Pracovná skupina pre výskum a inovácie, 6. decembra 2018

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Predsedá Daniel Rossi (IT), podpredsedovia Kjell Ivarsson (SE) a Juan Sagarna (ES).
 
Výmena názorov so zástupkyňou DG AGRI (Kerstin Rosenow) o programe Horizont Európa
 
Zástupkyňa Komisie informovala o správe z roku 2016, ktorá popisuje dôvody, prečo je nutné prijať stratégiu pre výskum a inovácie v poľnohospodárstve. V praxi by sa malo uplatňovať, že každý strategický plán SPP bude obsahovať časť o tom, ako stimulovať výmenu znalostí a inovácií a rozvoj digitálnych technológií v poľnohospodárstve, v rámci programu Horizont Európa bude vyčlenený rozpočet 10 miliárd EUR na potraviny, poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a biohospodárstva a bude zaistené pokračovanie Európskeho inovačného partnerstva v oblasti poľnohospodárstva (EIP-AGRI).
 
Hlavné prvky návrhu Komisie týkajúce sa programu Horizont Európa (2021-2027) sú: rozpočet 100 miliárd EUR, 3 piliere (Otvorená veda, Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu a Otvorené inovácie) a zjednodušenie pravidiel.
 
Poľnohospodárstva sa týka 2. pilier, 5. klaster  – Potraviny a prírodné zdroje, s rozpočtom 10 miliárd EUR. Klaster bude obsahovať 7 oblastí intervencie: Sledovanie životného prostredia, Biodiverzita a prírodný kapitál, Poľnohospodárstvo, lesníctvo a vidiecke oblasti, More a oceány, Potravinárske systémy, Ekologické inovačné systémy, Kruhové hospodárstvo.
 
Europoslankyňa Elsi Katainen (FI, ALDE) je spravodajkyňou k legislatívnemu návrhu Komisie, v ktorom navrhuje napr. premenovať 5. klaster na Potraviny, prírodné zdroje a poľnohospodárstvo. Predpokladané začatie programu je 1. január 2021.
 
Členské štáty referujú o komplikáciách, SE o nepripravenosti štátov, DE poukazuje na slabú účasť akademických inštitúcií v konzorciách a podpredseda skupiny Juan Sagarna (ES) oboznámil členov skupiny s analýzou realizovaných projektov v rámci programu Horizont 2020 a s námetmi na Horizont Európa. Jeho prezentácia bude poskytnutá Komisii, Copa a Cogeca vypracujú návrh svojej pozície. Cieľom je, aby boli poľnohospodári považovaní za kľúčových aktérov a nielen za výrobcov primárnych surovín pre potravinársky priemysel. Preto by aj rozpočet na 5. klaster mal byť rozložený vyvážene a spravodlivo. Sekretariát uvíta zaslanie národných priorít.
 
Juan Sagarna informoval aj o poslednej výzve H2020, v rámci ktorej je ustanovené konzorcium k africkému moru ošípaných.
 
Diskusia s prezidentom FoodNexus (Rob Hamer) a s predsedom ETP Food4Life (Gert Meijer) o budúcnosti a udržateľnosti potravinových systémov
 
Európska technologická platforma Food4Life publikovala v roku 2018 Akčný plán týkajúci sa vytvorenia udržateľného potravinového systému, lebo jeho súčasná podoba udržateľná nie je. Transformácia do roku 2030 sa má týkať zdravšieho stravovania, klimaticky inteligentného a obehového systému potravín, efektívnejšieho využívania zdrojov a vytvorenia životaschopných vidieckych komunít. K úspešnej transformácii bude nutný globálny prístup a zapojenie všetkých zúčastnených strán, vzájomná spolupráca  poľnohospodársko-potravinárskeho sektora a výroba potravín sa musí stať transparentným procesom.
 
Diskusia členov o správe expertnej skupiny iniciatívy FOOD2030
 
Predseda informoval o zasadnutí expertnej skupiny 14. – 15. júna 2018 v Plovdive (BG), ktorého výstupom bola správa, že súčasný potravinový systém a súčasná  poľnohospodárska prax nie sú do budúcnosti udržateľné a súčasné stravovanie nie je zdravé. Preto je potrebné prejsť na klimaticky inteligentný, udržateľný potravinový systém pre zdravú Európu, a to zlepšením stravovacích návykov a životného štýlu, vytvorením inteligentného potravinárskeho systému s nižšími emisiami skleníkových plynov o 50% a zaistením dôvery a súdržného riadenia pre pružný a bezpečný potravinový systém.
 
Predseda považuje závery expertnej skupiny za veľmi alarmujúce, navrhuje rýchlu reakciu a prerokovanie s DG AGRI.
 
Diskusia členov o úlohe misií v oblasti výskumu a inovácií v poľnohospodárstve
 
Predseda informoval o misiách Copa a Cogeca na obdobie 2019 – 2020 v oblasti výskumu a inovácií –  vytvoriť horizontálne a vertikálne priority, lobbovať za témy programu Horizont Európa, zlepšiť aktivity s akademickou sférou a európskymi inštitúciami a zapájať sa do strategických projektov EÚ.
 
Aktuálna situácia týkajúca sa projektov H2020:
Projekt, ktorý má 14 partnerov,  sa začal v máji 2018 a jeho cieľom je poskytovať informácie o existujúcich technológiách využiteľných pre poľnohospodárov.
Cieľom projektu Smartchain je hľadať inteligentné riešenia v podobe krátkeho dodávateľského potravinového reťazca. Má 43 partnerov a Copa a Cogeca majú komunikačnú rolu.
Štvorročný projekt má 108 partnerov a jeho cieľom je zrýchlenie transformácie európskeho poľnohospodársko-potravinárskeho sektora za účelom zlepšenia jeho udržateľnosti.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce