Zástupcovia agrárnych komôr V4 podpísali v USA memorandum o porozumení

V dňoch 25. až 27. septembra 2018 sa zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ako súčasť delegácie agropotravinárskych komôr krajín V4, v rámci projektu financovaného z Vyšehradského fondu, zúčastnia v Spojených štátoch amerických, v štáte Indiana, v meste Indianapolis, významného stretnutia s guvernérom, vice guvernérkou, ministrom poľnohospodárstva a prezidentom Farm Bureau štátu Indiana, na ktorom dôjde k podpisu Memoranda o spolupráci medzi štátom Indiana a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Českou agrárnou komorou, Maďarskou poľnohospodárskou komorou a Národnou radou poľnohospodárskych komôr v Poľsku. Ďalšie dni pobytu v štáte Indiana budú venované návšteve agronomickej fakulty  Purdue Univerzity (West Lafayette) a účasť na významnej, medzinárodnej Forbes AgTech Konferencii, venovanej inovatívnym postupom v agropotravinárskom sektore.
 
 
Utorok, 25.9.2018
 
Delegácia zložená z predstaviteľov poľnohospodárskych samospráv krajín V4 - Maďarská agrárna komora (HCA): Balázs Győrffy – prezident, Tamás Éder – vice prezident, Zsanett Fekete – kabinet vedúceho pre PR a komunikáciu, Béla Kocsy – riaditeľ pre medzinárodné záležitosti a obchod, Krajská rada poľnohospodárskych komôr Poľska(KRIR): Miroslav Borowski – vice prezident ,Katarzyna Szczepaniak – riaditeľka, Jan Marciszewski – Expert, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK): Oliver Šiatkovský – člen predstavenstva, Katarína Žúžiová – poľnohospodársky odbor, Česká agrárna komora (AKČR)  Jan Doležal – generálny tajomník pre medzinárodné záležitosti a obchod a Diego Morales – poradca pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Zita Bencsik generálna konzulka Maďarska v USA  a András Juhász obodného attaché, sa spoločne zúčastnila rokovania na pôde Indiana Economic Development Corporation (IEDC). 
 
Jan Doležal na začiatok rokovania uviedol „Je veľmi dôležité spolupracovať na tak dôležitých témach ako sú inovácie, ktoré jednoznačne môžu pomôcť vyriešiť súčasné problémy poľnohospodárov, ako je napr. sucho.“  Člen predstavenstva Oliver Šiatkovský sa na úvod prítomným poďakoval za poskytnutú možnosť budúcej spolupráce a vyzdvihol ako je dôležité  uzatvárať a budovať takúto spoluprácu pre budúcnosť celého agrosektoru.
 
IEDC (Štátna agentúra pre hospodársky rozvoj štátu Indaina) pomáha podnikom v Indiane začať s podnikaním a ďalej rásť. Bola založená v roku 2005 s cieľom rýchlo reagovať na potreby podnikania. IEDC vedie obchodný tajomník Indiany Jim Schellinger a prezident IEDC Elaine Bedel. Pod vedením 15 člennej správnej rady IEDC vedie aktivity hospodárskeho rozvoja štátu vrátane daňových úľav na základe výkonnosti podnikov, grantov na odbornú prípravu pracovníkov, inovácie a podnikateľské aktivity, pomoc verejnej infraštruktúry. Na základe celoštátnych výskumov, ktoré odhaľujú  potrebu zabezpečiť prostredníctvom inovácii trvalo udržateľné poľnohospodárstvo vznikla iniciatíva Forbes Agtech Indianapolis s cieľom prinášať spoluprácu farmárov, potravinárov a vedy. Farmári a spracovatelia môžu spolupracovať a spolu s inováciami dokážu zabezpečiť trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a produkciu zdravých potravín
 
 
Predstavitelia V4 predstavili svoj agrosektor a prítomných aj informovali o problémoch v jednotlivých krajinách. Napr. v Poľsku je veľkým problémov poistenie a finančné riadenie rizík. Podobne ako v českej republike, má aj Slovensko problém s pracovnou silou. Hlavnou témou slovensko-českého poľnohospodárstva súčasných dní, je kreovanie budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 a s tým spojená problematika. Aj tieto, spomenuté témy búdu súčasťou pripravovanej konferencie Forbes Agtech Indianapolis.
 
Stretnutia pokračovali na pôde Farm Burea, kde sa delegácie stretli s vedením Indiana Farm Bureau, ktorá je najväčšou poľnohospodárskou organizácia v Indiane s dobrovoľným členstvom a s 94 kanceláriami v štáte, umiestnenými tak, aby sa každý člen mohol dostať do kancelárie do 30 minút. Medzi členov patria farmári, obchodné spoločnosti, vlastníci pôdy, ale aj podporovatelia poľnohospodárstva. Organizácia má viac ako 288-tisíc členov s ročným členským 32,50 dolárov. Okrem bežnej agendy pre členov, ktorá je zahrnutá v členskom poplatku, je pôsobenie organizácie zamerané aj na poskytovanie právnej podpory, poistenie, školení pre mladých farmárov a nakoľko je potrebné vychovávať ďalšiu generáciu pracujúcu v poľnohospodárstve, venujú sa aj vzdelávaniu mládeže v školách o pôvode potravín a zmysle domáceho poľnohospodárstva a program na podporu zamestnania žien v poľnohospodárstve. Hlavným mottom Indiana Farm Bureau je "Podporovať" poľnohospodárstvo posilnením vzdelávania a angažovanosti členov a podporou poľnohospodárskych a vidieckych potrieb. Farm Bureau Indiana je proaktívnou organizáciou, ktorá poskytuje svojim členom veľa  možností.
 
Čelní predstavitelia poľnohospodárskych krajín V4 Oliver Šiatkovský (SPPK), Jan Doležal (AKČR) a Balázs Győrffy (HCA) spolu s prezidentom Indiana Farm Bureau Randy Kronom, podpísali dňa 25.9.2018 v Indiane Memorandum o spolupráci.
 
 
Memorandum o porozumení a spolupráci medzi
 
Maďarskou poľnohospodárskou komorou, Agrárnou komorou Českej republiky, Národnou radou poľnohospodárskych komôr v Poľsku, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a štátom Indiana.
 
Maďarská poľnohospodárska komora, Agrárna komora Českej republiky, Národná rada poľnohospodárskych komôr v Poľsku, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a štát Indiana (ďalej len "strany"):
 
majú v úmysle spolupracovať pri vytváraní a rozvíjaní medzikomorových (mimovládnych) hospodárskych a obchodných vzťahov medzi všetkými zmluvnými stranami.
 
Vedení presvedčením, že spolupráca medzi našimi organizáciami prinesie vzájomné výhody a podporí ďalší rozvoj hospodárskych a obchodných vzťahov medzi našimi krajinami,
 
Strany sa dohodli na nasledovnom:
 
Článok 1
Cieľom tohto Memoranda je vytvoriť a posilniť spoluprácu medzi zmluvnými stranami a vytvoriť dlhodobé vzťahy spolupráce medzi našimi organizáciami na základe rovnosti a vzájomných výhod.
 
Článok 2
V súlade s cieľom tohto Memoranda o porozumení strany spolupracujú najmä v týchto oblastiach:
 
 • vzájomná výmena skúseností o osvedčených postupoch;
 • prenos poznatkov o zavádzaní a vývoji nových technológií
 • výmena názorov na vnútroštátne právne predpisy v USA, v Európskej únii a v jednotlivých našich krajinách;
 • snažiť sa prehlbovať obojstranné vzťahy a podporovať záujmy poľnohospodárov v našich krajinách.
 • výmena skúseností medzi odborníkmi v poľnohospodárskom sektore:
 • v oblasti poľnohospodárstva, chovu dobytka a rastlinnej výroby (lesníctva);
 • v oblasti potravinárskeho priemyslu (skladovanie a spracovanie poľnohospodárskych produktov);
 • v oblasti rozvoja vidieka.
 • Podpora rozvoja bilaterálnych a multilaterálnych vývozov a dovozov poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov medzi stranami.
 • Podporovať účasť na príslušných odborných veľtrhoch a výstavách, ktoré sa organizujú v našich krajinách a v iných krajinách a popularizovať ich medzi našimi členmi.
 
Článok 3
Spolupráca zmluvných strán v rámci tohto memoranda o porozumení sa vykonáva v týchto formách:
 • výmena relevantných informácií a údajov;
 • výmenné návštev odborníkov a delegácií;
 • spoločné organizovanie seminárov, sympózií a stretnutí za účasti odborníkov, zákonodarcov a iných zainteresovaných strán;
 
Článok 4
Zmluvné strany vymenujú koordinátorov na vykonávanie tohto memoranda o porozumení. Koordinátori konzultujú s frekvenciou dohodnutou zmluvnými stranami, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a v odôvodnených prípadoch formou osobných konzultácií s cieľom preskúmať a podporiť prebiehajúcu spoluprácu.
 
Medzinárodné cestovné a miestne náklady delegácií zaslané druhej strane znáša vysielajúca strana, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak ktorákoľvek zmluvná strana požiada druhú zmluvnú stranu o poskytnutie technickej pomoci, príslušné náklady znáša zmluvná strana žiadajúca o pomoc v prípade, že financovanie takýchto nákladov treťou stranou nie je možné zabezpečiť.
 
Článok 5
Rámec spolupráce podľa tohto memoranda o porozumení je určený finančnými a inými zdrojmi zmluvných strán a zákonmi a predpismi platnými v ich krajinách.
 
Článok 6
Pokiaľ ide o odborné dokumenty, patenty, údaje a informácie poskytnuté druhou zmluvnou stranou, každá zmluvná strana rešpektuje podmienky a obmedzenia týkajúce sa používania a prevodu duševného vlastníctva na tretie strany. Ak sa strany dohodnú v súlade so zákonmi, pravidlami a predpismi na ochranu práv duševného vlastníctva, výsledky a informácie získané počas spolupráce podľa tohto memoranda o porozumení sa môžu odovzdať tretím stranám.
 
Článok 7
Toto memorandum o porozumení nemá vplyv na záväzky zmluvných strán vyplývajúce z iných bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd.
 
Článok 8
Všetky spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tohto memoranda o porozumení sa riešia prostredníctvom priamych rokovaní medzi zmluvnými stranami.
 
Ak sa strany dohodnú, toto memorandum o porozumení sa môže zmeniť a doplniť vo forme dodatku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto memoranda o porozumení.
 
Článok 9
Toto memorandum o porozumení, ktoré je vyhotovené v piatich pôvodných vyhotoveniach v angličtine, nadobúda platnosť po podpise a zostáva v platnosti päť rokov. Memorandum o porozumení sa automaticky predlžuje o ďalšie päťročné obdobia, pokiaľ ho niektorá zmluvná strana písomne ​​nevypovie najneskôr tri mesiace pred uplynutím jej platnosti. Zrušenie memoranda o porozumení nemá vplyv na ukončenie prebiehajúcich projektov a na vykonávanie predtým dohodnutých činností.
 
V poradí posledným stretnutím bola návšteva AgriNovus Indiana. Daniel Dawes -  riaditeľ stratégií a inovácií predstavil spoločnosť a jej iniciatívu v odvetví. Jej cieľom je pomáhať Indiane stať sa uznávaným vedúcim štátom na národnej úrovni v oblasti inovácií v potravinárstve a poľnohospodárstve. AgriNovus Indiana je aktvita štátu zameraná na hospodársky rozvoj v oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva prostredníctvom strategickej spolupráce medzi podnikmi, priemyselnými združeniami, vládou a univerzitami; vytvorenia a podpory nových spoločností; ako aj podpory jednotlivých značiek a cielenou propagáciou na zvýšenie úrovne sektora. AgriNovus Indiana je súčasťou Centrálneho partnerstva so štátom Indiana, čo predstavuje snahu venovanú pokračujúcej prosperite a rastu štátu.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce