Pracovná skupina pre daňové a právne otázky, 11. decembra 2018

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Predsedá Samuel Cornella (IT)
 
Prebiehajúce súdne spory
 
Súdny dvor 10. decembra 2018 vo svojom rozsudku potvrdil, že UK môže jednostranne stiahnuť svoj zámer vystúpiť z EÚ. Rozhodnutie by sa muselo uskutočniť v súlade s britskou ústavou. UK môže svoje rozhodnutie stiahnuť až do chvíle, než začne platiť dohoda o vystúpení. Pokiaľ by nebola prijatá, tak do uplynutia 2 rokov od oznámenia UK o vystúpení z EÚ, t. j. do 29. marca 2019. Ak by sa obe strany podľa platných pravidiel dohodli na predĺžení tohto dvojročného obdobia, tak do konca predĺženia.
 
Rozhodnutia prijaté v rámci medzinárodných zmlúv týkajúcich sa ochrany a zachovania živých zdrojov v Antarktíde musia prijať spoločne EÚ aj členské štáty, ktoré sú zmluvnými stranami týchto zmlúv.
 
Chuť potraviny nemôže byť chránená autorským právom. (Spor sa týkal nátierky so smotanovým syrom a čerstvými bylinkami vyrábanej v NL.)
 
Generálny advokát Wahl navrhuje, aby dvor dospel k záveru, že výrobky zo zvierat, ktoré boli porazené rituálne bez omráčenia, sa môžu označovať certifikátom „bio”. Ide o reakciu na FR, kde chcú takéto označenie pre halal mäso zakázať.
 
Aktuálne informácie o návrhu Komisie týkajúceho sa pomoci de minimis v poľnohospodárstve
 
Dňa 26. novembra 2018 bola v Úradnom vestníku EÚ zverejnená zmena nariadenia (EU) č. 1408/2013 o použití článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva, ktorá umožňuje navýšiť strop pomoci de minimis na jedného príjemcu kedykoľvek v období 3 fiškálnych rokov zo súčasných 15 000 EUR na 25 000 EUR a vnútroštátny strop použiteľný počas toho istého obdobia zo súčasného 1% na 1,5% poľnohospodárskej výroby každého členského štátu za predpokladu, že jednému sektoru poľnohospodárstva bude pridelených najviac 50%  stropu členského štátu a že tento členský štát má zavedený register pomoci de minimis, ktorý obsahuje nevyhnutné informácie na sledovanie dodržovania týchto stropov kedykoľvek počas daného obdobia.
 
Najviac prejednávaným bodom bolo práve zavedenie registra, nemecká DBV so zavedením striktne nesúhlasí.
 
Správa Nové pravidlá hospodárskej súťaže pre poľnohospodársko-potravinový reťazec v SPP po roku 2020 – prezentácia Catherine del Cont (Univerzita v Nantes, FR) a Antonia Iannarelliho (Univerzita v Bari, IT)
 
Správa analyzuje vývoj vzťahu medzi SPP a pravidlami hospodárskej súťaže a zdôrazňuje potrebu prijať nápravné opatrenia v súvislosti so súčasnými poľnohospodárskymi právnymi predpismi tak, aby sa zaistilo, že SPP bude mať prednosť pred pravidlami hospodárskej súťaže a uskutočňovaním cieľov stanovených v čl. 39 Zmluvy.
 
Prezentácia záverečnej správy o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže Únie v poľnohospodárskom sektore
 
Sekretariát informoval o správe o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže v sektore poľnohospodárstva, ktorú Komisia publikovala 26. októbra 2018. Zo správy vyplýva, že opatrenia európskych orgánov pre hospodársku súťaž pomohli poľnohospodárom vyrokovať lepšie podmienky predaja ich výrobkov a pomohli im zlepšiť rokovacie pozície voči družstvám.
 
Aktuálne informácie o návrhu smernice o nekalých obchodných praktikách medzi podnikmi v potravinovom reťazci
 
Rokovania trialógu ešte stále prebiehajú, od prijatia pozície Európskeho parlamentu (25. októbra 2018) je najkomplikovanejšou témou rozsah pôsobnosti smernice na podniky podľa výšky ich obratu.
 
Aktuálne informácie o návrhu Komisie na reformu DPH
 
Na minulom zasadnutí skupiny sa informovalo o návrhu smernice, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o sadzbách dane z pridanej hodnoty. Ešte stále sa nedospelo k pokroku.
 
Sekretariát ďalej informoval o návrhu Komisie z 25. mája 2018 o technických opatreniach, na základe ktorých má v EÚ vzniknúť systém DPH odolný voči podvodom.
 
Informácie o návrhu Komisie na prepracovanie predpisov upravujúcich daň z alkoholu v rámci EÚ
 
Komisia dňa 25. mája 2018 predložila reformu pravidiel, ktorými sa riadi spotrebná daň z alkoholu v EÚ. Komisia usiluje o priaznivejšie podnikateľské prostredie a zníženie nákladov pre malé podniky.
 
Informácie o pracovnom programe Komisie na rok 2019 a o pokroku posúdenia účelnosti právnych predpisov (Better regulation)
 
Komisia si v roku 2019 stanovila 3 hlavné priority: dosiahnuť rýchle dohody ohľadom už predložených legislatívnych návrhov, prijať menší počet nových iniciatív, ktoré majú riešiť zostávajúce problémy a predstaviť niekoľko iniciatív týkajúcich sa budúcnosti EÚ s 27 členskými štátmi.
 
Iné:
 
Vzhľadom na nárast problémov s neoprávneným vniknutím aktivistov do poľnohospodárskych podnikov pripravil sekretariát dotazník na zmapovanie situácie v jednotlivých členských štátoch. Je možné sa zapojiť.
 
Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) vydala v júni 2018 diskusný dokument o finančných nástrojoch s vlastnosťami vlastného imania. V dokumente je stanovený preferovaný prístup Rady ku klasifikácii finančného nástroja z pohľadu emitenta ako finančného záväzku alebo nástroja vlastného imania.
 
Diskusný dokument, ktorý je technicky veľmi komplikovaný, je otvorený k pripomienkam do 7. januára 2019, sekretariát pripraví návrh odpovedí.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce