MPRV SR k obvyklej výške nájomného za rok 2018

 MPRV SR dnes na svojom webovom sídle uverejnilo oznam k obvyklej výške nájomného za rok 2018:  
 
"S cieľom zabezpečiť správnosť, hodnovernosť a záväznosť stanovenej obvyklej výšky nájomného za rok 2018 a za účelom odstrániť chyby pri hromadnom spracovaní údajov okresnými úradmi, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky výnimočne pristúpilo k možnosti jednorazovej opravy zistených nesprávností v evidencii preukázateľne doručených a spracovaných sumárnych údajov za rok 2018 vstupujúcich do výpočtu obvyklej výšky nájomného.
 
Ide najmä o prípady, keď:
  • nájomca preukázateľne doručil konkrétny formulár na správny orgán a správny orgán ho nedopatrením vôbec nenahral medzi doručené údaje,
  • správny orgán pri nahrávaní označil nahratý formulár statusom „2“ miesto statusom „1“,
  • správny orgán nesprávne nahral údaje z doručeného formulára.
 
Táto mimoriadna možnosť opravy zistených nesprávností sa nevzťahuje na chyby, pochybenia či iné nedostatky na strane nájomcov.
 
Podmienky a postup pre opravu zistených a preukázaných nesprávností:
 
V prípade, že nájomca má pochybnosť (podozrenie), že ním preukázateľne a včas predložené korektné sumárne údaje príslušnému okresnému úradu, pozemkovému a lesnému odboru nie sú správne zahrnuté do určenia obvyklej výšky nájomného, môže sa obrátiť so žiadosťou o prešetrenie veci priamo na tento príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor.
 
Podmienkou ježe nájomca okresnému úradu, pozemkovému a lesnému odboru predložil korektne vyplnený formulár so sumárnymi údajmi v zákonnej lehote a túto skutočnosť správnemu orgánu preukáže.
 
Termín na predloženie žiadosti nájomcu príslušnému okresnému úradu, pozemkovému a lesnému odboru (v listinnej alebo elektronickej podobe) je najneskôr do 15. augusta 2019.
 
Žiadne ďalšie opravy prípadne zistených nesprávností v evidencii spracovaných sumárnych údajov už nebudú možné.
 
Definitívne údaje o Obvyklej výške nájomného za rok 2018 budú zverejnené 16. septembra 2019."
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce