Stanovisko úradu EFSA k súčasným hodnotám MRL pre látku mepiquat v bavlníkových semenách a živočíšnych komoditách

V súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 obdržalo Grécko ako hodnotiaci členský štát (EMS) žiadosť od spoločnosti BASF SE  modifikovať súčasnú maximálnu hodnotu rezíduí (MRL) pre aktívnu látku mepiquat v bavlníkových semenách. 
 
Predložené údaje na podporu žiadosti boli na základe doterajších výsledkov dostatočné na odvodenie návrhov MRL pre uvedenú komoditu ako aj predtým platné odvodené návrhy MRL pre živočíšne komodity. Kontroly rezíduí mepiquat-chloridu v rastlinných a živočíšnych komoditách posudzovaných v tejto žiadosti sú v súlade s definíciou rezíduí s primeranými analytickými metódami. Metódy umožňujú kvantifikáciu rezíduí v plodinách stanovených pri hodnote 0,01 mg/kg (LOQ). Na základe doterajších výsledkov hodnotenia rizika dospel úrad EFSA k záveru, že je nepravdepodobné aby krátkodobý a dlhodobý príjem rezíduí vyplývajúci z použitia mepiquat-chloridu na uvedené komodity v súlade s dodržaním správnej poľnohospodárskej praxe predstavoval riziko pre zdravie spotrebiteľov.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce