Pracovne v Bruseli

Diskusie sa týkali najmä zachovania rozpočtu SPP, nesúhlasu so zastropovaním priamych platieb, snahy o maximalizáciu viazaných priamych platieb na citlivé komodity, dobrovoľnej definície skutočného poľnohospodára len so základným rámcom stanoveným v európskej legislatíve, neposudzovania prepojenosti podnikov pri definovaní skutočného poľnohospodára či dosiahnutia úplnej vonkajšej konvergencie priamych platieb do roku 2027.
 
 
Vo výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskeho parlamentu (ďalej EP) sa 21. novembra 2018 oficiálne prerokovala Správa EP k Strategickým plánom SPP (spravodajkyňa Esther Herranz García). Poslanci budú mať následne čas do 3. decembra 2018 vzniesť pripomienky.
 
Vzhľadom k tomu, že Česká a ani Slovenská republika nemajú svojich poslancov vo výbore EP pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, kľúčovými boli stretnutia s poslancami EP, ktorí by mohli presadzovať návrhy Konzorcia vo forme pozmeňovacích návrhov.
 
Diskusie s Nemcami
 
Takým bolo stretnutie s nemeckými europoslancami Petrom Jahrom a Albertom Dessom, členmi výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a náhradníkmi vo výbore EP pre životné prostredie. Vyjadrili sa, že odstránenie stropovania z návrhu, ako ho prioritne presadzuje Konzorcium, je nereálne. Podporia však návrh na dobrovoľné stropovanie na základe rozhodnutia členského štátu. Čo sa týka ďalšieho legislatívneho postupu, A. Dess navrhuje vzhľadom na voľby do EP (máj 2019) skončiť schválením návrhu vo výboroch EP a na plenárne zasadanie ho predložiť až EP v novom zložení. Poslanci však uviedli, že stále je otvorená otázka rozpočtu a bez jeho schválenia, ktoré je komplikované vzhľadom na postoj krajín, ktoré sú čistými prispievateľmi do rozpočtu, je schválenie reformy SPP v krátkom čase nereálne. Vyjadrili podporu ďalším návrhom Konzorcia.
 
Diskusia s Rumunmi
 
 
Stretnutie s rumunským europoslancom Danielom Budom, členom výboru EP pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, náhradníkom vo výbore EP pre regionálny rozvoj a právne záležitosti, sa rovnako týkalo prerokovania pozmeňovacích návrhov k návrhu správy EP k Strategickým plánom. Poslanec D. Buda vyjadril maximálnu ústretovosť pri presadzovaní našich návrhov, keďže sa s nimi úplne stotožnil a sú v súlade s tým, čo bude presadzovať Rumunsko ako krajina, ktorá bude od 1. januára 2019 predsedať Rade EÚ. Naše návrhy pretransformuje do pozmeňovacích návrhov a následne ich uplatní vo výbore EP.
 
Mimoriadne prínosným sa javí stretnutie s Achimom Irimescom, vedúcim poľnohospodárskeho úseku Stáleho zastúpenia Rumunska v Bruseli, bývalým rumunským ministrom poľnohospodárstva. Skonštatoval komplikovanosť rozhodovania o rozpočte v súvislosti s požadovaným navýšením rozpočtu SPP. Vo všetkých témach, ktoré bude presadzovať rumunské predsedníctvo, sme našli zhodu s požiadavkami slovenských a českých poľnohospodárov. Súčasťou agendy rumunského predsedníctva budú aj nekalé obchodné praktiky a dvojaká kvalita potravín.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce