4. Overenie spôsobilosti zamestnávateľa a vydanie osvedčenia

Mesiac prípravy/spracovania: najneskôr do 30.4.2015
 
Po doručení žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa príslušná stavovská alebo príslušná profesijná organizácia posúdi formálne administratívne náležitosti doručenej žiadosti z hľadiska toho, či žiadosť obsahuje všetky údaje ustanovené zákonom a či sú k nej priložené všetky požadované prílohy.
 
Ak žiadosť spĺňa formálne náležitosti, prípadne formálne nedostatky boli odstránené, stavovská organizácia alebo profesijná organizácia bezodkladne odstúpi do 15. dní od prijatia žiadosti žiadosť na vecné a odborné posúdenie vymenovanej komisii, ktorá musí najneskôr do 30. 4. 2015 overiť spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore.
 
Ak je výsledkom posúdenia predložených dokladov negatívne stanovisko komisie odôvodňujúce nespôsobilosť a nepripravenosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie, príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia žiadosť zamestnávateľa zamietne.
 
Ak podľa predložených dokladov zamestnávateľ spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania, nasleduje obhliadka priestorov, posúdenie materiálno-technického zabezpečenia a personálneho zabezpečenie u zamestnávateľa alebo v príslušnej organizačnej časti zamestnávateľa, v ktorej sa predpokladá poskytovanie praktické vyučovanie.
 
Ak zamestnávateľ spĺňa všetky podmienky, príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia na základe kladného a odporúčacieho stanoviska komisie vo forme záznamu, vydá zamestnávateľovi osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, ktoré má platnosť sedem rokov.
 
Osvedčenie obsahuje:
a)    identifikačné údaje zamestnávateľa,
b)   identifikačné údaje pracoviska praktického vyučovania,
c)    študijný odbor alebo učebný odbor, na ktorý sa spôsobilosť zamestnávateľa vzťahuje,
d)   najvyšší počet žiakov, ktorým môže byť na pracovisku praktického vyučovania poskytované praktické vyučovanie,
e)    obdobie platnosti osvedčenia,
f)    dátum vydania osvedčenia,
g)   podpis štatutárneho zástupcu príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce