Zelená správa

Správa v kontexte s vývojom makroekonomickej situácie v ekonomike SR podáva informáciu o vývoji a postavení poľnohospodárstva a potravinárstva v hospodárstve SR, výrobe v poľnohospodárstve a potravinárstve, o agropotravinárskom trhu, potravinovej bezpečnosti, ekonomicko-finančnej situácii podnikateľských subjektov v agropotravinárskom komplexe SR, technickej úrovni agropotravinárskeho komplexu, svetovom poľnohospodárstve, poľnohospodárstve a potravinárstve krajín EÚ; správa ďalej hodnotí uplatňovanie poľnohospodárskej politiky, mnohostrannú a bilaterálnu spoluprácu agropotravinárskeho komplexu so zahraničím a definuje závery s odporúčaniami.  
 
 
Pri vypracovaní materiálu sa vychádzalo z analytických poznatkov o výsledkoch hospodárenia v roku 2017, celkovej finančno-ekonomickej situácie v agropotravinárskom komplexe, štatistických zisťovaní Štatistického úradu SR, rezortných štatistických zisťovaní a z podkladov medzinárodných inštitúcií.
 
Predkladaná správa má informatívny, analytický a hodnotiaci charakter a nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, nebude mať ani sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana. Predkladaná správa je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu SR, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právne záväznými aktmi Európskej únie.
 
Materiál bude po prerokovaní a schválení poradou vedenia ministerstva predložený na medzirezortné pripomienkové konanie a následne na rokovanie vlády Slovenskej republiky a do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
 
 
Termín na zaslanie pripomienok: do 12. 07. 2018 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce