Stanovy SPPK

Prvá časť
 
Článok 1
Úvodné ustanovenia
 
1. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora ( ďalej len „ komora " ) je neštátna verejnoprávna a samosprávna inštitúcia zriadená zákonom SNR č. 30/1992 Z. z. v znení neskorších predpisov o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore ( ďalej len „ zákon " ).
 
2. Poslaním komory je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovania poľnohospodárstva a potravinárstva.
 
3. Komora je právnická osoba. Nezapisuje sa do obchodného registra. 
4. Sídlom komory je Bratislava.
 
5. Na plnenie svojich úloh komora môže nadobúdať majetok.
 
Druhá časť
 
Článok 2
Pôsobnosť a úlohy komory a spôsob ich zabezpečovania
 
1. Komora zastupuje svojich členov prostredníctvom delegovaných zástupcov v poradných orgánoch vlády, ministerstiev a iných štátnych inštitúcii a koordinuje spoločné záujmy svojich členov vo veciach ich podnikateľskej činnosti v tuzemsku a v zahraničí, poskytuje im požadované služby a plní ďalšie úlohy podľa zákona. 
 
2. Komora v rámci svojej pôsobnosti v záujme svojich členov najmä: 
 
a) podieľa sa na príprave koncepcií rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva a ich služieb, 
 
b) podieľa sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v oblasti podnikania v poľnohospodárstve a potravinárstve v tuzemsku a zahraničí, 
 
c) informuje ich o akceptácii pripomienok komory, o výsledku tvorby legislatívnych noriem, 
 
d) napomáha zlaďovať ich záujmy v podnikateľskej činnosti a koordinuje ich postup pri ochrane pred zneužívaním ekonomickej sily obchodnými partnermi, 
 
e) poskytuje im aktuálne obchodné a hospodárske informácie z domova a zo zahraničia o spolupráci so Slovenskom, vrátane prehľadov o situácii na trhu s ťažiskovými poľnohospodárskymi a potravinárskymi komoditami a o predpokladoch jej ďalšieho vývoja, 
 
f) vyhľadáva, spracováva a sprostredkováva im informácie o zahraničných teritóriách z hľadiska možností slovenského exportu poľnohospodárskeho a potravinárskeho tovaru, 
 
g) sprostredkováva im ponuky na kúpu a predaj tovaru pre členské subjekty, v záujme čoho môže zriadiť neformálnu burzu, alebo inú formu sprostredkovateľských aktivít 
 
h) poskytuje a organizuje odborné poradenstvo pre podnikateľské subjekty, organizuje rôzne formy ďalšieho vzdelávania a informatizácie pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo, 
 
i) zastupuje členov v medzinárodných farmárskych organizáciách vo Výbore profesionálnych poľnohospodárskych organizácií v Európskej únii (COPA), v Generálnej konfederácii poľnohospodárskych družstiev v Európskej únii (COGECA) a v Konfederácii európskych výrobcov potravín a nápojov (CIAA) a na stretnutiach s partnermi z Visegrádskej štvorky a poveruje ich zastupovaním v ďalších medzinárodných organizáciách, 
 
j) vydáva, alebo sa podieľa na vydávaní odborných a informačných publikácií a na sprístupňovaní materiálov vedecko – výskumných a vzdelávacích inštitúcii doma i v zahraničí z Európskej komisie, Európskeho parlamentu a medzinárodných mimovládnych organizácií pre potreby členov komory, 
 
k) organizuje zahraničné obchodné misie, stáže a tematické výjazdy smerujúce k rozvoju zahraničného obchodu, alebo sprostredkováva firemné a profesijné prezentácie na zahraničných veľtrhoch a výstavách, 
 
l) poskytuje zmluvne dohodnuté služby pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej PPA), Štatistický úrad SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR ( ďalej ministerstvo) a ďalšie orgány a organizácie,  
 
m) zastupuje ich v orgánoch sociálneho dialógu 
 
n) nadväzuje a rozvíja spoluprácu s inými komorami, podnikateľskými zväzmi, združeniami a obchodnými inštitúciami v tuzemsku a zahraničí. Na tento účel môže s nimi uzatvárať dohody.
 
3. Komora ďalej zabezpečuje:
 
a) úlohy na úseku odborného vzdelávania v stredných odborných školách podľa článku IV. zákona č. 184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave, 
 
b) pre tieto účely komora zriaďuje Sektorovú radu pre odborné vzdelávanie a prípravu, v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a relevantnými organizáciami. Sektorová rada je poradným orgánom komory. Zloženie, spôsob vymenúvania členov, dôvody zániku členstva, spôsob rokovania a jej práva a povinnosti upravuje štatút sektorovej rady.
 
4. Komora zabezpečuje plnenie úloh svojimi odbornými a poradnými orgánmi a úradom komory. Využíva služby a spoluprácu s bankami a inými odbornými vedeckovýskumnými inštitúciami, školami, združeniami a napomáha presadzovať poznatky aplikovaného výskumu do praxe.
 
5. Ak je to účelné, môže komora na zabezpečenie svojich úloh zriadiť právnické osoby na základe rozhodnutia predstavenstva komory a prostredníctvom nich sa podieľať na podnikateľských aktivitách.
 
6. Komora, v záujme svojich členov, zabezpečuje rôzne formy práce s verejnosťou a spolupracuje so združeniami spotrebiteľov, realizuje vlastný prieskum spotrebiteľských nálad a podporu kvalitných domácich potravín s cieľom zlepšiť informovanosť o postavení poľnohospodárstva a potravinárstva v spoločnosti. 
 
7. Komora je oprávnená zastupovať svojich členov pred súdom alebo pred správnym orgánom na základe plnomocenstva vo veciach ochrany ich práv alebo oprávnených záujmov. 
 
Tretia časť
 
Členstvo v komore
 
Článok 3
Členovia
 
Členstvo v komore je dobrovoľné. Členmi komory sa môžu stať:  
 
1. Fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v poľnohospodárstve, potravinárstve, v biologických, technických, v obchodných, vedeckých a výskumných službách pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo. 
 
2. Samosprávne organizácie združujúce fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v oblastiach uvedených v odseku 1. 
 
3. Iné fyzické a právnické osoby, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2. 
 
4. Členstvo v komore je organizované: 
 
a) prostredníctvom regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory ( ďalej len „RPPK"), 
b) prostredníctvom regionálnej komory so štatútom (ďalej len „RKŠ"), 
c) prostredníctvom úradu komory podľa kritérií schválených predstavenstvom SPPK.  
 
Článok 4
Vznik a zánik členstva
 
1. Členstvo v komore vzniká na základe písomnej prihlášky dňom prijatia za člena predstavenstvom RPPK, RKŠ alebo predstavenstvom komory. Proti odmietnutiu žiadosti o členstvo v komore možno podať sťažnosť dozornej rade komory, ktorej rozhodnutie je konečné. 
 
2. Komora zapíše člena do zoznamu členov komory do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prijatí za člena a zaplatení členského príspevku. Výška členského príspevku v roku prijatia sa stanoví pomernou čiastkou vo výške 1/12 ročného členského príspevku za každý mesiac, ktorý nasleduje po dni prijatia za člena. 
 
3. Práva a povinnosti člena komory vznikajú dňom rozhodnutia o prijatí za člena. 
 
4. Členstvo v komore zaniká dňom:
a) doručenia písomnej žiadosti o zrušenie členstva v komore, 
b) úmrtia fyzickej osoby,
c) výmazu právnickej osoby z príslušného registra,
d) vylúčenia člena z komory, 
 
5. Komora vykoná výmaz zo zoznamu členov do 30 dní od zistenia dôvodov na zánik členstva. Zaplatený členský príspevok na príslušný rok, v ktorom členstvo zaniká, sa nevracia. Zánikom členstva zaniká nárok na vlastnícky podiel na hnuteľnom a nehnuteľnom majetku komory. Nezaniká povinnosť vysporiadať všetky záväzky voči komore, vrátane zaplatenia alikvotnej časti členského príspevku pripadajúcej na rok, v ktorom členstvo zaniká. 
 
6. Úrad komory vedie zoznam členov komory, zoznam vylúčených členov komory a archívny zoznam bývalých členov komory.  
 
Článok 5
Práva a povinnosti členov
 
1. Členovia komory majú právo: 
a) navrhovať kandidátov, voliť a byť volení do orgánov komory. 
b) zúčastňovať sa činnosti komory, 
c) podávať návrhy na zlepšovanie a rozvíjanie činnosti komory, 
d) požadovať od odborných orgánov komory pomoc pri riešení otázok, ktoré sú náplňou ich činnosti, 
e) používať zariadenia a služby komory podľa cenníka komory, schváleného predstavenstvom komory, zdrojov ako aj odborných časopisov a publikácií vydávaných komorou,
f) požadovať informácie o činnosti a hospodárení komory, 
g) zúčastňovať sa na výstavách a veľtrhoch organizovaných komorouv tuzemsku a v zahraničí,
h) zúčastňovať sa na poradenských a vzdelávacích aktivitách organizovaných komorou. 
i) predkladať komore pripomienky a námety k návrhom legislatívnych noriem, ktoré sa dotýkajú podnikateľského prostredia v poľnohospodárstve, potravinárstve a službách pre agropotravinársky komplex.
 
 
2.  Členovia komory sú povinní: 
a) vykonávať podnikateľskú činnosť odborne a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) dodržiavať stanovy komory a ďalšie vnútorné predpisy komory, 
c) plniť uznesenia orgánov komory, 
d) platiť členské príspevky vo výške a lehote ustanovenej systémom platenia členských príspevkov schváleného valným zhromaždením komory, 
e) predkladať na vyžiadanie podklady a informácie potrebné pre činnosť komory a pre výpočet členských príspevkov. Poskytovaním informácií a podkladov nie sú dotknuté právne predpisy o ochrane týchto údajov.  
 
Článok 6
Dôsledky porušenia členských povinností
 
1. Právnickým a fyzickým osobám zanikne členstvo v komore vylúčením: 
- ak svojím konaním poškodili dobré meno a oprávnené záujmy komory, 
- ak si neplnia povinnosti stanovené v čl. 5 ods. 2 týchto stanov. 
 
2. O vylúčení člena z komory rozhoduje predstavenstvo komory alebo predstavenstvo regionálnej komory. Ak konaním vylúčeného člena komory došlo k poškodeniu dobrého mena alebo oprávnených záujmov komory, môže komora žiadať od vylúčeného člena odškodnenie. 
 
3. O sťažnosti člena proti jeho vylúčeniu rozhoduje s konečnou platnosťou dozorná rada komory.
  
 
Štvrtá časť
 
Orgány a úrad komory
 
Článok 7
Orgány komory
 
1. Volenými orgánmi komory sú : 
a) valné zhromaždenie, 
b) predstavenstvo,
c) predseda, 
d) dozorná rada.
 
2. Poradnými orgánmi komory sú sekcie:
- poľnohospodárstva a služieb,
- potravinárstva a obchodu.
 
3. Predstavenstvo komory vytvára podľa potreby ďalšie pracovné komisie.
 
4. Funkčné obdobie orgánov komory je tri roky.  
 
 
Článok 8
Valné zhromaždenie delegátov
 
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom komory. Skladá sa z delegátov, ktorých spomedzi seba volia zástupcovia členských subjektov na valných zhromaždeniach RPPK a RKŠ podľa počtu delegátov stanoveného predstavenstvom komory; to neplatí pre členov s členstvom podľa čl. 3 ods. 4 písm. c), v prípade ktorých volí delegátov predstavenstvo komory podľa ním stanoveného počtu na návrh týchto členov. Delegátom nemôže byť zástupca člena, ktorý si neplní alebo nemá splnené členské povinnosti vyplývajúce z členstva v komore.
 
2. Predstavenstvo komory pri stanovení počtu delegátov vychádza z celkového počtu členov komory podľa jednotlivých odborov podnikania (prvovýroba, potravinári a služby) a celkového počtu delegátov stanoveného predstavenstvom komory, prihliada pri tom na disciplínu úhrad členských príspevkov. 
 
3. Ak valné zhromaždenie regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (ďalej len „RPPK“) alebo regionálnej komory so štatútom (ďalej len „RKŠ“) volí delegátov na určené funkčné obdobie, to znamená, že nevolí delegátov osobitne na každé zasadnutie valného zhromaždenia komory, môžu stanovy regionálnej komory pripustiť, aby zvolených delegátov, ktorí reprezentujú členské organizácie ako právnické osoby, zastupoval na jednotlivých zasadnutiach valného zhromaždenia komory v prípade ich neúčasti zvolený náhradník. Zvolený náhradník má na zasadnutí valného zhromaždenia rovnaké práva ako riadne zvolený delegát.
 
4. Valné zhromaždenie komory:  
a) schvaľuje stanovy komory, volebný poriadok komory, rokovací poriadok komory a ich zmeny,  
b) volí a odvoláva z funkcie členov predstavenstva a dozornej rady z členov komory tak, aby bola primerane zastúpená členská základňa, 
c) volí a odvoláva predsedu a podpredsedov komory, prihliada na vhodnosť rotácie na funkciu predsedu a podpredsedov zo zástupcov poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárskeho priemyslu a ďalších členov 
d) určuje hlavné smery činnosti komory,  
e) určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov, schvaľuje rozpočet komory a ročnú účtovnú uzávierku, 
f) na plnenie svojich úloh pre jednotlivé úseky činnosti a pre jednotlivé odbory podnikania zriaďuje sekcie, ako svoje odborné poradné orgány podľa článku 7 ods.2.  
 
5. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodnutie o záležitosti, ktorá patrí do pôsobnosti iných orgánov komory. 
 
6. Valné zhromaždenie sa schádza najmenej jedenkrát za rok. Musí sa zísť vždy, ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina RPPK, RKŠ. 
 
7. Valné zhromaždenie môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov, na prijatie platného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov. 
 
8. Ak valné zhromaždenie nie je schopné uznášať sa, zvolá predstavenstvo komory v lehote do jednej hodiny náhradné valné zhromaždenie delegátov s tým istým programom. Na platnosť uznesenia z rokovania náhradného valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov. 
 
Článok 9
Predstavenstvo komory
 
1. Predstavenstvo je výkonným orgánom komory. Celkový počet zvolených členov predstavenstva je najviac 17. 
 
2. Predstavenstvo komory:  
a) riadi činnosť komory medzi zasadaniami valného zhromaždenia,  
b) pripravuje a zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia,  
c) zabezpečuje plnenie uznesení valného zhromaždenia,  
d) vykonáva kontrolu činnosti RPPK zameranú na plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva komory,  
e) prijíma za členov komory právnické a fyzické osoby,  
f) dáva súhlas na vznik ďalších RPPK a RKŠ , 
g) menuje do funkcie ústredného riaditeľa úradu komory, na základe výberového konania 
h) po schválení stanovených podmienok udeľuje štatút RK, 
i) vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa stanov, plní ďalšie úlohy, ak nie sú vyhradené iným orgánom komory, 
j) schvaľuje organizačný poriadok úradu komory. 
 
3. Predstavenstvo zvoláva predseda komory a to najmenej štyrikrát do roka. Na rokovaniach predstavenstva majú právo účasti predseda a podpredseda dozornej rady, alebo predsedom poverený člen dozornej rady a ústredný riaditeľ komory.  
 
Článok 10
Predseda
 
1. Predseda je na čele komory a predstavenstva komory. Predseda komory môže byť aj v pracovnoprávnom vzťahu s komorou. 
 
2. Štatutárnym orgánom komory je predseda. 
 
3. Predseda dozerá na činnosť úradu komory a vykonáva ďalšie činnosti určené stanovami, uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva. V neprítomnosti predsedu tieto úlohy zabezpečujú podpredsedovia alebo predsedom poverený iný člen predstavenstva. 
 
4. Predseda komory zvoláva podľa potreby porady predsedov RPPK a štatutárnych zástupcov RKŠ, najmenej dvakrát do roka. 
 
5. Ak zanikne predsedovi komory funkcia, na jeho miesto nastupuje podpredseda z toho odboru podnikania, v ktorom pôsobil predseda, ktorému zanikla funkcia. Funkciu predsedu vykonáva v plnom rozsahu do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia komory.  
 
Článok 11
Dozorná rada komory
 
1. Dozorná rada je kontrolným a odvolacím orgánom komory a má najviac 7 členov. Je oprávnená kontrolovať činnosť komory, najmä hospodárenie, otázky spojené s odvolávaním vylúčených členov a pod. 
 
2. Dozorná rada volí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu. 
 
3. Dozornú radu zvoláva predseda najmenej štyrikrát za rok. 
 
4. Členmi dozornej rady nemôžu byť členovia predstavenstva a zamestnanci úradu komory. 
 
5. Predseda a podpredseda dozornej rady, alebo predsedom poverený člen majú právo sa zúčastňovať na zasadaní predstavenstva komory.  
 
 
Článok 12
Spoločné ustanovenia pre orgány komory
 
1. Funkcie v orgánoch komory sú čestné, s výnimkou predsedu ak je v pracovnoprávnom vzťahu s komorou. Za ich vykonávanie komora môže poskytnúť náhradu za stratu času podľa návrhu predstavenstva, ktorý schvaľuje dozorná rada. 
 
2. Rokovanie orgánov komory upravuje rokovací poriadok komory a voľbu upravuje volebný poriadok komory.
 
3. Členov, obsah a spôsob činnosti odborných sekcií a pracovných komisií stanovujú ich štatúty, ktoré schvaľuje predstavenstvo. 
 
4. Funkcia v orgánoch komory zaniká: 
a) odvolaním z funkcie podľa čl. 8, ods. 4, písm. b) alebo c), 
b) vzdaním sa funkcie, 
c) pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony súdom, 
d) stratou štátneho občianstva Slovenskej republiky, 
e) zánikom členstva právnickej alebo fyzickej osoby, ktorú v komore zastupuje 
f) smrťou, 
g) prestane byť predstaviteľom právnickej osoby, ktorá je členom komory. 
 
5. V prípade, že počas funkčného obdobia podpredsedom, členom predstavenstva a dozornej rady zaniknú funkcie podľa odseku 4 tohto článku, alebo z iných dôvodov už nemôžu vykonávať svoju funkciu, valné zhromaždenie v priebehu volebného obdobia zvolí podpredsedov, nových členov predstavenstva a dozornej rady na obdobie do ukončenia volebného obdobia orgánov komory.  
 
Článok 13
Úrad komory
 
1. Na obstarávanie záležitostí spojených s činnosťou komory sa zriaďuje úrad komory so sídlom v Bratislave, ktorý najmä:  
a) vedie evidenciu členov komory,  
b) vedie evidenciu členských príspevkov z RPPK, RKŠ a vykonáva ich správu,  
c) požaduje a spracováva podklady a informácie nevyhnutné na zabezpečenie úloh a činnosti orgánov komory od RPPK, RKŠ, 
d) pripravuje odborné stanoviská a podklady pre rokovanie orgánov a funkcionárov komory,  
e) vykonáva a zabezpečuje uznesenia orgánov komory a sleduje ich realizáciu na úradoch RPPK, 
f) zastupuje komoru na základe poverenia predsedu komory pred orgánmi štátnej správy, samosprávy a súdmi,  
g) zabezpečuje styk, poskytuje služby a organizuje aktivity pre členov komory, 
h) prostredníctvom RPPK, RKŠ organizuje vzdelávaciu a poradenskú činnosť.
Deleguje im právomoci súvisiace s organizovaním vzdelávacích aktivít akreditovaných pre komoru Ministerstvom školstva SR. 
i) vedie evidenciu plánov práce úradov RPPK a RKŠ a neustále ju aktualizuje o operatívne zabezpečované úlohy a podujatia, 
j) v štvrťročných intervaloch hodnotí plnenie úloh úradmi RPPK a RKŠ a predkladá ho orgánom komory. 
 
2. Činnosť úradu komory riadi a za jeho hospodárenie zodpovedá ústredný riaditeľ, ktorý je zamestnancom komory. Ústredný riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutiach predstavenstva, dozornej rady a valného zhromaždenia. 
 
3. Podrobnosti o úlohách úradu komory a jeho organizácii upravuje organizačný poriadok, ktorý schvaľuje predstavenstvo.  
 
Piata časť
 
Článok 14
Regionálne komory
 
1. Členovia komory vytvárajú RPPK na územnom alebo inom princípe. 
 
2. RPPK, ktoré vznikli na základe § 14 a § 15 zákona o komore v znení neskorších predpisov, sú samostatné právnické osoby a nezapisujú sa do Obchodného registra. Vykonávajú činnosť na základe vlastných stanov a ostatných vnútorných predpisov prijatých valným zhromaždením RPPK, ktoré nemôžu byť v rozpore so zákonom a vnútrokomorovými normami komory. Zabezpečujú bezprostredný vzťah k členom komory a môžu:
 
a) vystupovať vo vlastnom mene v právnych vzťahoch uzatváraných podľa:
 
1. Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
2. zákona č. 116/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov o nájme a podnájme nebytových priestorov, prípadne iné nájomné zmluvy podľa §663 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka,
3. §659 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka resp. príslušných ustanovení zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu upravujúcich zmluvu o výpožičke,
4. § 631 až §634 Občianskeho zákonníka resp. §539 až §565 Obchodného zákonníka t.j. zmluvy o dielo
5. §558 až §600 Občianskeho zákonníka resp. §409 až §470 Obchodného zákonníka t.j. kúpne zmluvy
6. zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o dani z príjmov 
 
b) zastupovať komoru pred orgánmi verejnej správy a súdmi, v konaniach súvisiacich s plnením ich úloh
 
c) hospodáriť s majetkom nadobudnutým počas jej existencie
 
3. RPPK hospodári podľa vlastného rozpočtu schváleného valným zhromaždením RPPK. Rozpočet sa zostavuje na obdobie jedného roka. Ročný príspevok do RPPK sa riadi zásadami systému platenia členských príspevkov, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie RPPK uznesením. RPPK vyberá členské príspevky na vlastnú činnosť a tiež zabezpečuje aj výber členských príspevkov pre komoru.
 
4. RPPK vytvárajú na územnom princípe Krajské rady RPPK podľa vyšších územných celkov v SR. V Krajských radách zastupujú RPPK ich riadne zvolení predsedovia a podpredsedovia. Funkcie v Krajských radách sú čestné. Krajské rady RPPK si zo svojho stredu volia predsedu a podpredsedu. Krajské rady sa schádzajú podľa potreby.
 
5. RPPK spravidla v sídlach vyšších územných celkov plnia na základe poverenia predsedu úlohy koordinátorov Krajských rád RPPK a zabezpečujú najmä plnenie úloh komory a neformálny styk vo vzťahu k dotknutým orgánom regionálnej štátnej správy a samosprávy na úrovni kraja (VÚC).
 
6. Ustanovujúce valné zhromaždenie regionálnej komory sa môže uznášať len ak sa na ňom zúčastnia aspoň dve tretiny členov, ktorí vznik komory iniciovali.
 
7. Na zabezpečovanie činnosti RPPK sa vytvárajú úrady RPPK. Volené funkcie v dozornej rade RPPK sú nezlučiteľné s pracovným pomerom v úrade RPPK.
 
8. Pre úrady RPPK a úrady RKŠ je záväzný organizačný poriadok, ktorý schvaľuje predstavenstvo RPPK.
 
9. Predstavenstvá RPPK vykonávajú hodnotenia riaditeľov úradov RPPK v súčinnosti s ústredným riaditeľom komory.
 
10. Na plnenie úloh úradu komory RPPK a RKŠ
 
a) predkladajú potrebné informácie a podklady,
b) poskytujú vybrané údaje o hospodárení a podnikateľských zámeroch svojich členov,
c) poskytujú komore ďalšie informácie a podklady potrebné na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona a stanov,
d) zabezpečujú správnosť výberu členských príspevkov v zmysle schváleného systému platenia členských príspevkov
e) uskutočňujú vymáhanie neuhradených členských príspevkov
f) požadujú od členov zaslanie podkladov a informácii nevyhnutných na zabezpečenie činnosti komory.
 
11. Valné zhromaždenie regionálnej komory rozhoduje o zániku, alebo o jej zlúčení s inou RPPK. V prípade, že RPPK stratila funkčnosť, alebo koná v rozpore so zákonom, alebo v rozpore so stanovami komory, alebo v rozpore s uzneseniami orgánov komory o jej zániku rozhodne predstavenstvo komory. Proti zrušeniu môže RPPK podať sťažnosť dozornej rade komory, ktorej rozhodnutie je konečné.
 
12 Pri porušení alebo neplnení článku 14 ods. 10 predseda komory vyzve toho, kto odmieta splniť požiadavky, aby v určenej lehote tieto požiadavky splnil. Ak tieto požiadavky nebudú splnené ani po výzve, predseda komory zvolá mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia RPPK s voľbou nového vedenia, alebo zrušenia RPPK.
 
Článok 15
Regionálne komory so štatútom
 
1. RKŠ podľa článku 3 bod 4. písm. b) sú vytvorené na inom než územnom princípe. 
 
2. Vedú evidenciu svojich členov a evidenciu členských príspevkov, vykonávajú výber členských príspevkov a hospodári s ním v zmysle schváleného uznesenia na valnom zhromaždení a odvádzajú určenú časť úradu komory. 
 
3. V súlade so zákonom poskytujú prostredníctvom úradu komory služby pre svojich členov a informujú ich o aktuálnych otázkach na agropotravinárskom trhu a primerane sa na nich vzťahuje článok 14.okrem bodu 3. 
 
4. Na základe žiadosti zväzov a únii v potravinárskom priemysle a službách predstavenstvo komory im schváli štatút RK ak preukážu, že majú technicky a personálne zabezpečený úrad schopný plniť úlohy v zmysle článku 15 bodu 2. a 3. 
 
 
Šiesta časť
 
Článok 16
Hospodárenie komory
 
1. Komora hospodári podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením. Rozpočet sa zostavuje na obdobie jedného roka.  
 
2. Činnosť komory je financovaná z:
- členských príspevkov, 
- príjmov za vlastné výkony a služby, 
- darov a sponzorských príspevkov,
- iných zdrojov. 
 
3. Členské príspevky tvoria:
a) ročné príspevky, 
b) dodatočný príspevok, ktorý sa platí na základe rozhodnutia valného zhromaždenia na vyrovnanie rozpočtu komory. 
 
4. Ročný príspevok do komory, RPPK a RKŠ sa riadi zásadami systému platenia členských príspevkov, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie uznesením. 
 
5. RPPK, RKŠ vykonávajú výber členských príspevkov pre komoru, hospodária s nimi a v zmysle zásad systému platenia členských príspevkov odvádzajú príslušnú časť úradu komory.
 
Pre RPPK, ktoré si neplnia povinnosti odvodu členských príspevkov alebo zadržiavajú členské príspevky, prechádza právo výberu členských príspevkov na základe rozhodnutia dozornej rady komory na úrad komory na dobu určenú rozhodnutím dozornej rady komory. 
 
6. Hospodárenie úradu komory schvaľuje valné zhromaždenie komory. 
 
7. Členské príspevky do komory, RPPK a RKŠ sú podľa § 13 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o dani z príjmov oslobodené od dane.
 
Siedma časť
 
Článok 17
Záverečné ustanovenia
 
1. O ukončení činnosti komory rozhodne Národná rada Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 4 zákona. 
 
2. Stanovy komory v znení zmien a doplnkov nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich schválenia valným zhromaždením komory, ktoré sa zišlo dňa 6. októbra 2020 v Nitre.
 
 
 
Emil Macho v. r.
predseda
Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
 

 

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce