Nekorektné strategické projekty

Slušne povedané ústami poľnohospodárov: nekorektné bolo rozhodnutie býva- lého vedenia ministerstva pôdohospodárstva navýšiť objem finančných prostriedkov uvedených vo výzve pre oblasť 8, tzv. strategické projekty z 18 mil. € na 93 mil. €. Ide o podopatrenie  4.1 – Podpora na investície v rámci PRV 2014-2020.
 
 
Predstavenstvo SPPK sa začiatkom roka 2015 viackrát zaoberalo témou alokácie financií do jednotlivých oblastí 1 až 8. Listom z 5. marca 2015 požadovalo ohraničiť finančnú alokáciu pre oblasť 8 v podopatrení 4.1. na maximálne 10 %. Na Monitorovacom výbore PRV 2014-2020, v ktorom sú dvaja zástupcovia SPPK, bola odsúhlasená výška finančných prostriedkov určených do oblasti 8 vo výške 18 mil. € z celkových 82 mil. €, alokovaných pre všetkých osem oblastí podopatrenia 4.1.
 
Vo výzve PPA 12.06.2015 pod číslom 6/PRV/2015, ktorá je na webovom sídle aj teraz, je alokácia pre oblasť 8 vo výške 18 mil. €. Tzv. strategické projekty sú vo výzve ohraničené minimálnymi oprávnenými výdavkami nad 1,2 mil. €, maximálne 2 mil. € s kvalitatívnym hodnotením s maximálnym počtom bodov 40, ktoré poľnohospodári nazývajú subjektívne kritériá PPA.
 
Podľa informácie vedenia PPA koncom roku 2015 bolo na oblasť 8 - tzv. strategické projekty - podaných žiadosti za takmer 200 mil. €. Vo vedení SPPK, ako aj v členskej základni, vyvolala táto informácia otázky. Bude ministerstvo finančnú alokáciu do oblasti tzv. strategických projektov zvyšovať?
 
Na prelome rokov 2015-2016 vedenie SPPK viackrát požadovalo túto informáciu od bývalého vedenia MPRV SR, ako aj od PPA: napríklad na tzv. novoročnom stretnutí 20. januára 2016 s vedením rezortu. Poslednýkrát táto informácia o zvýšení alokácie do oblasti 8 bola vedením rezortu dementovaná koncom februára 2016, pár dní pre voľbami. Takže bývalé vedenie MPRV SR a PPA navýšenie financií do oblasti 8 dementovalo, no nakoniec, slušne povedané, nekorektne navýšilo alokáciu pre tzv. strategické projekty na 93 mil. €. Monitorovací výbor PRV 2014-2020 nebol o navýšení alokácie financií informovaný. Zarážajúca je aj skutočnosť, že na alokovaných 18 mil. € do oblasti 8 bolo podaných žiadosti za takmer 200 mil. €. Tie boli vyhodnocované na PPA ako prvé. Riskovali dotyční žiadatelia alebo vedeli, že sa bude alokácia pre oblasť 8 zvyšovať? Bohužiaľ, ako vždy sa nespokojnosť poľnohospodárov s prácou, resp. rozhodnutiami rezortného ministerstva obracia proti SPPK, pričom nikto z vedenia SPPK nevedel o pripravovaných zmenách v alokácií. 
 
Čo znechucuje členov SPPK na tejto transakcii
 
Projekty (ŽoNFP) do oblasti 8 si uchádzači nedali, pretože zo skúseností vedeli, že pri subjektívnom hodnotení žiadosti do výšky 40 percentuálnych bodov majú minimálnu šancu získať verejné zdroje. Takže si podali žiadosti na oblasť 2, teda oblasť živočíšnej výroby a oblasť 1 - špeciálnu rastlinnú výrobu. Teraz majú obavy a neistotu. Bude dostatok financií pre tieto dve oblasti, do ktorých je alokovaných celkom 48 mil. €? Kedy budú projekty vyhodnotené a koľko musí byť počet bodov v projekte, aby uspeli? Budú sa zvyšovať zdroje, aby uspeli aj 90 bodoví žiadatelia?
 
Podľa vyjadrenia nového vedenia ministerstva je uvedená zmena v alokácií tzv. strategických projektov, aj keď nekorektná, v zmysle zákona platná.
 
Napriek tomu požadujeme od nového vedenia rezortu, aby čím skôr vysvetlilo uvedené nejasnosti a dalo odpovede na otázky k projektom z oblasti 12. Aj napriek tomu, že je zavalené problémami, ktoré im bývalé vedenie rezortu zanechalo.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce