Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013-2020, realita verzus plán: hydina

Agrosektor je v zlom stave. Trend vývoja agrosektora je v príkrom rozpore s Koncepciou rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020 schválenou vládou v roku 2013, v ktorej sa deklaruje okrem pozitívneho vývoja agrosektora do roku 2020 aj dosiahnutie cieľa 80 % potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky.
 
 
V článku uverejnenom v Roľníckych novinách v čísle 11/2018 sme uverejnili odpočet plnenia cieľov Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva MPRV SR do roku 2020 porovnaním plánovaného a reálneho rastu počtu ošípaných v SR vrátane stavu prasníc. Už teraz je  z porovnania Koncepciou deklarovaného cieľového a reálneho stavu počtu ošípaných a prasníc zrejmé, že cieľ nebude naplnený.
 
Podobne je na tom aj chov hydiny a produkcia hydinového mäsa z pohľadu stavu chovu v SR. V rokoch 2000 bola Slovenská republika v produkcii hydinového mäsa sebestačná. V období po roku 2002 nastal postupný pokles produkcie hydiny, ktorý sa výraznejšie prejavil po roku 2004, teda po našom vstupe do Európskej únie. V súčasnej dobe predstavuje slovenská produkcia hydinového mäsa iba 54% spotreby obyvateľstva, kým v čase vypracovania Koncepcie v roku 2013 dosahovala produkcia v SR 69,4% domáceho dopytu.
 
Podľa Koncepcie zvýšením početnosti hydiny (stavov v chove) minimálne o 885 737 ks (5 314 423 ks pri 6 turnusoch ročne) sa zabezpečí zvýšenie hrubej domácej produkcie jatočnej hydiny vo výške 11 054 ton v jatočnej hmotnosti. Prognóza vývoja počtu hydiny do roku 2020 je založená na priemernom raste hydiny o cca 3,6% ročne. Cieľový stav v počte hydiny predstavuje približne 120% z úrovne ich počtu v roku 2002.
 
Vývoj v uvedených grafoch je v rozpore so stanovenou prognózou vývoja počtu hydiny v Koncepcii. Je nereálne, aby bol cieľ dosiahnutý. Na rok 2016 bol v Koncepcii stanovený plán 14 932 100 ks hydiny. Podľa údajov z Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva reálny stav počtu hydiny za obdobie 2016 bol 12 130 150 ks. (Graf č. 1).
 
 
Riešenie
 
Preto si myslíme, že je nevyhnutné finančne riešiť zlú situáciu v chove hydiny. Vo všetkých krajinách EÚ okrem Slovenska je hydina podporovaná zo štátnych alebo európskych zdrojov. Napr. v Českej republike poskytuje dotácie vo výške 28 miliónov eur do chovu hydiny a preto Česi dokážu predávať živú hydinu lacnejšie o 5-6 centov za kg a hydinové mäso lacnejšie o 8-9 centov na kg.
 
Ak chceme udržať konkurencieschopnosť produkcie hydiny a hydinového mäsa, je potrebné dokončiť zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR návrh na schému štátnej pomoci na ozdravovanie chovov hydiny, zaslať ju na schválenie do Bruselu a vyčleniť pre ňu finančné prostriedky porovnateľné s podporou v okolitých krajinách.  Je takisto nevyhnutné zaradiť chov hydiny aj do podpory cez zelenú naftu, pričom veríme, že dôjde k naplneniu sľubov predsedu Národnej rady SR  a bývalého predsedu vlády. Pre chovateľov hydiny by boli platby cez VDJ najlepším riešením, pretože spotreba nafty v chove hydiny je takmer nulová.
 
No nie všetko je len o finančnej podpore. Počas letákových akcií v obchodných reťazcoch sa predáva až 75% slovenskej produkcie hydinového mäsa pod výrobné náklady chovateľa. Dovoz dampingového mrazeného hydinového mäsa z Brazílie do stravovacích zariadení, nekalé obchodné praktiky obchodných reťazcov sú ďalšími problémami, ktoré oprávene požadujú riešiť hydinári od rezortného ministerstva.   

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN