Pracovná skupina pre lesníctvo, 27. novembra 2018

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Predsedá Martin Höbarth (AT), podpredsedovia Juha Hakkarainen (FI, MTK), Gabrielle Calliari (IT, Coldiretti)
 
Predstavenie a prejednávanie oznámenia Komisie: Udržateľné biohospodárstvo pre Európu: posilnenie väzby medzi hospodárstvom, spoločnosťou a životným prostredím
 
Európska komisia dňa 11. októbra 2018 predstavila svoje oznámenie k udržateľnému biohospodárstvu v EÚ. Aktualizovaná stratégia obsahuje 3 hlavné oblasti opatrenia: posilniť odvetvia založené na biotechnológiách, rýchlo rozšíriť biohospodárstvo po celej Európe a porozumieť ekologickým obmedzeniam biohospodárstva. Komisia preto hodlá napr. zriadiť tematickú investičnú platformu pre obehové biohospodárstvo s rozpočtom 100 mil. EUR, uľahčiť vznik nových udržateľných biorafinérií, uskutočňovať pilotné projekty vo vidieckych, pobrežných a mestských oblastiach, zaviesť celoeurópsky monitorovací systém, podporovať získavanie poznatkov pomocou zberu dát, poskytovať poradenstvo a presadzovať osvedčené spôsoby praktizovania biohospodárstva v ekologických medziach.
 
Po analýze oznámenia sekretariát poukázal na nedostatočnú synergiu s dotknutými európskymi politikami, na nárast administratívnej záťaže a zlé načasovanie vzhľadom k európskym voľbám v máji 2019.
 
Z členských štátov novú stratégiu pozitívne hodnotí FI, FR sa obáva konfliktov medzi lesníkmi a poľnohospodármi a AT zaujalo skeptický postoj kvôli nedostatku národných zdrojov, z ktorých by mali byť pilotné projekty financované.
 
Situácia prejednávania budúcej SPP a úlohy lesníctva
 
Sekretariát predstavil princíp nového modelu SPP, kde si členské štáty pripravujú strategické plány na základe svojich špecifických potrieb a podmienok s ohľadom na 9 celoúnijných špecifických cieľov. Strategické plány budú zahŕňať aj program rozvoja vidieka (II. pilier), teda namiesto súčasných 118 regionálnych programov bude existovať iba 27 v rámci národných strategických plánov. Hamonogram prejednávania nie je známy, predpokladaný termín hlasovania vo výbore pre životné prostredie je 18. február 2019.
V následnej diskusii sa debatovalo hlavne o tom, či majú strategické plány zahŕňať aj plány riadenia lesov alebo nie. Odmieta to DK, FR chce ponechať zjednodušené plány. Kým sa nenájde kompromis, tento bod sa s Komisiou v CDG nebude prerokovávať.
 
Udržateľnosť biomasy v návrhoch Komisie týkajúcich sa udržateľného financovania
 
V rámci tohto bodu sekretariát predstavil rovnakú prezentáciu ako pre pracovnú skupinu pre životné prostredie 12. novembra 2018.
 
Komisia v roku 2016 zriadila skupinu odborníkov na vysokej úrovni pre udržateľné hospodárstvo (HLEG), ktorá vypracovala stratégiu EÚ pre udržateľné financovanie a ktorá bola zverejnená 31. januára 2018. Na ňu nadviazala Komisia a zverejnila Akčný plán na financovanie udržateľného rastu (marec 2018), ktorý zaviazal Komisiu k tomu, aby predložila legislatívny návrh (24. mája 2018). Európsky parlament bude o návrhu rokovať v decembri. Téme sa sekretariát bude venovať aj naďalej.
 
  Súčasný stav diskusie o právne záväznej dohode (LBA) o lesoch v Európe
 
 Počas minulého zasadania skupiny Forest Europe sa hovorilo o začatí rokovania o právne záväznej dohode o lesoch v Európe. FI a FR sa k nej vyslovili skepticky, naopak Rusko by pravdepodobne mohlo dohodu podpísať. Vlastné prijatie dohody sa bude prejednávať na budúci rok.
 
Aktuálna situácia týkajúca sa kôrovca v členských štátoch EÚ
 
Predseda Martin Höbarth pripravil prezentáciu o napadnutiach lesov kôrovcom a ďalších kalamitách v EÚ za posledných 28 rokov, len v roku 2018 boli 4 významné kalamity: Burglind  (AT, CH, DE), Friedericke (DE), marcová kalamita (CZ), Vaia (AT, IT, CH, SL, CZ). V strednej Európe pochádza 50 – 60% dreva z kalamít. Medzi jej negatívne dopady patria demotivácia vlastníkov lesov a predaj zalesnených plôch, odmietanie opätovného zalesňovania a navyšovanie počtu neaktívnych vlastníkov lesa, strata príjmov pre budúce generácie a nedostatok surovín pre drevospracujúci priemysel. Preto treba okamžitú akciu, adaptovať lesy na meniace sa klimatické podmienky (napr. zasadiť duglasku tisolistú, ktorá lepšie znáša extrémne zmeny klímy). Otázne sú reakcie neziskových environmentálnych organizácií.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce