Horizont 2020

Financovanie výskumu a inovácií a odhodlanie Európskej únie (EÚ) zvýšiť v mene budúcnosti inovatívnosť, rast a zamestnanosť si dal do vienka nový program Horizont 2020. Spája všetky existujúce zdroje financovania EÚ vo výskume a inováciách, ako aj činnosti súvisiace s inováciou v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť.

„Program má tri základné piliere - excelentnú vedu, vedúce postavenie priemyslu a spoločenské výzvy“, informovala zástupcov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Nataša Hurtová z Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR. „Samostatný pracovný plán je vypracovaný aj pre potravinovú bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, morský výskum, výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo. Horizont 2020 teda umožňuje využiť európske podporné prostriedky aj poľnohospodárom a potravinárom“.

Aktivity v rámci uvedeného plánu sa zameriavajú na čo najlepšie a udržateľné využitie prírodných zdrojov s cieľom prispieť k zabezpečeniu dostatočného množstva bezpečných, zdravých a veľmi kvalitných potravín, ako aj iných bioproduktov prostredníctvom rozvoja produktívnych, udržateľných systémov prvovýroby, efektívne využívajúcich vyčlenené zdroje. V jeho rámci je možné podporiť služby súvisiace s ekosystémom a obnovu biologickej diverzity,  popri konkurencieschopných a nízkouhlíkových reťazcoch. Tak sa bude akcelerovať udržateľné európske biohospodárstvo a premosťovať priepasť medzi novými technológiami a ich implementáciou.

„Pracovný plán umožňuje hľadať rôzne inovatívne riešenia výziev, identifikovaných v rámci kľúčových priorít európskej politiky“, zdôraznila N. Hurtová. „Multidisciplinárna účasť je vhodná pre všeobecné i špecifické témy. Žiadatelia musia hľadať riešenia efektívnejšie využívajúce zdroje, ktoré budú znamenať pre spoločnosť, hospodárstvo aj životné prostredie pozitívne zmeny“.

Z tohto pohľadu je podľa N. Hurtovej potrebné, aby hľadali riešenia naprieč výskumom a technológiami, s inovačným a trhovo orientovaným prístupom, s ohľadom na rast a tvorbu pracovných miest. Kľúčové bude zapojenie konečných užívateľov, vrátane farmárov, rybárov, spotrebiteľov, verejných inštitúcií a spoločnosti pre dosiahnutie tohto cieľa.

Riešenia zaoberajúce sa identifikovanými výzvami musia integrovať socio-ekonomické a humanitné vedy, zohľadňovať  rodové rozdiely a všade tam, kde je to možné, by mali vhodne narábať s etickými aspektmi. Všetky aktivity sú otvorené aj právnym subjektom zriadeným v tretích krajinách. V súlade s cieľmi stratégie EÚ pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií sa mimoriadna pozornosť venuje podpore strategických bilaterálnych dohôd a dialógov, ako aj multilaterálnych spoločných iniciatív a spolupráci s medzinárodnými inštitúciami. V tomto kontexte boli niektoré konkrétne témy označené za vhodné pre medzinárodnú spoluprácu.

„Všetky potrebné informácie o výzvach a možnostiach čerpania prostriedkov v rámci programu Horizont 2020 sú dostupné na internete, vrátane webového sídla CVTI“,  konštatovala N. Hurtová. Pripomenula tiež, že v rokoch 2014 a 2015 bude niekoľko termínov uzávierok podávania návrhov projektov. Od 1. marca môžu žiadatelia o podporu nahrávať svoje návrhy elektronicky.

SPPK

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce