Na prezídiu Copa-Cogeca sa volilo nové vedenie na nadchádzajúce dva roky

V dňoch 24. a 25. septembra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie prezídia COPA-COGECA, na ktorom sa zúčastnil predseda SPPK Milan Semančík a Marianna Čertíková, zodpovedná za zahraničné záležitosti na úrade SPPK.
    
Zástupcovia SPPK na rokovaní prezídia Copa s Karlom Matouškom, zástupcom AKČR.

 

V rámci Luxemburského predsedníctva bol na prezídium prizvaný hosť Fernand Etgen, minister poľnohospodárstva Luxemburska, ktorý predstavil priority luxemburského predsedníctva. Zdôraznil potrebu zamerať sa na zachovanie programov školského mlieka a ovocia, ako aj budovanie lepších obchodných vzťahov mimo EÚ. Globálnou výzvou sú i klimatické zmeny. Pre obchod navrhujú technickú harmonizáciu pravidiel. Predsedníctvo sa bude venovať aj revízii procesu autorizácie GMO pre potraviny a krmivá. Venovať sa budú aj problémom spôsobeným zdravotnými rizikami kvôli Africkému moru ošípaných. Európska komisia sa rozhodla nezvýšiť dočasne intervenčné ceny, ale zvýšila možnosť súkromného skladovania pre syr a sušené mlieko, či bravčové mäso. Pán Etgen zdôraznil potrebu zaviesť viac flexibility pre existujúce nástroje SPP, napríklad urýchlenie výplaty platieb. Je potrebné sa zamerať aj na štrukturálne zmeny, napríklad ako zmeniť činnosť potravinárskeho reťazca, aby fungoval lepšie.
    
Z diskusie, ktorá prednáške nasledovala vyplynulo, že je potrebné predovšetkým odstrániť neférové praktiky v rámci potravinárskeho reťazca. Je potrebné poskytnúť viac finančných prostriedkov do propagácie. Je potrebné podporiť predaj tuku na iné účely ako potravinárske, napr. pre biopalivá. Viaceré členské štáty, ktoré zaplatili vysoké pokuty z nadprodukcie sa sťažujú, že návratnosť prostriedkov je len veľmi malá. Napríklad Poľsko zaplatilo za pokuty z nadprodukcie 160 mil. eur, ale v rámci pomoci dostanú len cca 20 mil. eur. Nemecko zaplatilo pokuty vo výške 90 miliónov eur a v rámci pomoci dostanú len cca 20mil. eur. Odvšadiaľ sa neustále ozýva potreba zjednodušenia SPP. Požiadavku vrátiť celý balíček získaný z pokút z nadprodukcie späť do sektoru poľnohospodárstva je spoločnou požiadavkou COPA-COGECA.
    
Do pozornosti sa dostali aj medzinárodné dohody TTIP. Bolo zdôraznené, že agropotravinársky sektor nesmie byť v úlohe „obete“ pri vyjednávaní o dohodách TTIP. Dohody TTIP nesmú viesť k zníženiu vysokých štandardov, ktoré máme v EÚ. Luxemburské predsedníctvo požaduje od EK klarifikáciu dohôd o TTIP.
    
Rusi navyše varujú, že embargo bude predĺžené až do roku 2019. Je potrebné vytvoriť nové metódy mimo SPP, ktoré by pomohli vyriešiť aktuálne problémy. Poľnohospodársky sektor je aspoň taký dôležitý ako sektor bankovníctva, ktorý v čase krízy dostal obrovský finančný balíček.
    
Rokovanie pokračovalo diskusiou o Demonštrácií, ktorú organizovala COPA-COGECA dňa 7. septembra v Bruseli. Boli problémy s organizáciu Milk Board, ktorá organizovala protest v rovnakom čase a ktorá svojimi aktivitami prehlušila aktivity CC. Viacerí zástupcovia boli veľmi rozčarovaní systémom organizácie protestu a predovšetkým jeho výsledkami.
    
Ďalším bodom rokovania bol výber kandidátov na predstaviteľov pre Fórum na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového reťazca. Kandidáti boli zástupcami Boerebond, vlámskej poľnohospodárskej organizácie a NFU, Národnej únie poľnohospodárov Veľkej Británie. Vo voľbách jednoznačne zvíťazil pán Meuring Raymond z NFU.
 
Zástupcovia rumunskej organizácie Proagro predstavili agropotravinársky komplex v Rumunsku. Zároveň požiadali o členstvo v organizácií COPA-COGECA. Z dôvodu dlhov Rumunskej organizácie sa plánuje zvýšenie členského príspevku o 2% pre všetky členské organizácie na nadchádzajúci rok. Na základe nových pravidiel v stanovách /platby vopred/ sa nepredpokladá, že by sa dlhy takéhoto charakteru do budúcnosti  vyskytovali. V prípade, že rumunská organizácia zaplatí svoj dlh, členské sa v ďalšom období všetkým opätovne zníži o 2% a následne bude členské zmrazené.
 
Označenie volebnej obálky pre SPPK.

 

Bol predstavený rozpočet CC na nadchádzajúci rok. Predseda SPPK osobne rokoval s ústredným riaditeľom CC Pekkom Pesonenom o členstve organizácie SPPK v CC. Predseda SPPK zdôraznil, že v druhom polroku 2016 čaká SR predsedníctvo v Rade, a preto je nevyhnutné, aby členstvo SPPK v CC bolo zachované. To by umožnilo slovenským poľnohospodárom a potravinárom reprezentovať svoje záujmy na pôde EÚ aj počas predsedníctva SR v Rade. Zástupcovia SPPK však zároveň zdôraznili, že je potrebné, aby zástupcovia SPPK v pracovných skupinách CC mali plnohodnotné právo zúčastňovať sa na práci skupín civilného dialógu ako refundovaní experti.
 
Rokovanie na druhý deň otvorila Claudia Olazábal, vedúca jednotky DG Envi pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a pôdu. V diskusii odznelo, že farmári majú o Nature málo informácií. Je potrebné vypočuť problémy a požiadavky farmárov. Problém s výškou limitov pre amoniak a metán. Nie je potrebné pridávať ďalšie pravidlá pre NEC smernicu. Podľa pani Olazábal je potrebné, aby sa aj poľnohospodárstvo podieľalo na zlepšení kvality ovzdušia – predovšetkým metán. Produkcia potravín, prístup k potravinám a využitie potravín, označila za tri piliere potravinovej bezpečnosti. Podľa nej legislatíva enviro rezortu pomáha zabraňovať aj záberu poľnohospodárskej pôdy. Metán by mal byť iba v legislatíve k čistému ovzdušiu – aby nedochádzalo k duplicite. Vyzvala zástupcov, že ak majú dôkazy, že dvojnásobná legislatíva zaťažuje finančne farmárov, treba predložiť dôkazy a EK sa tým bude zaoberať. Tento prístup bol odmietnutý zo strany poľnohospodárov, nakoľko skúmanie dopadov by malo byť úlohou EK.
 
Je potrebné využiť prostriedky z PRV určené na preventívne opatrenia proti predácií veľkých šeliem. To využívajú iba niektoré štáty. Týka sa to bohužiaľ aj Slovenskej republiky, ktorá aj napriek upozorneniam SPPK v rámci PRV na tieto opatrenia nevyčlenila žiadne prostriedky.
 
Európsky kongres farmárov sa uskutoční v októbri 2016 v Grécku.
 
Predseda SPPK s novým predsedom COPA Martinom Merrildom.
 
 
Novým predsedom Copa sa stal zástupca Dánskeho poľnohospodárskeho a potravinárskeho výboru z Dánska, pán Martin Merrild.
 
Boli predstavení kandidáti na podpredsedu Copa. Z 10 oficiálne prihlásených kandidátov boli zvolení nasledujúci 6 kandidáti:
 
Pán Miklos Zsolt Kis z Maďarskej agrárnej komory, Maďarsko, zároveň jediný kandidát zástupcov poľnohospodárskych komôr V-4  – s počtom 53 hlasov
Pani Maira Dzelzkaleja – Poľnohospodársky parlament, Lotyšsko s počtom hlasov 99
Pán Franz Reisecker  - Rakúska poľnohospodárska komora, Rakúsko – s počtom hlasov 94
Pán Eddie Downey – Írska asociácia farmárov, Írsko – s počtom hlasov 116
Pán Henri Brichard – Národná federácia farmárskych únií – Francúzsko – s počtom hlasov 106
SPPK podporila prvých piatich kandidátov, ako aj kandidáta z Poľska, pána Mariana Sikoru, zástupcu Federácie únií poľnohospodárskych výrobcov v Poľsku, ale nakoľko sa poľskí zástupcovia nedohodli iba na jednom kandidátovi a nominovali ešte aj pána Lucjana Cichosza z Únie poľnohospodárskych  pracovníkov v Poľsku, získali poľskí zástupcovia najnižší počet hlasov.
 
 
Vypracovala: Marianna Čertíková, Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, medzinárodné záležitosti

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce