Správa z C-C – október 2015

Zasadnutie politického výboru POCC-CCC mesačné 1.10.
 
Medzinárodný obchod.
 
Informácie o nadchádzajúcej schôdzi TTIP, ktorú za Copa povedie nový predseda Merrild.
Informácie o prípravách na schôdzu WTO v Nairobi, kde kvôli bezpečnostným opatreniam budú jednotlivé skupiny oddelené, ale nikto zatiaľ nevie, ako by to malo v praxi vyzerať.
Avšak sa od týchto rokovaní neočakáva žiadny výrazný pokrok. U TTIP sú dnes a zajtra rokovania v Atlante (US).
 
Keďže sa jedná o obchod, bola sem zaradená otázka nových kvót na dovoz olivového oleja z Tunisu, táto otázka tu bola predložená na žiadosť Talianska, ale všetky južné krajiny sa  pripojili. Kombinovanie dovozné kvóty, ktorá doteraz predstavovala 57 000 tá robí všetkým krajinám určité ťažkosti, teraz prišla Komisia s návrhom ju navýšiť o ďalších 5 000t. Len samotné vyhlásenie vyvolalo ďalší tlak na ceny, v dôsledku krízy a nadprodukcie sa ceny znížili za rok o viac ako 40% a sektor sa tak ocitá v ďalšej depresii. Navyše doterajšie kvóty fungovali len časť roka, teraz Komisia necháva na plnenie celý rok.
Španieli k tomu dodávajú, že Komisia zvýšila začiatkom roka kvóty o 9000 t (údajne dočasne), ale v praxi to vyzerá, že toto navýšenie zostane trvale.. Navyše rozhodnutie Komisie o otvorení trhu je vykonané ešte skôr než skončili rokovania - to je absolútne neprijateľné. Portugalsko sa pridalo s podobným vyhlásením.
 
Balík Komisie na riešenie krízy.
 
- Opatrenia horizontálne
- - Pre sektor mlieka a bravčového
- Návrh pre ČŠ na použitie PP vo výške 50% už od 1/10.
 
Komisia teraz dodáva, že to môže byť až 70% a bez kontrol, ale väčšina ČŠ to zatiaľ nechce použiť. Nemecko chce tieto podpory skôr použiť pre farmárov, ktorým chýbajú prevádzkové peniaze, ale nie je tu dohoda pre prvý dátum použitia, sami navrhujú do 31/3/2016.
Konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov: Astrid Bartels, DG GROW.
V rámci týchto programov tu uviedla časť venovanú poľnohospodárstva a lesnému sektoru. Jedná sa predovšetkým o finančné nástroje, prvá časť je určená výhradne pre SME:
2,3 mld € - 60% je pre finančné nástroje podpora siete EÚ podnikov (vyše 600 organizácií)
podpory hlavne na cezhraničnej a medzinárodnej úrovni, vrátane foriem v ERASMUS.
Jedná sa o pôžičky do 1 m €, ktoré umožňujú lepší prístup k bankovým pôžičkám. Dôvod - zatiaľ neboli fondy dostupné.
 
Loan guarantee facility LGF - predstavujú záruky pre finančné inštitúcie.
Equity facility for growth EGF: Investície do kapitálových fondov. Spoločné investície v rámci H 2020 (horizont 2020). Záruky sú tu aj pre fondy rizikového kapitálu a SME.
Od roku 2013 tu boli upísané záruky pre viac ako 330 000 SME vo výške 25 mld €.
Cieľom je tu - rast a expanzia. Funguje cez EIB (Európsku investičnú banku v Luxemburgu, ktorá záruky spravuje. Sú tu tiež stanovené stropy pre záruky finančných inštitúcií, ktoré vykonávajú financovanie úverov s vyšším rizikom pre SME. Sem patrí aj investície smerujúce ku sprostredkovateľov pre tvorbu financií na rast.
Záruky pre SME na ich pôžičky - 150 000 €. Prístup ku všetkým informáciám - Portál www.access2finance.eu.
 
Rozdelenie krízového balíčka:
 
NL celkom 30 m €, rozdelené do sektoru mlieka, na lepšie spracovanie hnoja (nadbytok) a na udržateľnosť bravčového - tu zatiaľ bez konkrétnych návrhov. Ale majú rozhodnutie nerobiť žiadne nové programy, všetko do pokračovania existujúcich.
Tiež Taliani hlási niekoľko programov jednak pre propagáciu bravčového, programy na privátne skladovanie syrov a chceli by program na podporu hovädzieho.
Pekka k tomu dodáva, že na októbrovom zasadnutí Rady v Luxemburgu bude mliečny baličiek obhajovať vice-president Copa, Henri BRICHART, predtým vedúci sektoru mlieka.
Programy RV: zatiaľ schválené 86 z celkom 118. 21 členských krajín má všetky programy schválené, pár malých (Mal, Cy a niekoľko regiónov vo Francúzsku a Španielsku ich dopĺňa.
Hlasovanie v EP o emisiách. Zatiaľ nie je príliš jasné ako hlasovanie dopadne, ale po škandále s emisiami u Volkswagenu, chce EP ďalej sprísniť kontroly utiahnuť celý rad kritérií, čo by sa mohlo dosť dotknúť aj emisie z poľnohospodárskej činnosti. Zástupcovia jednotlivých organizácií povedali, že zatiaľ príliš neuspeli ani u svojich národných poslancov v EP, tí sa zatiaľ príliš nehrnú, aby podporili poľnohospodárov. To našťastie neplatí o viacerých poslancoch SR, ktorí poľnohospodárov podporili.  Pripravujú sa argumenty na finančnú náročnosť operácií sústredených na znižovanie emisií, na výšku investícií a nedostatok prostriedkov, v čase krízy. Aktívne v tomto smere pracujú zástupcovia DK, Fr, a Nemecka, pridalo sa Poľsko a Taliansko.
IPM - integrated pest management - konzultácie, všeobecné princípy, konzultácia má byť dokončená v novembri, stratégia by mala byť dokončená v decembri. Pekka tu povedal, že celý rad výrobcov PP tlačí ako na farmára tak na ich organizácie vrátane C / C aby mali rovnaké postoje ako priemysel. A dodal, že priemysel nemá žiadny veľký záujem o vývoj nových účinnejších prostriedkov.
 
Závery:
-Nové rokovanie k TTIP zrejme neprinesie zásadný zvrat
-Európski producenti olivového oleja sú v kríze
-Štáty majú možnosť použiť mimoriadnu pomoc EÚ už od 01. 10.
-Malé a stredné podniky zostávajú v centre záujmu EÚ
-Limity emisií pre amoniak a metán stále nie sú doriešené
-V júni 2016 sa má konať poľnohospodársky „open day“ vo všetkých krajinách.
 
Pracovná skupina Alkohol a poľnohospodárske produkty 5/10.

Strategická agenda pre sektor:
- Ekonomické otázky
- Medzinárodné rokovania
- Promócie
- Kvalita - tradičné produkty
- Legislatíva – harmonizácia
- Informácie pre spotrebiteľov
 
Užšia spolupráca s WP víno. Predseda Imbert chce začiatkom novembra začať sériu rokovaní s poslancami v EP. Je potrebné vrátiť farmára do všetkých programov, priemysel zatiaľ sektor silne monopolizoval. Musí tu byť zodpovedajúce miesto pre farmárov a ich družstvá. Uľahčiť prístup na trh pre európskych producentov, zaručiť ochranu geografických označení vo všetkých obchodných dohodách.
 
Smernica 110/2008 – uvažuje sa o úprave. Má sa dať do súladu s Lisabonskou dohodou.
Základné nástroje a delegované akty. Komisia zatiaľ nepripravila žiadny nový dokument. Zatiaľ len rad dotazníkov, ktoré by mali slúžiť na reflexiu. V diskusii tu bol celý rad podnetov, čo si jednotlivé inštitúcie či producenti od revízie čakajú, ako sem bude zahrnutá politika kvality, ak všetko bude schválené, ako bolo v pôvodnom úmysle Komisie.
 
Bude tu vykonaná je revízia starých dokumentov a ich aktualizácie, alebo budú nasledovať legislatívne úpravy?
Metódy analýz - po schôdzi Riadiaceho výboru.
Skôr sa tu diskutovali metódy analýz, ako sa vykonávajú pre rôzne produkty, je to jeden z bodov pre zajtrajšiu schôdzu CD.
92/83 prehodnotenie spotrebnej dane. Má sa dotknúť ako piva, tak vína a alkoholu. Problémom je tu definícia produktu, pretože každá z týchto skupín má inú spotrebnú daň. Problém tu vo väčšine krajín robia výnimky pre malých producentov, ani tam nie je zhoda, čo sa vlastne myslí "malou produkciou", ako veľké toto množstvo je. A navyše teraz platí táto aplikácia len pre niektoré ČŠ. Komisia tu chce urobiť kompletnú revíziu, súčasná politika platí už viac ako 20 rokov a sú tu potrebné urobiť určité úpravy. Má to byť vykonané v rámci kampaní Alkohol a zdravie a podľa úvah budú tu rôzne sadzby? DG Taxund je v tomto smere dosť otvorená a dobre komunikuje.
 
Rakúsky zástupca žiada, aby sekretariát C / C zhromaždil výšku spotrebných daní v jednotlivých ČŠ. Hovorí, že priemyselné produkty sú lacnejšie a je to hrozba, že zaplaví trh na úkor tradičných. Sekretariát tu pripraví dotazník.
 
Ako sa používa GIS v členských krajinách. Túto otázku sem mal prísť vysvetliť zástupcu DG Agri, ale tá na túto požiadavku nereagovala. WP chce túto otázku otvoriť na zajtrajšej schôdzi CD. Pripomienky tu boli zhromaždené do konca februára 2015. Predmetom rokovania sú špecifické otázky v ČŠ, rozdiely medzi nimi.
Jedná sa tu predovšetkým o technické popisy produktov. Pre grécku delegáciu je to otázka pôvodu pôvodných surovín. Pre rad zástupcov je tu otázka, ktorá vyvstáva u vína či alkoholu, kde sú fľaše plnené, musí to byť v rovnakej oblasti, alebo sa to týka len samotnej produkcie.
To je pre rad produktov dosť sporné, pretože Porto sa plní inde, vozí sa v cisternách alebo v sudoch. Švédi tu majú problém u označenie svojej vodky a aquavit. Je tu štátny monopol, ale štát nesmie predávať priamo spotrebiteľovi, musí tak robiť prostredníctvom obchodnej asociácie. A tak majú problém predložiť usporiadané technické zložky.
Politika kvality. Spomenutý plán Juncker o zjednodušenie. Jedná sa o rozdelení do niekoľkých kategórií:
 
- Potraviny
- Víno
- Alkohol a aromatizované víno
 
Nariadenie tu bolo prijaté pred letnou prestávkou. Problém pre ČŠ je v tom, že nie je špecifické ministerstvo, ktoré by to sledovalo úplne, väčšinou je kompetencia rozdelená medzi 3 ministerstva.
 
Výživové hodnoty.
 
Táto pomerne citlivá otázka, kde sa jednalo o možnú povinnosť u označenie alkoholu, otázkou tu bolo, tu to môže byť pre sektor povinné. Diskusia trvá už viac ako 7 rokov, Komisia to chcela presadiť, C / C bola v poslednom kole rokovaní (2009) proti. DG Sanco, ktoré malo túto otázku na starosť, zastavilo diskusiu, pretože nebola jasná zhoda k čomu to slúži.
Ale toto pozastavenie sa môže kedykoľvek zmeniť a Komisia môže túto otázku opäť otvoriť.
9. Stratégia alkoholu - C / C ako súčasť EÚ platformy Alkohol, zdravie a fyzický pohyb.
3 ročná iniciatíva, ktorá skončila v 2014, ale zatiaľ nemá žiadne pokračovanie. Zhoda, že je to skôr téma pre WP víno, pretože vo väčšine ankiet je alkohol vnímaný dosť negatívne. NGO tu urobili podobných ankiet niekoľko, ale otázky boli kladené tak, že nech už bola odpoveď pozitívny alebo negatívny, zakaždým sa to dalo interpretovať negatívne. Tiež otázka nutričných hodnôt, kde sa u alkoholu uvažovalo o dobrovoľnom označení, sa nepresadila. Porovnanie kalórií medzi pivom, vínom a alkoholom narážalo na porovnanie rôzneho množstva, ktoré by sa tu dalo merať. Tento rok na jar veľké pivárske spoločnosti sa vyjadrili pre, ale väčšina malých je trvalo proti. Neprinesie to sektoru nič dobrého, len to opäť zväčší formy diskusií a to sektor naozaj nepotrebuje.
 
Závery:
-Pracovná skupina sa zaviazala na užšiu spoluprácu s pracovnou skupinou pre víno
-Problémom zostáva technické označovanie produktov a označovanie miesta plnenia fliaš s označením pôvodu
-Výživové hodnoty alkoholu sú stále citlivou otázkou – prieskumy ukazujú, že výsledky sa dajú interpretovať veľmi rôznorodo.

Pracovná skupina pre chov hovädzieho dobytka 6/10.

Na programe boli hlavné 4 body:
Zootechnická legislatíva
Klonovanie zvierat na farmách
Výskum živočíšnej reprodukcie
 
Do pridaných bodov tu bol výskyt Bluetongue v Kanade a vo Francúzsku, nové otázky okolo dopravy zvierat, intelektuálne vlastníctvo (patenty) - zatiaľ existuje čiastočne len pre sektor plodín.
Včera EP prijal raport Michel Dantin. Komisia tu dala návrh na novú reguláciu zootechnických podmienok pre obchod a dovoz zvierat.
EP dal názor začiatkom 2015 a teraz bol prijatý konečný raport. 350 pripomienok a následne ešte ďalšie pri rokovaní v Rade skupinou veterinárnych expertov. Počíta sa, že tu bude politická dohoda budúci mesiac.
 
Konštatované, že bolo odmietnutých cez 50 pripomienok, boli dosť zvláštne a to ukazuje, že poslanci musia často rozhodovať o veciach o ktorých toho príliš veľa nevedia, je tu dôležité vecné lobovanie s dobrým vysvetlením celej záležitosti. Rada teda prijala ešte viac pripomienok ako EP a teraz sa špekuluje, aký bude vlastne výsledok. O aké zmeny tu ide:
- Viac definícií - chovy a organizácie chovateľov
- Oddeliť uznanie BO (breeding organisation), a schválenie BP (breeding plan)
- Dôležitosť kríženia (EP)
- Odmietnutie uznania druhej BO pre rovnakú rasu
V Rade ale o kríženie vôbec nešlo, aj keď je to stále dôležitejší bod.
Žiadna krajina zatiaľ nemôže vydať certifikát u kríženej rasy. Zaradenie krížených druhov do knihy stád je ťažké, alebo priamo nemožné za súčasných podmienok.
Rada hovorí, že BO môže byť uznaná len keď má uznaný BP.
Holandský zástupca hovorí, že sa tieto otázky nijako nediskutovalo ani na Rade ani v EP aj keď sa jedná o budúcej orientácii sektora. A Komisia nemá žiadnu strategickú víziu vývoja "breeding".
Upravené vstupy do kníh šľachtenie. Ďalšie možnosti zlepšenia cez línie samcov (zrušenie pre niektoré plemená (ale týka sa hlavne koní).
 
Metódy overenie identifikácie – rozšírené aj pre samice oviec a kancov.
 
Menej detailné provízie pre kontroly v ČŠ. Stručnejší opis testovania výkonnosti
Vydanie pasov - nebezpečenstvo pre čistokrvné rasy BO. Predseda Schons tu predložil doplnky týkajúce sa referenčných centier, hlavne kde a ako budú uznaná. Francúzsko chce referenčné centrum pre hovädzie, ale organizácie chcú takých centier viac v ďalších krajinách EÚ. Holandský zástupca hovorí, že nie je dokončené ani rokovania o prechodnom období, a o jeho dĺžke. 18 alebo 24 mesiacov. Ako Nemecko tak Francúzsko chcú 24. A tiež je potrebné pripraviť nové inštrukcie pre národné inštitúcie, staré prestanú fungovať na konci obdobia.
Klonovanie:
Zvyšuje sa snaha o žiadosti na patenty u rastlín (brokolica a paradajky) ale aj u zvierat.
Holandskej predsedníctva EÚ to chce mať na programe. V rámci C / C trvajú diskusie u rastlín už 20 rokov a nič sa nevyriešilo. C / C je zásadne proti patentom. Intelektuálne vlastníctvo nie je možné uplatňovať u rastlín, bude to iné u zvierat? Komisia k tomu hovorí, že počet žiadostí o patenty je tu dosť obmedzený a na skúmanie týchto požiadavke vymenovala expertnú skupinu 15 zástupcov.
 
Do konca roka má byť určitý záver a odporúčania, ale za akým účelom?
Holandsko už určitý patentné systém má, podobné úmysly majú v Nemecku a v UK.
Schons sa pýta, kto sa v organizáciách stará o bio-patenty. Rada zatiaľ nechce otvoriť rokovania o patentoch, ale uvidí sa aké budú závery expertnej skupiny a tu NL to rposadí do programu 2016. U klonovanie bolo síce hlasovanie, ale najväčší problém tu je ako zabrániť prístupu do potravín a aký postup u potomkov z klonovaných zvierat. Tento problém sa len zvýši, pretože ako US tak Kanada v klonovaní pokračujú a do EÚ sa už dostali spermie z klonovaných zvierat (do Španielska). Môže tomu zabrániť certifikácia a vylúčiť akýkoľvek postup klonovania? Je tu vidieť zásadný rozdiel medzi postupom Rady a EP.
 
Označenie produktov - problém je, že sledovanosť končí na hraniciach, USA sa tým nezaoberajú.
Výskum - Jan Venneman urobil prehľady rôznych programov.
 
ETP European technology platform
 
EFFAB - network výskumných ústavov a univerzít - má dôjsť k vytváraniu inštitútov znalostí.
Táto organizácia má teraz priamy prístup na Komisiu, zatiaľ zastupuje väčšinu organizácií zo západnej Európy.
 
ETP je vedený priemyslom - má strategický výskum a inovácie, genetika, šľachtenie reprodukcia. Má zaručené vstupy do národných programov výskumu. Je tu snaha získať nových členov, a v budúcom akčnom pláne 2016-20 je bod o zahrnutie organizácií z NČŠ.
Biela kniha 2013 - slúži ako základ pre sektor vrátane výskumu. Ján hovorí, ako je dôležité opakovať správy o potrebe výskumu, inak tu hrozí, že sa táto agenda vytratí a po čase o nej nebude vedieť ani Rada ani EP.
 
Sekretariát má táto organizácia v Paríži, fondov má sektor dostatok, Presadzuje zavedenie plánu programov v rámci Horizont 2020. Operačné skupiny v sektore reprodukcie:
Feedagene - pre ošípané a hydinu - celoeurópsky
Robustagno - pre ovce, zatiaľ je v juhozápadnom Francúzsku - skúma výkonnosť ekonomickú environmentálnu a sociálnu.
 
Závery:
- diskutovalo sa prevažne o zootechnickej legislatíve
- certifikácia u klonovaných zvierat z US a Kanady nie je dostatočná, môže dôjsť k prieniku produktov z týchto zvierat na trh EÚ
- zvyšuje sa snaha o žiadosti na patenty u rastlín aj zvierat

Medzinárodné aspekty poľnohospodárskeho obchodu 7 / 10.
 
Riadenie tejto skupiny má na starosti Arnaud Petit. Program bol schválený bez pripomienok, na popoludňajšiu časť rokovania bol pozvaný veľvyslanec N. Zélandu, ktorý na svojej ceste okolo sveta vysvetľuje pozície Zélandu v otázkach exportu a značnú časť svojich argumentov venoval možnostiam spolupráce a partnerstva ako v produkcii tak v obchode s poľnohospodárskymi výrobkami.
 
Schválený návrh na zloženie nového vedenia CD, starý predseda opäť potvrdený, Morawitz za C / C je znovu podpredsedom.
Nijako sa nepokročilo u sanitárnych otázok s USA a tiež v otázkach označenia u vína nebolo nič nové. USA nemá žiadne zákony ohľadom AHW, zvieratá na farme, ochrana sa týka len zvierat pre laboratórne použitie. Jediným štátom, ktorý zákony má je Kalifornia.
DG Agri – Ukrajina
 
Tento referát bol bez čísel, ukazovali sa tu zmeny od 2013, kedy Ukrajina za dobu takmer 3 rokov stratila takmer 50% svojho ekonomického potenciálu.
Prvej dohody z 2013, asociačné obchodné boli predĺžené do konca 2015 a od 1/1/2016 sa dohoda DCFTA pripravuje na dobu 5 rokov.
 
Dovoz: bez kvót
Ukrajina: mliečne výrobky, mäso, obilie, med, huby, paradajky.
EÚ: hydina, bravčové, cukor.
Uznanie certifikácie na oboch stranách, predovšetkým u semien a u sanitárnych a veterinárnych opatrení.
EÚ - prebytok u všetkých produktov.
 
Oznámenie, že Rusko chce teraz rovnaké embargo na vývoz na Ukrajinu ako pre EÚ.
Vláda pripravila teraz prvýkrát stratégiu pre najbližších 5 rokov, oligarchovia sú proti.
EÚ zvyšuje dovoz medu z UA, kvóta bola 5 000 t, ale dovoz bol vlani vyše 20 000t, vysoká kvalita oproti dovozom z Číny.
 
WTO. Žiadny veľký posun. Otázky intelektuálneho vlastníctva.
Na konferencii, ktorá sa nedávno konala zastupoval C / C Raymond zo sektoru mlieka, zástupca Celcaa zastupoval sektor vína.
 
DG Agri oznámila, že prebytok EÚ v roku 2014 u poľnohospodárskej produkcie bol vyše 18 miliárd € čo je viac ako ¾ z celkového prebytku (22 mld €.).
Príprava rokovaní WTO v Nairobi - uvažuje sa o mini-balíku, ktorý by mal uľahčiť ďalšie pokračovanie, pretože nie je príliš zhoda u:
 
Príspevky na export
Bavlna pre Afriku
 
Špeciálny dodatok pre krajiny najmenej vyvinuté - tu je vraj najväčšia nádej na určitý pokrok.
Vyhlásenie USA, že za posledných 10 nedošlo k žiadnym kladným výsledkom ukazuje, že po Nairobi sa bude asi musieť začať odznova. U exportných podpôr sú prakticky všetky priame zakázané, ale existuje celý rad nepriamych, ako Štátne podniky na vývoz v USA a Kanade, Austrália ich nedávno zakázala, ale v Číne fungujú vo veľkej väčšine prípadov.
Takisto potravinová pomoc - USA hľadajú ďalšie spôsoby ako ju ochrániť ..
Ďalším problémom je obmedzenie trvania exportných úverov na 6 mesiacov (USA majú 18-24).
Pripravovaná ministerská konferencia má byť posledným pokusom o oživenie rokovaní, ale ako hovorí Arnaud, väčšina krajín pokračuje v rokovaniach bilaterálnych, mimo WTO.
Cesta dopredu vyžaduje kompromisy od všetkých a tu žiaľ nie je vôbec rovnaká vôľa k nejakým ústupkom. Veľké rozdiely v prístupe USA a Číny k domácim podporám, sú obrovskou prekážkou k dohode, rovnako ako postoj USA u verejných zákaziek.
Čo sa tu dá očakávať v dohľadnej dobe? Debata o exportnej konkurencii, zlepšenie transparentnosti pravidiel a zvýšenie rozvoja pre LDC (najmenej vyvinuté krajiny).
Ako príprava konferencie bude rokovanie ministrov budúci týždeň v Ženeve, ale ani skrátený program tu neuspel.
 
V popoludňajšej časti sme tu mali názor Ecosoc o obchodných rokovaniach, ktorý tu uviedol bývalý člen DBV, ktorý je v Ecosoc ako raporteur. Jeho rozbor bol štandardný ukážkou rokovania inštitúcie, ktorá je síce pripravená dávať názory na väčšinu otázok, ale zase spôsobom, ktorý je viac diplomatický ako funkčný. Postup Ecosoc je ale dôležitý, pretože zastupuje tiež spotrebiteľov a tak je nutné mať ich podporu na svojej strane.
Nasledovala správa o dohode s Kanadou, oficiálny dokument ešte nie je zverejnený, C / C tu mala správu z kanadského veľvyslanectva k výsledkom Trans-Pacific Partnership.
Je to podľa nich najzrozumiteľnejšia obchodná dohoda všetkých čias. Jedná sa o vzťahy Kanady s 12 krajinami Pacifiku od Austrálie, cez Brunei, Čile, Japonsko, Malajzii po Vietnam a USA. Trh s viac ako 800 miliónmi ľudí, GDP $ 28,5 triliónov.
V Kanade je v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle 2,3 m ľudí, čo predstavuje 6,6% GDP. Kanada je piaty najväčší exportér poľnohospodárskych produktov.
V dokumente sú dané príklady dohôd v jednotlivých sektoroch, ako hovädzie a bravčové medzi Japonskom a Kanadou, pre bravčové takisto dohoda s Vietnamom.
Pšenica a jačmeň, predovšetkým do Japonska a Vietnamu. Repkový olej, ktorý ročne dosahuje obrat vyše 1,8 mld $ ide hlavne do Vietnamu a Malajzie.
Spracované výrobky a nápoje, tu bol vlani kanadský celkový export vo výške 7,3 mld $.
V dohode sú nové doložky o ovocí a spracovanie.
 
Ale v dohode je tiež veľmi dôležitá doložka, ktorá ochraňuje kanadský riadiaci systém dodávok, kde vláda navyše oznámila ešte ďalšie opatrenia k pôvodným dvoch programom:
- Zaručenie príjmov program, bude zaručovať po dobu 10 rokov 100% podporu príjmov od začiatku platby TTP.
- Program hodnoty kvót záruky - ochraňuje proti zníženiu hodnoty kvóty v čase zavádzania dohôd TTP. Tá je stanovená vo výške 1,5 mld € a má platiť 10 rokov.
K tomu sa pridávajú ešte dva dodatočné programy:
- 450m € program na modernizáciu spracovanie
- A iniciatíva pre rozvoj trhu, na podporu skupín riadenie dodávok
.
Okrem toho oznámila vláda, že podporí investície vo výške 4,3 mld €.
Ostatné dohody, ktoré sú na programe ako s Vietnamom, ktorý bol dokončený v auguste, ale ešte chýba oficiálna verzia dohody, pretože nie je úplne dokončený odsek o kapitálu a investíciách. Praktické zavedenie tu bude v roku 2017 / začiatok roka 2018.
 
Dohody s ostatnými krajinami sú za obzorom 5 rokov, sú tu predovšetkým diplomatické problémy s ustanovením foriem.
 
EÚ pre bravčové chýba schválený veterinárny certifikát. Ďalším bodom je cukrová trstina, USA uzavreli trh, ale EÚ zvýšenie dovozu cukru nepotrebuje.
- Mexiko zatiaľ pripravuje certifikáty so 6 krajinami EÚ, pre celú EÚ neskôr.
Debata o potrebe certifikátu pre celú EÚ, al s možnosťami regionalizácie, pre prípady nákaz.
EÚ tu predstavuje osobitný prípad, chce jeden certifikát pre celú EÚ, ale dala štátom možnosť voľby v prípadoch GMO.
 
Nový Zéland.
 
Veľvyslanec tu pobudol viac ako hodinu, jeho príspevok sa týkal exportu a zloženia spoločností vrátane družstiev v rámci agrosektora, podpora WTO.
U WTO hovorí, že tieto rokovania N. Zéland podporuje, ale bohužiaľ sa stále nedarí nájsť zhodu. Pre takéto prípady hľadajú rôzne formy bilaterálnych dohôd na liberalizáciu obchodu.
Sú najviac sústredení na Čínu a ázijské krajiny. K obchodu s Ruskom povedal, že NZ odsudzuje ruské akcie a v súčasnej dobe je obchod s Ruskom prakticky na nule.
Poľnohospodárska produkcia má dobré vyhliadky, zatiaľ majú dostatok pôdy a produktivita je dobrá.
Zmeny klímy rieši novým prístupom u rastu zvierat, kde tvrdí, že rýchlejšie pribúdanie hmotnosti znižuje množstvo emisií u oviec. EÚ má podľa neho dosť možností zvýšiť export O + Z a vína.
 
Ďalšou etapou jeho cesty je Kanada, ale nakoniec ešte podotkol, že majú rovnaké problémy ako Európa s reťazcami, že by sa malo uvažovať o spoločnom postupe.
Willi k exportu na N.Zéland povedal, že je všetko spojené s obrovskými administratívnymi nákladmi, takže sa na tento trh preniká len veľmi pomaly a dosť ťažko. Ďalej veľvyslanec vyzval k spolupráci v tretích krajinách, Fronterra zahŕňa teraz 1400 spoločností a uvítala by ďalšiu spoluprácu. Čo sa za tým skrýva ale nikto nevie. Hlavným problémom do budúcnosti je klíma, vody majú zatiaľ dosť, GMO nepotrebujú, povedal, o klonovaní zatiaľ neuvažujú.
 
Závery:
-USA nemá legislatívu animal welfare pre hospodárske zvieratá, legislatíva existuje len pre laboratórne.
-Rusko chce zaviesť rovnaké sankcie ako voči EÚ aj voči Ukrajine
-S obchodnými reťazcami majú problémy aj v Kanade.
 
EDA - Olejniny a bielkoviny 8.10.

Mimoriadne zasadnutie Európskej olejárske aliancie a pracovné skupín Olejniny C / C 8/10.Už po niekoľkýkrát sa raz alebo viackrát za rok zíde pracovná skupina Olejniny s touto asociáciou, aby sa tu prebrali strategické otázky a určil sa smer pre ďalšie obdobie.
Najdôležitejšie body programu:
 
- Sektor olejnín a proteínov ako globálne riešenie do 2020.
 
Teto bod tu mala zástupkyňa francúzskej agentúry Avril. Prehľady a grafy na viac ako 27 stránkach sa zaoberali jednak využitím na potravu, zabezpečenie udržateľných dodávok, k prechodu na nízko-uhlíkovú ekonomiku a vývoj nových odvetví chémie.
- Nezávislé hodnotenie požiadaviek na potraviny a či je sektor schopný to splniť
- Hodnotenie dodávok na udržateľnom vývoji a odhady budúcich výnosov
- Aká tu bude rovnováha medzi dodávkami a možnosťami v budúcnosti.
Potreba pre krmivá, pre potravu, na energiu a pre chemický priemysel.
Úvahy o rôznych prepočtoch rastu obyvateľstva a okrem toho rast spotreby ako živočíšneho podielu tak rastlinného sa všade dosť líšia, predovšetkým v úvahách o raste spotreby v Afrike, dá sa to považovať skôr za špekulácie než zdravé úvahy. Do roku 2030 sa počíta s nárastom potreby potravy o viac ako 22%. A v týchto dodávkach sa zvýšia požiadavky na proteíny o viac než 40%.
 
Živočíšne proteíny o 33%, predovšetkým v rozvojových krajinách, a v tom o viac než 30% zvýšenie dodávok mäsa, ale od 2020 sa tu očakáva určité spomalenie. V Európe navyše zníženie o 2%, najväčší nárast opäť v Afrike. (O 111%).
V sektore sa o viac ako 50% zvýši dopyt po peletách a múčke, o 390% sa očakáva zvýšenie spotreby pre rastlinné oleje. (Zvýšenie populácie a zmeny stravovania).
Európa je tu na maximálnej úrovni, ale očakáva sa podstatné zníženie v Amerike, USA majú dnes dvojnásobnú spotrebu než Európa na obyvateľa.

Zabezpečenie dostupnosti a udržateľnosť. Počíta sa, že celosvetovo vzrastú plochy ornej pôdy o 52m ha. Zníži sa v USA o 32 hmla v EÚ o 14 m ha, inde by mali rásť. Celosvetovo sú tu rezervy, ale nie sú rovnako rozdelené. Najväčšie rezervy sú v Afrike, ale nie je tu zhoda, či budú môcť byť využité, viac sa využije pôdy v J. Amerike. Zvýši sa tiež počet osôb, ktoré sa uživí na hektár pôdy až na 5 osôb. Prechod na nízko-uhlíkovú ekonomiku a rozvoj obnoviteľných zdrojov pre chémiu. Počíta sa s nárastom dieslu o 38%, väčšinou v Indii a v Číne. (Ale nikto nepočítal so škandálom Volkswagenu pri motoroch s kontrolou emisií a následných opatreniach už niektorých vlád na sprísnenie podmienok pre naftové motory). Do roku 2030 sa počíta, že konvenčné a pokrokové palivá, že sa tu dopyt zvýši o 46 m t. Tiež tu bude najväčší rozvoj produkcie v Číne a v Indii, ale do roku 2020 to budú najviac konvenčné druhy, neskôr sa bude zvyšovať podiel pokročilých až na viac než 10%.
Dopyt po rastlinných olejoch aj pre produkciu bio-diesel bud hlavne v Ázii a v Severnej Amerike (+ 8%), v EÚ len 1%.
 
Oleje a ich úloha v obnoviteľnej chémii:
Plasty - prestanú sa postupne používať fosílne suroviny (cukor, škrob, celulóza)
Hľadaní ďalších alternatív k fosílnym surovinám. Synergia sa sektorom bio-palív, nové molekuly a ich fungovanie. Za nasledujúcich 20 rokov sa počíta s nárastom spotreby olejov o 140%, čo je ročný prírastok o 4,4%. Ak sa tieto úvahy uskutočnia, potom bude na trhu chýbať pri súčasnom tempe 58 mt olejnín. Na potraviny budú stále predstavovať spolu s krmivami vyše 90% produkcie, na obnoviteľnú energiu a chemikálie potom 10%.
Raport možno nájsť na contact@bipe.fr
Dopyt po bio-výrobkoch rastie za posledné roky o viac než 20%, ale Južná Amerika tu ďaleko predháňajú Európu. Nemecký zástupca hovorí, že dnes hľadajú nové používanie pre repkový olej, ale pokrok je veľmi pomalý a chýba tiež neporozumenie politikov.
Ruta Baltause z DG Energy - politika bio-palivá EÚ.
 
Pomerne veľmi dobrý referát, kde hneď v úvode povedala, že je tu trvalý tlak dávať do opozície potraviny a bio-produkty, má to stále silný politický náboj. Nie sú tu dobre merateľné kritériá. Hovorí, že poľnohospodárstvo musí existovať, to sa nedá 100% povedať o potrebe biopalív. Ale nie sú tu ani žiadne záväzné pravidlá (legálne) pre zvyškové produkty. Málo sa zdôrazňujú pozitívne prvky, diskusia -  ide len o negatívnych.
 
Odhady ILUC. Porovnanie fosílnych a biopalív cez delegované akty. V roku 2017 sa majú znova skúmať národné ciele (zatiaľ ich poslala len Talianska, pripravených je má Švédsko a Fínsko.
Komisia si vraj uvedomuje že ILUC sa nedá dosť dobre merať. Sú tu síce hodnoty merateľné, ale nie je zhoda ako tieto čísla užiť.
Rada rozhodla o Rámci pre klímu a energiu do 2030. Je tu predovšetkým dôraz na znižovanie závislosti na fosílnej energii a zníženie množstva skleníkových plynov. Skúma sa, ako urobiť opatrenia, kde bude väčšia pružnosť medzi nákladmi a vykonávaním. Energia EÚ - je tu menovaných 15 akčných bodov.
 
Okrem cieľov 2020 pre obnoviteľnú energiu a ciele pre emisie je tu snaha definovať prechod na menej náročnú uhlíkovú ekonomiku, zlepšiť dostupnosť energiu.
Štúdia je tu v konečnej fáze.
 
Philippe Dusser kritizuje prístup Komisie, podľa neho užíva stále rovnaké čísla ako v minulých úvahách, aj keď vie, že to nikam nevedie a že nie sú presné. Zástupkyňa Komisie priznáva, že sú tu medzery a že do 2018 by sa malo začať pracovať ďaleko presnejšími údajmi.
Pracovná skupina (najbližšie zasadnutie v novembri) by mala do svojho programu zahrnúť aj klímu a biopalivá a ďalšie koncentrácia na dokončenie ILUC. Tiež otázka neonikotinoidov a dopad na sektor olejnín tu má byť prerokovaný.
Prepočet ILUC je v EÚ výrazne odlišný ako v USA (tí si pôvodné údaje podelili dvoma, čo viac zodpovedá skutočnosti. Ďalším bodom pre ďalšiu schôdzu by mal byť vývoj PPP v nasledujúcich 15 rokoch a vývoj (odhady) produkcia.
 
Závery:
- Celosvetový dopyt po potravinách by sa mal zvýšiť do roku 2020 o 22%, pričom požiadavky na bielkoviny do 40%.
-Očakáva sa radikálne zvýšenie spotreby rastlinných olejov.
-Rastie dopyt po biovýrobkoch, ale Európa stále nedobehla Ameriku
 
 
Pracovná skupina Ovocie a zelenina 12/10.

 Správa zo zasadnutia spoločného výboru EÚ-Turecko ohľadom lieskových orieškov.
Ale vedúci španielskej delegácie k tomu povedal, že od ich delegácie ešte nedostali úplnú správu, takže ju zašlú do sekretariátu neskôr. Taliani k tomu povedali, že tento rok je na trhu menej produkcie ako vlani, Taliansko má tento rok produkciu 95 000t, čo je veľmi dobrý výsledok (priemer majú 75 000t). Tiež Turecko hlási dobrú úrodu teraz sa odhad pohybuje medzi 650 -700 000 t, sú tu podobne ako v Taliansku určitej výkyvy v kvalite (regionálne). Ceny sú tiež dobré a výhľadovo ešte porastú.
 
Príprava na CD skupinu:
Modifikácia okolo CMO.
K tomuto bodu bola dlhšia diskusie, Van Es k tomu povedal, že súčasný návrh má veľa nejasností, a že nepočíta, že ani súčasné medziodborové diskusie tento návrh zlepšia.
Podobne stále veľa nejasností okolo PO's, väčšina hovorí, že súčasný návrh len zvýši byrokratické kroky, všetci chcú ako v minulosti zachovať súčasné pravidlá, bez stropov.
Tento návrh Nemecka podporili hneď následne Dáni. Taliani tu vidí predovšetkým problémy u družstiev, a ich uznanie ako PO's druhej generácie. Všetci chcú, aby si e návrhu Komisie odstránil článok, kde sa hovorí, že Coops môžu byť za určitých okolností vylúčené. DG Agri nijako nezohľadnila námietky organizácií. Ten to postup podporuje aj Španielsko, aj oni dúfajú, že sa udrží aktuálna definícia pre POS. Lobujú v tomto smere u svojich poslancov v EP.
 
Tiež Rakúsko vyslovilo podporu tomuto názoru.
Niekoľko krajín, ako Maďarsko, Grécko, Lotyšsko ešte návrh nepreštudoval a odpoveď pošlú v najbližších týždňoch do sekretariátu. Pre Poliakov je tu dôležité aby boli dobre vymedzené kritériá a tiež právny rámec, aby POS mali právnu istotu. Pre UK sú dôležité národné schémy a aktivity spojené s environmentálnymi otázkami.
 
Francúzi podporili taliansky návrh. Pre holandského zástupcu je veľká časť dobrá, ale chýba presnejšia definícia u PO'sa objasnenie niektorých otázok, ako je outsourcing. Tiež kritizujú lehotu udržanie po dobu 10 rokov a ďalej hovoria, že im tu chýba opatrení pre riadenie kvality. Tá by mala byť súčasťou všetkých národných stratégií. Belgický zástupca hovorí, že väčšina otázok tu bola v diskusii pokrytá, dnes pokračuje diskusia medzi ČŠ a zajtra (v čase CD) by tu mali byť ďalšie informácie.
 
Školské ovocie – Dominique. Snaha prepojiť mlieko a O + Z, ako to chcela Komisia vlani urobiť. Rada bude hlasovať o rokovaní Trialógu, ktoré má byť vyriešené do konca mesiaca, ale všetko sa tu točí stále okolo výšky pomoci.
 
V diskusii hovoria Nemci, že 150m € nie je dostatočné, teraz sa vraj na Rade jedná o možnostiach presunu medzi sektormi mlieka a O + Z. Komisia chce údajne viac peňazí do mlieka, ale to sa zástupcom sektoru moc nepáči. Ako ukazuje diskusia pri nasledujúceho bodu.
Opatrenie z následkov ruského embarga. Prvým bodom tu bola likvidácia broskýň a marhúľ na juhu EÚ, ao niečo menší likvidácie u jabĺk a ostatného ovocia.
Riadiaci výbor tu koncom augusta rozhodol o objemoch, a tie boli publikované.
Okrem broskýň a marhúľ sem dali požiadavky u jabĺk ČR, NL, It a Rumunsko.
Nemci sem pripravili požiadavky na likvidáciu 6200 t jabĺk a hrušiek, ale nakoniec sa nič nestalo, trh tento prebytok určený pôvodne do Ruska, strávil.
Taliani tejto regulácie veľmi využili, už 2x sa navyšoval strop a teraz sa ukáže ako sa táto otázka bude riešiť pri nadchádzajúcej zbere citrusových plodov. Veľké využitie bolo predovšetkým u broskýň.
 
Španielsko tieto opatrenia tiež chváli, ale chcú, aby sa tieto aktuálne opatrenia oddelili od opatrení použitých v sektore skôr. Problém je tu predovšetkým v poklese cien. Chceli by revíziu intervenčných cien. Komisia diskutuje, či to rozšíriť a predĺžiť. Holanďania systém nevyužili, pretože ceny zostali pomerne vysoké. Poliaci si opatrenia tiež pochvaľujú na likvidáciu sa príliš nedalo, export je celkovo vyšší a producenti tu majú na výber: buď export, alebo likvidáciu.
 
Politika propagácie.
Väčšia propagácia je tu daná GI'sa regionálnym produktom. Propagačné programy sú pravidelne aktualizované, podľa situácie na trhu (každým rokom).
22/10 bude špeciálny seminár Promócie na C / C, kde by okrem iného mali byť tiež prediskutované ciele pre 2016. A ďalej priority Komisie, ktoré chce dávať prednosť programom pre viacerých krajín. Všetku agendu tu riadi Agentúra v Luxemburgu.
Zdravie rastlín - César tu hovoril o reforme a ako sa tu len veľmi ťažko hľadá cesta k dohode. Rada rozhodla, že sa celá vec bude riešiť cez Trilogy, luxemburské predsedníctvo by malo rado dohodu dokončenú do decembra. Ale táto reforma je dosť komplikovaná, predovšetkým v rozmiestnenie nákaz a chorôb v rámci EÚ, všetko je prepojené na pripravenosť oficiálnych kontrol. A k reforme má iný prístup Rada a iný EP.
 MU - minor uses Rokovania sú tu 4 roky pozadu. Problém sú tu predovšetkým financie, 50% ide od Komisie A50% z ČŠ, ale teraz len 3 z nich sú ochotné financovať, Budú tieto krajiny vybrané do pilotných programov? Komisia tu zatiaľ vyčlenila 750 000 €. Kto bude projekty vyhodnocovať? C / C by tu chcela kombináciu akcií WP O + Z a WP Sanitárne a fytosanitárne otázky. Pokusy o praktické využitie tu boli spravené väčšinou len na teoretickej úrovni, určitú nádej dávajú výsledky z konferencie Chicago cez 3 týždne.
Taliansky zástupca k tomu hovorí, že ich Mze sľúbil, že sa bude zúčastňovať a že dá peniaze do spoločného rozpočtu (španielsky tiež). Diskusia bude v WP v novembri.
Inovácia - agenda pre budúci leta - Boerenbond urobí prezentáciu zajtra na CD.
ICOP v Rakúsku 23. až 25/11
 
Medzinárodná konferencia organizácií výrobcov:
- Medzinárodný trh
- Rokovania o CMO
- Skúsenosti z auditu v NL a DK
 
Závery:
-kríza v sektore mlieka utlačila do úzadia problémy v sektore ovocia a zeleniny
- Ruské embargo stále spôsobuje pestovateľom problémy.
- medzinárodná konferencia organizácií výrobcov sa uskutoční 23. – 25. 11. 2015 v Rakúsku
 
Pracovná skupina Osivá 19.10.

Súčasná situácia k bio-osivám.
Komisia prijala uznesenie už v marci 2014 a v ďalšom období pri rokovaniach v EP a na Rade tu bolo ešte viac ako 1300 pripomienok a úprav. Budúci mesiac má začať debata v trialógu a tu trvá stále spor, či užívať bio osiva (je ich nedostatok) a tak tu ponechať všetky výnimky, v návrhu sa hovorí až do 2021. Výnimky tu požaduje predovšetkým EP a to u všetkých druhov, kde nie je dostatok bio.
C / C tu postupuje v zhode s ESA (Európska asociácia osív). Konštatované, že pred 10 rokmi tu boli zoznamy o rozdelení druhov, ktoré boli na trhu k dispozícii, ale aj po veľkom odstupe sa ukazuje, že väčšina nemá ani prístup k bio osivám. Pre dovoz robí problém "ekvivalent", tu C / C podporuje pozíciu Komisie. Dovoz musí zodpovedať zákonom o osive, ukazuje sa, že napríklad Kanada tu nemá žiadnu certifikáciu a kontroly sú mizivé. Potom v takýchto prípadoch ide len ťažko zaručiť kvalitu a pôvod osív.
Francúzsko tu obhajuje heterogénny materiál, bio osív je všade málo. Fytosanitárne otázky - neonikotinoidy. Stále ešte nie je úplne rozhodnuté, či tu budú platiť stará či nové pravidlá, nič sa nepohlo a čaká sa na názor EFSA. Fíni sa tu zmienili o ich štúdii, kde je záver, že tieto prostriedky a ich použitie nemajú vplyv na včely. Ale Komisia chce tieto štúdie rozšíriť aj na všetky ďalšie polinátory. Dáni tu požadujú, aby sa osiva triedila podľa suchej či mokrej metódy a C / C by mala zhromaždiť všetky výsledky z polí a urobiť porovnávacej tabuľky.
Britský zástupca hovorí, že bez intenzívnejších postrekov mali kultúry veľmi zlý stav.

MU - minor uses
Oznámil, že raport bol predložený neskoro, bol tu koncom septembra vymenovaný nový koordinátor a Luc Peeters hájil záujmy na konferencii v Chicago, minulý mesiac.
Sekretariát pracuje na zoznamoch praxe na farmách, ale konštatovalo, že len 3 štáty sú ochotné tieto práce financovať. Tiež EFSA chce mať prehodnotenie od členských krajín a potom má Komisia pripraviť praktického sprievodcu. Farmári chcú nové a lepšie produkty, a tiež väčšie množstvo testov u nových variantov kultúr.
 
Pod bodom 3 sa následne riešili otázky intelektuálneho vlastníctva. Návrh nebol ešte schválený od SCAFCO, zatiaľ bola rozprava v EP. Jednou z otázok je tu, ktoré laboratóriá budú slúžiť ako referenčné. Komisia tu zatiaľ príliš neponáhľa s podávaním ďalších podnetov. Komisár Hogan dokonca vyhlásil, že sa tým nebude zaoberať počas svojho mandátu, pretože súčasný návrh je príliš intelektuálny a nepraktický.
Projekty intelektuálneho vlastníctva: EÚ má a malo dlhé roky Plant variety plan. Inde vo svete majú systémy patentov na všetky nové rastliny, ktoré slúžia zároveň ako ochrana trhu. Semenami sa na svete zaoberá len niekoľko veľkých firiem, v EÚ naproti tomu sú ich stovky.
Bola tu uvedená výnimka pre nové odrody brokolice a paradajok, ale nejde o vytvorenie plne nového druhu, patent na niečo, čo už existovalo, by sa nemal dávať. Otázkou je, ako sa bude vyvíjať ďalší osud týchto "nových rastlín".
 
Holandská zástupkyňa tu tiež prináša problém patentov u kvetín, ale hovorí, že by sa mali skôr riešiť nové aplikácie po množenie. Ďalej hovorí, že deriváty, ktoré tu môžu vzniknúť, slúžia väčšinou na iné účely aj mimo sektor. Ako sa tieto opatrenia dotknú inovácií?
Alebo tu všetko obmedziť (teoreticky) len na výskumnú časť, ku komerčnému uplatnenia sa dôjde neskôr, alebo sa vec nepodarí. Až v tejto časti by sa malo uvažovať o patentoch, aby bola zaistená návratnosť. Zástupkyňa ESA opatrne podporila tento holandský postup, aj keď dodáva, že tieto pozície nie je jednoduché jasne formulovať. V Európe sa tieto otázky diskutujú už vyše 15 rokov a stále to nie je u konca. ESA začala ďalšie rokovania s DG Agri a pokračovanie a ďalej u objasnenie celej rady bodov. Ponechať patenty len pre skutočné objavy, nie ako všeobecný jav. Pokiaľ tu bude skutočný objav, tak sa musí ochrániť, samotné vylepšovanie sem nepatrí.
 
Zatiaľ tu nie je žiadne rozhodnutie, čo je vôbec možné, ale mala by sa tu ponechať určitá sloboda podujatí (ESA). Niektoré nové techniky množenie je možné patentovať (a nie len GMO), čo predtým nebolo. Je to náznak, ako bude vyzerať ďalší vývoj? Priemysel to víta, ale farmári a malí množitelia sú proti. Spoločnosť sa bude musieť rozhodnúť, ako chce tieto veci riešiť a čo je dostupné a či sú tu politicky únosné riešenia. Holandská zástupkyňa k tomu dodáva, že Komisia sa tu nechce nijak moc angažovať, debata sa otvorila za luxemburského predsedníctva, ale z ČŠ je to zatiaľ len NL, De a Fr, ktoré to podporili. Aj keď je to rozhodnutie dôležité pre všetky ČŠ. Schôdze na túto tému je 22. 10., a tak by mali organizácie reagovať veľmi rýchlo u svojich ministrov.
 
Nové množiace techniky (bez GMO)
Vývoj množenie cez:
- Radiácie - chémia - metagenese, vývoj nových variantov.
- Presuny génov medzi druhmi.
- Cis-genes, nové druhy štepenie a inej techniky prevodu.
 
Dnes je sem zaradené 8 alebo 9 nových technológií, polovica pre nonGMO a polovica pre GMO. A celá rada z nich je na hraniciach medzi oboma.
NBT - New breeding technique. Všetky druhy nové techniky špecializované na vývoj nových druhov. Očakávajú sa reakcie od NGO, kde bolo konštatované, že mnohé z nich sú ústretovejšie ako otázky GMO.
U GMO sa za 17 rokov situácia nijako nezmenila. 19 ČŠ nedávno sa rozhodlo pre opt-out a ďalšie rokovania sa očakáva od holandského predsedníctva.
 
Závery:
 
-Problém s certifikáciou osív pri medzinárodnom obchode
-EFSA ešte neukončila výskum vplyvu neonikotinoidov na včely a iné opeľovače
-Otázke GMO by sa malo podrobne venovať holandské predsedníctvo.
 
Pracovná skupina Bravčové 27.10.

Predpovede - komentár urobil sekretár C / C Daniel Azavedo. Povedal, že teraz Komisia tu zmenila prístup, chce mať odhady zo všetkých 28 ČŠ, čo je obrat proti skoršie politike.
Na schôdzi tejto skupiny bolo zo strany C / C 19 zástupcov. Medzi absenciami bolo Holandsko (to neposlalo ani údaje), Švédsko, a ďalej baltské krajiny a Luxemburg.
Výhľady trhu.
Komisia tu ani nezverejnila všetky čísla, oznámila, že produkcia sa vlani zvýšila o 2,7%, ale pre 2016 sa očakáva mierne zníženie, je teraz menší počet prasníc. Ceny sú pod priemerom rokov 2010-12 a zatiaľ nenasvedčuje nič na zvyšovanie. Komisia má stav v úmysle riešiť cez privátne skladovanie, ale v to tu nikto moc neverí. Export aj napriek ruskému embargu bol za prvých 7. mesiacov 2015 o 4,9% vyšší. Do Číny bol nárast cez 40%, Jap + 9,5%, Kórea 8,7% a Hong'Kong + 8,1%.
Nemecko hlási problémy u certifikátov. K oznámeniu, že spotreba mäsa je príčinou väčšieho výskytu rakoviny sa vyjadrili prakticky všetci. Ale aj tu sa tvrdí, že tieto správy nie sú sprevádzané žiadnymi vedecky potvrdenými podoby, ale akonáhle sú podobné dohady pustené do obehu, nálada býva väčšinou hysterická a reakcie triezvych faktov, tu nemajú šancu. Komisia, podľa Španielov zatiaľ nijako nereagovala, podobne ako zatiaľ nič neurobila k náprave u sanitárnych certifikátov a na ukončenie radu sanitárnych obmedzení v 3 krajinách.Komisia chce odložiť privátne skladovanie až na december, prípadne až na január. C / C tu žiadala rovnakú podporu ako v 2011 (bola navýšená o 20%), ale Komisia nemá žiadnu chuť tejto žiadosti vyhovieť. Španielsky zástupca k tomu dodáva, že je potrebné Komisii povedať že skladovanie nie je riešenie, Španielsko sa už skôr proti tomuto opatreniu postavilo, funguje to v krátkodobých kríz, v kríze ktorá tu je už 2 roky to nemá zmysel, treba hľadať iné formy pomoci vrátane exportných úverov. Podobne hovoria francúzski zástupcovia, hovoria, že sklady sú plné, je potrebné nájsť lepšie uplatnenie v exporte alebo tiež likvidáciu. A termín január je príliš vzdialený, bol by lepší november alebo december.
PAP - processed animal proteins. Múčky.
 
Diskusia tu trvá už od roku 2005. Teraz sú rokovania v záverečnej fáze ako pre hydinu tak pre ošípané, ale zatiaľ je povolené len pre ryby. Ale konečná forma znenie bude dokončená až najskôr za 6 mesiacov. A pre hydinu sa ešte vypracúvajú špecifiká pre jednotlivé druhy.
Sója 
V súvislosti so stále vysokými dovozmi sóje, sú PAP riešením pre lepšie zhodnotenie ako zvyškových produktov, tak prostriedkom na zníženie dovozu sóje.
Tohtoročná zásoby a úroda obilia je dobrá, horšie je stav u kukurice, kde je slabá kvalita a hrozia tu mikrotoxiny. Podmienky ozeleňovania a lepšie striedanie plodín viedli tento rok k navýšeniu produkcie proteínov takmer o 32%. U sóje je dostatok produkcie oleja, ale málo peliet, čo vyvoláva ďalší tlak na sektor krmív.
 
Medzinárodný obchod. Tu sa preberali predovšetkým sanitárne otázky spojené s Africkým morom ošípaných (Africa swine fever) a problémy certifikácie. EÚ má už určitú dohodu s Mexikom, kde boli schválené certifikáty niekoľkých krajine Eu na vývoz.
Medzinárodné aspekty obchodu.  Dánsky zástupca tu hovorí, že EÚ by mala kopírovať podmienky pre export ako má USA, čo je podľa neho jediná cesta ako úspešne zvyšovať vývozy, po tom čo sa zlikvidovali exportné podpory.
Propagácia - Pre mlieko a bravčové je tu vyhradencýh 30m € programy, a ďalších 14m € pre multiprogramy.
 
Sanitárne otázky. Výskyty nákazy AMO v pobaltských krajinách a v Poľsku.
Poliaci hlásia posledný prípad koncom augusta, ale hovoria, že prebiehajúca kríza zlikvidovala väčšinu malých producentov. Ich ministerstvo prijalo nový zákon na znižovanie stavu diviakov, ale ani tu nie je jasné, či bude úspešný. Problémy sú vo všetkých hraničných oblastiach, predovšetkým s Bieloruskom. Prípadov síce ubúda, ale nemožno hovoriť o likvidácii všetkých.
 
Estónci hlási tento rok silné koncentrácie ošípaných v niekoľkých častiach krajiny. Rada malých fariem je v úpadku, bitúnky tiež nechcú spolupracovať. Vláda vlani urobila zákaz poľovného revíru a ošípané sa opäť premnožili. Veľké bitúnky sú vlastnená Fínmi a tí odmietajú spracovať domáce mäso, dovážajú sa sem živé ošípané z Fínska. Lotyšsko hlási tiež výskyty, keď hovoria, že ich situácia je menej dramatická ako v Estónsku. Tento rok tu boli hlásené prípady u 18 malých fariem, v dôsledku horúčav sa vypúšťali domáce ošípané do výbehov a myslia si, že tu došlo nejakým spôsobom k ďalšej kontaminácii. Prihovárajú sa za likvidáciu chovov na malých farmách, nemôžu dobre čeliť nákaze, ďaleko väčšia koncentrácia produkcie na veľkých farmách.
 
Asociácia dokonca vyzvala vládu, aby urobila fond na výkup malých fariem (cena je odhadnutá na 5 m €), ale vláda zatiaľ nereagovala.
Španieli mali podobný problém v 80.rokoch a tiež to viedlo k spojeniu malých fariem alebo ich likvidácii u klasického moru ošípaných. Podobne dopadlo v rovnakej dobe Portugalsko, ako prvý krok riešenia bola likvidácia malých fariem, pretože tie sa s nákazou nedokážu vyrovnať.
Konštatovanie, že ako baltské krajiny tak Poľsko zatiaľ chráni malé farmy, ale tam je nebezpečenstvo nákazy najväčšie, bude nutné túto politiku revidovať.
Všetky krajiny majú problémy s lovcami, väčšinou sú to majetní ľudia a lov majú ako koníčka, a nemajú záujem na likvidácii premnožených diviakov.
 
V Poľsku sa dávajú určité stimuly pre odstrel, ale z každého odstreleného kusu sa musia vziať vzorky a odoslať do laboratórií, a testy trvajú pomerne dlho a zabitú zver je nutné skladovať v chladiarenských zariadeniach. Navyše ako hovoria sa diviaky množia v stále väčších počtoch a teraz aj viackrát do roka.
Fíni hovoria, že sa len ťažko postráži 1300 km hraníc s Ruskom, zatiaľ je tu len málo ošípaných ale vzhľadom na prebiehanie ošípaných aj na veľké vzdialenosti, majú obavy, že sa nákaza dostane až k nim.
 
AHW - zdravie a ochrana zvierat.
Rozvrh pre kastráciu, tu sa jednalo o programe akcií pre budúci rok. Komisia vypracovala návrh, ale stále sa čaká na vyjadrenie ďalších partnerov pred zverejnením (do konca roka?).
Holanďania hovoria, že sa u nich zvyšujú počty nekastrovaných ošípaných na bitúnku. C / C sa k problému vyjadrila už v roku 2010 a súčasný stav, ako zástupca hovorí, nás nenúti ku zhode. Tiež Francúzsko hlási teraz 10% nekastrovaných ošípaných, chcú poznať aký je stav vo všetkých ČŠ. Situácia je stále veľmi rozdielna. Veľká citlivosť predovšetkým v Nemecku a Švédsku a tiež dosť výrazný tlak v Dánsku. Informácie o vyhodnotení nákladov na produkciu.
Tu bolo dôvodom hľadanie odpovede ako vysoké štandardy a pravidlá v EÚ ovplyvňujú výšku nákladov. Ukazuje sa, že tieto rozdiely sú dosť podstatné, naopak v USA či Brazílii sú nepatrné a náklady na ochranu zvierat sú vo väčšine týchto 3. krajín neexistujúce.
Nové technológie na farmách. Roboti, nová technika, presné poľnohospodárstvo.
 
C / C tu chce vytvoriť Task force, kde sa táto skupina bude zaoberať vplyvom nových technológií vo všetkých sektoroch. Skupina má byť zriadená začiatkom decembra a prvou úlohou bude zber dát. Je tu tiež potrebné objasnenie, pretože je tu celá rada "šedých miest" kde nie sú jasné hranice medzi sektormi a tak tu bude potrebná celej rady objasnenie. Organizácie sú vyzvané aby pripravili menovanie svojich expertov do skupiny.
 
Závery:
-Fáma o tom, že mäso spôsobuje rakovinu spôsobila rozruch v sektore.
-Komisia chce odložiť súkromné skladovanie na december alebo január
-Podmienky ozeleňovania a lepšie striedanie plodín viedli tento rok k navýšeniu produkcie proteínov takmer o 32%.
-V EÚ pretrvávajú problémy s Africkým morom ošípaných aj Klasickým morom ošípaných, a to predovšetkým v Poľsku
-S premnožením diviakov majú problém viaceré členské krajiny.
 

Pracovná skupina Krmivá 28/10

Krmivá s liekmi. Táto otázka prichádza pravidelne na program a tak aj za luxemburského predsedníctvo tu malo sériu stretnutí, kde sa prejednávala v prvom rade harmonizácie produkcie krmív s liekmi, ktorá doteraz v EÚ chýba. Okrem toho sa prerokúvajú nové pravidlá pre veterinárne lieky a ANTIMICROBIAL rezistencie. Do rokovaní v posledných rokoch zasahuje čoraz viac EP, ktorý tu chce v prvom rade jasné definície, čo C / C podporuje.
Jedná sa tu aj o využitie legislatívy o aditívach do krmív. Rokovania takisto pokračujú u vlastného miešania na farmách - aké preventívne opatrenia sú tu neodporúčajú. Rada tu zatiaľ nemala veľa pripomienok. Tie sa týkajú predovšetkým možnosti krížovej kontaminácie, ku ktorej dochádza u zvyškov z predošlého procesu miešania. Poslanci tu reagovali veľmi pozitívne, technické argumenty, ktoré im C / C dodala ukazujú, že väčšina pripomienok C / C bola do pripomienok zahrnutá.
 
HACCP nie je povinná, ale producenti musia sledovať procedúry a byť preškolení. Sú tu dosť podstatné rozdiely medzi jednotlivými ČŠ, Francúzsko teraz dáva na školenie veľký význam, v Nemecku zatiaľ pomerne menej.
 
Členské krajiny sa dosť odlišujú v spôsobe riešenia, niekde nie je prakticky miešania na farme (UK), inde sa opatrenia týkajú len exportu (Lotyšsko), pre domáci trh nič.
Keď sa v EP prejednávali interakcie, poslanci sem zahrnuli aj väčšinu pripomienok C / C. A je tu sústredenie predovšetkým na celkovú produkciu.
Rezistencia - k nej dochádza predovšetkým kvôli zlému použitiu antibiotík. A je tu konštatované, že veľmi často nie sú jasné hranice medzi aditívami a užitím antibiotík.
Komisia si dnes dáva za úlohu pripraviť jasné pravidlá pre homogenizáciu - rovnaké štandardné produkčné procesy.
 
Zostatkové hodnoty - carry-over.
-1% Limit pre aktívne
- 3% pre ostatné.
Tak to zatiaľ odporúča EFSA, ktorá má za úlohu tiež stanoviť záväzné limity. V EP bola diskusia a z nej vyplýva, že EP by chcel mať limity čo najnižšie, ktoré sa dajú dosiahnuť.
Za luxemburského predsedníctva sa nepodarilo prepracovať limity. Niektoré návrhy, ktoré tu boli podané by znamenali, že by sa produkcia krmiva s liekmi úplne zastavila. C / C obhajuje 3%, aj keď sa vie, že aj tento limit nie je jednoduché udržať. Rakúska štúdia ukazuje, že je tu uskutočniteľný limit 3-4%, nižšie hodnoty sú neuskutočniteľné. A podľa tejto štúdie i 3% vyžadujú veľmi profesionálny postup.
 
Označenie a balenie - v súlade s legislatívou. EP tu podporujú väčšiu toleranciu:
U aktívnych 20% (komisia 10%) u iných 25%, 30% až 35%.
Predpisy: platnosť je podľa rozhodnutia veterinárov s ohľadom na zviera.
C / C pozície - v súlade s predpismi veterinára.
 
EP - kompromis - nielen veterinári, ale aj ďalšie kvalifikovaná osoba spôsobilá tejto práci. Platnosť od dátumu vydania - 3 týždne.
 
Rada tu nepridala prakticky žiadne dodatky, ale chcela by platnosť len 1 týždeň.
Prevencia - vylúčiť rutinu. Dĺžka liečenia - podľa dĺžky fungovanie liekov (nie 2 možnosti termínov, ako tu bolo navrhované).
 
Zinok - ako alternatívne "dočasné" riešenie.
 
Rada tu pripravuje ešte 2 schôdze do konca roka, ale počíta sa, že rokovania budú pokračovať aj v 2016 pod vedením Holandska a neskôr Slovenska.
Veterinárne produkty.
 
Bol tu veľký zoznam pripomienok v EP, ale ich začlenenie nie je ešte úplne kompletné. C / C tu chce mať praktické postupy. A čo je tu k dispozícii. Systém by mal byť v súlade s pozíciou u krmív s liekmi.
Vyhodnotiť a prehodnotiť antimikrobické opatrenia a antibiotiká. C / C je proti pravidelným návštevám veterinárov, prednosť sa dáva po dohode s farmárom podľa potreby. Ale je tu konštatované, ž mnoho krajín to má už teraz ako povinnosť. A návštevy sú povinné.
Poliaci k tomu hovoria, že v rámci AHW pravidiel musí mať pravidelné prehliadky, podobný postup má Rakúsko. Ale UK túto povinnosť nemá, návštevy sa robia len na požiadanie.
Inšpekcia ochrany, iné návštevy nie sú povinné. Tiež Fínsko nemá povinnosť, ale zato tu funguje politika zdravia stád, z ktorej vychádzajú určité povinnosti.
Zoznamy liekov - rovnaké argumenty ako u krmív s liekmi.
Fíni sú proti preventívnym opatrením (nepoužívajú ich  od 2009). C / C je za, ale za určitých podmienok.
Francúzsko používa veľa prevencie - predovšetkým z ekonomických dôvodov (bravčové).
Konštatované, že EÚ si zatiaľ nemôže dovoliť produkciu bez prevencie.
Akčný plán - antibiotická rezistencia.
 
Väčšina krajín tu vidí problém. Kontroly sú tu pomerne rozsiahle, ale debata tu je predovšetkým o použití niektorých liekov, ktoré sú rovnaké ako pre ľudí aj pre zvieratá.
 
Závery:
-Problematickou zostáva otázka krmív s obsahom liečiv
-Povinné návštevy veterinárov na farmách za účelom zisťovania obsahu liečiv sú vo viacerých krajinách už povinné. Copa-Cogeca je proti.
-Európska únia si zatiaľ nemôže dovoliť produkciu bez prevencie.
 
Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, október 2015

Zoznam použitých skratiek:
SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
C-C – COPA- COGECA
EP- Európsky parlament
EK – Európska komisia
EÚ – Európska únia
ČŠ – Členský štát
SPP – Spoločná poľnohospodárska politika
EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
HLG – Skupina na vysokej úrovni
EKF – Európsky kongres farmárov
DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa
NFU – Národná farmárska únia, Veľká Británia
GMO – Geneticky modifikované organizmy
DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj
OIE- Svetová organizácia pre zdravie zvierat
PPP – Prípravky na ochranu rastlín
EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve
GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C
PRV – Program rozvoja vidieka
DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod
DG Enviro – Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie
EIP – Európske inovačné partnerstvo
NGO – mimovládne organizácie
CMO – jednotná organizácia trhu
COMAGRI – Poľnohospodársky výbor Európskeho Parlamentu
ILUC – Nepriama zmena využitia pôdy
UK – Veľká Británia
MFF – viacročný finančný rámec
AHW – zdravie a dobré životné podmienky zvierat
NZ – Nový Zéland
ECOSOC – Európsky hospodársky a sociálny výbor
DG Employ – Generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť
MSD – Ochorenia svalov a kĺbov
WTO –Svetová obchodná organizácia
LULUCF – využitie pôdy, zmena využitia pôdy a lesníctvo
Mercosur – Ekonomické združenie krajín Južnej a Strednej Ameriky
MOMAgri – Svetová organizácia pre poľnohospodárstvo
BRIC – Ekonomické združenie Brazílie, Ruska, Indie a Číny
FAO – Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov
FVE – Federácia veterinárov v Európe
BSE – Bovinná spongiformná encefalopatia – ochorenie hospodárskych zvierat
RK – rozvojové krajiny
PPP – prípravky na ochranu rastlín
SME – malé a stredné podniky
PDO- chránené označenie pôvodu
PGI- chránené zemepisné označenie
MMF – viacročný finančný rámec
EUPPA – Združenie európskych spracovateľov zemiakov
Europatat - (Európske obchodné združenie pestovateľov zemiakov)
ESA - European Seed Association
PO – Organizácie výrobcov
SCD – Skupiny civilného dialógu
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce