RPPS sa dištancuje od agrošpekulantov

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv sa dištancuje od agrošpekulantov, ktorých agropodnikateľská činnosť v poľnohospodárstve sa spája s neoprávneným čerpaním podpôr. Nesúhlasíme s takýmto špekulatívnym podnikaním na pôde, odmietame a ostro sa ohradzujeme, aby sa do jedného vreca s podvodníkmi dostali aj všetci poctiví a slušní poľnohospodári v tejto krajine.
 
 
V súvislosti s medializovanou kauzou s údajným zneužívaním prideľovaných podpôr podnikateľom talianskeho pôvodu, ktorí pôsobia na východnom Slovensku, vzniklo množstvo otázok a dezinformácií k systému schvaľovania prostriedkov pre podnikateľov hospodáriacich na pôde. Táto problematika je pomerne zložitá a občania neznalí systému v rámci EÚ môžu ľahko skĺznuť k záverom, že poľnohospodári zneužívajú tento systém podpory, ktorý je určený na elimináciu nákladov do poľnohospodárskej prvovýroby.
 
Nariadenie Európskeho parlamentu(EP) a Rady (EÚ) č.1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Priame platby sú poskytované poľnohospodárom ako plošné na stabilizáciu príjmov, nie sú viazané na produkciu a po splnení definovaných podmienok starostlivosti o pôdu je táto forma podpory nárokovateľná - kto pôdu obrába, má nárok na podporu.
 
Nariadenie EP a Rady (EÚ) č.1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), sa zameriava na šesť hlavných oblastí, a to podpora prenosu znalostí a inovácií, zvýšenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti, inovačných technológií a udržateľného hospodárenia, podpora organizácie, spracovania, dobrých životných podmienok zvierat a riadenia rizík, obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, podpora efektívnosti zdrojov a klímy a podpora sociálnej inklúzie, znižovania chudoby a hospodárskeho rozvoja.
 
V rámci Programu rozvoja vidieka sú súčasťou aj projektové podpory, o ktoré sa súťaží predkladaním podnikateľských zámerov na základe výzvy, ktorú zverejňuje Poľnohospodárska platobná agentúra.
 
Za smerovanie, prerozdeľovanie a vyplácanie podpôr pre agrosektor zodpovedá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a túto činnosť vykonáva prostredníctvom ministerstvu podriadenej organizácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Tá má zároveň povinnosť vykonávať kontrolu vyplácania týchto prostriedkov.
 
Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv dlhodobo presadzuje názor, že súčasný systém platieb na plochu je nastavený nemotivujúco, pretože nie je naviazaný na produkciu poľnohospodárskych komodít v rámci rastlinnej a živočíšnej výroby. Nepodporuje poľnohospodárov, ktorí tvoria základné suroviny pre obživu obyvateľstva a zamestnávajú ľudí na slovenskom vidieku. Tento systém môže priťahovať rôzne skupiny podnikateľov, ktorí nemajú potrebné vedomosti v oblasti poľnohospodárstva a ich cieľom nie je svedomite vyrábať. Ide o vyložene špekulatívne podnikanie na pôde.
 
V Bratislave, 12. marec 2018

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce