Výročná správa SPF za rok 2018

Výročná správa Slovenského pozemkového fondu za rok 2018 je na programe súčasnej riadnej schôdze NR SR. Správa obsahuje komplexný prehľad o hospodárení a činnosti v uplynulom roku a informácie o transformácii SPF, v rámci ktorej došlo:
 
  • k úplnej elektronizácii agendy fondu,
  • časť aktivít SPF bola nasmerovaná na rozvoj digitalizácie,
  • realizoval sa kľúčový projekt centrálnej podateľne,
  • zaviedol sa nový registratúrny softvér FABASOFT – zjednodušilo sa vedenie elektronického spisu, skrátil sa čas pri doručovaní podkladov medzi regionálnymi odbormi a generálnym riaditeľstvom
  • realizoval sa projekt centrálneho informačného systému – úloha je integrovať informačné systémy SPF s informačnými systémami rezortu pôdohospodárstva, Úradu geodézie, kartografie a katastra a PPA,
  • zaviedol sa nový systém kontrol v teréne – zacielený na dodržiavanie podmienok zadefinovaných v nájomných zmluvách,
  • realizuje sa projekt tzv. bielych plôch – spolupráca s Lesmi SR, podpísané Memorandum – zabezpečuje a upravuje jednotný postup pri zosúladení zápisov správy poľnohospodárskych a lesných pozemkov vo vlastníctva SR, ktoré sú v evidencii katastra nehnuteľností na základe delimitačných protokolov. Snahou SPF je uvedenie bielych plôch do stavu v súlade s katastrom a nastaviť v nich najvhodnejšie obhospodarovanie.

 

Celú Výročnú správu SPF nájdete TU.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce