EMIL MACHO – nový predseda SPPK

Na čele najväčšej agropotravinárskej samosprávy bude na najbližšie tri roky Bc. Emil Macho, súčasný podpredseda RPPK Trnava, člen Predstavenstva SPPK (volebné obdobie 2015-2018) a generálny riaditeľ Agropodniku a.s. Trnava.
 
 
Emil Macho získal od 134 delegátov počas hlasovania v tajnej voľbe nadpolovičnú väčšinu hlasov.
 
Volebný prejav Emila Macha
 
Nový predseda SPPK Emil Macho vo svojom volebnom prejave hovoril o prepojení súčasnej nepriaznivej spoločenskej a politickej atmosféry vyvolanej odkrývaním káuz o zneužívaní agrodotácií s novými výzvami, ktoré stoja pred Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.
 
„Pochopil som, v čom sme dobrí a v čom máme nedostatky. Sme na prahu prelomového obdobia. História ukazuje na to, že ak chceme pozitívnu zmenu, musíme zvoliť nové spôsoby a prístupy. Je mi ľúto, že pod ťarchou posledných mesiacov nemôžem hovoriť o odborných témach. Žijeme v období, keď musíme zabojovať o verejnú mienku. Sme označovaní za agrošlachtu, ktorej tečú europeniaze a utláča malých farmárov. Kauzy okolo agrodotácií sa však týkajú minima agrožiadateľov“, uviedol na úvod svojho prejavu pred delegátmi Emil Macho.
 
Priority nového predsedu SPPK
 
 
Podľa nového predsedu SPPK patrí medzi výzvy pre komoru najmä zvýšenie objemu finančných prostriedkov do odvetvia. Priorita pre rok 2019 je minimálne 70 miliónov eur a ich efektívne prerozdelenie najmä na citlivé komodity a živočíšnu výrobu. K prioritám patrí aj zvýšenie sebestačnosti v základných komoditách, zákon o odpadoch alebo neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch. Absolútnou prioritou pre každého z nás sa musí stať prijatie národnej pozície po roku 2020 k Spoločnej poľnohospodárskej politike a prijatie dokumentu, národnej stratégie v agropotravinárstve.
 
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo sú základom suverenity každého jedného kraja. Rozumné štáty by mali pochopiť, že pôda je národné bohatstvo krajiny a zároveň aj neobnoviteľné bohatstvo. Potravinová sebestačnosť sa musí stať prioritou štátu pori tvorbe štátneho rozpočtu. Verejnosť musí počuť, že pokiaľ nepodporíme našich poľnohospodárov a potravinárov, stále tu budeme mať 40% slovenských potravín v obchodoch.
 

E. Macho hovoril o potrebnej jednote v SPPK, o autorite SPPK v očiach vlády SR, Národnej rady SR, odborných inštitúcií, ale aj verejnosti. „Dnešný slovenský aktívny poľnohopodár  si musí zaslúžiť uznanie, že prežil. Namiesto toho sa nám dostáva opovrhnutie od spoločnosti. Neexistujú malí a veľkí, len tí, ktorí využívajú systém a ktorí vyrábajú s pridanou hodnotou. Pozvime ľudí do našich podnikov, ukážme im to, čo vyrábame. Malé aj rodinné farmy musia pochopiť, že pre každého platia rovnaké pravidlá, rovnaké zákony, odvody, daňová povinnosť. Zmena verejnej mienky je potrebná. My nie sme žiadni poberači agrodotácií, ale sa staráme o krajinu a pôdu a zabezpečujeme, že potraviny v obchode nemajú dvojnásobnú hodnotu“, dodal nový predseda.

 
Z prejavu Alexandra Pastoreka
 
 
Druhý kandidát na post predsedu SPPK Alexander Pastorek vo svojej reči pripomenul tri hlavné úspechy SPPK za posledné obdobie: vybojovanie podpory vo výške 50 miliónov eur pre komoditu mlieko, zohľadnenie niektorých pripomienok SPPK k novele zákona o nájme poľnohospodárskeho pozemku (hoci zásadná pripomienka o ponechaní automatickej obnovy nájmu ostala nevypočutá) a zákon o vodách, v ktorom sa práve vďaka SPPK dostali poplatky za odber závlahovej vody na minimum. 
 
„V tieni udalostí posledných mesiacov by som bol spokojný, aby bolo poľnohospodárstvo v médiách viac uznávané a lepšie vnímané. Akákoľvek vláda a exekutíva, ktoré bude, má určite iný prístup k rezortom, ktoré sú v spoločnosti vnímané pozitívne. Sendvič sme zjedli, ale výsledok nemáme“, dodal A. Pastorek.
 
Druhou úlohou je podľa Alexandra Pastoreka venovať sa Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020. „Nie je mi ľahostajné, ako sa táto oblasť bude vyvíjať v budúcnosti. Preto za prvoradé budem požadovať dosiahnutie dohody s MPRV SR a vytvorenie národnej pozície, za ktorú budeme v Bruseli spoločne bojovať. Rovnako potrebujeme zintenzívniť prácu s MPRV SR a dosiahnuť transparentné vyplácanie priamych platieb“, vysvetlil A. Pastorek.
 
Voľby do ďalších orgánov SPPK
 
 
Delegáti XXXI. Valného zhromaždenia SPPK si zvolili svojich nových zástupcov aj v ďalších orgánoch SPPK.
 
Podpredsedom SPPK pre poľnohospodárstvo sa stal Miroslav Štefček (PD Ludrová) a podpredsedom SPPK pre potravinárstvo je Marián Šolty (Levické mliekarne a.s.).
 
Členom Predstavenstva SPPK sa za poľnohospodársky odbor stal Juraj Mačaj, Oliver Šiatkovský, Peter Horváth, Peter Repiský, Peter Schultz, Marek Šimunek, Miroslav Maxon, Mojmír Haško, Milan Semančík, Alexander Palágyi. Za potravinársky odbor je členom Predstavenstva SPPK Adrián Šedivý, Slavomír Moravčík, Imrich Alaxa, za sektor služieb pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo Vladimír Tamaškovič a Vladimír Tvaroška.
 
Predsedom Dozornej rady SPPK je Peter Benčúrik, podpredsedom Róbert Kovács. Členmi Dozornej rady SPPK sú Ladislav Lukáč, Jozef Mészáros a Tomáš Luchava.  
 
Správa Predstavenstva SPPK
 
 
Dnes už bývalý predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík v doobedňajšej časti XXXI. VZ SPPK predstavil Správu Predstavenstva SPPK. V nej priblížil stav, v akom sa agropotravinársky sektor nachádza. Aj v roku 2017 pokračoval stagnujúci ekonomický vývoj podielu pôdohospodárstva a potravinárstva na makroekonomických ukazovateľoch hospodárstva SR.  
 
V produkcii potravín, z dôvodu pokračujúceho poklesu živočíšnej výroby, nedostatočne vyvinutého spracovateľského priemyslu a nerovnováhy v potravinovom reťazci je Slovensko hlboko pod kritickou hranicou potravinovej bezpečnosti štátu. Obchodné reťazce síce verejne deklarujú záujem o rozšírenie ich ponuky o  potravinárske výrobky vyrobené na Slovensku, ale v praxi nevychádzajú domácim dodávateľom v ústrety.
 
Potravinársky priemysel je v rámci priemyselnej výroby EÚ jedným z najväčších spracovateľských priemyslov a najväčším zamestnávateľom. Na Slovensku sme v objeme hrubej potravinárskej produkcie na chvoste európskych krajín. Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až december 2017 dosiahlo mínus 1,402 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 sa zvýšilo o 124,3 mil. eur, čo predstavuje 9,7 %. Zarážajúca  je pritom skutočnosť, že približne 60 % dovážaných výrobkov sú také, ktoré vieme vyrobiť my sami doma na Slovensku.
 
SPPK konštatuje, že tento zahanbujúci stav je dôsledkom zanedbávania rezortu ako v minulosti, tak i v súčasnosti. Je naozaj najvyšší čas prijať dlhodobý záväzný plán na revitalizáciu agropotravinárskeho sektora a zabezpečenie potravinovej sebestačnosti SR na vládou deklarovanú úroveň 80%.
 
 
V roku 2018 bude potrebné venovať maximálnu pozornosť a úsilie nastaveniu smerovania Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020, príprava ktorej sa už začala. Razantný krok sa spravil prijatím Bratislavskej deklarácie z 31. marca 2017 k smerovaniu novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020, ktorú podpísalo zatiaľ 10 krajín strednej a východnej Európy.
 
 
V oblasti potravinárstva sa treba zamerať na  doriešenie problému v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov v zmysle zákona o odpadoch prostredníctvom ďalšej novely zákona o odpadoch a na dôslednú argumentáciu k novele zákona o neprimeraných vzťahoch v obchode s potravinami. Medzi ďalšie priority v oblasti potravinárstva v roku 2018 bude patriť podpora predaja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vyrobených na Slovensku - na domácom trhu, a to formou mediálnych výstupov, zameraných na podporu propagácie slovenského potravinárstva a na informovanie spotrebiteľa o slovenských potravinách.
 
Je zjavné, že nás nečaká ľahké obdobie, a práve preto bude dôležité, aby SPPK sústavne zvyšovala svoju autoritu a vplyv voči štátnym autoritám aj v spoločnosti. Ak má komora úspešne plniť svoje úlohy, musí byť vnútorne jednotná dobre organizovaná a postupovať podľa svojich dohodnutých  priorít. Veľmi dôležitá bude tiež súčinnosť a prenos informácií medzi úradom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, regionálnymi komorami a členskou základňou.   
 
„Úspešnosť práce našej komory, teda úspešnosť každého z nás,  bude závisieť aj od primeraného finančného zabezpečenia. Preto budeme musieť neustále hľadať nové možnosti jej viaczdrojového financovania, základom však zostáva príspevok členov komory“, dodal M. Semančík.
 
V závere sa Milan Semančík veľmi úprimne poďakoval dlhoročným podpredsedom SPPK Dušanovi Janíčkovi a Alexandrovi Pastorekovi,  dlhoročnému predsedovi dozornej rady Jánovi Királymu, ako aj členom Predstavenstva SPPK za ich čas a námahu, ktorú venovali v prospech SPPK. Osobitne poďakovanie patrí Karolovi Motykovi, ktorý ako jediný  pracoval v predstavenstve SPPK od vzniku komory, t.j. nepretržite  25  rokov.
 
 
Článok budeme v najbližších dňoch aktualizovať o diskusné príspevky a vystúpenia hostí. Rovnako Vám prinesieme aj fotogalériu a videoreportáž z XXXI. VZ SPPK.
 
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce