Rady k priamym podporám

Začalo sa podávanie jednotných žiadostí o priame podpory – na čo si treba dávať pozor?
 
Tento týždeň (03.04.) začalo obdobie, v ktorom sa digitálne cez systém GSAA podávajú žiadosti o priame platby.
 
Na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bolo 28. marca uverejnené Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2019, Príručka žiadateľa o priame podpory pre rok 2019 a Informácia o postupe získania prístupu do aplikácie pre geopriestorovú žiadosť (GSAA) pre nového žiadateľa pred podaním jednotnej žiadosti na rok 2019.  
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora si na základe dlhodobého monitorovania regiónov Slovenska dovoľuje upriamiť pozornosť žiadateľov o priame platby na hlavné problémy spojené s podávaním jedných žiadostí a plnením podmienok žiadateľa o priame platby:
 • Vymedzenie hraníc, ak žiadateľ nedeklaruje celú plochu,
 • Obhospodarovanie pozemkov,
 • Dodržiavanie dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok,
 • Disponovanie dokladmi oprávňujúcimi užívanie jednotlivých pozemkov, odporúčame vrátane prekryvu katastra na LPIS.
 • Vynímanie nespôsobilých prvkov (zárasty, cesty, budovy, atď.) z deklarovanej výmery.
 • Nahlasovanie Vyššej moci a výnimočných okolností.
 • Vedenie a správne vedenie knihy honov, dôsledné zapisovanie všetkých operácií, aj v náväznosti na ďalšie závažné problémy, ako je napr. viacnásobná deklarácia
 • Označenie HZ, "servis" pri strate ušných značiek,
 • Včasné hlásenie zmien do CEHZ.
 • Dôsledné oboznámenie sa s podmienkami (so znením príslušných NV SR, ale aj usmernení k NV SR) pred podaním žiadostí, a sledovanie plnenia podmienok k v priebehu celého roku. V tomto roku sa jednotné žiadosti o podporu podávajú v zmysle NV SR č. 342/2014 a usmerneniu k tomuto NV SR. Dňa 27.02.2019 bola na internetovej stránke PPA zverejnená verzia 6.0 tohto usmernenia.
 • sledovanie informácií týkajúcich sa priamych platieb, uvedených na internetovej stránke PPA
 • Dokumentovanie plnenia podmienok, komunikácia s príslušnými inštitúciami v prípade potreby.
Odporúčanie
 
Na základe vyššie uvedeného odporúčame žiadateľom o priame platby pred podaním žiadosti dôkladne sa oboznámiť s podmienkami žiadateľa o priame platby, resp. s medziročnými zmenami týchto podmienok (tieto zmeny sú vo verzii 6.0 usmernenia k NV SR č. 342 zvýraznené žltým podfarbením). Rovnako odporúčame, aby žiadateľ pred podaním žiadosti vykonal „inventúru“ plnenia príslušných podmienok na všetkých deklarovaných pozemkoch, ktoré sú predmetom jednotnej žiadosti.
 
S cieľom predchádzať chybovosti zo strany žiadateľov sa ešte v marci uskutočnili štyri školenia v rôznych mestách Slovenska k problematike priamych platieb. Tieto školenia organizovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, príslušné regionálne poľnohospodárske a potravinárske komory a niektoré spoločnosti poskytujúce geografické informačné systémy. Počas školení sa žiadatelia dozvedeli o informácie o základných problémoch s plnením podmienok žiadateľov o priame platby v teréne (hranice pozemkov, hospodárenie, právo užívať, hlásenie do CEHZ, evidencia pozemkov). Diskutovalo sa aj o zakresľovaní pozemkov v systéme GSAA.
 
Na školeniach sa zúčastnilo viac než 250 poľnohospodárov s predpokladom informovania veľkého počtu ďalších poľnohospodárov o základných problémoch spojených s podávaním jednotných žiadostí. Po skončení školení boli všetkým RPPK a členom na priamo poskytnuté prezentácie s cieľom oboznámenia sa s praktickými riešeniami pri plnení podmienok a pri zakresľovaní pozemkov v systéme GSAA a s cieľom predchádzať chybovosti zo strany žiadateľov.
 
Jednotné žiadosti o podporu sa v roku 2019 môžu podávať v termíne od 3. apríla 2019 do 15. mája 2019.
 
Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2019 do 9. júna 2019), bude pôvodná čiastka znížená o 1 % za každý pracovný deň omeškania.
 
Žiadateľ po uplynutí lehoty na predkladanie jednotnej žiadosti môže zmeniť resp. doplniť žiadosť bez sankcií najneskôr do 31. mája 2018.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce