Zrýchlený proces - ihneď po nadobudnutí účinnosti zákona č. xx/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave dňom 1.4.2015

Podrobnejšie informácie k jednotlivým krokom nájdete v samostatných článkoch v tomto priečinku. 

 

Úlohy zamestnávateľa

Mesiac prípravy/spracovania

1

Rozhodnutie zamestnávateľa o vstupe do systému duálneho vzdelávania

1-3/2015

2

Príprava na podanie žiadosti k overeniu spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len overenie spôsobilosti) - dokumenty nie staršie ako 3 mesiace

2-3/2015

3

Podanie žiadosti o overenie spôsobilosti

najneskôr do 10.4.2015

4

Overenie spôsobilosti zamestnávateľa a vydanie osvedčenia

najneskôr do 30.4.2015

5

Označenie prevádzky, v ktorej je pracovisko praktického vyučovania

najneskôr do 1.9.2015

6

Uzatvorenie zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou

ihneď po získaní osvedčenia a najneskôr do 7.5.2015

7

Zverejnenie oznámenia o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania

ihneď po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní

8

Oznámenie o uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii

do 15 dní po uzatvorení zmluvy

9

Úprava školského vzdelávacieho programu podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov

obratom po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní

10

Nábor a výberové konanie – výber žiakov u zamestnávateľa

priebežne

11

Vydanie potvrdenia o uzatvorení učebnej zmluvy so žiakom po prijatí žiaka na štúdium na strednej odbornej škole

najneskôr v deň prijímacieho konania žiaka na štúdium 11.5.2015 alebo 14.5.2015 podľa údajov na prihláške žiaka na štúdium

12

Prevzatie zoznamu prijatých žiakov, ktorí odovzdali potvrdenie zamestnávateľa o poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania

do 31.5.2015

13

Výzva plnoletého žiaka, alebo neplnoletého žiaka a jeho zákonných zástupcov k uzatvoreniu učebnej zmluvy

6-8/2015

14

Uzatvorenie učebnej zmluvy so žiakom

najneskôr do 31.8.2015

15

Zaslanie oznámenia o uzatvorení učebnej zmluvy stavovskej alebo profesijnej organizácii a zaslanie učebnej zmluvy škole

do 15 dní po uzatvorení zmluvy

16

Zabezpečenie dostatočného počtu zamestnancov pre výkon funkcie inštruktora/majstra odbornej výchovy, príprava inštruktorov podľa rozhodnutia zamestnávateľa (najneskôr do 1 roka od začiatku činnosti inštruktora).

Najneskôr do 31.8.2015

17

Vydanie vnútorného poriadku pracoviska praktického vyučovania alebo úprava vnútorných predpisov zamestnávateľa

6-8/2015

18

Určenie zodpovednej osoby za duálne vzdelávanie u zamestnávateľa podľa rozhodnutia zamestnávateľa

možnosť

19

Príchod žiaka k zamestnávateľovi, uvedenie žiaka do podniku a jeho oboznámenie s podnikom

2.9.2015

20

Priebežná komunikácia a spolupráca so školou

priebežne

21

Klasifikácia a hodnotenie žiaka

priebežne

22

Ročníkové hodnotenie výsledkov žiaka na praktickom vyučovaní podľa dohody so školou

priebežne

23

Ukončovanie štúdia - záverečná/maturitná skúška

priebežne

24

Rozhodnutie zamestnávateľa o uzatvorení zmluvy o budúcej pracovnej zmluve so žiakom. Nie je povinné.

možnosť

25

Oznámenie o ukončení zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou

možnosť

26

Oznámenie o ukončení učebnej zmluvy medzi zamestnávateľom a žiakom

možnosť

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce