INFORMUJEME

Riadiaci orgán PRV SR 2014-2020 dáva do pozornosti  žiadateľom o poskytnutie podpory na operácie multifunkčné okraje polí - biopásy na ornej pôde a ochrana vodných zdrojov – CHVO Žitný ostrov Agrenvironmentálno-klimatického opatrenia PRV SR 2014 -  2020, že dňa 15.3.2018 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády č. 72/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia vlády SR  č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z.,  nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z.
 
 
Nadobudnutím účinnosti uvedeného nariadenia vlády sa upravujú resp. dopĺňajú niektoré podmienky a výška poskytnutej podpory nasledovne:
 
Pre operáciu  multifunkčné okraje polí - biopásy na ornej pôde sa upravujú podmienky pre vytvorený multifunkčný pás (§ 24 písm. a) nariadenia vlády)
  • vstup do operácie s jedným hektárom ornej pôdy,
  • vytvorený pás musí mať   najmenej  6 m široký,
  •  s dĺžkou najmenej 200 m
  • plocha osiateho multifunkčného pásu nesmie presiahnuť jednu tretinu výmery pôdneho bloku, na ktorom je multifunkčný pás osiaty.  
Platba za multifunkčné okraje polí - biopásy na ornej pôde je  stanovená na sumu 482,20 € na 1 hektár vytvoreného multifunkčného pásu.
 
Pre operáciu Ochrana vodných zdrojov – CHVO Žitný ostrov sa zvyšuje počet vykonaných jesenných odberov v rámci záväzkového obdobia o jeden rok (§ 28 písm. b) nariadenia vlády)
 
  • V  štyroch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch je žiadateľ povinný zabezpečiť jesenný rozbor pôdnych vzoriek  (1 vzorka sa musí odobrať  z  každých aj začatých 10 ha poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahuje záväzok) akreditovanou  inštitúciou  na obsah minerálneho dusíka; miesto  odberu vzoriek sa musí zaznamenať globálnym lokalizačným systémom (GPS).
 
Platba na ochranu vodných zdrojov – CHVO Žitný ostrov  sa stanovuje na sumu 35,82 € 1 hektár  ornej pôdy s aplikáciou precízneho hnojenia.
 
Všetky podmienky pre oprávnenosť na poskytnutie podpory sú ustanovené v  nariadení vlády 75/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce