Povinnosť vyplývajúca pre nájomcov poľnohospodárskych pozemkov

Pripomíname zákonnú povinnosť, ktorú ukladá právny poriadok SR nájomcom poľnohospodárskych pozemkov.
 
 
Do 31.1. tohto roka sú nájomcovia poľnohospodárskych pozemkov povinní poskytnúť okresnému úradu sumárne údaje z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za predchádzajúci kalendárny rok za každé katastrálne územie. Požadované údaje sa poskytujú v listinnej podobe alebo elektronickej podobe na formulári podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 172/2018 Z. z..
 
Zákonnú povinnosť pripomína aj MPRV SR na svojom webovom sídle: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=22&navID2=22&sID=23&id=13758
 

 
 
Vyhláška č. 172/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného nadobudla účinnosť 1. júla 2018. O jej zriadení sme vás informovalu už v priebehu minulého roka.
 
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencie prenajatých pozemkov a pozemkov vo vlastníctve nájomcu („evidencia pozemkov“), evidencie obhospodarovaných pozemkov a evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom („evidencia nájomného“), ktoré sú nájomcovia povinní viesť podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona č. 504/ 2003 Z. z.. Vyhláška súčasne ustanovuje podrobnosti o spôsobe stanovenia obvyklej výšky nájomného.
 
Doterajšie evidencie vedené do 30.06.2018 sú nájomcovia povinní zosúladiť s predmetnou vyhláškou najneskôr do 31. decembra 2018. Výnimku predstavuje prípad katastrálnych území, kde nie je do 31. októbra 2017 vykonaný zápis registra obnovenej evidencie pozemkov do katastra nehnuteľností. V takomto prípade nájomcovia zosúladia evidencie s touto vyhláškou do jedného roku odo dňa vykonania zápisu registra obnovenej evidencie pozemkov do katastra nehnuteľností.
 
Evidencia pozemkov sa skladá z písomnej časti, mapovej časti a zbierky listín. Písomná časť sa vyhotovuje podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 1. Evidencia pozemkov sa aktualizuje najmenej raz ročne; spravidla k 31. októbru.
 
Evidencia obhospodarovaných pozemkov sa vedie na podkladovej mape vo vhodnej mierke zakreslením hraníc blokov pozemkov, obhospodarovaných nájomcom podľa skutočného stavu v teréne. Súčasne platí, že sa vedie na papierových mapách alebo v elektronickej podobe prostriedkami informačno-komunikačných technológií.
 
Platí, že údaje a informácie z týchto dvoch evidencií je nájomca povinný na požiadanie poskytnúť okresnému úradu a Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Túto povinnosť ustanovuje § 14 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z.
 
Evidencia nájomného sa vedie podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 2. Nájomca poskytuje okresnému úradu sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe za každé katastrálne územie na formulári uvedenom v prílohe č. 3, a to každoročne do 31. januára nasledujúceho roku.  Povinnosť poskytovať údaje z tejto evidencie vyplýva z § 14 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z..
 
Viac informácií v predmetnej vyhláške.
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce