Organizácia COPA

Organizácia COPA

     Rímska zmluva v roku 1957 ustanovila rámec Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ako odpoveď na požiadavku Komisie na užšiu spoluprácu so zástupcami poľnohospodárskych organizácií vznikla už v roku 1958 organizácia COPA, ako Výbor profesionálnych poľnohospodárskych organizácií. O rok neskôr sa etablovala aj Generálna konfederácia poľnohospodárskych družstiev COGECA. Spoločný sekretariát bol COPA-COGECA bol vytvorený v roku 1962 v Bruseli.

      Dnes tvorí členskú základňu COPA viac ako 60 organizácií z krajín Európskej únie a 36 partnerských organizácií z krajín mimo EÚ, ako napríklad Island, Nórsko, Švajčiarsko, aleboTurecko.

Hlavnými cieľmi COPA sú:

- Skúmanie problematiky vývoja Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

- Reprezentovanie záujmov poľnohospodárskeho sektora ako celku.

- Hľadanie riešení, ktoré sú spoločným záujmom.

- Udržanie a rozvoj vzťahov s inštitúciami EÚ a inými organizáciami, alebo sociálnymi partnermi pôsobiacimi na úrovni EÚ.

 

Pracovné štruktúry COPA sú determinované troma základnými myšlienkami:

- Umožniť zástupcom  EÚ z rozličných sektorov poľnohospodárskej produkcie a oblasti diskutovať o záležitostiach týkajúcich sa ich príslušných sektorov, alebo oblastí a navrhovať riešenia pre stanovené problémy.

- Koordinovať prácu v celkovom kontexte poľnohospodárstva, poľnohospodárskej politiky a politiky vo všeobecnosti.

- Reprezentovať všetky sektory a oblasti spoločne.

 

Pracovnými štruktúrami sú:

Prezídium – schádza sa pravidelne päťkrát ročne. Zúčastnení predsedovia členských organizácií diskutujú o aktuálnej problematike a schvaľujú príslušné spoločné stanoviská.

Predsedníctvo – Prezídium volí spomedzi svojich členov predsedu a šiestich podpredsedov na obdobie dvoch rokov. Predsedníctvo sa schádza raz mesačne.

Politický koordinačný výbor – Zasadá raz mesačne a zaoberá sa najdôležitejšími horizontálnymi otázkami a návrhmi COPA-COGECA, slúži aj pre intenzívnejšiu výmenu informácií a koordinuje aktivity, ktoré vzišli z rozhodnutí prezídia.

Pracovné skupiny – COPA má 50 pracovných skupín, ktoré sa zaoberajú špecifickými otázkami. Ide napríklad o komodity (obilniny, mäso, cukor...), alebo všeobecné a prierezové otázky (životné prostredie, rozvoj vidieka....). Pracovné skupiny skúmajú problematiku týkajúcu sa výlučne príslušného sektora a iniciujú stanoviská a požiadavky na prezídium.

Za SPPK sú v súčasnosti nominovaní experti v nasledovných pracovných skupinách:

Obilniny, olejniny a bielkovinové plodiny, Cukor, Mlieko a mliečne výrobky, Hovädzie a teľacie mäso, Ovčie a kozie mäso, Bravčové mäso, Včelárstvo a med, Vinohradníctvo, Rozvoj vidieka, Spoločná poľnohospodárska politika.

    Zástupcovia COPA sa stretávajú pravidelne s komisárom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ale aj s inými predstaviteľmi EÚ v závislosti od aktuálne riešenej problematiky, predovšetkým so zástupcami Európskeho parlamentu, Rady ministrov, či Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Predovšetkým úzko spolupracujú s Európskou komisiou, jej generálnym riaditeľstvom pre poľnohospodárstvo. Deje sa tak aj prostredníctvom tzv. Skupín civilného dialógu, na ktorých sa zúčastňujú experti z jednotlivých členských organizácií prostredníctvom COPA. COPA je navyše dôležitým sociálno-ekonomickým partnerom v rámci európskej občianskej spoločnosti. Spolupracuje aj na medzinárodnej úrovni s rôznymi organizáciami, ktoré reprezentujú agropotravinárstvo v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ.

Viac informácií o organizácií COPA-COGECA môžete nájsť na nižšie uvedenom odkaze:

http://www.copa-cogeca.be/Menu.aspx

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce