Stanovisko SPPK k novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

Vážený pán premiér/minister,

aktuálne je v legislatívnom procese novela zákona č. 91/2019 o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Z pohľadu agropotravinárskeho sektora, dodávateľov potravín do veľkých obchodných systémov, sa jedná o zásadný legislatívny nástroj na reguláciu a obmedzenie uplatňovania nekalých obchodných praktík zo strany obchodníkov a vytvorenie spravodlivejšieho rámca pre dodávateľsko-odberateľské vzťahy v obchode s potravinami. Jedná sa o veľmi vážnu problematiku, ktorej dlhodobo vágne riešenie vedie k viditeľnému úpadku celého slovenského agropotravinárskeho sektora.
 
Zákon od svojho vzniku prechádzal zásadnými úpravami a treba otvorene poznamenať, že až posledná novela z roku 2019 priniesla reálnu uplatniteľnosť zákona v praxi. Zásadnou zmenou bolo podrobnejšie zadefinovanie neprimeraných podmienok, skrátenie lehoty splatnosti faktúr, vytvorenie generálnej klauzuly a nastavenie vhodných podmienok pre výkon kontroly a uplatnenie sankcií zo strany štátu. S veľkým rozčarovaním však musíme konštatovať, že v týchto dňoch sme opäť svedkami tlaku obchodu na čo najkratšie fungovanie zákona v tejto podobe.
 
Vážený pán premiér/minister, v mene členskej základne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Vás žiadame zachovať v novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami aktuálne platné:
  • ustanovenia neprimeraných podmienok, vrátane zákazu predaja potravín pod ekonomicky oprávnené náklady, zákazu predaja tovaru spotrebiteľovi pod nákupnú cenu, ustanovenia týkajúce sa predajných akcií a povinnosti vyúčtovania množstva potravín, ktoré sa v predajnej akcii skutočne predajú,
  • ustanovenie týkajúce sa generálnej klauzuly,
  • lehoty splatnosti faktúr za dodaný agropotravinársky tovar, vrátane skrátenej lehoty pre vybrané potraviny,
  • legislatívne limity pre logistický bonus, marketing a propagáciu,
  • výšky pokút za správne delikty,
  • lehotu splatnosti pokuty odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
 
Súčasný proces novely zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami má podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory viesť k transpozícii európskej smernice o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci. V žiadnom prípade však nesmie byť cestou k znefunkčneniu právneho predpisu na ochranu dodávateľov potravín na národnej úrovni. Našim spoločným cieľom musí byť posilnenie právneho rámca na ochranu výrobcov potravín aspoň v oblasti tých najkrikľavejších foriem zneužívania reálneho dominantného postavenia obchodu.
                                                                                                       
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce