1. Rozhodnutie zamestnávateľa o vstupe do systému duálneho vzdelávania

Mesiac prípravy/spracovania: 1-3/2015

Zamestnávateľ, ktorý má záujem o vstup do systému duálneho vzdelávania by sa mal zamerať na nasledovné oblasti:

 • Oboznámiť sa s legislatívou upravujúcou odborné vzdelávanie a prípravu (t. j. zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Identifikovať strednú odbornú školu, s ktorou má zamestnávateľ záujem vstúpiť do systému duálneho vzdelávania.
  - oboznámenie sa so sieťou škôl, ktoré pripravujú žiakov vo vybraných odboroch štúdia,
  - oslovenie školy, získanie informácií o vyučovacom procese, skladbe odborov štúdia, skladbe žiakov, personálnom zabezpečení, materiálno-technickom a priestorovom zabezpečenie výučby, získanie dokumentov, ako školský vzdelávací program a pod..
 • Identifikovať študijný alebo učebný odbor, v ktorom má zamestnávateľ záujem poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
 • Definovanie počtu žiakov, ktorým zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
 • Získať informácie o podmienkach zavedenia systému duálneho vzdelávania – materiálno-technické zabezpečenie zodpovedajúce príslušnej časti školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru, t.j. splnenie materiálno-technického zabezpečenia pre výkon praktického vyučovania u zamestnávateľa v rozsahu základného vybavenia uvedeného v normatíve priestorového a materiálno-technického zabezpečenia pre daný odbor štúdia.

  Normatívy materiálno-technického zabezpečenia pre jednotlivé učebné a študijné odbory sa nachádza na stránke ŠIOV (www.siov.sk) v časti normatívy :

  Učebné odbory:
  Normatívy pre učebné odbory

  Študijné odbory:
  Normatívy pre študijné odbory

 • Identifikáciu stavovskej alebo profesijnej organizácie, ktorá má vecnú pôsobnosť k študijnému alebo učebnému odboru, v ktorom chce zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie. Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a učebným odborom je upravená vo Vyhláške č. 282/2009 Z. z. o stredných školách.
 • Definovanie personálneho zabezpečenia praktického vyučovania u zamestnávateľa.

Podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa :

 • Na pracovisku praktického vyučovania žiak vykonáva:
  • odborný výcvik, odbornú prax, alebo umeleckú prax pod vedením inštruktora,
  • odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy,
  • odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo
  • umeleckú prax pod vedením učiteľa umeleckej praxe.
 • Odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax na pracovisku praktického vyučovania môžu pod vedením jedného inštruktora vykonávať najviac traja žiaci. Inštruktor poskytuje majstrovi odbornej výchovy, učiteľovi odbornej praxe alebo učiteľovi umeleckej praxe, ktorého určí zamestnávateľ, informácie o činnosti, ktorú žiak počas praktického vyučovania vykonával a o správaní žiaka; ak zamestnávateľ nezamestnáva majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo učiteľa umeleckej praxe, určí ho riaditeľ strednej odbornej školy. Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo učiteľa umeleckej praxe, ktorému bude inštruktor poskytovať informácie je 40 žiakov.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce