Pracovná skupina pre krmivá, 12. decembra 2018

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Situácia  na trhu (vrátane vývoja marketingu B2B) a vyhliadky v jednotlivých štátoch
 
Vo väčšine štátov tohtoročné podmienky veľmi negatívne postihli úrodu obilnín a výnosy. Zlú úrodu hlásia z DK, PL, UK, LT, DE, FR a nedostatok krmív z FI, DK, DE a FR. V DK je relatívne uspokojivá situácia iba s úrodou kukurice, vo FR bola pozitívna len úroda cukrovej repy. To spôsobuje vysokú cenu obilia a krmiva v PL, FI, UK, AT, v niektorých krajinách musia poľnohospodári nakupovať aj nekvalitné krmivá alebo slamu (AT), LT musí obilie dokonca dovážať z Ruska a Ukrajiny, v UK je extrémne vysoká cena jačmeňa. V DK musia na trhu dokonca nakupovať aj veľké podniky, ktoré si tradične produkujú vlastné krmivá. Prepady v príjmoch pociťujú poľnohospodári v IE (15% - 30%), kde bola pozitívna veľká podpora poľnohospodárskych družstiev. V AT a DE majú problém aj s nízkou cenou bravčového mäsa, PL je situácia komplikovaná kvôli výskytu moru ošípaných.
 
Aktuálna situácia rokovania o bielkovinovom pláne EÚ
 
Sekretariát informoval o správe Komisie o rozvoji produkcie rastlinných bielkovín v EÚ, ktorú Komisia publikovala 22. januára 2018. Uvádzajú sa v nej aj príklady politických opatrení, ktoré môžu prispieť k využitiu ekonomického a environmentálneho potenciálu bielkovinových plodín v EÚ: podpora poľnohospodárov pestujúcich bielkovinové plodiny v rámci SPP, najmä prostredníctvom odmien za prínos strukovín k plneniu environmentálnych a klimatických cieľov v rámci ekoschém, podpora príjmov viazaná na výrobu, zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom výskumu a inovácií, zvýšenie transparentnosti a propagácia prínosu rastlinných bielkovín v strave.
 
Okrem toho vypracoval sekretariát svoju pozíciu k správe Európskeho parlamentu z apríla 2018, v ktorej vyzýva na prijatie európskej stratégie na podporu európskych bielkovinových plodín.
 
Aktuálna informácia posledného stanoviska úradu EFSA ku kvantitatívnemu hodnoteniu rizík BSE zo spracovaných živočíšnych bielkovín (PAP)
 
Úrad EFSA vydal 7. júna 2018 vedecké posúdenie rizík bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE) u spracovaných živočíšnych bielkovín. Podľa neho v súčasnej dobe neexistuje žiadna overená diagnostická metóda schopná stopercentne odhaliť prítomnosť živočíšnych bielkovín v krmivách. Rokovania o problematike stále pokračujú.
 
„Negeneticky modifikované” krmivá
 
Predsedajúci informoval o neexistencii európskej definície krmív, ktoré nie sú geneticky modifikované. Keďže niekoľko členských štátov prijalo vlastné pravidlá a metodiky, sekretariát chce analyzovať situáciu a rozhodnúť, či bude potrebné žiadať harmonizovaný prístup.
 
Veterinárne liečivé prípravky
 
Zástupca Komisie informoval o balíčku z 10. septembra 2014 o veterinárnych liečivých prípravkoch, ktorý obsahuje 3 návrhy nariadenia Komisie aktualizujúce terajší právny rámec pre veterinárne liečivé prípravky a medikované krmivá.  Dňa 26. novembra 2018 Rada prijala balíček predpisov týkajúci sa veterinárnych liečivých prípravkov, čaká sa na podpisy Rady a Parlamentu (tento týždeň), potom zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ a  vstup do platnosti o 20 dní neskôr. Nové pravidlá sa však budú uplatňovať až od konca roku 2021. Európska komisia teraz pracuje na vykonávacích aktoch (malo by ich byť 18) a aktoch prenesenej právomoci (7).
 
Regulatórne záležitosti
 
Zástupca združenia FEFANA (Združenie výrobcov kŕmnych prísad a premixov v EÚ) predstavil proces revízie právneho predpisu EÚ o doplnkových látkach používaných vo výžive zvierat – nariadenie (ES) 1831/2003. Proces sa formálne začal v júni 2018, v dohľadnej dobe by mala byť vyhlásená verejná konzultácia. Pri tejto príležitosti FEFANA zistila, že proces povolenia doplnkovej látky je príliš dlhý (2 roky od podania žiadosti po uvedenie na trh), náklady sú vysoké, značná čiastka ide na výskum a inovácie  a ak by firmy mali verejne zdieľať informácie, ktoré nie sú dostatočne chránené vlastníctvom, hrozí skopírovanie dát firmami, ktoré o povolenie žiadať ani nemuseli.  Od Copa a Cogeca požadujú informácie, akú pridanú hodnotu od doplnkových látok očakávajú a kto by mal posúdiť účinnosť ešte pred uvedením na trh.
 
Podľa PL sú doplnkové látky drahé a poľnohospodári pri ich použití očakávajú nejaké benefity, AT kritizuje častú neúčinnosť aditív a FR zdôrazňuje, že pre poľnohospodára bude vždy finálne až schválenie úradom EFSA.
 
Informácie o dostupnosti vitamínu B2 vhodného pre ekologický sektor
 
Zástupca združenia FEFANA informoval o tom, že výrobcovia určité vitamíny (aj riboflavín) vyrábajú už len fermentačnými procesmi, doporučenie EFSA sa však týkalo žiadosti o opätovné povolenie iba jedného výrobcu. Samostatnou otázkou je použitie riboflavínu v ekologickej produkcii.
 
Aktualizácia návrhu Komisie o transparentnosti a udržateľnosti modelu posudzovania rizík EÚ v potravinovom reťazci
 
Reakciou na európsku občiansku iniciatívu Zakážte glyfosát a chráňte ľudí a životné prostredie pre toxickými pesticídmi bol návrh Komisie na zvýšenie transparentnosti vedeckých štúdií v oblasti bezpečnosti potravín zverejnený v apríli 2018. Parlament o správe hlasoval 11. decembra 2018, výstup nie je pozitívny, preto spravodajkyňa Renate Sommerová (EPP, DE) odstúpila, novým spravodajcom by mohol byť Pavel Poc (CZ).
 
Najnovšia iniciatíva v oblasti strát potravín a potravinového odpadu
 
Komisia dňa 30. mája 2018 zverejnila smernicu (EU) 2018/851, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpadoch. Tá teraz ukladá členským štátom povinnosť znížiť tvorbu potravinového odpadu v každej fáze potravinového reťazca a pravidelne Komisiu na základe spoločnej metodiky informovať o úrovni potravinového odpadu. Sekretariát pripravil leták (schválený počas minulých prezídií), ktorý znázorňuje, ako poľnohospodári už teraz napomáhajú obmedzovanie potravinového odpadu.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce