Rozvojové projekty na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy v roku 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR už od roku 2013 vyhlasuje výzvu na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy (COVP) a prideľuje účelové finančné prostriedky na aktivity zamerané na vybavenie COVP modernými technologickými zariadeniami, ktoré sú nad rámec základného vybavenia uvedeného v normatíve materiálno-technického a priestorového zabezpečenia. Cieľom výzvy je skvalitniť a zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu v SOŠ.
 
V rámci výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu na podporu budovania COVP pre rok 2016 bolo ministerstvu v stanovenom termíne predložených 23 projektov. Z predložených projektov boli vyradené štyri. Dôvodmi na ich vyradenie boli úhrada kapitálových výdavkov z prostriedkov ministerstva, nepreukázanie financovania projektu vo výške finančných prostriedkov poskytovaných ministerstvom zo strany zriaďovateľa, stanovisko stavovskej organizácie, požiadavka vybavenia, ktoré nie je nad rámec základného vybavenia uvedeného v normatíve materiálno-technického a priestorového zabezpečenia.
 
Z hodnotených projektov vybrala komisia 10 projektov, ktorým bola prerozdelená čiastka 59 000 eur. Medzi úspešné školy patrili aj SOŠ, ktoré poskytujú vzdelávanie v študijných a učebných odboroch v oblasti poľnohospodárstva – Spojená škola v Ivanke pri Dunaji a SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach.
 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo v rámci rozvojových projektov na podporu budovania COVP, v rokoch 2013 – 2016, finančnú čiastku vo výške 275 650,40 eur. V zmysle podmienok výzvy ministerstva prispeli na podporu budovania COVP, minimálne v rovnakej výške ako ministerstvo, taktiež zamestnávatelia, komory a profesijné organizácie na jednej strane a zriaďovatelia SOŠ na strane druhej. V rámci rozvojového projektu na podporu budovania COVP tak bolo v rokoch 2013 – 2016 podporených spolu 23 SOŠ. Podľa informácií dostupných na webových sídlach profesijných a stavovských organizácií je v súčasnosti v SR 72 SOŠ, ktoré majú oprávnenie požívať popri svojom názve označenie COVP.

Dňa 8. 12. 2016 sa v priestoroch  Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji konal hodnotiaci seminár rozvojového projektu: Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy. Zástupcovia SOŠ, ktoré získali dotáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR si pripravili elektronickú prezentáciu realizácie rozvojových projektov. S potešením vám prinášame prezentácie našich SOŠ:
 
1. Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaj – ktorá získala dotáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 10 000 eur na realizáciu projektu: Podpora modernizácie a rozvoja činnosti centra odborného vzdelávania a prípravy v odbore chov koní a jazdectvo, rybárstvo a kynológia, s dôrazom na výšenie schopnosti pružne reagovať na potreby súčasného trhu práce a na efektívnu propagáciu odborného vzdelávania v región.
Prezentáciu nájdete v domunetoch na stiahnutie
 
2. SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice – ktorá získala dotáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 10 000 eur na realizáciu projektu: Mladý farmár pripravený pre prax.
Prezentáciu nájdete v dokumentoch na stiahnutie

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce