O brexite, more ošípaných a SPP

Spoločné prezídium Copa a Cogeca: (spoločná časť prebehla 29. novembra 2018, je  takisto súčasťou zhrnutia z 29. novembra 2018)
 
Výmena názorov s generálnym riaditeľom Spoločného výskumného strediska (JRC) Vladimírom Šuchom o technológii pre SPP (zjednodušenie a modernizácia)
 
JRC technologicky podporuje poľnohospodárstvo už od roku 1990, napr. vyoutvorením Systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS), ktorého chybovosť  je v súčasnosti nižšia než 2% a dá sa využiť pre integrované administratívne a riadiace systémy. Zástupca JRC predstavil novú technológiu v podobe mobilnej aplikácie, je vo fáze pilotného testovania (v Lombardii), v praxi by sa mohla začať používať v horizonte 3-5 rokov. Systém bude obsahovať predvyplnené informácie, poľnohospodár si môže fotografovať polia, fotografie budú časovo a geograficky označené a uložené do cloudu. Tým poľnohospodárovi uľahčí množstvo procesov a analýza obdržaných dát umožní legislátorom revidovať reálne situácie. V diskusii zazneli pripomienky, kto bude vlastníkom dát, a varovanie, či namiesto nejakej pridanej hodnoty nebudú dáta zneužité k väčšej kontrole a na trestanie poľnohospodárov.
  
Výmena názorov s hlavným vyjednávačom EÚ Michelom Barnierom o brexite
 
   Barnier zdôraznil, že rokovanie o brexite je negatívny proces, pri ktorom žiadna zo strán nič
 
   nezíska a má závažné ekonomické, sociálne a legislatívne dopady. Dojednaná dohoda z 25.
 
   novembra 2018 obsahuje iba rámec pre budúce zmluvy, vyjednávanie konkrétnych zmluv v jednotlivých odvetviach budú ďalej pokračovať, očakáva sa paralelné rokovanie o 10-12 technických témach.
 
   FR a UK požadujú formálne zmeny v dokumente, DK navrhuje doplniť komentár o požiadavku o následnej spolupráci s UK na európskych výskumných projektoch, bola spomenutá aj budúca spolupráca Copa a Cogeca s Národnou úniou farmárov (NFU).
 
Prezídium Copa:
 
Predsedá prezident Copa Joachim Rukwied (DE).
 
Úplný zoznam aktivít prezidenta Copa a generálneho sekretára je k dispozícii na webe Agri Info.
 
Výmena názorov s Bernardom Van Goethem, riaditeľom DG SANTE, o aktuálnom stave afrického moru ošípaných a o prijatých opatreniach na jeho elimináciu
 
Zástupca DG SANTE predstavil video o šírení nákazy od roku 2007 až po súčasnosť. Chýbajú údaje z Bieloruska, ale je isté, že nákaza sa vyskytuje aj tam. Ďalej prezentoval počty v členských štátoch EÚ: spolu 4468 pozitívnych prípadov u divých a 1262 u domácich prasiat v PL, LT, LV, EE, CZ, RO, HU, BG, BE, IT. Najväčšie riziko zavlečenia nákazy spočíva v ľudskom faktore, tak sa dostal mor do BE aj CZ. V BE sa nákaza potvrdila 13. septembra 2018 u dvoch divých prasiat, BE sa snaží aplikovať rovnaké opatrenia ako CZ.
 
Hlavné iniciatívy Komisie: regionalizácia – izolácia zamorených oblastí, aby nebol ovplyvnený trh  v EÚ. Dôležité je skoré informovanie a prijatie ochranných opatrení. V júli 2018 odborníci EFSA identifikovali stratégiu riadenia týkajúcu sa divých prasiat v rôznych fázach epidémie. EÚ má aj svoj expertný veterinárny tím, skupina cca. 5 veterinárov navštevuje zasiahnuté oblasti (nielen v EÚ) a doporučuje konkrétne opatrenia. Európska komisia stále uskutočňuje hraničné kontroly v dotknutých štátoch (EE, LV, LT), dôležitú úlohu zohrávajú aj kampane pre verejnosť a výskum afrického moru ošípaných financovaný v rámci programov FP7 a H2020.
 
V následnej diskusii PL, LV a LT vyzvali Komisiu k väčšej podpore postihnutých poľnohospodárov, či už navýšením podpory de minimis, zmenšením zón podľa skutočnej situácie (nie na základe povinného polomeru), alebo skrátením doby izolácie dotknutých zón.
 
Iné:
 
Zoznam kandidátov na pozície predsedov a podpredsedov skupín CDG Komisie (DG AGRI) bol bez pripomienok schválený počas rokovania POCC/CC.
 
 Žiadosť Euro Foie Gras o partnerstvo s Copa a Cogeca bola schválená bez pripomienok.
 
 K dokumentu o rovnosti mužov a žien v kontexte budúcej SPP, ktorý predstavil ženský výbor Copa, sa prihlásila aj Cogeca. Dokument bol prijatý bez pripomienok.
 
Spoločný informačný leták Copa a Cogeca Poľnohospodári EÚ a ich družstvá sa i naďalej zasadzujú o prevenciu a znižovanie strát potravín a potravinového odpadu bol schválený bez pripomienok.
 
Copa a Cogeca vítajú návrh Komisie týkajúci sa transparentnosti a udržateľnosti modelu EÚ pre posudzovanie rizík v rámci potravinového reťazca. Návrh pozície bol prijatý bez pripomienok.
 
Sekretariát informoval o zmene v komunikačnom tíme a v komunikačnej stratégii, aby bola Copa a Cogeca dôveryhodným partnerom pri rokovaniach s európskymi inštitúciami, napr. väčšou aktivitou na sociálnych sieťach, tvorbou infografík, atď. Práve tieto nástroje efektívne využívajú neziskové organizácie, preto treba adekvátne reagovať. Komplexná stratégia by mala byť hotová do 6 mesiacov, komunikačný plán bol hodnotený pozitívne.
 
Sekretariát informoval o dokončení pozmeňovacích návrhov k správam vo výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v súvislosti s budúcou SPP: správy Ulrike Müller k horizontálnym otázkam, Esther Herranz García k strategickým plánom SPP a Erica Andrieua k spoločnej organizácii trhov. Pozícia Parlamentu by mala byť prijatá najneskôr počas aprílového plenárneho zasadnutia.
 
Európsky parlament dňa 25. októbra 2018 prijal pozíciu k návrhu smernice Komisie o nekalých obchodných praktikách medzi podnikmi v potravinovom reťazci. Rovnako ako Copa a Cogeca požaduje rozšírenie smernice na všetkých výrobcov, bez ohľadu na ich veľkosť. Pozícia Rady však požaduje zachovanie rozsahu smernice (obmedzenie na malých a stredných výrobcov), rokovania trialógu prebiehajú, najbližšie bude 6. decembra 2018.
 
Povolenie používania meďnatých zlúčenín vo forme fungicídov je iba v objeme 28 kg počas sedemročného obdobia. Copa a Cogeca upozornila na neexistenciu alternatívnych látok a veľký dopad na ekologické hospodárstvo.
 
Tento rok je prvýkrát do Aliancie pre sektorové zručnosti (Blueprint) v rámci programu Erasmus+ s grantom až 4 mil. eur  zapojené aj poľnohospodárstvo, sekretariát je pripravený pre prípadných záujemcov usporiadať workshop s ďalšími informáciami.
 
Prebiehajúce obchodné rokovania (Mercosur, USA, Mexiko, Japonsko, Austrália, Nový Zéland, Ukrajina):
 
Žiadny pokrok v rokovaniach so skupinou Mercosur, nepredpokladá sa uzavretie dohody do konca roka.
Dohoda medzi EÚ a USA sa netýka priamo poľnohospodárstva, ale obsahuje vetu o snahe zintenzívniť obchod so sójovými bôbmi.
Po dosiahnutí politickej dohody sa finalizuje znenie dohody  s Mexikom.
Hlasovanie v Parlamente o dohode s Japonskom je naplánované na 11. december 2018.
Druhé kolo rokovania s Austráliou sa uskutočnilo 21. novembra 2018, hovädzie mäso, cukor a mlieko sú pre Copa a Cogeca citlivé sektory.
Prebehlo druhé kolo rokovania s Novým Zélandom, ten ale nemá EÚ čo ponúknuť.
Sekretariát informoval o probléme importu kuracích pŕs s kosťami krídel z Ukrajiny (ktoré môže Ukrajina bezcolne vyvážať do EÚ), ale ktoré bolo v PL, SK a NL spracované na kuracie mäso bez kosti, (na čo sa už clo vzťahuje). Európska komisia preto doporučila upraviť doterajšie colné kvóty na hydinu. Copa a Cogeca s týmto riešením nesúhlasia.
 
Situácia na trhu:
 
Do sektoru bravčového mäsa stále výrazne zasahuje výskyt afrického moru ošípaných.
Sektor cukru po ukončení systému produkčných kvót prechádza krízou, priemerná cena cukru v EÚ je na úrovni 347/t. Komisia nechystá žiadne opatrenia.
 
Rôzne:
 
Konferencia Severná Amerika – EÚ sa bude konať 18. – 19. septembra 2019 v Kodani.
 
Kongres európskych poľnohospodárov 2018 bol hodnotený pozitívne.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce