Pracovná skupina pre chov hospodárskych zvierat - október

Voľba predsedníctva pracovnej skupiny
 
Za predsedu bol zvolený doterajší predseda Hans-Peter Schons (DE).
 
Nové chovateľské techniky
 
Sekretariát informoval o rozhodnutí Súdneho dvora EÚ z dňa 25. 7. 2018, podľa ktorého organizmy získané z určitých techník tzv. mutagenézy predstavujú geneticky modifikované organizmy a v zásade podliehajú povinnostiam smernice o geneticky modifikovaných organizmoch. Zúčastnené chovateľské organizácie žiadajú  vedecké vyhodnotenie všetkých technológií a jasné rozdelenie chovných techník.
 
Zootechnická legislatíva, vykonávacie nariadenie o certifikátoch (vzorové formuláre)
 
Dňa 10. 4. 2017 vydala Komisia vykonávacie nariadenie č. 2017/716 o vzoroch formulárov pre údaje, ktoré majú obsahovať zoznamy uznaných plemenárskych spolkov a chovateľských podnikov a vykonávacie nariadenie č. 2017/717 o vzoroch zootechnických osvedčení pre plemenné zvieratá. Copa a Cogeca usilujú o zavedenie jednotného všeobecne platného certifikátu.
 
Výskum
 
Skupina pre zvieratá (Animal Task Force) mimoriadne zasadala 27. 8. 2018 v Dubrovníku, ďalšie stretnutie prebehne v Bruseli 7. 11. 2018.
 
Preprava zvierat
 
Europoslanec Jørn Dohrmann (DK, ECR) pripravuje správu o vykonávaní nariadenia č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej. Čítanie jeho správy sa predpokladá na plenárnom zasadnutí 11. 2. 2019.
 
Zákon o zdraví zvierat – prehľad delegovaných a vykonávacích aktoch
 
Nariadenie č. 2016/429 o prenosných chorobách zvierat a o zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat”)  bolo prijaté 9. 3. 2016, do platnosti vstúpi 21. 4. 2021. Nariadenie sa delí na 5 častí (Všeobecné pravidlá, Nahlasovanie chorôb a podávanie správ o nich, Informovanosť o chorobách, pripravenosť na ne a ich kontrola, Registrácia, schvaľovanie, vysledovateľnosť a premiestňovanie, Vstup do Únie a vývoz), v rámci ktorých budú prijímané jednotlivé vykonávacie akty a akty v prenesenej právomoci.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce