo fáze 2 - 4 pravé listy, herbicídne ošetrená. V 40. týždni mierne pokročil zber kukurice na zrno a cukrovej repy. Zahájený bol aj zber slnečnice. U zemiakov je zatiaľ monitorovaná výmera 10,45 ha, ktorá je aj pozberaná. Úroda u jednotlivých pestovateľov sa pohybuje rôzne v rozmedzí 13,30 – 29,00 t/ha. Mierny posun oproti predchádzajúcemu týždňu je zaznamenaný aj v oseve ozimín, pšenica je osiata na 30 % plánovanej výmery, jačmeň ozimný na 97% a zasiate bolo aj 24 ha tritikale. Koncom týždňa práce boli prerušené v dôsledku daždivého počasia, spadlo cca 25 ml zrážok. Úvodom 41. týždňa pokračovalo daždivé počasie, spadlo cca 25 - 45 mm zrážok, čo ovplyvnilo tempo jesenných prác. Osialo sa v danom týždni asi 600 ha pšenice a v rámci zberu nastal posun iba vo vyorávke cukrovej repy o cca 81 ha a u kukurice na zrno asi 120 ha. K záveru 41. týždňa je kukurica na zrno pozbieraná na 10 % výmery s priemernou úrodou 6,82 t/ha, slnečnica na 57 % výmery s priemernou úrodou 2,93 t/ha, cukrová repa na 13 % výmery s priemernou úrodou 42,85 t/ha, zemiaky na 8 % výmery s priemernou úrodou 27,46 t/ha.
 
Nezvyčajne teplé a bez zrážkové počasie v 42. týždni umožnilo vykonávať všetky jesenné - zberové aj osevne práce. Pokročilo sa v zbere kukurice na zrno (pozberaných je 35 % výmery s priemernou úrodou 7,20 t/ha), cukrovej repy (16 % výmery s priemernou úrodou 44,81 t/ha) a sóje. U plodín ako slnečnica (priemerná úroda 2,60 t/ha), cirok a horčica bol zber ukončený na 100 %. Plánované osevy ozimín - raž, jačmeň ozimný a tritikale sú vykonané na 100 %, osev pšenice ozimnej je aktuálne zrealizovaný na cca 60 % plánovanej výmery.
 
V okrese Prievidza bolo k záveru 39. týždňa pozberaných 28 % výmery cukrovej repy a 67 % výmery zemiakov. Zber kukurice sa nevykonával a nebude ani vyhodnocovaný, zožrala ju lesná zver. K záveru 41. týždňa bolo pozberaných 52 % výmery cukrovej repy s priemernou úrodou 53,18 t/ha a 94 % výmery zemiakov s priemernou úrodou 21,08 t/ha.
 
V 39. týždni sa v regióne Bánovce nad Bebravou pomaly začalo s jesennými zbermi, slnečnica (priemerná úroda 3,46 t/ha) a zemiaky (priemerná úroda 25,80 t/ha) boli pozberané na 100 % výmery, zber kukurice len začal (7 %), zber cukrovej repy začínal v 40. týždni. Prebiehal výsev ozimín, ošetrovanie repky ozimnej.
 
 
V 40. týždni pokračoval zber kukurice (k záveru 40. týždňa bolo pozberaných 12 % výmery s priemernou úrodou 8,03 t/ha) a cukrovej repy (pozberaných je 22 % výmery s priemernou úrodou 46,64 t/ha). Mulčujú sa strniská po zbere slnečnice, prebieha diskovanie pôdy.
V 41. týždni sa regióne Bánovce nad Bebravou pokračovalo s jesennými zbermi, slnečnica bola pozberaná, zberala sa kukurica (pozberaných bolo 15 % výmery s priemernou úrodou 8,39 t/ha) a cukrová repa (pozberaných bolo 27 % výmery s priemernou úrodou 46,17 t/ha). Vykonávala sa sejba ozimnej pšenice, senážovanie lucerny, vyorávanie cukrovej repy, fungicídny postrek repky ozimnej, vývoz hnojovice a fugátu.
 
V 42. týždni v regióne Bánovce nad Bebravou počasie prialo či už pri zbere, sejbe, diskovaní, je nádherná jeseň. Niekde sa sejú a niekde ošetrujú pšenice, repky ozimné a jačmeň ozimný. Kukurica sa mláti naplno (pozberaných je 27 % výmery s priemernou úrodou 8,65 t/ha), cukrová repa je pozberaná na 33 % výmery s priemernou úrodou 47,26 t/ha. Vyváža sa maštaľný hnoj, likvidujú hraboše, ktoré napádajú nové porasty pšenice, repky, jačmeňa a taktiež aj lucerny.
 
V regióne Považskej Bystrice (okresy Ilava, Považská Bystrica, Púchov) boli zberové práce zahájené v 40. týždni. Poľnohospodári začali so zberom kukurice, v ktorej sa objavilo množstvo diviakov. Pri ostatných monitorovaných plodinách (slnečnica, cukrová repa, zemiaky) zber ešte nebol zahájený. K záveru 41. týždňa bola kukurica na zrno pozberaná na 60 % výmery s priemernou úrodou 7,45 t/ha, cukrová repa na 24 % výmery s priemernou úrodou 58,02 t/ha. Zber zemiakov je ukončený na 100 % výmery s priemernou úrodou 19,86 t/ha. K záveru 42. týždňa bola kukurica na zrno pozberaná na 63 % výmery s priemernou úrodou 7,51 t/ha, cukrová repa poskytla predbežnú úrodu 58,33 t/ha.
 
Na Kysuciach (okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto) bola k záveru 39. týždňa pšenica ozimná osiata na výmere 24 ha, plánovaný osev je 44 ha, plánovaný osev raži ozimnej je 35 ha a triticale ozimné 22 ha. V 40. týždni sa v regióne osialo 8 ha pšenice ozimnej. Jesenné práce prerušil dážď. Dážď výrazne pozastavil jesenné práce aj v 41. týždni. Pšenica ozimná je osiata na 43 ha pšenice, tritikale ozimné je osiate na 22 ha, čo je 100 % plánovaného osevu. Zostávalo ešte osiať raž ozimnú, ktorá má plánovaný osev 35 ha. Vďaka priaznivému počasiu osev jesenných obilnín v 42. týždni pokročil. Pšenica ozimná je osiata na ploche 44,83 ha, raž ozimná na 31,58 ha, tritikale ozimné na 22 ha. Podľa plánu osevu, zostáva osiať ešte cca 3,4 ha raži ozimnej.
 
 
V regióne Žilina (okresy Žilina, Bytča) poľnohospodárske podniky, ktoré sú členmi RPPK Žilina, nepestujú kukuricu na zrno, pestujú iba kukuricu na siláž, nepestujú ani slnečnicu a cukrovú repu. Zemiaky pestujú len podniky, ktoré nie sú členmi RPPK. V 41. týždni jesenné práce na poliach prebiehali prípravou pôdy na siatie ozimnej pšenice a ozimného jačmeňa. V niektorých poľnohospodárskych podnikoch už začali so sejbou pšenice ozimnej (zasiata je približne na 50 % u členov RPPK Žilina).
 
Na Turci (okresy Martin, Turčianske Teplice) bola k záveru 39. týždňa kukurica na siláž pozberaná na ploche 1 931 ha, čo je cca 73 % pri priemernej úrode 24,48 t/ha. Osev ozimín: pšenica ozimná osiata na 1 026 ha, jačmeň ozimný osiaty na 434 ha, raž ozimná osiata na 136 ha, tritikale ozimné osiate na 55 ha, repka ozimná osiata na 78 ha.
 
K záveru 40. týždňa bola kukurica na siláž pozberaná na 100 % výmery, úroda je 29,24 t/ha. Osev ozimín: pšenica ozimná bola osiata na výmere 2004,67 ha, jačmeň ozimný na 478,62 ha, raž ozimná na 265,02 ha, tritikale ozimné na 170,02 ha, repka ozimná na 1188,74 ha. Na kukurici sú škody spôsobené poľovnou zverou. Dážď v 40. – 41. týždni zastavil jesenné práce, ktoré pokročili veľmi málo. K záveru 41. týždňa je kukurica na zrno pozberaná na 78 % výmery. Pšenica ozimná je osiata na výmere 2 206 ha, výmera osevu jačmeňa ozimného je oproti poslednému hláseniu nezmenená a je osiaty cca na 87 %, rovnako tritikale ozimné má rovnakú plochu osevu ako pri poslednom hlásení - osev cca na 92 %, repka ozimná a raž ozimná sú osiate na 100 % plánovanej výmery.
 
Priaznivé počasie v 42.  týždni umožnilo pokročiť s osevom jesenných plodín. Pšenica ozimná je osiata na výmere 3534,82 ha, jačmeň ozimný na 478,62 ha, raž ozimná 265,02 ha, tritikale ozimné 170,02 ha, repka ozimná 1188,74 ha. Zostáva ešte osiať pár hektárov jačmeňa ozimného a tritikale ozimné.
V oblasti Oravy (okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín) v 41. týždni prebiehal zber kukurice na siláž a sejba ozimín. K záveru 41. týždňa bol zber zemiakov ukončený na 100 % výmery (480 hektárov) s priemernou úrodou 14,00 t/ha. Z monitorovaných plodím jesenného zberu ešte neboli k dispozícii údaje za kukuricu na zrno (zberová plocha sa predpokladá na úrovni 154 hektárov). K záveru 42. týždňa boli jesenné zberové práce na Orave ukončené. Kukurica na zrno bola pozberaná na 39 % (zvyšné hektáre kukurice na zrno boli pozberané na siláž) s priemernou úrodou 5,20 t/ha.
 
V regióne Liptov (okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok) kukuricu na zrno z výmery 45 hektárov (pozberaných bolo k záveru 42. týždňa 100 % výmery) zobrali poľnohospodári na zeleno, úroda zrna je 0,00 t/ha. Zber zemiakov je ukončený na 100 % výmery s priemernou úrodou 20,00 t/ha.
 
V regióne Banskej Bystrice (okresy Banská Bystrica, Brezno) začali jesenné práce v 40. týždni zberom kukurice na zrno (pozberaných bolo 68 % výmery s priemernou úrodou 7,32 t/ha) a zemiakov (pozberaných bolo 100 % výmery s priemernou úrodou 8,00 t/ha). Zber kukurice na zrno začal skôr ako po iné roky, nakoľko boli na kukurici zaznamenané škody od zveri. V regióne už začala orba a prípravné práce na siatie pšenice ozimnej, začala sejba tritikale a ozimnej pšenice. V 41. týždni pokračovala sejba pšenice ozimnej a raže. Zároveň pokračuje zber kukurice na zrno (k záveru 41. týždňa bolo pozberaných 88 % výmery s priemernou úrodou 7,19 t/ha.
 
V regióne Zvolen (okresy Detva, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom) bolo k záveru 39. týždňa pozberaných 100 % výmery zemiakov s priemernou úrodou 10,50 t/ha. V 40. – 42. týždni pokračovali zberové práce a výsev ozimín. V rámci osevu bol k záveru 41. týždňa prakticky ukončený výsev jačmeňa ozimného, raže ozimnej a repky ozimnej. Výsev pšenice ozimnej je ukončený približne na 85 % výmery.
 
V okrese Krupina bola po 41. týždni kukurica na zrno pozberaná na 18 % s priemernou úrodou 2,80 t/ha, slnečnica na 100 % výmery s priemernou úrodou 2,22 t/ha a zemiaky rovnako na 100 % výmery s priemernou úrodou 26,30 t/ha. V 42. týždni vďaka priaznivému počasiu výrazne pokročil zber kukurice na zrno, osevy ozimných plodín už sú pred ukončením, avšak pôda už trpí nedostatkom vlahy.
 
 
V okrese Veľký Krtíš jesenné práce pokračovali v 40. týždni zberom kukurice na zrno (pozberaných je 30 % výmery s priemernou úrodou 5,40 t/ha), slnečnice (pozberaných je 56 % výmery s priemernou úrodou 2,34 t/ha) a zemiakov (55 % výmery s priemernou úrodou 15,0 t/ha). S vyorávkou cukrovou repy sa v 40. týždni ešte nezačalo. V 41. týždni sa pri zbere kukurice na zrno (pozberaných bolo 30 % výmery s priemernou úrodou 5,40 t/ha) čakalo, vzhľadom na priaznivé, teplé počasie, že poklesne vlhkosť zrna. Slnečnica bola zozbieraná na 88 % výmery s úrodou 2,49 t/ha. Zemiaky sú vyorané na 70 % výmery s úrodou 16,00 t/ha. Podľa dostupných informácií boli plánované výmery osevu ozimín a repky osiate na: pšenica 79 %, ozimný jačmeň 100 %, raž 100 % a repka 100 %. Podľa dostupných informácií v 42. týždni bol v okrese ukončený zber slnečnice s priemernou úrodou 2,49 t/ha a zber zemiakov s úrodou 15,0 t/ha. Kukurica na zrno je zobratá na 55 % s priemernou úrodou 7,0 t/ha (značné poškodenie lesnou zverou). Vyorávka cukrovej repy ešte nebola zahájená, podľa harmonogramu je naplánovaná na mesiac november, resp. začiatok decembra (odhadovaná úroda je 40,00 t/ha). Oziminy by mali byť v okrese osiate na 100 % plánovanej plochy.
 
V regióne Lučenec (okresy Lučenec a Poltár) v 39. týždni prebiehal zber jesenných plodín predovšetkým u kukurice na zrno, aktuálne má však vysokú vlhkosť, preto s jej zberom sa predpokladalo postúpiť v 41. týždni. Rozbehnutý je zber sóje a slnečnice. Pripravuje sa pôda a sejú sa oziminy. V 40. týždni začal zber kukurice na zrno u subjektu, ktorému už pozbierala úrodu zver, preto je priemerná úroda 3,85 t/ha. Subjekty, ktoré majú problém s premnoženou zverou, zbierajú kukuricu na zrno do veľkoobjemových vakov metódou CCM (Corn-Cob-Mix) pri vyššej vlhkosti, akú mala kukurica v regióne aktuálne (35 - 40 %) a bola vhodná na skrmovanie hovädzím dobytkom. Pri sóji hlásia subjekty ukončený zber s priemernou úrodou 3,40 t/ha. Slnečnica bola pozberaná na 41 % výmery s priemernou úrodou 2,40 t/ha. V 41. týždni bola vlhkosť kukurice na zrno je už prijateľná. Zber postúpil cez polovicu výmery v regióne. Úrody sú rôzne (priemerná je 7,16 t/ha), cca 30 % plochy osiatej kukuricou na zrno sú celkom zničené porasty vysokou zverou a veľa hektárov sú poľnohospodári nútení pozbierať ako silážnu kukuricu. Jesenné práce pokračujú, poľnohospodári vyvážajú digestáty a vykonávajú hlbokú orbu. Oziminy v južnej časti regiónu pomerne dobre vzchádzajú. K záveru 42. týždňa bola kukurica na zrno pozbieraná na 64 % výmery s priemernou úrodou 7,16 t/ha, slnečnica na 80 % výmery s priemernou úrodou 2,40 t/ha.
 
V regióne Rimavskej Soboty (okresy Revúca, Rimavská Sobota) jesenné práce začali úspešným ukončením osevu ozimnej repky, silážovania a senážovania. Zároveň prebiehal osev, príprava pôdy a iné agrotechnické úkony pod ozimné plodiny. Začal zber slnečnice (k záveru 40. týždňa bolo pozberaných 41 % výmery s priemernou úrodou 2,40 t/ha), kukurice na zrno (pozberaných bolo 5 % výmery s priemernou úrodou 7,50 t/ha), zemiakov (pozberaných bolo 40 % výmery s priemernou úrodou 18,00 t/ha) a sóje. V 41. týždni prebiehal pomalý zber kukurice (pozberaných bolo 7 % výmery s priemernou úrodou 7,20 t/ha) z titulu vysokej vlhkosti, cca 25 %, úspešne pokračoval zber zemiakov (pozberaných bolo 69 % výmery s priemernou úrodou 17,00 t/ha), slnečnica bola pozberaná na 61 % výmery s priemernou úrodou 2,20 t/ha. V regióne je ukončené vinobranie, pokračuje zber ovocia. V 42. týždni finišoval zber slnečnice (pozberaných je 94 % výmery s priemernou úrodou 2,39 t/ha) a zemiakov (90 % s nezmenenou priemernou úrodou 17,00 t/ha), pokračujú osevy ozimín a zber kukurice (39 % s priemernou úrodou 7,50 t/ha) a sóje.
 
V okrese Stará Ľubovňa začali poľnohospodári so zberom zemiakov v 37. týždni. Nepriaznivé počasie sťažovalo kombajnový zber, ale i napriek tomu sa už v 40. týždni podarilo zber ukončiť s úrodou 21,17 t/ha.
 
V regióne Poprad (okresy Kežmarok, Poprad) aktuálne v 39. týždni prebiehal zber zemiakov, pozberaných bolo cca 40 % výmery. V danom čase sa javilo ako predbežné určiť úrodu, nakoľko sa zatiaľ zbierali množiteľské porasty a úroda záleží aj od odrody. Do záveru 40. týždňa bolo pozberaných cca 50 % výmery, neprialo počasie, takže zber zemiakov napredoval pomaly. Priemerná úroda bola aktuálne približne 20,00 t/ha. V 41. týždni sa pokračovalo so zberom zemiakov, bolo pomerne dobré počasie, takže je zatiaľ pozberaných cca 80 %, úroda je zatiaľ okolo 22 t/ha. V 42. týždni bolo zatiaľ pozberaných cca 95 %, úroda je okolo 22 t/ha, ukončenie zberu sa predpokladá v 43. týždni. V 42.týždni bola ukončená sejba ozimín.
 
V regióne Dolného Spiša (okresy Gelnica, Levoča, Spišská Nová Ves) k záveru 41. týždňa boli osevy ozimín pred ukončením, rovnako zber kukurice. Zber zemiakov je ukončený na 100 % výmery. K záveru 42. týždňa sú práce v oseve ozimín ukončené. Porasty sú aj vďaka zrážkam v septembri  a hmlám (typické pre jesenný Spiš) v dobrej kondícii. Škody hrabošmi zatiaľ v regióne nie sú evidované. Dokončuje sa zber silážnej kukurice. Ostáva ešte pozberať niekoľko hektárov zemiakov. Ich úroda je vzhľadom na tohtoročné počasie priemerná až slabá. Kukurica na zrno a slnečnica čakajú ešte na dozretie.
 
V okrese Bardejov bolo k záveru 39. týždňa pozberaných 47 % výmery zemiakov, k záveru 40. týždňa 62 % výmery zemiakov s priemernou úrodou 23,00 t/ha. Z plánovaného osevu ozimín bola pšenica ozimná osiata na 39 %, jačmeň ozimný na 87 %, tritikale na 85 %, raž ozimná a repka ozimná bola zasiata na 100 % výmery. Výsev ozimných plodín a zber zemiakov v 40. týždni prerušil dážď. V 42. týždni bol ukončený zber zemiakov na 100 % výmery s priemernou úrodou 21,00 t/ha, ukončený bol aj osev ozimných obilnín.
 
K 15.10.2019 poľnohospodári v regióne Svidník (okresy Stropkov a Svidník) pokročili s jesennými prácami v dôsledku priaznivého počasia. Osev pšenice ozimnej bol vykonaný na 57 %,tritikale na 100 %, jačmeň ozimný na 100 % a tiež repka ozimná na 100 % výmery. Začal sa zber kukurice na siláž, kukurice na zrno a slnečnice. K záveru 42. týždňa bol zber kukurice na zrno vykonaný na 32 % výmery s priemernou úrodou 6,70 t/ha, zber slnečnice na 83 % výmery s priemernou úrodou 2,40 t/ha.
 
Prešovskom regióne (okresy Prešov, Sabinov) z jesenných plodín sa aktuálne zberajú iba zemiaky (pozberaných bolo 75 % výmery). Malé plochy u fyzických osôb a súkromne hospodáriacich roľníkov sú už pozberané. Zostáva pozberať cca 150 hektárov u najväčšieho pestovateľa zemiakov v regióne. Úrody sú priemerné, je menší podiel väčšej frakcie.
 
V oblasti Košíc bolo k záveru 39. týždňa pozberaných 100 % výmery slnečnice s priemernou úrodou 3,05 t/ha. V 40. týždni boli zberové práce prerušované z dôvodu dažďa. V 41. týždni - zber úrody sprevádzalo dobré počasie, čo sa prejavilo aj pri zbere slnečnice, táto plodina je pozberaná na 100 % výmery. V 42. týždni bol zber kukurice na zrno spomalený z dôvodu vyššej vlhkosti zrna, aktuálne bolo pozberaných 18 % výmery s priemernou úrodou 9,14 t/ha.
 
V regióne Humenné (okresy Humenné, Medzilaborce, Snina) počasie praje jesenným prácam. Pokračuje zber kukurice (k záveru 41. týždňa je pozberaných 64 % výmery s priemernou úrodou 6,20 t/ha), no vzhľadom na cenu a úrody bude spracovaná na pastu do BPS. Úrody (pozberaných je 100 % výmery s priemernou úrodou 18,30 t/ha) a kvalita zemiakov je horšia ako minulý rok. Zber slnečnice je ukončený na 100 % výmery s priemernou úrodou 2,10 t/ha. Prebiehajú sejby ozimín.
 
V okrese Trebišov aktuálne k záveru 39. týždňa pre vysokú vlhkosť ešte iba málo podnikov začalo so zberom kukurice na zrno (pozberaná bola na 1 % výmery) a slnečnice (pozberaná na 17 % výmery). Zemiaky sa vyberajú priebežne (pozberaných bolo 86 % výmery). Začínalo sa so sejbou ozimín. Tak isto ešte prebiehal zber sóje.  V 40. týždni boli zberové práce prerušené zrážkami, ktoré sa vyskytli v druhej polovici týždňa. Zber zemiakov bol ukončený na 100 % výmery s priemernou úrodou 17,50 t/ha, kukurica na zrno bola pozberaná na 16 % výmery s priemernou úrodou 6,50 t/ha, slnečnica na 90 % výmery s priemernou úrodou 2,90 t/ha. Aktuálne prebieha príprava pôdy a výsev ozimín. V 41. týždni vzhľadom k pretrvávajúcemu dobrému počasiu prebiehajú všetky práce podľa agrotechnických termínov. Kukurica na zrno je pozberaná na 24 % výmery s priemernou úrodou 6,50 t/ha, slnečnica na 96 % výmery s priemernou úrodou 2,90 t/ha. V 42. týždni bol ukončený zber slnečnice na 100 % výmery s priemernou úrodou 2,80 t/ha, pokračoval zber kukurice (pozberaných bolo 55 % výmery s priemernou úrodou 6,90 t/ha).
 
V Michalovskom regióne (okresy Michalovce, Sobrance) boli jesenné práce v 39. týždni v plnom prúde. Kukurica na zrno bola pozbieraná na 5 %, slnečnica na 89 %, zemiaky na 74 % výmery. Prebiehala sejba ozimnej pšenice a jačmeňa a dokončoval sa zber slnečnice. V niektorých oblastiach podľa zrelosti a vlhkosti sa začal zber kukurice na zrno. Ukončilo sa senážovanie.
 
Odhad úrod niektorých jesenných plodín
 
K 20.09.2019 vypracoval NPPC - VÚPOP odhad úrod niektorých jesenných plodín. Podľa tohto odhadu by kukurica na zrno mohla v tomto roku poskytnúť priemernú úrodu 6,47 t/ha, slnečnica ročná 2,37 t/ha, cukrová repa 55,52 t/hazemiaky 21,89 t/ha.
 
Pre medziročné porovnanie uvádzame odhad úrod, ktorý vypracoval NPPC – VÚPOP k 20.09.2018: Podľa tohto odhadu kukurica na zrno mohla v roku 2018 poskytnúť priemernú úrodu 5,58 t/ha, slnečnica ročná 2,87 t/ha, cukrová repa 47,99 t/hazemiaky 20,37 t/ha.
 
 
Podiel pozberanej výmery  a priemerné úrody jednotlivých plodín
 
 
Zberová tabuľka, aktuálna k 17.10.2019
 
Plocha
Produkcia
Plodina
Plocha osiata k 20. 05. 2019 (ha)
Plocha pozberaná od začiatku zberových prác (ha)
Plocha pozberaná/ osiata (%)
Produkcia celkom od začiatku zberu (t)
Produkcia úroda (t/ha)
Kukurica na zrno
150 470
34 873
23
257 776
7,39
Slnečnica
35 412
33 367
94
92 228
2,76
Cukrová repa
19 813
6 856
35
375 975
54,84
Zemiaky
6 147
5 058
82
136 464
26,98
 
 
 
Zberová tabuľka, aktuálna k 24.10.2019
 
Plocha
Produkcia
Plodina
Plocha osiata k 20. 05. 2019 (ha)
Plocha pozberaná od začiatku zberových prác (ha)
Plocha pozberaná / osiata (%)
Produkcia celkom od začiatku zberu (t)
Produkcia úroda (t/ha)
Kukurica na zrno
150 593
66 096
44
509 615
7,71
Slnečnica
35 412
34 736
98
96 617
2,78
Cukrová repa
19 938
7 812
39
451 357
57,77
Zemiaky
6 147
5 475
89
144 744
26,44
 
 
 
 
Zdroje
Internetová stránka SHMÚ
SPPK, RPPK, poľnohospodárske subjekty hospodáriace na území Slovenska.
NPPC – VÚPOP: Odhad úrody a produkcie kukurice na zrno, cukrovej repy technickej, slnečnice ročnej a zemiakov k 20.09.2019. Bratislava 2019.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN