Stanovisko SPPK k Spoločnej poľnohospodárskej politike

Už nastavovanie podmienok Spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie rokov 2014-2020 naznačilo riziká, ktoré slovenské poľnohospodárstvo najmä vzhľadom na jeho veľkostnú štruktúru podnikov ovplyvňujú v súčasnosti (napríklad ozeleňovanie a nepriama podpora odklonu od produkcie, výrazná degresivita priamych platieb, nastavenie podpôr v II. pilieri viac v prospech všeobecného rozvoja vidieka).
 
 
Na základe dostupných podkladov z diskusií k možnému nastaveniu SPP (MPRV SR, Európska komisia, Európska rada, COPA / COGECA) po roku 2020 vyplýva, že najpravdepodobnejším variantom je modifikované zachovanie súčasného stavu, zvýšenie tlaku na zastropovanie priamych platieb, pokračujúca podpora ekologizácie a ďalšie ozeleňovanie podpôr, väčšia podpora inovácií a mladých poľnohospodárov. Novými prvkami bude pravdepodobne zavedenie nástrojov na riadenie rizík (trhových výkyvov, klimatických rizík, chorôb rastlín a zvierat) a finančných nástrojov (bonifikácia úrokov, bankové záruky). Toto všetko znamená výzvy, na ktoré sa musia poľnohospodárske subjekty ako aj štátne orgány zapojené do tvorby a implementácie politík EÚ dobre a zodpovedne pripraviť.
 
SPPK bude v období prípravy na novú SPP po roku 2020 presadzovať nasledujúce priority zohľadňujúce potreby a požiadavky slovenských poľnohospodárov:
 
 1. SPP by mala byť naozaj spoločná a s rovnakými podmienkami pre poľnohospodárov vo všetkých členských štátoch EÚ, nedeformujúca spoločný trh. Preto:
  1. Požadujeme rovnakú úroveň výšky priamych platieb pre všetky členské štáty EÚ,
  2. Odmietame zastropovanie a degresivitu priamych platieb v závislosti na výmere poľnohospodárskeho podniku alebo výške podpory,
  3. Odmietame degresivitu ANC platieb podľa veľkosti podniku, keďže táto platba je kompenzáciou za sťažené hospodárenie v ANC oblastiach. Zároveň však podporujeme zavedenie systému zvýhodňujúceho poľnohospodárov intenzívne v týchto sťažených podmienkach hospodáriacich,
  4. Navrhujeme obmedzenie výšky podpôr financovaných výhradne zo zdrojov štátneho rozpočtu ako aj stanovenie limitu na spolufinancovanie programov rozvoja vidieka zo štátneho rozpočtu,
  5. Navrhujeme stanoviť jednotný postup pre členské štáty ohľadom poskytovania nepriamych podpôr napríklad vo forme daňových úľav alebo znížených odvodov na sociálne a zdravotné poistenie),
  6. Požadujeme prijať legislatívu na úrovni EÚ zabezpečujúcu rovnakú kvalitu potravín vo všetkých členských štátoch EÚ.
 2. Požadujeme prijať na úrovni EÚ pravidlá proti nekalým praktikám obchodných reťazcov,
 3. Nesúhlasíme s ďalším „ozeleňovaním“ SPP, ktoré spôsobuje odklon od produkcie a znižovanie konkurencieschopnosti voči tretím krajinám,
 4. Požadujeme sprehľadnenie a zjednodušenie systému poskytovania podpôr a zároveň aj zníženie administratívnej záťaže inštitúcií administrujúcich podpory financované alebo spolufinancované zo zdrojov EÚ, ale najmä zníženie administratívnej záťaže žiadateľov / prijímateľov,
 5. Požadujeme zvýšenie obálky pre dobrovoľnú viazanú podporu zo súčasnej maximálnej úrovne 13% + 2% na 25% z národnej obálky pre priame platby, keďže sa jedná o významný nástroj na podporu živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby, ktoré generujú zamestnanosť a udržiavajú osídlenie na vidieku,
 6. Navrhujeme zavedenie účinných a systémových opatrení na riadenie nerovnováhy a rizík na trhoch s poľnohospodárskymi komoditami a kompenzáciu cenových výkyvov,
 7. Navrhujeme intenzívnejšie uplatňovanie opatrení zabezpečujúcich spravodlivé a efektívne využívanie obmedzených finančných zdrojov SPP, ako sú finančné nástroje a systémových opatrení na riadenie rizík, ako je podpora poistenia a poistenie rizík nepoistiteľných súkromnými poisťovňami (napríklad sucho)
 
V Bratislave dňa 23. marca 2017
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce