Pracovná skupina pre bioenergiu/biotechnológie 7. február 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Predsedá Alexander Bachler (LKO, AT).
 
Smernica (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, výmena názorov s Berndom Kuepkerom (DG ENERGY) o delegovanej právomoci podľa čl. 26(2)
 
Sekretariát informoval o delegovanej právomoci stanovujúcej kritériá pre certifikáciu biopalív s nízkym a vysokým rizikom nepriamej zmeny vo využívaní pôdy (ILUC) na Komisiu podľa článku 26(2) smernice (EÚ) 2018/2001.  Návrh je otvorený pripomienkam do 8. marca 2019.
 
Sekretariát návrh označuje za „deravý“ a Copa a Cogeca ho odmietajú, lebo umožňuje certifikáciu palmového oleja vyrábaného malými výrobcami ako surovinu na výrobu biopalív s nízkym rizikom ILUC. Preto neexistujú žiadne záruky, že by malí výrobcovia nemali vplyv na odlesňovanie a existuje reálne riziko, že by spoločnosti ľahko zmenili klasifikáciu svojich pozemkov tak, aby spĺňali kritériá EÚ. Copa a Cogeca doporučujú Komisii vytvoriť v dotknutých krajinách monitorovacie stredisko na sledovanie odlesňovania a pravidelne predkladať správy, prípadne spoločnosti odobrať osvedčenie, ak bude odlesňovanie pokračovať.
 
Phillipe Dusser (FR) poukázal na veľký politický tlak Malajzie a Indonézie, kde sú všetci malí výrobcovia palmového oleja pridružení k veľkým plantážam, svoju výrobu teda dodávajú veľkým firmám, a napriek tomu by podľa návrhu Komisie mohli obdržať certifikát nízkeho rizika ILUC.
 
Výmena názorov s Giuliom Volpim (DG ENERGY) a Jean-Marcom Jossartom (Bionenergy Europe) o kritériách udržateľnosti pre plynnú a pevnú biomasu
 
Bioenergy Europe združuje 30 národných asociácií a 90 spoločností z celej Európy. Jej zástupcovia informovali o smernici o obnoviteľných zdrojoch energie (RED III), ktorú formálne prijali Rada aj Parlament v novembri 2018 a do platnosti vstúpi dňa 1. januára 2021. Členské štáty musia prijať príslušné právne predpisy do 30. júna 2021. Smernica upravuje existujúce kritériá udržateľnosti pre bioenergiu vzťahujúce sa na poľnohospodársku a lesnú biomasu.
 
Komisia by mala čo najskôr stanoviť podrobné vykonávacie pravidlá vrátane adekvátnych štandardov spoľahlivosti, transparentnosti a nezávislého auditu, ktoré by platili pre dobrovoľné medzinárodné aj vnútroštátne certifikačné režimy pre harmonizované overovanie súladu s kritériami udržateľnosti.
 
Klimaticky neutrálna Európa do roku 2050: výmena názorov s Danom Burgarom Kuželičkim (DG AGRI)
 
Zástupca Komisie informoval o stratégii Čistá planéta pre všetkých, ktorú Komisia prijala 28. novembra 2018, týka sa takmer všetkých politík EÚ a je v súlade s cieľom Parížskej dohody udržať nárast teploty výrazne pod hranicou 2 °C a pokračovať v úsilí udržať nárast maximálne vo výške 1,5 °C.
 
Poľnohospodárstvo je priamo vystavené dôsledkom zmeny klímy, k zmene klímy priamo prispieva, ale i napomáha zmierňovanie zmien napr. znížením emisií skleníkových plynov.
 
Od roku 1990 sa všetky emisie (okrem CO2) v poľnohospodárstve znížili, ale úplne vylúčiť ich nie je možné z dôvodov biologických procesov a narastajúceho dopytu (zaistenia potravín).
 
Na rokovaní boli predložené akcie na zníženie emisií v poľnohospodárstve (napr. prijatím inovatívnych technológií), v odvetví živočíšnej výroby (napr. selektívnymi šľachtiteľskými programami a riadením krmiva) a akcie na zníženie emisií z pôdy v poľnohospodárstve (napr. zmenami v spôsobe obrábania pôdy, využitím inhibítorov nitrifikácie alebo  ochranou organickej pôdy).
 
Poľnohospodársku výrobu ovplyvňujú aj preferencie spotrebiteľov, zrejmý je trend zníženia spotreby živočíšnych produktov. Samostatnou kapitolou je nárast dopytu po biomase určenej na výrobu energie.
 
Antisubvenčné clá na bionaftu z Argentíny a Indonézie (Phillipe Dusser, gen. tajomník Európskej aliancie olejnín)
 
EÚ v roku 2013 uvalila vysoké clo na dovoz bionafty z Argentíny s odôvodnením, že vyváža do EÚ bionaftu pod výrobnými nákladmi. Argentína sa u WTO bránila, EÚ následne clo v roku 2017 znížila z 22-25,7% na 4,5-8,1%. Pred rokom EÚ navrhla uvaliť na dovoz bionafty z Argentíny antisubvenčné clo, členské štáty návrh schválili dňa 30. januára 2019. Dohoda obsahuje aj tzv. „cenový záväzok“, ktorý Argentíne umožňuje vyviezť každoročne  na trh EÚ 1,2 milióna ton bionafty za minimálnu dovoznú cenu. Keďže tento objem predstavuje asi 10% celkovej spotreby bionafty v EÚ, ohrozuje európskych výrobcov repky, pretože biopalivá na báze oleja a olejnín sú prísne obmedzené smernicami EÚ. Je teda potrebné obnoviť spravodlivú súťaž medzi argentínskym a európskym sektorom bionafty.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce