O inováciách v poľnohospodárstve na konferencii Forbes AgTech

Dňa 27.9.2018 sa v štáte Indiana, USA v meste Indianapolis uskutočnila v poradí už 5. konferencia Forbes AgTech, na ktorej Steve Forbes (Forbes Media) privítal približne 500 zúčastnených z agropotravinárskeho sektora. Konferencia je v prvom rade venovaná možnostiam výskumu podieľať sa na bežnom procese poľnohospodárstva.
 
 
V dnešnej dobe už nie je možné realizovať prácu v poľnohospodárstve a potravinárstve bez inovácií. Pokrok je pre produkciu zdravých, kvalitných potravín dôležitý a neslúži len na zvyšovanie produkcie a zvyšovania príjmu producentov ale aj pre tvorbu a ochranu životného prostredi.  Poľnohospodársky sektor je dlhodobo poznačený výkyvmi počasia, požiadavkou spotrebiteľa na zdravé potraviny a ochranu prírodných zdroj a vyžaduje aby sa inovácie stali bežnou, dokonca povinnou súčasťou v agrosektore.
 
Po úvodnom vystúpení Steva Forbesa na konferencii vystúpil guvernér štátu Indiana Eric Holcomb a uviedol, že je dôležité riešiť problém s GMO produktami a to najmä so sójou, ktorá je vo veľkom množstve produkovaná najmä v USA. Výskum v agropotravinárskom sektor v štáte Indiana,  nie je len o vývoji nových technológii ale v značnej miere aj o zlepšení technológii a produktov už využívaných. V rámci výskumu existuje prepojenie na korporácie, univerzity ale aj priamo na farmárov. Úlohou štátu je prilákať spoločnosti, ktoré by do výskumu vstupovali, štát na druhej strane ponúka pre podnikateľov rôzne benefity, ako napr. daňové úľavy, pomoc so zvýšením zamestnanosti. Štát aj takýmito krokmi zabezpečuje vzájomnú spoluprácu podnikov v rámci výskumu, a to nielen veľkých ale aj malých a stredných podnikov. Kooperácia v rámci technologického výskumu však nie je obmedzená len na štát Indiana, ale je prepojená v rámci celej federácie. Snahou a teda aj úlohou je rozširovanie takejto spolupráce v oblasti inovácií aj na Európsky kontinent.
 
 
V poradí ďalším vystupujúcim bol Mitchell Daniels, prezident Purdue Univerzity , ktorá je významnou poľnohospodárskou univerzitou a je zapojená do výskumu v rámci agropotravinárskeho sektora. Prítomných priblížil prácu univerzity a  uviedol, že na výskumoch sa podieľajú študenti, ktorí sú nie len z USA ale aj iných krajín, čo napomáha rozširovaniu poznatkov výskumu aj za hranice USA. Úlohou celkového výskumu v rámci univerzity, je aj reálne riešiť problémy s  ktorými sa sektor agropotravinástva v praxi stretáva. Spotrebitelia nechcú kupovať drahé, nekvalitné potraviny (čo je rovnaké vo všetkých krajinách). Purdue univerzita vychováva mladých ľudí, ktorí majú možnosť už počas štúdia sa zainteresovať do problémov v agorpotravinárstve a podieľať na sa výskume v oblasti inovácii. Čo reálne znemená podieľať sa na riešení súčasných problémov v poľnohospodárstve. Dôležité je aj to, že Univerzita v rámci spolupráce so súkromnými spoločnosťami a štátom umožňuje študentom študovať na škole za výhodných podmienok a zabezpečuje prostredníctvom súkromných spoločností a štátu vysoké investície do výskumu.
 
 
Konferencia pokračovala rozvíjajúcimi sa, konvergentnými technológiami, ktoré predstavil Travis Bayer, Ph.D., spolu zakladateľ & technický riaditeľ, Sound Agriculture. Pričom zaujímavou témou v rámci inovácií je aj spoločná symbióza poľnohospodárstva, biológie a vedeckého výskumu, čo v budúcnosti zabezpečí trvalo udržateľné poľnohospodárstvo aj vzhľadom k meniacim sa podmienkam. Toto rozvíjajúce odvetvie pozitívne ovplyvní rastlinné zdravie a produktivity farmárov.  Molekulárnou analýzou je možne vyjadriť potrebu rastlín na vodu, živiny a následne prostredníctvom výskumu nájsť riešenia ako tento deficit vyriešiť. Opäť je dôležitá spolupráca výskumu s poľnohospodármi na celom svete, ktorí poskytujú dôležité údaje akými sú napr. zložky v pôde, výsledky žatvy. Svetová spolupráca je dôležitá aj vzhľadom k rôznym podmienkam v krajinách.
 
Jednou z možností trvalo udržateľného poľnohospodárstva je aj skleníkové pestovanie a hydropónia. Túto zaujímavú tému predstavil Robert Colangelo, zakladateľ a výkonný riaditeľ, Green Sense Farms. Skleníkové pestovanie v kombinácii s hydropóniou a podporným elektronickým systémom poskytuje spotrebiteľovi čerstvé ovocie a zeleninu v relatívne krátkom čase. Dôležité je budovať centrá pestovanie v blízkosti odberateľa, čo výrazne skracuje dodávateľský reťazec. Problematike welfare zvierat sa venoval Matt O´Hayer, zakladateľ a výkonný riaditeľ Vital Farms a predstavil viacero druhov praktických inovatívnych postupov a pokrokov, ktoré transformujú zdravie zvierat.
 
Delegácia predstaviteľov poľnohospodárskych krajín  na záver návštevy v USA absolvovala stretnutie s vice guvernérkou štátu Indiana Suzanne Crouch a s Bruce Kettlerom  riaditeľom ministerstva poľnohospodárstva. Vice guvernérka bola informovaná o stretnutiach, ktoré za posledné dni delegácia predstaviteľov poľnohospodárskych krajín absolvovala, pričom vyslovila potešenie z takýchto aktivít zo strany V4. Prítomní zástupcovia jednotlivých krajín sa zhodli na tom, že vo všeobecnosti riešia v rámci agrosektoru rovnaké problémy, akým je napr. zmena klímy, pripravovaná Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020 alebo neprimerané podmienky v obchodných reťazcoch. Tamás Éder z  Maďarskej poľnohospodárskej komory uviedol, že nemalý problém robí poľnohospodárom aj získanie pracovnej sily, čo by inovačné technológie v budúcnosti mohli pomôcť vyriešiť. Európa má záujem o nákup technológií podporujúcich trvalo udržateľné  a presné hospodárenie. Oliver Šiatkovský člen predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory poďakoval vice guvernérke za prijatie a potvrdil malý záujem o prácu v poľnohospodárstve a to aj kvôli stále sa rozrastajúcemu automobilovému priemyslu na Slovensku. Je známe, že kukurica a sója sa stávajú plodinami budúcnosti, samotné Slovensko je významným výrobcom a spracovateľom  kukurice v rámci Európskej únie (EU) s dlhoročnou tradíciou pestovania kukurice na osivo. Podotkol o možnej spolupráci s Purdue univerzitou a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, pričom považuje inovačné technológie za cestu budúcnosti agropotravinárskeho sektora aj v nadviazaní na návštevu Výskumného inovačného centra pre sóju a kukuricu Purdue univerzity. Bruce Kettlera zaujímalo, ako formou je zabezpečené financovanie agrosektora zo strany jednotlivých štátov.  Jan Doležal z Českej agrárnej komory objasnil spôsob financovania naviazaný na Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) v EU. Informoval o nerozdielnom financovaní priamych platieb v jednotlivých členských štátoch napr. v Dánsku je platba 400 Eur/ha, pričom v Českej republike len 200 Eur/ha. Finančná obálka sa určuje na začiatku programovacieho obdobia a je platná na 7 rokov. Počas tohto obdobia sa prirodzene zvyšujú požiadavky na poľnohospodárov ale k zvyšovaniu platieb už neprichádza. SPP predstavuje jednu z najsilnejších politík v rámci ktorej poľnohospodári využívajú rôzne druhy podpôr a ak sa snažia investovať do inovácii je často SPP neprispôsobivá i napriek tomu, že v  krajinách strednej  a východnej Európy je potrebná afektívnejšia výroba aby poľnohospodári mohli konkurovať silným štátom EU. Miroslav Borowsky z Národnej rady poľnohospodárskych komôr v Poľsku doplnil, že v Poľsku sa prevažne hospodári na malých farmách. Budúca SPP po roku 2020 prinesie finančný limit vo výške 100 tisíc Eur na jednu farmu. Zástupcu poľskej komory zaujímalo, ako funguje systéme poistenia farmárov v štáte Indiana. Vice guvernérka uvidela, že poistenie pre farmárov zabezpečujú jednotlivé Farm Bureau ( poľnohospodárske komory) a 60 % percent poistných nákladov farmárovi hradí štát. Výška poisteného krytia je od 50 do 75 % - závisí od formy poistenia a počíta sa ako priemer celkovej ročnej úrody za obdobie 5 rokov.
 
Na záver stretnutia Béla Koscy z Maďarskej poľnohospodárskej komory, v mene celej delegácie zástupcov poľnohospodárskych samospráv krajín V4,  poďakoval vice guvernérke a riaditeľovi ministerstva poľnohospodárstva za prijatie a ubezpečil ich o vzájomnej, budúcej spolupráci.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce