Správa z C-C – máj 2015

 

Zoznam použitých skratiek:

SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

C-C – COPA- COGECA

EP- Európsky parlament

EK – Európska komisia

EÚ – Európska únia

ČŠ – Členský štát

SPP – Spoločná poľnohospodárska politika

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

HLG – Skupina na vysokej úrovni

EKF – Európsky kongres farmárov

DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa

NFU – Národná farmárska únia, Veľká Británia

GMO – Geneticky modifikované organizmy

DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

OIE- Svetová organizácia pre zdravie zvierat

PPP – Prípravky na ochranu rastlín

EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve

GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C

PRV – Program rozvoja vidieka

DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod

DG Enviro – Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie

EIP – Európske inovačné partnerstvo

NGO – mimovládne organizácie

CMO – jednotná organizácia trhu

COMAGRI – Poľnohospodársky výbor Európskeho Parlamentu

ILUC – Nepriama zmena využitia pôdy

UK – Veľká Británia

MFF – viacročný finančný rámec

AHW – zdravie a dobré životné podmienky zvierat

NZ – Nový Zéland

ECOSOC – Európsky hospodársky a sociálny výbor

DG Employ – Generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť

MSD – Ochorenia svalov a kĺbov

WTO –Svetová obchodná organizácia

LULUCF – využitie pôdy, zmena využitia pôdy a lesníctvo

Mercosur – Ekonomické združenie krajín Južnej a Strednej Ameriky

MOMAgri – Svetová organizácia pre poľnohospodárstvo

BRIC – Ekonomické združenie Brazílie, Ruska, Indie a Číny

FAO – Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov

FVE – Federácia veterinárov v Európe

BSE – Bovinná spongiformná encefalopatia – ochorenie hospodárskych zvierat

RK – rozvojové krajiny

PPP – prípravky na ochranu rastlín

SME – malé a stredné podniky

PDO- chránené označenie pôvodu

PGI- chránené zemepisné označenie

MMF – viacročný finančný rámec

EUPPA – Združenie európskych spracovateľov zemiakov

Europatat - (Európske obchodné združenie pestovateľov zemiakov)

ESA - European Seed Association

PO – Organizácie výrobcov

SCD – Skupiny civilného dialógu

 

 

 

Pracovná skupina medzinárodné aspekty poľnohospodárskeho obchodu 4/5


Na zasadanie boli prizvaní traja externí rečníci, prvý z DG Trade, druhý z DG Agri a tretí z DG Sanco.

Úloha skupiny civilného dialógu (SCD) pre medzinárodný obchod:

- Doplňujúca úloha obchodu pre bezpečnosť potravín.

- Obchodná politika EÚ ako doplnok SPP a propagačnej politiky.

- Rokovania voľného obchodu v rámci stratégie EÚ pre 2020 vrátane rastu a zabezpečenie pracovných miest na vidieku.

- Obchodná politika EÚ ako podporný nástroj rozvoja so susednými štátmi.

- Výkonnosť obchodnej politiky.

- Lepšie uznanie EÚ výrobných štandardov vo svete s osobitným dôrazom na sanitárne a fytosanitárne opatrenia.

- Inšpekčné systémy EÚ na dovoz a vývoz agroproduktov.

- Propagácia hodnoty označenia pôvodu.

- Prístup na trh s ohľadom na prijaté pravidlá EÚ hygieny.

-  Prepojenie EÚ obchodnej politiky na ostatné EÚ politiky.

Skupina okrem týchto bodov má ešte vlastnú špecifickú agendu, ktorá zahŕňa:
multilaterálne obchodné rokovania, ruské embargo, rokovania o voľnom obchode EÚ a tretích krajín, vykonávanie EÚ obchodnej politiky prostredníctvom colnej politiky a ich nástrojov, nový rámec pre exportnú agropolitiku, ceny energií a odvodených produktov, TRIPS rokovania, bezpečnosť potravín a trvalo udržateľný rozvoj.
Prehľad o rokovaniach s USA, TTIP, kde USA by chceli liberalizovať cez 97% celého obchodu vrátane sektora verejných služieb.

V rámci týchto rokovaní sú stanovené ciele okamžité, do 3-5 rokov a ostatné, kam patrí aj väčšina citlivých produktov - tu nie je stanovený dátum prevedenia.
Chránené zemepisné označenie (GI) víno - USA nechcú (Kongres je proti), u ostatných produktov tiež zatiaľ žiadny pokrok. Američania v svojom návrhu na riešenie dávajú EÚ možnosť si túto značku kúpiť, ale to EÚ odmieta.

Sanitárne otázky: text zatiaľ len všeobecný, rovnaké ako dohoda s Kanadou.

Princípy pre špecifické produkty - klasifikácia BSE (Írsko dostalo povolenie), ďalšie na rade je UK, NL a DK. Schvaľovanie trvá minimálne 2 roky. Produkty zo surového mlieka - začali rokovania s FR a NL - zodpovedajúce technické štandardy k americkému ekvivalentu (Grade A). Ovocie a zelenina - americká administratíva chce, aby EÚ malo program predbežných kontrol (quick clearence) pred vývozom a tak možnosť iného vstupu do USA ako cez Filadelfiu. Uznanie EÚ ako jednotky - problémy administratívne
- GMO sú teraz na národnej úrovni EÚ a to veľmi komplikuje ďalší postup. EÚ má teraz 28 plánov kontroly.

Rokovania prebiehajú len pomaly, USA dávajú aj naďalej prednosť dohodám s krajinami Pacifiku, v tomto regióne chcú skončiť do konca roka, potom až začnú rokovania TTIP. To bude úloha až pre budúcu vládu USA (polovica 2017).

TPA- trade promotion autohority (ustanovizeň pre propagáciu obchodu) - Kongres ich môže dočasne odvolať, sú v ňom zástupcovia Senátu aj snemovne reprezentantov (v EÚ nič podobné nie je pre poslancov EP).

V diskusii je tu zhoda, že kvôli administratívnym problémom sa javí EÚ stále ako slabší partner. V prípade verejného obstarávania nemá šancu, sú v kompetencii jednotlivých štátov USA.
Japonsko-bravčové, mliečne výrobky a zemepisné označenie - tam je pomerne rýchla registrácia, problémy sú na spracované výrobky, doteraz ich Japonsko považovalo všetky za citlivé.
Japonsko chce najskôr dohodu s USA, EÚ až neskôr.

Vietnam je v poslednej fáze rokovaní, potom príde rad na Thajsko, Malajzia.
V USA nie je zhoda v postupe medzi Farm Bureau a NFU USA. Bureau je skeptickejší, NFU má námietky u mlieka, výmenného kurzu dolára, jeho pozícia je bližšie EÚ.

Zástupca DG Trade: Juncker spolu s kolégiom Komisie chce do jesene novú stratégiu rokovaní obchodu. Posledná bola stanovená v 2007, teraz sú potrebné ďalšie úpravy – je potrebné nájsť novú rovnováhu. Nová Komisia - nový prístup k stratégii a tiež väčší dôraz na nové trhy a výkonnosť politiky. Ako reagovať na zmeny spotreby? Potreba stanoviť nové ciele na 25-30 rokov. Zaručiť rast, založený na hodnotách. Do leta je možné prísť s rôznymi možnosťami, konzultácie sú podobné ako u investičného plánu Juncker (ale racionalizácia, pretože k tomuto plánu došlo viac ako 150 000 pripomienok. Konzultácie prebiehajú tak v Bruseli ako aj vo všetkých hlavných mestách. Väčšina zástupcov sa zhoduje, že je potrebné otvárať nové trhy ako v Ázii tak v Afrike, ale v celkovej politike EÚ chýba práve prepojenie poľnohospodárstva a obchodu. EÚ by si mala vytvoriť lepší priestor pre vyjednávanie). Teraz má EÚ 19 paralelných obchodných rokovaní. Ako uprednostniť túto novú stratégiu EÚ, predovšetkým vytipovať všetkých potenciálnych hráčov. EÚ by sa tiež mala viac zaoberať cenovými reláciami pri vstupoch, USA majú ďaleko lepšie riadenie trhu ako EÚ. Otázka zástupcov Poľska -  akú stratégiu má EÚ v Bielorusku a na Ukrajine. Odpoveď: EÚ chýba samostatná analýza agrotrhu, musí sa spoliehať na americké analýzy. To by sa malo teraz zmeniť, bude tým opäť poverené Dg Agri.

Ako dobrý príklad je tu uvedená realizácia politiky s J. Kóreou, funguje už 3,5 roka a tieto skúsenosti sa využívajú aj pre rokovania s Japonskom.

Zástupca DG Agri tu urobil ďalší prehľad o rokovaniach WTO. Príliš veľa sa toho nezmenilo, rokovania trvajú už 14 rokov a aj keď v 2008 došlo takmer k dohode, dnes sú postoje veľmi vzdialené. Teraz sa premietajú do rokovaní predovšetkým veľké výkyvy cien s agroproduktmi, obmedzovacie faktory novej SPP, problémy s geografickým označením, tiež koordinácia s prístupom na nepoľnohospodársky trh.

Trvalým faktorom v týchto rokovaniach sú predovšetkým 2 body:

- Prístup na trh.

- Domáce podpory.

Domáce podpory majú najväčšiu váhu v rokovaní, na nich závisí väčšina výsledkov rokovaní.

Americký Farm Bill - Čína zatiaľ odmieta väčšinu amerických požiadaviek. EÚ sa síce sústredila na zelenú skrinku, ale Čína odmieta znížiť (zatiaľ) domácu podporu pre poľnohospodárske výrobky. To má veľký vplyv na ceny v prípade vývozu.
Prístup na trh - vyhodnotenie má byť spracované do leta. Poliaci hovoria o potrebe obnovenia podpory vývozu, ale to je úplne bez odozvy.

AHW a obchod - (ochrana z zdravie zvierat).

Zástupca DG Sanco tu urobil prehľad postupov a rokovania za posledných 8 -10 rokov, kedy sa táto otázka dostala do popredia agendy. DG Sanco tu spolupracuje veľmi tesne s OIV (Svetová organizácia pre zdravie zvierat).

Za posledné roky sa postupne upresňujú veterinárne pravidlá súvisiace s produkciou potravín.
EÚ má v tomto smere už dohody s Kanadou, Čile, pripravujú sa s Kolumbiou a Peru. Záujem o pripojenie prišiel zo Singapuru aj N. Zélandu.

Problémy - otázka štandardov alebo ich ekvivalentu. Pripravujú sa nové zákony, ktoré toto priblíženie umožnia. Tento proces už začal, ale stále sa nevie kam to povedie a aký tu bude časový rozvrh. Sem zapadajú tiež certifikačné systémy, verejné aj súkromné.
Eurobarometer pripravil novú anketu o AHW, posledná bola v 2005, predovšetkým v sektore mäsa a mlieka, výsledkom má byť nové vyhodnotenie.

Španielsky zástupca opakovane upozorňuje na vysoké náklady v EÚ spojené s ochranou zvierat, EÚ mäso je síce najlepšie, ale aj najdrahšie. A má tak vážny hendikep voči dovozom.
Portugalský veterinár kritizuje veľmi komplikovanú EÚ legislatívu, nie je podľa neho príliš praktická a tiež tu chýba jasné inštrukcie podľa ktorých štandardov sa máme riadiť: EÚ štandardy, štandardy OIV a privátne schémy - ekvivalent a cena.

 

Závery:

-EÚ pripravila nový dotazník  - Eurobarometer týkajúci sa zdravia a dobrých životných podmienok zvierat – posledný bol vypracovaný v roku 2005.

-Dohodu EÚ s USA sprevádzajú viaceré komplikácie – liberalizáciu odmietajú všetci zástupcovia.

-Problém s národným uznávaním GMO.

-Potreba otvoriť nové trhy pre poľnohospodárske produkty EÚ zatiaľ zostáva bez odozvy.

 

         Rozvoj vidieka 5/5 


     Platby za biodiverzitu -  nielen súčasné, ale aj predpokladané rozšírenie o ďalšiu ochranu vody, opatrenia pre pôdu. Problém u tejto otázky je, že platby sú vykonané len keď sú dosiahnuté merateľné výsledky a to je tu vážny problém. Ďalším problémom je plánovanie aktivít a ich následné vykonávanie. Väčšina zástupcov v tom vidí konflikt záujmov (It, De). Okrem toho Holandsko, ako sa ukázalo, pripravilo program RV na úplne inom základe (5-ročný). Všade je problém merania výsledkov. Francúzi hovoria, že tu nejde len o základné aktivity, ale predovšetkým o doplňujúce, ktoré fungovanie lepšie zabezpečí. A väčšina krajín tu považuje väčšiu pružnosť v zavádzaní. DG Envi teraz skúma prvé príklady, testujú sa či sa tu dosahujú zodpovedajúcim riešením. Príklad NL nie je to, čo Komisia očakávala. Väčšina požaduje, aby zodpovednosť za programy RV bola prevedená na DG Agri, teraz tu chýba poľnohospodársky aspekt.

     Tiež Ecosoc sa týmto prípadom vážne zaoberá, ako komentoval Peter Pasecký. V Ecosoc bolo vybraných ako príklad 5-6 krajín - výsledky budú požadované od Komisie. Podľa Talianov tieto výsledky neprinesú žiadne zásadné údaje.

     Environmentálna politika v rámci RV - kontrola DG Envi, či ČŠ integrujú politiku prostredia do RV. Celkom 118 programov, väčšina krajín má 1 program, Francúzsko od pôvodného plánu odstúpilo a má teraz 21 regionálnych programov, podobný stav je v Nemecku. V priebehu tohto mesiaca má schváliť ešte 31 programov a do leta následných 60.
O čo v nich ide?

- Prírodný kapitál (ekosystémy, ochrana pôdy voda ...).

- Výkonnosť zdrojov - nízkouhlíková ekonomika, emisie, zdravie.

- Prostredie a zdravie - ako príspevok programov RV na ochranu prostredia, investície majú slúžiť na zvýšenie Environmentálnej hodnoty programov.

     Texty pravidiel boli opäť oneskorené, a ďalšie meškanie je u všetkých horizontálnych opatrení. Rad ČŠ čakala, až bude mať všetky informácie pre ukončenie programov, iné pracovali postupne.
Prvé návrhy z minulého roka boli väčšinou s nedokonalým postupom. Komisia následne rozoslala listy s posudkom o implementácii, kde bol detailný popis výkonnosti - pre niektoré krajiny to predstavovalo vyše 80 strán pripomienok. Celkom bol zápis Komisie pre rokovania s ČŠ s viac ako 800 stranami.

Otázky na vyjednávanie:

- Kvalita prostredia - aké riešenia programy navrhujú.

- Do akej miery sa tým programy zaoberajú.

- Vyhnúť sa investíciám, ktoré môžu poškodiť prostredie.

Tento dialóg je podľa zástupcov veľmi otvorený a jedným z bodov hodnotenia je, ako presne sú cielené.

      ANC - opatrenia pre osobitné oblasti.

Len veľmi málo krajín vo svojich schválených programoch má služby pre zlepšenie kvality (5 krajín), organizáciu PO (7 krajín) a RM - riadenie rizík, tu je pozoruhodné, že do tohto opatrenia investuje najviac Holandsko a Poľsko. V diskusii sa ukázalo, že konečná situácia bude trochu odlišná, Francúzsko a Španielsko majú v tomto ohľade tiež veľké plány.
Medzi jednotlivými položkami priorít sú medzi ČŠ veľké rozdiely, najviac je to zrejmé v investíciách do oblastí s ekologickými prekážkami. Väčšina krajín sa rozhodla investovať do tradičných oblastí, do zmien idú investície a opatrení podstatne menej. 19% poľnohospodárskej pôdy má obmedzenie kvôli biodiverzite (najviac Rakúsko, cez 90%, najmenej Holandsko s 4%, čo je dôsledok predovšetkým vysokých cien pôdy v NL). Ale podobné problémy má flámska časť Belgicka a Dánsko. Luxemburg dáva najväčší podiel na čistý vzduch a emisie.

     V číslach, ktoré tu boli uvedené nie sú zahrnuté podiely národného spolufinancovania.

Komisia má publikovať v najbližších týždňoch "State of Nature", kde sa budú opatrenia hodnotiť, do akej miery sú výkonné a potrebné.

     Íri, s ohľadom na nedávnu krízu, podobne ako väčšina krajín, tvrdia, že majú problém so spolufinancovaním.
Aktivity Výboru pre vidiecku sieť (Rural network Assembly). Tento výbor, alebo zhromaždenie má celkom 1200 expertov, kde Peter Pascher je zástupcom C / C. Riadiaci výbor má 40 členov a C / C spolu s ElO (Organizácia zastupujúca vlastníkov pôdy) tu má 10 zástupcov.

Je tu celý rad operatívnych podskupín: inovácia, Leader, kde je po 60 členoch a tieto skupiny majú mať zhruba 4 zasadnutia ročne. Na prvý ustanovujúcej schôdzi zhromaždenia chýbali dokumenty a boli tu problémy okolo dohody o celkovom programe práce. Komisia dala návrh na pevnú agendu, a tiež na vytvorenie malých špecializovaných skupiniek expertov, ktoré organizujú špecifické workshopy. Témou sú tu riadenia, poradný systémy, lokálne potraviny, trhové otázky, klimatické otázky, cirkulárna ekonomika, Európske inovačné partnerstvo, lesy.

Podskupina inovácie mala schôdzu 10/3 a tu bolo pripravených celkom 12 priorít a aké nástroje majú slúžiť na ich dosiahnutie. Cieľové skupiny - detailné diskusie o trhu a výkonnosti nástrojov.

Leader - celkom 60 ľudí, tiež rozdelený na malé cieľové skupiny, tu má byť zoznam priorít pripravený pre ďalšiu schôdzu v septembri.

EIB (európska investičná banka) a Komisia.

Tento bod je ponechaný na SCD a majú tu byť uvedené finančné nástroje v programoch RV.
- Pre investície.

- Podpory pre fondy.

V schválených programoch ich využíva len 9 krajín (v minulom potom 7). Komisár Ciolos vlani podpísal s bankou memorandum porozumenia. Komisia dodáva technickú podporu.
Zložky: EAFRD nástroje

- Opatrenia pre mladých.

- Schémy pre lesy.

- Vyhodnotenie.

Má byť prepojené na investičný plán Juncker a byť jeho súčasťou.

Ďalšou aktivitou tu má byť konferencia 23-24 / 5 v Dubline -  o výskume v poľnohospodárstve a lesníctve spolu s finančnými nástrojmi. Pokračovanie na jeseň v Barcelone a vo Viedni.
Rad organizácií tu hovorí o ich prioritách, kde v mnohých z nich požadujú podpory na platenie úrokov, alebo bankové záruky.

Schválené programy RV a ostatné, ktoré majú byť dokončené do leta:

30 programov sa malo schváliť v máji, nakoniec len 23, 60 programov sa má schváliť v júni. Priority:
M1 - vedomosti, M2 poradné služby, M3 spolupráca

2. priorita: konkurenčné prostredie, zlepšenie postavenia fariem, vedomosti, reštaurácie,

Inovácie, kombinácia viacerých prvkov. Tu dáva najviac prostriedkov flámska časť Belgicka (27%), rovnako dôležité      pre všetky NČŠ.

3. prioritou je kvalita, investície do , ochrany zvierat, a riadenie rizík. Najviac v Nemecku a Holandsku a na Slovensku s 19%.

4. priorita - obnovenie, ochrana, rozšírenie ekosystémov, priemerne 46%, prakticky všetky krajiny nad cieľ 30%. UK 85%, ďalej Fínsko a Rakúsko

5. priorita - výkonnosť zdrojov, nízkouhlíková ekonomika, celkovo menší záujem Belgicko 25%, ale UK len 1%.

6. priorita - sociálne začlenenie, zníženie chudoby, rozvoj vidieka. Priemer je tu 16%, ale v Sasku 40%, najviac v De, Dk a Nl.

Investície do prostredia: Be 54%, UK 18%, NL 45%.

Rozvoj fariem: najviac Poľsko, pobaltské krajiny a Rumunsko.

Základné služby: hlavne De, inde slabšie, len Rakúsko 10%.

Investícia lesy - najviac Portugalsko a Slovensko, ale rad krajín prakticky nič.

Skupina PO nie je pre väčšinu atraktívna, takisto AHW (Ochrana zvierat) len pre 7 krajín.

Spolupráca: najviac De a všetky NČŠ.

Konečné výsledky budú zverejnené až po schválení všetkých programov.
Regionálne programy (zatiaľ neschválené) má Francúzsko, Taliansko a Španielsko.

 

Závery:

-V máji bolo schválených 23 programov PRV, v júni ich má byť schválených 60.

-Priority v rámci PRV sú v jednotlivých krajinách nastavené rôzne.

-Konečné výsledky budú zverejnené až po schválení všetkých programov.

 

Priame platby a ozeleňovanie 6.5.


     Po schválení programu a zápisnice z poslednej schôdze tu mal taliansky zástupca Alberto Menghi prehľad - vyhodnotenie farmárskych nákladov na implementáciu pravidiel u legislatívy týkajúcej sa prostredia, ochrany zvierat a bezpečnosti potravín, z roku 2010. Celkom tu bolo preskúmaných 28 krajín a 8 sektorov, Z Európy Bg, Dk, Fín, Fr, De, Hu, IRL, It, Pl, Nl, Sp, UK. Z ostatných krajín potom Arg, Aus, Bra, Kanada, Chi, NZ. J. Afrika, Ukrajina a USA. Celkom tu bolo preskúmaných 45 fariem v EÚ a 29 v krajinách tretieho sveta. Autor hovorí, že tieto farmy sú porovnateľné, použité boli štandardné pravidlá pre porovnanie. Ale priznáva, že aj napriek tomu, že sa skúmali typické farmy, len veľmi ťažko sa robia presvedčujúce závery. Skúmaná legislatíva v tejto štúdii porovnávala zákony pre prostredie, ochranu a zdravie zvierat, bezpečnosť potravín a aké náklady s tým súvisia.
Z EÚ pohľadu to bolo 40 smerníc plus GAECs, pre ostatné krajiny boli vybrané podobné alebo ekvivalentné zákony, ktoré sú relevantné pre export do EÚ. Mliečny sektor - zložené z nákladov na pôdu, prácu, kapitál, ceny mlieka, náklady na ochranu. Pre hovädzie boli náklady spojené s plnením ochrany vyčíslené od 1,4% vo Francúzsku, po 3% v Taliansku, pre Brazíliu by to ale predstavovalo viac ako 6% (hormóny), ale percento nepredstavuje v EÚ viac ako 1%, v Brazílii by to bol u exportu nárast o 6%, pre domáce produkty len pod 1%.
Ďalej sa skúmalo mäso baranie, bravčové, hydina, pšenica, jablká, hrozno.
Rozdiely v nákladoch na dodržiavanie legislatívy ochrany majú veľké rozdiely pri jednotlivých krajinách. Podľa štúdie sú dôsledkom rôzneho postupu krajín a zákonov, národných požiadaviek, vrátane byrokracie. Nemajú veľký vplyv na štruktúry fariem, týka sa predovšetkým kapitálových nákladov a produkčných systémov. Najväčší postih majú farmy bravčového a hydiny, kde dosahujú tieto náklady 5-10% výrobných nákladov, pre ostatných je to medzi 1% až 3%.

Silná kritika výberu a prehľadu fariem, ich veľkosti, faktami, ktoré tu boli nazvané virtuálne farmou, ktorá skutočne nikde neexistuje a teda štúdia je len o trendoch, ale nič nevypovedá o skutočnom stave. Íri tu uviedli, že u nich sú tieto náklady medzi 10- 16 € na zviera, čo by predstavovalo viac ako dvojnásobok tu uvedených nákladov a to nezodpovedá realite.
Zhoda, že štúdia z jedného roka nie je tiež príliš vypovedajúce, je potrebné porovnanie viacročné a úplne tu chýbajú prehľady sektora ako kukurica, alebo proteínové plodiny.
K výške uvedených nákladov sa vyjadrili kriticky všetci, a tiež kritizovali, že tu nie sú zahrnuté náklady na kontroly. Tiež tu nie je nijako preskúmané použitie PPP a ich náklady na plodiny a ovocie a zelenina.

4. Vykonávanie PP a ozeleňovanie.

Tu bol hlavnou témou "aktívny farmár", s tým má problém väčšina organizácií.
UK - majú negatívny zoznam aktivít

De - nič pod 5000 €, nemusia preukazovať, veľké farmy musia dokázať, že sú aktívne, problémy majú v službách s koňmi (cez 1000 fariem - majú veľmi podrobné kontroly), ale chýba tu rozmer rekreačného využitia.

ŠP, majú 800 000 príjemcov PP, ich kľúčom pre aktívny farmára je 80:20 aktivít, problém majú len mikrofarmy u ovocia a zeleniny, tam sa uvažuje o ekonomickom rozmere fariem.
It: celkom 1 250 000 fariem, priemer 8% vyplývajúce z historického systému vlastníctva.
Diskutuje sa o možnosti rozlišovať farmy podľa výšky DPH odvodov, ale nerieši to problém vlastníkov viníc, ktorí nie sú poľnohospodári. Diskusia je o relevantnom percente aktivít.
Grécko má podobný systém, a rieši, podľa akej mierky určiť profesionála. Veľké množstvo malých fariem do 5 ha (podobne ako Cy a MLT). Cez 60% farmárov dostáva len 5000 €.
Pobaltské krajiny hlásia, že je všetko takmer dokončené, ale aj tu je riziko, že sa k približne 2% farmárov platby nedostanú.

Poľsko - asi 9000 fariem nedostane žiadne platby, je to problém hospodárenia na štátnej pôde (v okolí Varšavy), hľadá sa riešenie ako vrátiť vlastníctva farmárom. Zelenaní je pre väčšinu nepochopiteľné a príliš komplikované. 110 € je základná platba, 30% na ozeleňovanie je podiel príliš vysoký.

Dánsko: všetko spravuje centrálny úrad, majú negatívny zoznam aktivít (letisko), pomerne jasné pravidlá, len od zhruba 1000 fariem sa budú požadovať dodatočné informácie.
Francúzsky zástupca BRICHART hovorí, že by to malo chrániť skutočné farmára, nechcú nikoho vylučovať, predtým bolo veľké množstvo výnimiek, požadujú, aby bol tento rok skúšobný, plné rozhodnutie až budúci rok.

Zástupca valónskej časti Belgicka má podobný požiadavku, majú tiež centrálny úrad pre registráciu, stanovenie ako veľký podiel musí mať poľnohospodárska aktivita. Pokiaľ bude reforma plne zavedená tento rok, bude vylúčené takmer 5% fariem, ktoré nie sú pripravené. U prepočtov robia posledné roky problémy zmien fungovania fariem, dosť podstatne sa znížil prenájom a to vedie k vytváraniu agrospoločností a spoločnému vlastníctvu pôdy.
Portugalci chcú čo najjednoduchší systém, nad 5000 € automaticky a rovnaké pravidlá pre platcu DPH. Spoločnosti - pokiaľ nie sú na negatívnom zozname a majú minimálne 30% poľnohospodárskej aktivity.

Fínsko - MTK dala ministerstvu návrhy, ale sú obavy, že časť z nich bude považovaná za nezhodné s pravidlami WTO. Chcú tiež vylúčiť farmára v dôchodku.

NL - prechádzajú z národného na regionálny systém. Konštatujú, že pri tejto konverzii došlo k rozšíreniu registrovaných plôch o viac ako 200 000. Každý musí byť registrovaný v platobnej agentúre.

Maďari majú problémy u malých fariem (často bez pôdy). Rakúsko má podobný problém v sektore bravčového a hovädzieho.

Španieli odporúčajú zlučovanie fariem a tiež čakajú, aké budú výsledky po prvom roku realizácie.
Lotyši uvádzajú, že ešte v tomto roku majú nároky na určité národné podpory.
Holandsko - spojené s certifikáciou a deklaráciou na platby SPP. Náklady tu sú 220 € ha za rok. Podmienky sú odlišné pre regióny. Holandsko má 3 mierky pre ozeleňovanie, LTO tu chce viac flexibility pre:

-Nárazníkové zóny

-Ekologický dopad pod heslom "škovránok"

- Biodiverzita
Viac ako 30% EFA musí byť nárazníkovou zónou (šírka 3-20). Cez 50% týchto zón musí fungovať aj v zime. Medziplodiny a proteínové kultúry - zachovať minimálne po dobu 10 týždňov.
Biodiverzita - ako značka kvality. Komisii trvalo cez 7 mesiacov, kým uznala holandské opatrenia. BRICHART v tejto súvislosti upozorňuje na agresívny postup NGO u ekvivalentu - sú zásadne proti. Priznáva, že francúzske opatrenia 3 roky pre kukuricu nemajú zatiaľ jasno, čo bude po skončení, či môže pokračovať a ako to bude s platbami.
Zjednodušenie SPP - je tu príliš očakávania, zatiaľ sú tu len krátkodobé ciele, chýba pružnosť (Johan Klaas). Komisia tu pripravila cez 500 pripomienok, ale tie sú príliš komplexné pre farmára. Poľnohospodársky výbor EP (COMAGRI) chce teraz 1. rok ako skúšku, poznámka, že podobne to začína vidieť aj Rada čo vytvára dosť silný tlak na Komisiu.
Francúzi hovoria, že stále hovorí o zjednodušovaní a všetko sa komplikuje, dnes farmár strávi 2x viac času nad deklaráciou, ako pred 10 rokmi. Došlo k zmenám zameriavacích systémov parciel (až u 80%), čo komplikuje deklaráciu. Briti hovoria, že návrhy na zjednodušenie sú vítané, ale musí prísť ešte do jesene. S doterajšiemu výsledkami nie je spokojný nikto.

 

Závery:

-Zjednodušenie SPP naďalej zostáva v teoretickej rovine.

-Problémom stále zostáva ozeleňovanie a prípadné sankcie za neplnenie jeho podmienok.

-Definícia aktívneho farmára trápi viaceré členské štáty, iné už majú stanovené jasné pravidlá.

 

Hovädzie mäso 7/5


     Nemecká zástupkyňa tu upozornila na čoraz prísnejšie stropy u emisií a že prípravou k ďalšiemu sprísneniu je súčasná diskusia okolo metánu a nitrátov. Pre väčšinu zástupcov je jasné, že ciele, ktoré tu boli navrhnuté nie sú realistické pri súčasných technológiách a ak sa uskutoční bude to hlavne závislé na znižovaní živočíšnej výroby v celej EÚ. Pre sektor hovädzieho by to znamenalo do 2030 ďalšie zníženie emisií o viac ako 48%. To by viedlo nielen k zníženiu produkcie hovädzieho a mlieka, ale následne aj k zníženiu produkcie krmív a obilia. A pri tejto reťazovej reakcii by sa všetko odrazilo v cenách a spotrebe. Je možné tieto problémy riešiť iným typom ustajnenia? Organizácie sú vyzvané, aby na túto výzvu reagovali čo najskôr a prvé reakcie boli už na schôdzi.

     Francúzi hovoria, že tieto nariadenia alebo výzvy pre budúcnosť si veľmi často protirečia, v LFA je pastva prakticky jediná možnosť na údržbu krajiny, ktorá je tiež veľkou studnicou skladovania CO2. EP nie je tomuto postupu príliš naklonený, väčšie pochopenie má u COMAGRI a s návrhom Komisie príliš nesúhlasí Rada. K tomu bude treba intenzívne lobovať u všetkých inštitúcií a tiež veľmi intenzívne konať a vysvetľovať verejnosti.

Zjednodušenie SPP.

Komisia uvažuje o čiastočnej revízii dopadových analýz u hovädzích polovičiek. Delegované akty tu majú určiť pravidlá pre bitúnky (aj výnimky), predovšetkým pre tie, ktoré majú menšiu produkciu hovädzieho (teraz do 75 kusov týždenne). V Rade diskusia pokračuje, prebehla rovnako u baranieho (toho sa netýka) a nie je tu žiadna osobitná klasifikácia.
Diskusia tu bola, či si organizácie želajú zachovanie tohto stropu (75), alebo či je potrebné strop zvýšiť na 150 ks týždenne alebo prípadne vôbec žiadny strop.
Nemci hovoria, že čo potrebujeme predovšetkým je harmonizovaný postup, tak aby boli podmienky porovnateľné pre všetky bitúnky. Sú pre zachovanie stropu 75.

Nemci hovoria, že čo potrebujeme predovšetkým je harmonizovaný postup, tak aby boli podmienky porovnateľné pre všetky bitúnky. Sú pre zachovanie stropu 75.
Francúzsko: zjednotenie bez ohľadu na veľkosť bitúnkov.

Írsko - klasifikácia áno, zachovať 75. Ostatné krajiny sa k tomuto stanovisku pridali.
Vykonávanie SPP. Sú to výhľady do konca roka. Išlo tu predovšetkým o prehľady, kto a kde zachoval viazané podpory, alebo aký bol stav celkových podpôr u hovädzieho.

Komisia v rámci delegovaných aktov ponecháva možnosť mať podporu, ak sa budú plniť určité dáta, bude to dobrovoľná viazaná podpora. Rokovania ani tu nie sú jednoduché, EP tu mal k tejto otázke cez 110 strán pripomienok. Komisár Hogan chce mať do jesene dopadovú štúdiu.

Reakcia organizácií:

FR - vykonávanie ide pomaly, je tu veľké meškanie, neistota, problémy u zameriavania plôch, revízie parciel, problémy zberu dát, ten je odlišný od modelu, ktorý sa používal vlani a dáta podľa nich nie sú stabilizované.

Nemecko - nemá príliš pripomienok, sú pomerne dobre pripravení, digitalizovaný systém u nich funguje.

Rakúsko - odloženie do 15.6. im pomohlo. Hovädzie u nich už nemá viazanú podporu, ale ešte sa hľadajú cesty ako je nahradiť z fondov II. piliera.

Tiež tu bolo jednané o rozhodnutí Európskeho súdu a jeho výnosu okolo pastvín (šírka prerokovaný vo WP Rozvoj vidieka), nebudem tu opakovať argumenty, boli podobné ako u RV. Konštatované, že Komisia nevie čo má robiť po tomto rozhodnutí súdu, organizácia si myslí, že je to dobrá príležitosť k úpravám a malo by sa jej využiť. Nová smernica zmení pohľady na ceny pôdy.

Hodnotenie označenia hovädzieho a spokojnosť spotrebiteľov.

Prehľad bol urobený v 7 krajinách (Šp, It, Pl, UK, IRL, FR a De). Výsledky zatiaľ nie sú známe (spracovávajú ich národné úrady spolu s medzisektorovými organizáciami. Tieto odpovede z krajín išli do konzultačnej organizácie, ktorá štúdiu spravuje. Hovädzie nerobí veľké problémy pri označení, diskusia je len u teľacieho (do 8 mesiacov) a mladého hovädzieho dobytka (do 12 mesiacov).

Pre spotrebiteľov tieto kategórie a informácie nie sú nijako cenené a spotrebiteľ ich prechádza bez záujmu. Zhoda, že popisy sú len príčinou ďalších zmätkov.

Nemci hovoria, že o tom nebola ani žiadna diskusia, spotrebiteľom to bolo úplne jedno, o kvalitu príliš záujem nie je, skôr o ceny.

Na Komisiu sa ešte pripravuje verejná debata o kategóriách, ale zatiaľ sa nevie, kedy bude, a či príde ešte pred zverejnením štúdie.

Pôvod - označenie mäsa ako zložky. Toto je dosť komplikovaný systém. Debata o definícii pôvodu: Konečné spracovanie, miesto narodenia, výkrmu, porážky ... Komisia v tomto prípade nemá povinnosť pripraviť smernicu o pôvode a ani na Rade nedošlo k dohode. EP následne požiadal Komisiu aby pripravila pravidlá pre mäso ako zložku aj keď Komisia nemá právnu povinnosť to urobiť. C / C nemá tiež spoločnú horizontálnu pozíciu, ale chcela by, aby sa v najbližších mesiacoch vo všetkých skupinách (WP) tieto pozície pripravili.
Francúzsko - súvisí pôvod s rôznymi podmienkami (dovoz), hygieny, výkrmu, sanitárne (hormóny), spracovatelia by ich mali poznať a vykonávať - ​​je to ochrana EÚ produkcie.
Pre Nemcov nemá táto informácia veľkú cenu na jednotnom EÚ trhu, malo by tu byť len EÚ označenie.
Sanitárne otázky - v rámci obchodných rokovaní je tu oneskorenie, prednosť bola daná prístupu na trh. Otázka BSE - USA zatiaľ povolili dovoz len z Írska, ďalší na rade má byť mäso z UK, DK a Nl, ale zatiaľ bez časového rozvrhu.

GMO - v EÚ je to ponechané na ČŠ, čo je krok späť v celkových rokovaniach. Všade požadujeme aby EÚ vyjednával ako celok, a tu dávame zodpovednosť naspäť jednotlivým krajinám, je to zlý signál pre svet.

GI - geografickej označenie, ako možnosť špeciálnej ochrany - ale záleží veľmi len na operátoroch. Pri rokovaní s USA tvrdia Američania, že si je treba túto ochranu kúpiť (spojené s legálnymi nákladmi).

Konštatované, že Farm Bill predstavuje špeciálny typ podpory hlavne pre kukuricu, čo vedie k silnému rozvoju produkcie ako krmív, tak etanolu v USA (bez ohľadu na WTO).

Predseda Fleury mal v minulých týždňoch mnoho stretnutí so zástupcami DG Trade a DG Agri, všetci by mali byť pri obchodných rokovaniach s USA veľmi obozretní predovšetkým u živočíšnej produkcie. DG Agri nemá prostriedky a teraz je v defenzívnej pozícii v rokovaní s USA. To bude mať vplyv na: zamestnanosť, zmeny v uplatnení priestoru, špeciality produkcie. EÚ nemá vyhodnotenie, Američania už urobili prakticky všetky odhady vývoja.
S USA sa stále diskutuje, akú formu budú rokovania mať, skôr bilaterálne, alebo skôr formou WTO. Zatiaľ sa obe formy dosť prelínajú, predovšetkým USA premiešali oba postupy.
SPP je viac sociálna - US viac zameranie na obchod. Normy sa nepresadzujú rovnakým spôsobom v USA. Varovanie, že v 2. etape uznanie vzájomných štandardov - bude uznanie modelu, nie so všetkými detailmi, predovšetkým uznanie systému kontrol US a následne sa im prenechajú kontroly exportu do EÚ. Fleury hovorí, že americkí kontrolóri sú veľmi výkonní, tí čo jazdia do EÚ obzvlášť, zatiaľ európski sú neschopní preraziť americké podmienky a sú oveľa menej výkonní.

Toto konštatovanie potvrdzuje sama Komisia, dodáva Fleury. U hovädzieho to v kombinácii dohody USA a Kanada - EÚ povedie k zvýšeniu vybraných produktov hovädzieho. Tých sa teraz v EÚ spotrebuje okolo 350 000t (vybraná kvalita), ak bude dohoda platiť v plnej sile potom tieto dve krajiny môžu zobrať až 80% tejto produkcie a zlikvidovať veľkú časť EÚ produkcie, sú cenovo nižšie.

Ďalší prehľad o vyhliadkach exportu EÚ do 3. krajín.

Ďalšie krajiny zrušili čiastočne embargo na dovoz hovädzieho (Saudská Arábia z Írska) rokovania dosť pokročili s Tureckom.

Všetky krajiny vyzvané, aby odoslali do sekretariátu svoje výhľady a plány pre alternatívne trhy. C / C by tento prehľad chcela spracovať do leta.

Produkcia hovädzieho EÚ 28 je na 2,5 m fariem na mäso a mlieko a veľmi často v LFA. Hovädzie má ročnú produkciu okolo 7,5 mt, EÚ je v produkcii tretie v poradí.
Elektronická identifikácia dobytka - zaistiť rovnaké vykonávanie vo všetkých krajinách EÚ.
Zdravie a ochrana zvierat.

Informácie o potrave pre spotrebiteľa.

Propagácia a vonkajší obchod.

Osobitné oddelenie tu majú klimatické zmeny, klonovanie a priority výskumu.

 

Závery:

-Problematika navrhovaných limitov emisií nežiaducich látok, predovšetkým metánu, amoniaku a dusíka môže mať negatívny vplyv aj na chov hovädzieho dobytka.

  • Rokovania o voľnom obchode sa zatiaľ nevyvíjajú pozitívne pre sektor poľnohospodárstva EÚ a môžu ohroziť aj sektor hovädzieho mäsa.
  • Všetky krajiny boli vyzvané, aby na CC zaslali všetky návrhy pre nové odbytové trhy.

 

Sociálny dialóg GEOP-Copa 11. 5.

 

Boli predložené opäť projekty pre najbližšie dva roky, ktoré sa týkali ako seminárov v najbližších dňoch, tak plánov na nadchádzajúce obdobie.

Projekty: čierna práca - okolo tejto témy, ktorá zahŕňa nielen čiernu prácu, ale tiež ilegálne postupy, inšpekcie, získavanie dôkazov a prípadné postihy, to je téma na budúce obdobie a ako ukazujú diskusie, v mnohých krajinách tento problém je veľmi aktuálny a to predovšetkým v rovine konkurencie a zachovania minimálnych základných práv pracovníkov.
Chýbajú tu ľahko overiteľné údaje a ani oficiálne štatistiky nevnášajú príliš svetla do tejto šedej ekonomiky. Na ďalšom seminári, ktorý bude koncom mesiaca v Bruseli, sa budú riešiť oficiálne záležitosti (kontrakty, ich rozlíšenie) a nový prístup, ktorý už GEOP a EFFAT navrhli Komisii na riešenie týchto problémov.

Chris Botterman, ktorý skupinu vedie, uviedol, že najprv sa urobí prehľad práce dopoludňajšieho rokovania, ďalej body, ktoré bude potrebné prediskutovať spoločne s EFFAT a podrobne bude rozobraté spoločné vyhlásenie sociálnych partnerov v programe "Budovanie sociálnej Európy".

V úvode som uviedol projekty a otázku štatistík. Obe sa týkajú tak otázok novej SPP a zamestnanosti, ale aj otázok mladých, predovšetkým formovania mladšej generácie farmárov. Okrem sociálneho aspektu programu práce chce GEOP prerokúvať nové možnosti sektora, a tiež sa viac sústrediť na otázky zdravia a bezpečnosti.

Vývoj konceptu kompetencie - nástroje, lepší prehľad práce medzi ČŠ, zlepšovanie kvalifikácie, vrátane otázky agripas-online.

Vek a prístup k vzdelaniu. Francúzska delegácia hovorí, že na dokumente sa pracuje už vyše 2 roky a stále nie je dokončený, to sa musí urobiť tento mesiac.

Ďalšou etapou tu budú otázky národných štruktúr sociálneho zabezpečenia, vrátane prevencie u strojov a techniky. Tento prehľad by mal byť pripravený raz za rok, tento rok by mal byť vo všetkých ČŠ hotový do novembra, trendy vývoja bezpečnosti práce vo všetkých ČŠ.
Mobilita - má byť tiež jedným z bodov v boji proti nelegálnej práci, falšovaniu dokladov a riešeniu otázok sezónnych prác. Nemecko a Francúzsko sa sťažujú na sociálny dumping. Krajiny majú dodať údaje o pozitívnych i negatívnych dopadoch na sektor.
Skupina pre detašovaných pracovníkov - bola vytvorená nadnárodná skupina, v ktorej sú zastúpení zástupcovia vlád, zamestnávateľov a odborov - tiež GEOP tu chce byť zastúpená.

Bohužiaľ sa prípravy kvôli koordinácii oneskorili a len teraz sa pripravuje program pre 2016.
ILO konferencia - výsledky ankety vo vybraných krajinách týkajúce sa práce v sektore v ČŠ. Väčšina údajov je od vlád, zamestnávatelia a sociálni partneri odpovedali len zriedka, ako sa zdá neboli vždy dostatočne informovaní. Ale všetci dali nakoniec pripomienky.
Ruské embargo - vplyv na zamestnanosť. Sú tu prezentované čiastočné údaje, ale oficiálne čísla chýbajú. Tieto údaje by mali byť zhromaždené a prezentované na seminári koncom mesiaca. Prípravy seminára: vyplnené len prvé dve časti dotazníka, tretia časť bude predmetom debaty na seminári jesennom.

Rad zástupcov tu vyslovilo svoje priority, Švédi úlohu odborov, Fíni majú veľmi technický prístup, ale odbory tu majú možnosť zasahovať do riešenia detašovaných pracovníkov a tiež ich zastupovať v prípadných súdnych sporoch. Pre Taliansko je dôležitá právomoc inšpektorov. V Holandsku majú odbory právo a možnosť na predloženie záruk (special power) - inde neexistuje.

Cieľom je nájsť najlepšiu prax a príklady u legislatívy práce.

Nemci, ktorí majú nový zákon o minimálnej mzde, tu urobia prehľad vrátane ich podmienok u kolektívnych zmlúv a inšpekcií práce. Aký je stav vo všetkých ČŠ? Sociálni partneri majú problémy predovšetkým u nadnárodných spoločností (vrátane nadnárodných družstiev).
Platforma ilegálnej práce v EP, spoločne s DG Employ. GEOP a EFFAT sa do tejto platformy pripoja. Činnosť mala začať začiatkom roka, ale za EFFAT Spahn hovorí, že začne najskôr na jeseň, pretože DG Employ stále čakala na politické rozhodnutia, bez ktorých nemohla začať.
Detašované miesta a sociálne inšpekcie. Aké následky sú v členských krajinách pripravené - administratívne alebo legislatívne postihy, prípadne oboje. Krajiny ako Belgicko to riešia cez deklarácie o nezávislých pracovníkoch, ale systém nie je dokonalý.

Je potrebné zlepšiť štatistiky, aby boli porovnateľné vo všetkých aspektoch, pretože teraz pretrvávajú problémy definícií vo väčšine krajín.

SPP a zamestnanosť.

 

Závery:

-Pri vypracovaní prieskumov vzniká problém porovnávania výsledných údajov, nakoľko sa údaje v rámci krajín veľmi odlišujú.

-Nový projekt sa má týkať nelegálnej práce.

-Nemecko – nový zákon o minimálnej mzde.

 

Pracovná skupina Kone 12.5.


V úvode zasadania prebehli voľby vedenia. Predsedom je francúzsky zástupca Pascal Bioulac a podpredsedom James Murphy z Írska. Na programe boli predovšetkým otázky DPH u koní, doprava a jej podmienky a tiež otázky zdravia a ochrany.
U DPH sú aj naďalej veľké rozdiely, francúzsky zástupca povedal, že sa im podarilo znížiť DPH v niektorých sektoroch, ako je výučba, kde je na 5%, ale pre všeobecný predaj koní je DPH 20%.

C / C chce, aby Komisia čo najskôr upravila smernicu o DPH. Komisia pripúšťa, že by znížené sadzby mohli byť pre šľachtenie a záverečnú fázu života, kedy sa mäso zužitkuje. Naopak opakuje, že pre poníky, závodné kone, ale aj pre kone slúžiace na rekreačné účely, nie je možné aplikovať nižšiu DPH, pretože nie sú súčasťou poľnohospodárskej produkcie. Ale EÚ klasifikuje živé kone, osly, muly ako poľnohospodársky produkt, podobný ostatným živým zvieratám, bez rozdielu.

C / C hovorí, že šľachtenie a chov koní je skutočne zaradený do poľnohospodárskeho sektora, a chovy koní pomáhajú k údržbe zelených priestorov vidieka a predstavujú značnú časť finančných zdrojov.

Znížená DPH by mala byť aplikovateľná pre všetky kone, ktoré budú na konci života predané na mäso. Ďalej C / C pripomína, že sa za posledné roky silne rozšírila terapia pomocou koní. Ďalej sekretariát tvrdí, že súčasné rozdiely medzi ČŠ vo výške DPH pre kone, nemajú prakticky žiadny vplyv na vnútorný trh, ten má silné miestne korene.

Taliani hovoria, že vysoké zdanenie viedlo k uzavretiu zvláštnych šľachtiteľských staníc, bez akejkoľvek náhrady a sektor je v krajine v silnom útlme, zákon z roku 1999 je veľmi nepriaznivý pre sektor.

Švédi hovoria, že vážnosť sektora sa znižuje už viac rokov, je tu mizivá ziskovosť a starí farmári nie sú nahradení mladými, DPH je u nich 20,5%. Vláda uvažuje o znížení DPH pre kone určené na vzdelávacie a terapeutické účely.

Holandsko - zástupca hovorí, že sa zvýšila profesionalita, vládu DPH moc nezaujíma, v popredí je ochrana a bezpečnosť. 6% pre šľachtenie, 21% pre obchod.
Nemci hlásia podobný stav, počty koní (teraz okolo 1m) sa znižujú. Majú registrovaných viac ako 1,7 mil. jazdcov a obrat sektoru je okolo 5 mld €. Je stále menej chovateľov, len posledné 4 roky sa sektor opäť stabilizuje.

Írsko - kríza znížila stavy o viac než 50%, teraz dochádza k miernemu rastu, dobrý obchod je len u jazdeckých koní. Problém financií pre farmárov, nemajú prostriedky na nákup vysokokvalitných kobýl. Ak idú kone na porážku, potom je DPH 8%.

Poľsko - počty sa stabilizovali, celkom niečo cez 300 000, na porážku ide ročne 23 000 koní.
Majú problémy s registráciou mimo Poľsko. Zdá sa, že pasy pre kone tu dobre nefungujú, otázka kto vedie evidenciu, či majiteľ alebo nájomcu, alebo stajne, kde je kôň umiestnený.
Fínsko - 75 000 koní, malý rast, slabý sektor po šľachtiteľskej stránke. V krajine je viac ako 16 000 stajní a sektor zamestnáva celkovo 80 000 ľudí. Veľké percento príspevkov prichádza zo stávkovania (obrat 230 m €, z čoho 50m € sa vracia do sektora). Národná podpora šľachtenia klesá.

Španielsko: produkcia klesla, teraz má krajina 600 000 koní z nich je cez 50% registrovaných, 200 000 je čistokrvných, ale stavy sa znižujú. V roku 2011 sa narodilo 24 000 koní, vlani len 10 000. Klesli podpory, teraz ide na porážku okolo 50 000 koní ročne. DPH je 21%, pre spotrebiteľa 10%.

Íri majú problémy s dovozom konského mäsa, nevedia, či je mäso "čisté", pretože v EÚ je celý rad liekov zakázaných. Mali by tu byť rovnaké štandardy.

UK - zástupca sa nedostavil, a nikto nemá prehľad o situácii.

Diskusia o používaní liekov a antibiotík - rad krajín ich prestane používať mesiac pred porážkou, potom považujú zviera za čisté.

Vedenie skupiny bolo diskutovať plány sektora s komisármi Hoganom a Moscovicom (financie), predovšetkým o potrebe upraviť daňové zaťaženie a tiež o prehľade programov RV.
Väčšina z nich bude schválená až v lete, z vývoja sa ukazujú trendy programov:

23,5% na investície

7,2% na rozvoj fariem

2% na spoluprácu

1,2% na prevody znalostí

Kooperácia: operačné skupiny a inovácie, pilotné projekty, propagácia v lokálnom kontexte a tiež nové procesy a nová prax.

AHW - zdravie a ochrana

Na jún sa pripravuje ďalšie zasadnutie, chýba celý rad údajov o stavoch koní v EÚ, registrácia nie je dokonalá a nikto nemá prehľad o stavoch koní mimo registráciu.
Írsky zástupca, ktorý bol na híringu v EP povedal k priebehu schôdze, že bola veľmi nevyrovnaná, bolo obrovské zastúpenie NGO, a málo producentov. NGO chcú len ďalšie obmedzenia, zvieratám nerozumejú a tieto problémy sa neustále opakujú a zväčšujú. Robia sa vzdelávacie programy, ale NGO o ne nemajú záujem a Komisia sa k tomu nijako nevyjadruje.

Sprievodca pre dopravu. Rovnaké pravidlá ako pre ostatné zvieratá, ale celá rada opatrenia na prepravu športových koní. V sprievodcovi nie sú takisto ako u dobytka či svíň obrázky z možných zranenia, ktoré by mohli šokovať. Sú tu nahradené popisy.
Označenie mäsa:

Komisia tu nepripravila žiadne osobitné pravidlá. Tie sú vyjadrené len pre konské mäso, ako zložku. C / C k tomu dodáva, že tu neboli uvedené žiadne oficiálne dáta na porovnanie produkcie EÚ a mimo EÚ, čo je nedostatočné predovšetkým u dovozov.
Registrácia koní. Návrh bol prijatý 17/2/2015. Tieto problémy má na starosti DG Sanco.

Holandský zástupca tu vyvolal diskusiu o tom, kto má ručiť za registráciu. Vlastník, alebo ten, kto sa o kone stará. Holandsko nemá systém registrácie v stajniach, pas musí cestovať so zvieraťom. Aj tu sa ukazuje, že každá krajina má svoj systém, ktorý sa príliš nelíši od ostatných, ale sú tu predsa modulácie, ktorá robia porovnanie obtiažnymi.
European Horse - európsky kôň - začalo fungovať pred rokom, prvá fáza bola venovaná výmene informácií, pre pracovnú skupinu C / C je tu predovšetkým záujem poľnohospodársky, pre EH športové, ale bude tu úzka spolupráca. Obe skupiny pripravujú predloženie kombinácie záujmov ako Komisii, tak EP. Tieto záujmy sú kvalifikované ako ekonomické a oddychové.

 

Závery:

-CC sa snaží presadiť zníženie DPH pre kone, zatiaľ však viaceré krajiny majú nižšiu DPH iba na kone, ktoré sú určené na mäso.

-Sektor chovu koní je vo viacerých krajinách v úpadku, alebo stagnuje, a to aj napriek tomu, že sa využitie koní pre rekreačné účely teší stále väčšej popularite.

-Problémy predstavuje predovšetkým šľachtenie z dôvodu vysokých cien geneticky kvalitných kobýl.


Pracovná skupina Zdravie a ochrana zvierat 13. 5.


Prvým dôležitým bodom tu bol stav rokovaní týkajúci sa veterinárnych liečiv, kde parlamentný výbor minulý týždeň rokoval predovšetkým kapitolu Minor uses. Do pôvodného zoznamu živočíchov, ktoré sem boli zaradené, sa pridali ešte ovce a z rýb, lososy.
Opäť ku sklamaniu väčšiny zástupcov nebudú pravidlá centralizované, ale ponechané na národnej úrovni. Ďalšia revízia, pokiaľ k nej dôjde, sa predpokladá až za najmenej 5 rokov.
Druhým bodom tu boli predpisy na lieky a záznamy.

Pre predaj týchto liekov má brať veterinár do úvahy len klinický stav zvierat. Ďalej sa tu rieši zápis liekov bez povinného predpisu. Pre C / C tu chýba možnosť rozšírenia o farmára, keď ide o opakované výskyty. Dodávky tu nemajú prekročiť objem mesačného použitia, len u väčších balení je to rozšírené na zásoby 3 mesačný. Nie sú tu uznané cezhraničné predpisy, čo je podľa C / C opäť ďalší krok späť.

Antibiotiká - sústredené len na rezistenciu. C / C tu nechce plné zákazy, dáva prednosť obmedzenia použitia ako hlavný produkt.

Technická dokumentácia - ochrana 18 rokov. C / C chce aj tu harmonizáciu u predpisov a tiež pre produkty priebežnú ochranu a vyhodnotenie všetkých kategórií antibiotík.
Malo by sa neustále pracovať na zlepšení výkonnosti liekov, nie zákazy, ale možnosť lepšieho výberu, ako základu liečenia. Generické lieky - rovnaké pravidlá ako pri licenčných liekoch.
On-line predaj - ťažko kontrolovateľné, slabá ochrana produktov, C / C je proti. Vymenovaný celý rad podvodov a zneužitie (dovážanie liekov z Indie a Číny), chýba kontrola a nikto nevie, kam a komu sú lieky určené.

C / C v tejto kapitole kritizuje drvivú väčšinu doplnkov, ktoré tu boli prerokované, nerieši to nijako podstatne problémy v sektore. Je tu veľmi slabá motivácia pre priemysel na vývoj nových liekov u MU.

Krmivá s liečivami - zatiaľ nepublikované, reportérkou tu je španielska poslankyňa socialistov. Je to tu spájané s prerokúvaním otázok hygieny a označenia. C / C sekretariát ju odovzdal všetky pripomienky k tejto otázke. Bola tu tiež prejednávaná miera tolerancie (1%) je považovaná za nepraktickú, návrh sú 3% teraz. Nepoužívať na prevenciu, zaujíma len severské štáty, inde je záujem slabý alebo žiadny. Opäť tu má pripomienky švédska zástupkyňa, ktorá hovorí, že limity tu nie sú príliš dobre vyčlenené, veľmi často je to na hranici liekov. Chýbajú tu kritériá pre miešanie na farme. V rokovaní pokračuje len DK a De.
Je tu zhoda, že C / C by mala mať pripravenú svoju pozíciu.

Akčný plán proti antimikrobiálnej rezistencii. Nič sa nepohlo, plán bol dokončený tento rok, v pripravovanej správe Komisie nie je príliš veľa detailov, ale kompletná publikácia má byť do konca roka. Následne potom má byť zverejnený plán na 2016 a ďalej. C / C si tu musí pripraviť novú stratégiu.

Sú tu pripravované alebo uvažované alternatívy k antibiotikám? Anglický zástupca Gwyn Jones, ktorý C / C zastupuje v rade špecializovaných schôdzí, hovorí, že príprava a vývoj nových liekov je veľmi nákladná záležitosť, spoločnosti nezarábajú toľko ako u liekov pre ľudí a tak tu ide vývoj len pomaly. Gwyn následne informuje o práci Európskej platformy o zodpovednom užívaní liečiv pre zvieratá, kde tiež C / C zastupuje. Je tam dosť tvrdý boj z celou radou NGO, ktoré veľmi často používajú argumenty ako, v mäse sú zostatkovej hodnoty liekov, nehovoria koľko, a už samotný obeh informácií môže narobiť veľké škody, aj keď tu nie je žiadne nebezpečenstvo. Vedie to k stále väčšiemu tlaku na produkciu vo väčšine európskych krajín.

Kontroly - návrh Komisie. Trialóg má čoskoro skončiť, ale ako vyplýva z jeho záveru, opäť bez harmonizácie v ČŠ rokovania nebudú dokončené ani za lotyšského predsedníctva.

Stále nie je zhoda pri platení, kto bude platiť, za čo a koľko.

Potravinový reťazec. Nič sa tu od poslednej schôdze nepohlo, Komisia zatiaľ ani neodpovedala na list C / C.

Dekontaminácia mäsa - EFSA. Prebehla opäť diskusia, či je možné dekontaminovať inými prostriedkami ako čistou pitnou vodou, prebehlo školenie o dovoze mäsa z USA, a bude pripravený ďalší diskusný dokument, kde budú uvedené rôzne prostriedky, ktoré nie sú povolené v EÚ. Je potrebné koordinovať EÚ postup, reakcia na národnej úrovni nikomu neprospeje. Dánsky zástupca hovorí, že ich minister je za NGO, nie za poľnohospodárstvo. Briti sa pridávajú, farmári by mali prejsť do protiútoku hlavne v EP a informovať verejnosť, a to skôr ako sa tieto debaty dostanú opäť do kritickej fázy.

EFSA kritéria pre omráčenie zvierat pred porážkou - chystá sa konferencia.
Pravidlá pre hodnotenie dopravy koní.

Pre sektor bravčového bolo všetko schválené už pred 2 rokmi, C / C čaká ešte na niekoľko organizácií, čo sa k pôvodnému podpisu pripoja.

U koní je pripravený všeobecný sprievodca, ktorý je určený nielen pre profesionálov, ale pre všetkých a tiež pre všetky druhy dopravy. Pôvodný text bol príliš rozsiahly, došlo ku skráteniu textu a tiež k odstráneniu obrázkov. Ďalší krátky sprievodca je pripravený pre situácie pred porážkou a je určený pre zamestnancov bitúnkov a fariem a tiež pre dopravcov.
Ďalšia schôdza má byť v novembri a má byť volebná, povedal predseda Per Olson.

 

Závery:

-Niektoré mimovládne organizácie šíria neoverené informácie o zvyškovom zostatku liečiv použitých v krmivách v mäse zvierat, čo môže spôsobiť závažné škody chovateľom.

-Pokračujú debaty o možnostiach dekontaminácie mäsa.

-Ďalší krátky sprievodca je pripravený pre situácie pred porážkou a je určený pre zamestnancov bitúnkov a fariem a tiež pre dopravcov.

 

Pracovná skupina Ekonomické analýzy 18. 5.

 

Nový rámec je potrebný, je to prepojenie na zmeny po lisabonskej dohode a po úpravách v rámci reformy SPP, týkajúce sa predovšetkým systému PP a nových prepočtov. Ktoré dáta sem pribudnú: agro-prax, EAF, diverzifikácia plodín, permanentné pastviny, monitorovacia politika a hodnotenia. To všetko začne tento rok a plná aplikácia bude od 2018 a to aj pre oblasti s ekologickým záujmom. Ročne sa tak má skúmať okolo 80 000 fariem.

Analýzy v oblastiach: vplyv reformy SPP, redistribúcia PP medzi ČŠ, opatrenia ozeleňovania, opatrenia pre malé farmy, stropy pre PP, podpory v LFA, možnosti pre udržanie určitých viazaných platieb.

Historické prehľady a prehľady sektorov, priame platby - ich podiel v príjmoch (2012 to bolo podľa Eurostatu 32%, ale u živočíšnej produkcie až 58%). Pre 2014 dáva Eurostat len odhady, príjmy boli o 1,7% nižšie ako v 2013, najväčší prepad bol v r. 2009.

Projekt FLINT - Farm level indicator for new topics – Indikátor na úrovni fariem pre nové témy -  v rámci programu Výskum.

Projekt vedie univestita Wageningen a 10 vybraných partnerov. Vytvorenie IT platformy v spolupráci s DG Agri - pilotné projekty zatiaľ pre 1000 fariem (cieľom je okolo 80 000 fariem).

Jedným z nových ukazovateľov tu majú byť analýzy cien pôdy v ČŠ a ich porovnanie s výsledkami SPP.

Národné prehľady: pilotný projekt v It, De, UK, Sw, NL a Dk.

Taliansko: Národný inštitút urobil prehľad - minulý týždeň doplnil aj o údaje v prvom štvrťroku 2015. Celkový rast ekonomiky 0,4%, domáca spotreba a poľnohospodárska produkcia + 1,4%, export + 1%.

Rast v sektoroch víno a živočíšna produkcia, stagnácia ovocie a zelenina, obilniny a olejniny a mlieko. Ceny tento rok dobré, aj keď posledný mesiac zhoršenie. Najväčší prepad u olív - 49% nákazy. Celkom produkcia 2014 nie je uspokojivá (nižšia kvalita), celkovo pozitívny u mäsa, u mlieka klesá domáca spotreba, rastie len export. Počet fariem s problémami - viac ako 15%. Vstupy rastú o 2,6% ročne, príjmy len o 1,4% a tento nárast je veľmi nevyrovnaný.

Nemecko: posledné odhady z konca marca (robia sa 4x do roka), ale len u fariem nad 30 ha

Mierny rast po dvojročnom poklese. Pokles z jesene 2014 sa zatavil, ale výhľad (celkový) je slabý, živočíšna produkcia - nárast, rozdiely - lepšie východné Nemecko, najhoršie Bavorsko.
Dôvody: vstupy a politika SPP. Ceny sa síce zlepšili, ale viac stúpli ceny energií.
Nájom pôdy - najhorší vplyv na dôveru. Takisto celkové investície sa znížili, len 5,1 mld. €, pôvodne chceli investovať viac ako 6 miliárd €. Väčšina investícií ide do nepoľnohospodárskych aktivít - obnoviteľné zdroje energie (tam, kde sú podpory). Najväčší vplyv majú pravidlá SPP, národné pravidlá u najímania pracovníkov (+ minimálna mzda - nárast).
UK. Vykonáva sa každý rok na jar. Otázky sú rozoslané všetkým členom NFU (Únia famárov – Veľká Británia) cez e-mail. Následne telefonicky doplnené celkom u 1300 fariem.
Dôvera mierne rastie (posledných 5 mesiacov), ale je stále nižšia, než býval priemer. Ceny sa zlepšili, aj keď nie vo všetkých sektoroch.

Mlieko - zlepšenie, hovädzie - dobré (obyčajne pesimistické výhľady), najlepší výhľad pre hydinu.
Švédsko: prieskum 2 x ročne, posledné prezentácie v marci, celkom 1000 fariem, zo všetkých regiónov a sektorov. Prehľady sa robia od roku 1987. Posledný prieskum ukazuje mierne zlepšenie, len sťažnosť na nízku ziskovosť. V prípade mlieka je historicky najnižšia dôvera (ceny). Najlepší stav je u bravčového (ale sektor je dosť malý), hovädzie - dobré, ceny rastú. Plodiny slabé - nízke ceny, držia sa len vďaka lesom, väčšina farmárov poľnohospodársku činnosť dotuje z produkcie dreva. Farmy strednej veľkosti vykazujú najvyššie zisky. Investície: mladí investujú do strojov, s vekom sa tento podiel znižuje. Problém s vlastníctvom, väčšina vlastníkov je nad 50 rokov. Napriek problémom je väčšina presvedčená, že sú konkurenčne dobre pripravení.

Holandsko: nie je lepšie ako 2013, len tento rok prvý štvrťrok + 16%. Dobrý stav u mlieka a ovocia a zeleniny, rozdiely u hydiny a problémy vo skleníkovom hospodárstve. Očakáva sa, že v 2015 porastie celý sektor. Výhľady sú pozitívne všade okrem hydiny a zeleniny na poli, výhľad pre bravčové - mierne pesimistický. Posledné mesiace klesanie nákladov, a mierny rast výnosov. Zlepšili sa výhľady a dôvera. Je potrebné ďalej prehlbovať formovanie zoskupení farmárov. Celkovo ceny mierne klesli, ale nie toľko, koľko boli skoršie odhady.

Dánsko: skúmalo 18 000 farmárov, prehľady pestovania kvetov, november. Skúmané sektory: rastlinné komodity, mlieko, kožušiny, hydina - všade produkcia, investície, zisk.
V sektore je málo optimizmu, najlepšie stav je u mlieka a kožušín. Problémy s rastom ekologických opatrení. Investícia - problém veku, investujú len mladí.
Výber ukazovateľov - náklady, návratnosť, obrat, zisk index. Analýzy všeobecné a mikro.

Vysvetlenie minulého vývoja a výhľad. V novom systéme analýz chcú začať s porovnaním sektorov v Holandsku a v Taliansku - potom prídu odporúčania. Následne rozšírenie o ďalšie krajiny - údaje od Komisie sú príliš staré, nemajú veľkú cenu pre výhľady (vek 2-3 roky od zberu k publikácii).

Fungovanie potravinového reťazca (FC)- Pierluigi Konsero.

Od jeho poslednej prezentácie konštatuje, že sa nič nepohlo. Opakuje problémy, ktoré tu sú:
- Transparentnosť trhu (meranie a aké sú prevody).

- Vzťahy kontraktuálne – koncentrácia.

- Informácie o cenách.

- Fungovanie trhu - jednotné, v každej ČŠ.

Prenosy dát - majú lepšie prehľady a aj formácie od farmárov než od distribúcie. EP žiada opakovane Komisiu o zlepšenie prehľadov marží (hrubých). Okolo tohto bodu je dlhá diskusia, čo sa vlastne pod touto formou marží myslí.

- Ako funguje pridaná hodnota medzi jednotlivými stupňami FC.

- Ceny u spracovateľov - problém so zdieľaním a konkurenciou

Prístup k dátam - nie sú solídne dostatočné, aby umožnili záver. Treba väčšiu politickú motiváciu. To bolo snáď prvýkrát, čo zástupca Komisie priznal, že chýba politická vôľa na riešenie nerovnováhy. Ale riešiť sa to musí, Paulo Gouveia hovorí, že sa nemôžu farmári uspokojiť s podielom 8 € za 100, ktoré sa rozdeľuje, za posledných 20 rokov sa marže farmárov znížili o viac než 50%.

 

Závery:

-Stále väčšie problémy spôsobuje zavlečená nákaza olivových stromov.

-V diskusiách týkajúcich sa potravinovného reťazca stále nedošlo k požadovanému posunu.

-Marže farmárov sa za posledných 20 rokov znížili o viac ako 50%.


Pracovná skupina Výskum a inovácie 19. 5.


Predseda skupiny Aurélien Esposito-Fava z francúzskej APCA začal rozborom plánu práce pre 2016-17. Konečné návrhy na Výskum a inovácie boli dokončené a zaslané všetkým ČŠ. Upozornila hlavne na iné sadzby spolufinancovania, ktoré sa pohybujú od 70% do 100%.

Sekretariát pripravil provizórny zoznam spolu s NFU (krátky časový limit):

- Udržateľná intenzifikácia

- Zdravie a bezpečnosť

- Bio-hospodárstvo

- Výmena poznatkov a budovanie sietí

Diskusia: Španieli sa sťažujú na praktickú časť projektov, je tu poskytnutého len málo miesta farmárom, pre Švédov ide o väčšie zapojenie v rámci potravinového reťazca. Klaas za LTO hovorí, že sa všetko musí riešiť ako dlhodobý projekt a zlepšiť medzinárodnú spoluprácu. Jednoznačne je rozhodnuté, že by sa C / C mala projektu zúčastniť, pozvánka na veľkú konferenciu, ktorá bude v júni usporiadaná v Miláne v rámci Expo.

C / C má obhajovať záujmy farmárov v EÚ aktivitách, ako aj v rozvoji a inováciách. Bola prednesená informácia o rôznom stupni angažovanosti C / C v EÚ technologických platformách, ktoré začala Komisia s príspevkom v 1. fáze 10 m €. Ale v ďalších fázach už žiadny grant nedostávajú a musia sa starať o samofinancovanie. Arnaud Petit je za C / C v riadiacom výbore.

C / C nie je zastúpená vo všetkých, ale má k dispozícii prehľad pre organizácie, ktoré by mali špecifický záujem sa zúčastniť. C / C nemá dosť ľudí ani prostriedkov na účasť vo všetkých. Projektov je stále viac a C / C sa ich všetkých nemôže zúčastniť. Sú ale dôležité tým, že ak sa robia projekty, väčšinou to znamená, že sa tu bude pripravovať nová legislatíva alebo jej úpravy. Platformy znamenajú prístup k znalostiam, a čo sa pripravuje.
Španieli hovoria, že v projektoch je obrovská konkurencia, len 10% z nich je schválených. Skupina by sa mala dohodnúť na prioritách, v čom s zúčastňovať a akú taktiku pripraviť. Tento výber je podľa LTO dôležitý, pretože sú všade obmedzené zdroje. Musí sa hľadať aj iné možnosti financovania. Projekty musia byť v priamom záujme farmárov a družstiev. Financie sa musia hľadať tak na EÚ úrovni, ako aj na národnej a regionálnej, ako ukazuje príklad francúzskej APCA u poradných systémov. Organizácie by mali referovať o projektoch, o ktoré majú záujem.

SCAR – Stály výbor pre poľnohospodárstvo a vývoj – (Standing committee on agriculture and research), C / C tu má pozorovateľské miesto, táto skupina je aktívna len určitú časť roka, práca je rozdelená do troch geografických oblastí, Stredozemné more, stredná a západná Európa a severná Európa.

Platforma Potravinová bezpečnosť a Zmena klímy. Koordinácia s národnými skupinami pre výskum.
WIRE - voda a vodné zdroje. C / C tu má viacero miest v riadiacich výboroch. Financovanie je tu obmedzené, sú to skôr operačné skupiny, kde sa zaoberajú hlavne výmenou skúseností z projektov v členských krajinách. Najväčšie účasť tu majú zástupcovia It, Šp, NL, Fr.
Irigácia - predovšetkým juh.

Je tu celkom 33 partnerov, členstvo je dobrovoľné.

Európske inovačné partnerstvo - EIP - Agrinetwork - Willemite Brikman. Urobila tu prehľad, ako to funguje v rámci RV a Horizont 2020. Pokrok v schvaľovaní programov RV, operačné skupiny - teraz v počte 90 - závisí od programu RV.

Jej prehľad sa týkal predovšetkým fungovania Operačných skupín, ich odlišnosti v jednotlivých krajinách a vykonávania.

Okrem operačných skupín existujú aj tzv. „Focus groups“, ktoré slúžia na výmenu skúseností a taktiež pripravujú témy výskumu - tie sú následne zahrnuté do horizontálnych programov.
Nové témy pre tieto skupiny:

- Nové vstupy do agrosektora.

- Voda v poľnohospodárstve.

- Emisie z živočíšnej produkcii.

- Činnosť a aktivity kombinované - lesy / poľnohospodárstvo.

Švédsky zástupca k tomu hovorí, že u nich sa farmári nechcú príliš angažovať (stojí to moc peňazí), ale tie chýbajú podľa vyhlásenia všade, zo strany EÚ tu nie je žiadny rozpočet. Na čo by sa mali tieto skupiny sústrediť?

Október workshop Cirkulárna ekonomika.

December - workshop vedomosti

Január - operačné skupiny

Všetko podrobne na www.eip-agri.eu

Výhľady:
Biomasa je málo využitá, a ak je, tak to nie je vždy optimálne.

Obnoviteľné zdroje - v poľnohospodárstve a v lesnom sektore aj časť určená pre chémiu a na energetiku.

Vzťahy medzi sektormi a ľudské interakcie.

Potenciál - je prevažne pozitívny, široké možnosti využitia, produkcia biomasy a krmív,

nepotravinové vplyvy, vplyvy na živočíšnu výrobu.

Sociálne výzvy: udržať a zlepšiť využitie, znížiť závislosť na fosílnych zdrojoch.

Udržateľnosť biohospodárstva - potraviny - na prvom mieste

- Udržateľný rast (ako lesy, ryby)

- Kaskádové použitie

- Cirkulárna ekonomika - plná recyklácia

- Potraviny a krmivá - udržateľnosť a zdravie

- Bioenergie - prechod od fosílnych palív na elektrinu a priame teplo

- Biomateriály a chemikálie novej stratégie v kombinácii so starými technológiami novej technológie - ešte nevyskúšané.

RED (obnoviteľná energia - direktíva) nie je výkonná.

Výhľady - nechať všetky možnosti otvorené. Zodpovedá výskum potrebám? Tri alternatívy A. nízka - trvalý nedostatok, B. stredná, C. vysoká

Bude bioenergia konkurenčná solárnej? (US a Sahara projekty).

Hlavným tlakom tu budú klimatické zmeny, nie ceny energií. Aký vplyv tu bude mať SPP, aké budú reakcie farmárov a hlavne malých a stredných fariem?
Ako máme rozumieť ekologické intenzifikácii (Klaas) - je to len lepšie využitie, alebo to pôjde ďalej a bude tu kombinácia mnohých faktorov (ako v chémii?)
Na seminári, ktorý bude v júni, sa objaví celý rad porovnaní a dát. (21. - 22. 6.).

 

Závery:

-Biomasa ja málo využitá. Ak sa využíva, tak nie optimálne.

-V júni sa uskutoční seminár venovaný bioenergetike.

-Do budúcnosti je potrebné nechať všetky možnosti otvorené. Potraviny však musia zostať na prvom mieste.

 

Ekonomický vplyv zákazu neonikotinoidov po roku pôsobenia 22/5.


Okrem stavu sektorov po viac ako ročnom zákaze, tu boli preberané súčasne tiež otázky včiel a aký má zákaz vplyv na produkciu alebo stavy včelstiev v členských krajinách. Rousseau zdôraznil, že je to schôdza viac technická, nebudú tu riešené otázky politické, len potreba alternatívnych prostriedkov prístup priemyslu a nutnosť mať v každej fáze implementácie dopadovú štúdiu. Bol vybraný sektor olejnín a obilia, ktorých sa tieto obmedzenia najviac týkajú, ale nezabúda sa ani na ovocie, zeleninu, víno a ďalšie menšie plodiny.
Niekoľko krajín tu malo vlastné príklady stavu po roku, Taliansko mala postup trochu odlišný, tam je zákaz už od roku 2008.

Národné príklady: UK - Mike Hamble. NFU vykonala celý rad štúdií a porovnaní, týkajúcich sa tolerancie, strát, rezistencie a prehľady výskytu lariev. 23 agronómov sledovalo stavy na 32 000 ha v 30 okresoch a pri tom bolo konštatované, že na viac ako 18 000 ha boli straty až 50%, predovšetkým na juhovýchode Anglicka. Najcitlivejším obdobím bol začiatok augusta a  septembra a najviac trpeli suché oblasti. U repky bolo konštatované, že rovnaké problémy mali aj všetky hybridy. Strata listov - deravé zaznamenané v najcitlivejšej 1. fáze rastu. Repka - zníženie plochy o 38 000 ha, farmári odmietli osievať bez ochrany. Celkovo v Británii sa straty pohybujú okolo 10%, ale v niektorých oblastiach dosiahli až 40%. Výdavky s novými osevu, zvýšenie klasických postrekov vo väčšine prípadov až 4x viac.
U zemiakov zaznamenaný rast rezistencie o 100%, straty vyčíslené na 37 m libier. Pri druhom príklade farmára s 1352 ha repky boli straty ešte väčšie, celkom 566 ha bolo stratených, 518 ha nanovo vysiatych, ale s nízkymi výnosmi. Farma zaznamenala stratu 302 000 libier u produkcie, postreky stáli navyše 70 000 libier a ďalšie doplnkové výdavky 27 000 libier. Výnosy zo zvyšku boli 2,90t oproti priemeru 3,6t. Na hektár sú vypočítané celkové straty 442 €.

Zástupca anglických včelárov, povedal, že za posledné roky sa veľa zmenilo a zlepšilo. Rozoberajú všetky podmienky opeľovanie s farmármi, je tu teraz 40 pilotných programov.
Francúzsko: zástupkyňa FNSEA povedala v úvode, že kvôli trvalému tlaku sa od roku 1999 znižuje každým rokom počet povolených PP, ale najtvrdší dopad je od zákazu neonikotinoidov. U kukurice na zrno boli straty až 44% u siláže 37%. Straty predstavovali podľa oblastí medzi 51m € až 150m €.

Štúdia Arvalis ukazuje, že opeľovanie má len veľmi malý vplyv u kukurice, a že neboli pripravené žiadne náhrady nových prostriedkov na ochranu rastlín proti pavúkovitým škodcom, ktorí robia 10-25% straty u niektorých plodín. U zeleniny je postihnutý predovšetkým hrach, ale podobný stav je aj u repky, ale straty idú až ku štvrtine aj u niektorých odrôd vína a u repy. Straty sú tu priame - veľkosť produkcie, alebo nepriame - horšia kvalita. Sú proti predĺženiu moratória, nová revízia nové alternatívy.

Nemecko: repka po roku bez ošetrenia. Zimné - o 8% v celom Nemecku sú tento rok nižšie plochy, najviac sa to prejavuje u repky vo východnom Nemecku. Tento rok bolo nanovo vysiatych o  90 000 ha menej.

Ďalšia správa bola u zeleniny - kel, kde bolo 166 hlásení. 3 kategórie škodcov v počte výskytu na rastlinu, škody predovšetkým na listoch, vlani v septembri boli straty 5-10%. Najväčšie škody spôsobujú larvy. Museli urobiť 4x viac postrekov, v celom Nemecku potom boli viac ako 2x vyššie.

Poškodenie koreňov kelu - hlavne v strednom a východnom Nemecku - odobraté 160 vzoriek.
Zrušenie pre repku 2014 - všetky neonikotinoidy vláda odmietla a ani pre rok 2015 nebol jediný schválený.

Taliansko: ich vláda zvolila už pred rokmi veľmi opatrný postup, po veľkých diskusiách vplyvu PP na včely. V tej dobe bola na programe strata orientácie včiel, kde sa nakoniec ukázal vplyv len malý, ďaleko väčší vplyv boli klimatické zmeny a vyšší výskyt iných parazitov. Od roku 2008 sú u kukurice zaznamenané nižšie výnosy, podobne u slnečnice, kde je tiež nižší obsah oleja.

Pre kompenzácie produkcie u kukurice by bolo potrebné zvýšiť plochy o 25-30%, aby bol rovnaký objem. Skúšali zmeny rotácie na zníženie strát, značné rozdiely v kombinácii rôznych plodín, stále sa experimentuje. Teraz sa musia robiť minimálne 3 postreky navyše. U slnečnice sa za 8 rokov znížila produkcia o 50%.

Zástupca sa pýta, či má vôbec priemysel záujem na vývoji alternatív, keď každým rokom pribúda zakázaných produktov a prakticky nič sa nedeje u dovozov z 3. krajín.
Fínsko: Max hovorí, že v krajine, ktorá závisí z 95% na jarných odrodách, kde sú stále väčšie klimatické výkyvy, poľnohospodárstvo bez prípravkov na ochranu rastlín nefunguje. U obilia je nutné mať výnos minimálne 2 t na ha, aby produkcia bola ekonomicky udržateľnou, pokiaľ nie je, potom farmár skončí. 2010 bol výnimočný rok, 2011 priemerný a tento rok sa očakáva pokles plôch o 30%. Postreky sa zvýšili a ešte to je násobené potrebou pri opakovanom oseve. Tento stav je dlhodobo neudržateľný, u neošetrených plodín idú straty až do 80%, postreky nepomáhajú, alebo len minimálne a je veľká rezistencia. Chýba výskum pre všetky možnosti a nie je dostatok času na aplikáciu. Farmár tak stráca záujem o produkciu a pokračovanie. Čo sa stane, keď skončí produkcia repky - sú to dôležité kvety pre včely. Spolupráca s včelármi je veľmi dobrá, ale repka vo Fínsku bez ošetrenia nemá žiadnu šancu na prežitie.

Rakúsko: chýba PP, rotácia plodín pomáha len veľmi obmedzene. To vedie k zníženiu produkcie kukurice o viac ako 7%, u repky naopak k rastu o 10%, ale je tu nižšia ziskovosť.
Alternatívy sú väčšinou menej účinné ako ošetrenie semien. Počet postrekov sa zvýšil za rok 4x.
Diabrotica - výskyt sa trvale zvyšuje, ako ukazujú výsledky pascí na hmyz, 2013-14 pomer zdvojnásobenie výskytu. Plochy kukurice sa od roku 2013 znížili o 60 000 ha. U rotáciou je kukurica jedinou možnosťou k udržaniu ziskovosti, ostatné alternatívy nie sú výkonné. Postreky navyše stojí cez 100 € na ha, vplyv je vidieť aj vo zvýšení cien krmív pre prasce.
Repka mínus 10% vlani a rovnako tak aj tento rok, a ďalších 20% má byť pokles v ďalších 3 rokoch, pokiaľ nebudú k dispozícii ošetrené semená.

Včely - stav sa zlepšuje od r. 2010, teraz sa stabilizoval na počte 280 000 kolónií. Ako komora, tak zväz včelárov teraz spolupracujú na rade programov spolupráce a u celej rady spoločných služieb.

Švédsko: Podobná situácia ako vo Fínsku, juh je podobný Dánsku. Zákaz viedol k zníženiu u repky o 70% v 2014 a tento rok o 90% v porovnaní s rokom 2013. 53 000 ha v 2013, 14700 v 2014 a 6000 v 2015. Vláda nikdy nedala výnimku a podporila podporu zákazu. Repka a včely - jediná potrava v tejto časti roka. Postreky sa zvýšili 2-5,5x, skúmajú možnosti skorších osevov, pokusy s inými spôsobmi orby, znova pokusy so zimnými odrodami. U včiel nemajú dôkazy, že by boli poškodené, u divých prakticky nič, u domácich určitý výskyt, nič u čmeliakov. Chceli by poznať aký je podiel jednotlivých druhov hmyzu na opeľovanie.
Poľsko: Zástupca pestovateľov repky, Piotrowski urobil prehľad stavu v sektore repky. 951 000 ha celkom, od polovice 2014 zaznamenávajú podobné škody ako Nemci alebo Francúzi, je väčšia rezistencia, predovšetkým problémy u zimnej repky, kde je niekde zničených až 50% plodín, najväčšie straty sú v prvej fáze po vzklíčení. Povedal, že mnoho farmárov používa neregistrované prostriedky, kde nikto ani nepozná, aký majú vplyv na prostredie. S väčšou frekvenciou postrekov je celkový vplyv na prostredie asi väčší ako u neonikotinoidov. U včiel v oboch rokoch 2013 a 14  boli zaznamenané straty okolo 8%. Posledné 2 roky bolo počasie celkom priaznivé, ako to bude v rokoch extrémnych. Celkové výnosy po prvom roku bez neonikotinoidov, sú o 10-25% nižšie. Vývoj nových prostriedkov trvá najmenej 5 rokov. Chýba tu dlhodobé porovnanie, môžeme počítať, že straty sa budú zvyšovať. Výsledky zákazu sú drastické, repka má stále horšie podmienky na juhu Európy. Bude pripravená konferencia za účasti včelárov a tiež zástupcov DG Agria a DG Sanco.

 

Závery:

-Zákaz nenonikotinoidov viedol vo viacerých krajinám k zníženiu úrody a problémom so škodcami.

-Bola vznesená kritika, že napriek stúpajúcej tendencii zákazov prípravkov na ochranu rastlín v EÚ sa rovnaké pravidlá neaplikujú pre dovozy.

-Stále pokračuje výskum týkajúci sa vplyvu prípravkov na ochranu rastlín na včely.

 

Seminár GEOP-Copa 28. a 29.5.


Nedeklarovaná a ilegálna práca v poľnohospodárstve. Prihlásených bolo cez 80 zástupcov prakticky zo všetkých ČŠ, okrem Malty, uvítal ich predseda GEOP, Chris Botterman a urobil aj úvod do seminára, na ktorý pozval celý rad zástupcov ministerstva práce Belgicka a vedúcich inšpekcie práce.

Prvá časť bola venovaná definícii týchto otázok, pretože krajiny na ne nemajú rovnaký názor a tak išlo o to najskôr rôzne koncepcie zblížiť. V druhej časti seminára, kedy boli príklady z jednotlivých krajín, sa tiež diskutovali plány, aké tu majú sociálni partneri.
V príspevku zástupca Komisie, DG Emploi, Jordi Curell predložil prácu Európskej platformy na boj proti nedeklarovanej práci. Platform má za úlohu obnovenie sociálneho dialógu vo všetkých krajinách EÚ. Sektorový výbor pre poľnohospodárstvo je podľa jeho slov veľmi aktívny a tému zamestnanosti a pohyb osôb v rámci EÚ má byť podobne pripravená do konca roka. Čierna práca a sociálna neistota, ekonomické pnutia a pnutie sociálne. Cieľom je tu zlepšiť znalosť tohto fenoménu, ani Rada ani EP zatiaľ nepripravujú žiadny legislatívny rámec, má sa v prvej fáze zlepšiť koordinácia na EÚ úrovni. Je to projekt dlhodobý. Popri ilegálnej práci tu je tiež kapitola pre práce detašované, ktorá robí problémy väčšine starých ČŠ. Tam sa diskutuje vplyv v jednotlivých sektoroch, vyššie mzdy, mechanizmy ich stanovenia, do akej miery boli spravené prevody smerníc na národnú úroveň. Následne kontroly, sankcie a náprava.

Claire Courtelle, riaditeľka ILO (organizácia práce), urobila medzinárodný prehľad, v ktorom sa zaoberala prechodom z neformálnej (vrátane ilegálnej) na formálnu ekonomiku. Jej súčasťou je práve práca načierno, ktorá nie je nijako evidovaná. Neformálna ekonomika, bez pravidiel, bez kontrol predstavuje nechránenú prácu so všetkými vplyvmi, ako ekonomickými, tak bezpečnostnými. ILO pripravuje návrhy, ako celú vec riešiť v prechodnom období. Hovorí, že ČŠ majú trestať vyhýbanie sa plateniu daní, mali by sa všade rešpektovať pravidlá, lepšie inšpekcie a tiež prevencia. Aké stimuly majú ČŠ, zamestnávatelia.
Príspevok profesora Williamsa zo Sheffieldskej univerzity sa týkal aj nedeklarovanej práce.
Je to predovšetkým zamestnanosť bez akejkoľvek sociálnej, či právnej ochrany, všetko čo je ukryté pred inštitúciami, kde sa neplatí sociálne zabezpečenie a nemá žiadne pravidlá u miezd. Sem patrí aj celá rada akcií, ktoré sú legálne, ale nie sú deklarované - predovšetkým z daňových dôvodov.

Štatistiky, ktoré tu uviedol, ukazujú, že pre ČR je podiel tejto šedej sféry okolo 16%, najmenej je to v Rakúsku s 4%.

Rozoberal tu tiež rôzne formy samozamestnania (rodinní členovia - cez 56%).

Čo tu robiť? Aké sú možnosti:

- Nezasahovať do aktuálneho systému.

- Zlikvidovať nedeklarovanú ekonomiku.

- Previesť nedeklarovanú prácu na deklarovanú.

Sankcie a kontroly - priame, lepšia detekcia a prevencia.

- Nepriame - zlepšiť kultúru ľudí (normy a hodnoty). Meniť procesy inštitúcií, férové ​​procedúry, lepšia sociálna ochrana. Túto časť uzavrel David Ventura prehľadom 1. časti dotazníka. Naň odpovedalo 15 krajín. A všetky majú rôznu definíciu ilegálnej a čiernej práce. Presnú má Šp, FR, Lt, NL, ostatné krajiny nemajú národnú definíciu. Zamestnanosť nie je nijako definovaná v krajinách, okrem Portugalska, tam sa rovná nedeklarovanému príjmu, Belgicko a Francúzsko má definíciu pre sociálne podvody.

Nedeklarovaný príjem - je formou nelegálnej práce (AT, Be, De, Fr, Hu, Lt a Pt)

- Rozdielne regulácie a sankcie (Es Ie It, Nl, Se, UK)

- Nemajú jasno - Fínsko a Litva

Sankcie sú uplatnené ako pre nedeklarované platy, tak aj pre sociálne zabezpečenie vo všetkých krajinách, okrem Írska a UK (tam sa týka len platov).
Smernica 2009/52 EC - minimálne štandardy u sankcií pri ilegálnej práci u ľudí z 3. krajín.
Zamestnávateľ má povinnosť platiť mzdu a sociálne zabezpečenie, pracovník má právo na sťažnosť pri nedodržiavaní.

Detašovaní pracovníci – väčšina krajín má povinnosť ich nahlásiť, Belgicko a Francúzsko tu má dohody v rámci tripartity, Švédsko tu dáva informácie cez svoje odbory.
Trestnoprávne a administratívne sankcie - väčšina krajín.

Ale mnohé z nich sa stále nezapojili do plnenia smernice 2014/67.

Z Federálneho ministerstva práce Belgicka, tu mal príspevok Bart Tommelein, námestník pre odbor inšpekcie a ilegálnej práce. Jeho témou boli sociálne podvody a inšpekcie.
Ministerstvo v roku 2013 urobilo 464 kompletných kontrol podnikov a na trhu práce skontrolovalo 3200 ľudí, z čoho bolo odhalené cez 300 prípadov na čierno. Hovoril o rôznych formách sociálnych podvodov, vrátane poberania dávok v jednej krajine a prácou načierno inde. S krízou sa zväčšujú podiely neformálnej ekonomiky a to má spätne vplyv na financovanie krajiny, zamestnanosť dôchodcov bez deklarácie, veľká administratívna záťaž.
Represie a prevencie - zníženie sociálnej záťaže, väčšiu pružnosť.

Detašovaní pracovníci - platiť v krajine, kde pracujú sociálne zabezpečenie - často sa neplatí nikde. Sú tu dohody o spolupráci v rámci celého Benelux a urobili už celý rad dohôd s Ro, Bg, a Pt.

Arnd Spahn, ktorý tu bol ako hosť za EFFAT, tu urobil prehľad pozícií odborov. Povedal, že poľnohospodárstvo je sektor veľmi otvorený pre ilegálne prácu, prakticky vo všetkých krajinách. Ale sociálne podvody robia problémy predovšetkým starým ČŠ. Je tu tlak na EÚ sociálny model. A keďže nie je dostatok ľudí v EÚ, ktorí majú záujem o prácu v poľnohospodárstve, rieši sa pomocou sezónnych pracovníkov (ktorých je tu ročne okolo 4 miliónov).
EFFAT spolu s GEOP spolupracujú na zlepšenie podmienok, na zjednodušenie formalít (aj na prekladoch, aby tomu pracovníci rozumeli).

2. deň seminára, Ludo Beck - sociálne inšpekcie.

Monitoring - regulácia práce a bezpečnosti a sankcie.

- Informácie a služby

- Monitoring a dozor

- Spätné informácie pre úrady - raport o nedostatkoch systému

Služby sú decentralizované, vedenie na federálnej úrovni v Bruseli, všetko spravuje ministerstvo práce. 250 inšpektorov, 130 pre zdravie a bezpečnosť, 500 pre nezamestnaných a sociálnu bezpečnosť. Celý systém musí byť ľahko dostupný:
- Proporcionálne, výkonný, prehľadný a rovnovážny. Všetko sa musí riešiť najneskôr do 6 mesiacov, ale produktivita výkonnosti - väčšina do mesiaca, nové výpisy takisto termín 1 mesiac. Prepojené na všetky sektory.

Oasis - databanka pre podvody spojená s analýzou rizík.

Limosa - portál pre povinné hlásenia cudzích pracovníkov

Národná rada práce - + sociálni partneri, odbory spravujú výbory bezpečnosti. Inšpektori majú prístup na všetky pracoviská, bez ohlásenia, aj do privátnych bytov - so súhlasom súdu. Majú právo viesť vyšetrovanie a zber všetkých dostupných informácií a predmetov .:
- Právo hľadať informácie, zabezpečiť a zabrať, foto ako doklady, asistencia polície, možnosť zastaviť činnosť továrne, alebo jej časť. Majú právo mode lovať intervencie podľa konkrétnych možností. Stanoviť písomné varovanie, časový limit pre nápravu, správu k pracovnému súdu. V Belgicku je pokuta 14 875 € za 1 nedeklarovaného pracovníka.
Limosa - Karel Deridder - funguje od 2007 v Belgicku.

Národný úrad sociálneho zabezpečenia (NSSO) má za úlohu zber sociálnych príspevkov, sociálne zabezpečenie, distribúciu dát o platoch a štátnej pomoci. Pokrýva celkom cez 3,5 m pracovníkov. Limosa je každodenná evidencia cudzích pracovníkov (legálnych), voľný pohyb, ale rešpektovanie pravidiel v ČŠ. Štatistiky pomáhajú pri lepšej formulácii politiky a zjednodušujú administratívu. Tri kroky: povinná deklarácia, register, spoločný portál (zatiaľ v skúšobnej fáze). Evidovaní sú všetci cudzinci pracujúci v Belgicku aj tých, ktorí nie sú predmetom belgického sociálneho zabezpečenia.

Centrálna databáza - pre inšpekcie.

V 2008 bolo takto registrované 250 tisíc pracovníkov, v 2013 450 000. Najviac z Poľska, Nemecka a Francúzska.

Detašovaní pracovníci - je problém vo všetkých západných krajinách.

Nemci hlásia problémy predovšetkým v lesnom sektore (kalamity). Vo Švédsku je to sektor hydiny a lesy, kde pracujú cudzinci. Fínsko - detašovaní pracovníci v skleníkovom hospodárstve, takisto v sektore kožušinových zvierat a lesníctva. Taliansko, málo prípadov v poľnohospodárstve, len v sektore zeleniny. Francúzsko má problémy hľadať právny rámec pre nezávislých pracovníkov, detašovaní, predovšetkým na juhu Francúzska.
Íri hlásia problém len u zberu jahôd. V Poľsku malí farmári majú veľa pracovníkov na čierno (je to vraj tolerované). V poslednej dobe nárast pracovníkov z Ázie – napr. Číňania na stavbách.
UK - detašovaní- odporúčajú pracovať len cez britské firmy.

Zodpovednosť - Gabriele Gamberini. U subdodávateľov.

IRL- dohody len u schválených  "dodávateľov".

UK - audítor - pre všetky UK kontrakty.

NL - certifikované agentúry pre dočasné zamestnanie.

De - Early warning systém!

Ventura - 2. časť dotazníka - inšpekcie práce v ČŠ.

Ohlásené inšpekcie - Uk, Se, Lt, nenahlásených vo všetkých ostatných krajinách. Ide

väčšinou o tlak na plnenie podmienok, sankcie sú na programe až v 2. Fáze

Prevencia - založená na plnení: Fi, Ie, Lt, Nl, Se, UK.

Väčšina ČŠ používa silové riešenie - potlačenie.

Existuje určitá koordinácia medzi ČŠ u čiernej práce? Tá sa väčšinou robí formou koordinácie cez daňové úrady (UK, Rak, Hu), alebo colnicou.

Tradičné priama kontrola štátom - väčšina krajín.

Posilnená autoregualce - Nl, Se, Fi, Lt - a spolupráca so sociálnymi partnermi a odbory.
Časť krajín má pre tieto otázky jeden úrad, niektoré niekoľko špecializovaných alebo systém hybridné.
Rôzne formy sankcií a výšky postihu:

- Vedomie podvádzanie.

- Falošná vyhlásenie.

- Opakované sankcie.

- Sankcie fyzických a legálnych osôb.

Najčastejším je doba trvania podvodov.

Národná prezentácia. 

Švédsko: odbory v inšpekcii, majú možnosť zastaviť rokovania, inak sa sústredia hlavne na pripomienky k platovým podmienkam.

UK - licenčné schémy pre zamestnávateľov (Gangmasters licencing Act) - majú chrániť pracovníkov proti vykorisťovaniu - dodržiavanie štandardov. Je to vládna agentúra pre poľnohospodárstvo, vrátane skleníkov, morské plody, balenie vo všetkých sektoroch. Všetci pracovníci sú krytí licenciou - bez nej je to považované za kriminálnu činnosť. Zverejňuje zoznamy všetkých dodávateľov práce.

Portugalsko: inšpekcia - národný úrad inšpekcie. Agentúra začala fungovať vlani, tento rok sa sem pridalo oddelenie čiernej práce, pre všetky sektory, spolupráca so sociálnymi partnermi. Nie je to systém represívny, to sa stáva až po prípadnej inšpekcii.
Španielsko: boj proti podvodom (ASAJA) neexistuje dlho, nebol o to veľký záujem. Inšpekcie sú zakotvené v ústave od 1978, je tu tiež stanovená spolupráca s inými organizáciami. Existuje systém udania - anonymný, po 3 mesiacoch potom nová kontrola. Ministerstvo poľnohospodárstva vytvorilo schránku pre boj proti podvodom - to umožňuje porušenie princípov zákonnosti na udávanie. Ale existuje v krajine rozdiel v interpretácii medzi súdom a ombudsmanom.

Francúzsko: maskovaná práca, nelegálne poskytnutia pracovníkov, zamestnanosť cudzincov bez povolenia, podvody a falošné deklarácie. Sankcie sú kumulatívne, až 3 roky + 45 000 €.
Taliansko: Zastúpenie odborov a majiteľov pri inšpekcii.

Holandsko: záruky za nepreplatené platy - zverejnenie podvodníkov, pokuty sú v závislosti na výške platu. € 10 000, keď je plat pod minimálnou mzdou. A € 2000 príplatok na dovolenku. Inak je postih 500 € za každý deň práce (max. 40 000 €). Pokiaľ nie je v poriadku evidencie platov - pokuta 12 000 €.

12 000 € je pokuta za nelegálneho pracovníka, v prípade opakovania sa niekoľkonásobne navyšuje, až po možný zákaz aktivít.

Fínsky zástupca tu hovoril o prípadoch detašovaných pracovníkov z Poľska, ktorým poľský dodávateľ nesplnil podmienky zaplatenia, a ich prípad obhajovali fínskej odbory u fínskeho súde.

Poľská ESA poslal 186 pracovníkov na elektrické práce na stavbe atómovej elektrárne. Kontrakt bol podpísaný v Poľsku a pracovníci boli poslaní na prácu do ich fínskej pobočky. Musí sa tu dodržiavať podmienky práce podľa krajiny, v ktorej pracujú. Poľské odbory tu nič neurobili, a tak sa pracovníci obrátili na fínske odbory. Výsledok nie je ešte známy, ale bude podľa fínskeho zástupcu dôležitý pre celú EÚ.

Nemecký zástupca tu hovoril o minimálnej mzde. Tá platí od 1. 1. 2014, ale len pre niekoľko sektorov. 8,50 € je od 1. 1. 2015 a má byť upravovaná každé 2 roky.

Agri výnimka:

1.1. 2015 západnú časť 7,40 €, východnej 7,20 Eur

2.2016 8,00 7,90 Eur.

3.2017 8,60 8,60 Eur.

4.Od 1. 11. 2017 - 9,10 €.

Belgicko - platy a poistenie.

Opatrenia po veľmi zlom stave zo 70. rokov, kedy dochádzalo k reťazovej reakcii neplatenia sociálnych zabezpečení predovšetkým u sub-dodávateľov v stavebníctve.

K každej faktúre má sociálne zabezpečenie 35%, fiškálne potom 15%. Oneskorené platby sú každý mesiac auditované. Má sa tak zaviesť ochranný mechanizmus prevodov medzi účastníkmi reťazca a zabezpečená kontrola, že žiadny z účastníkov nemá dlhy na poistení.
Na záver bol urobený prehľad, ako budú vyzerať nasledujúce semináre. Ide o to dokončiť predovšetkým platformu ilegálnej a čiernej práce, overiť aké sú iné formy nelegálneho zamestnávania v poľnohospodárstve. Inšpekcie - prevencia dohody so sociálnymi partnermi. Zástupcovia sa budú zaoberať aj britským návrhom, ako sa vyhnúť komplikáciám tým, že budú prijímať ľudí bez sprostredkovateľov.

 

Závery:

-Vo viacerých ČŠ je pomerne značný problém nelegálneho zamestnávania v agropotravinárstve. Návrhy na riešenie sa v rámci jednotlivých ČŠ odlišujú.

-V rámci jednotlivých ČŠ existujú rôzne formy postihov za nelegálnu prácu a uvalenia sankcií.

-Problém spôsobuje aj tzv. „samozamestnanie“, keď napr. na farme pracujú členovia rodiny.

 

 

 

Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, máj 2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce