Oznámenie PPA pre žiadateľov vo veci uzatvorenia aplikácie GSA a podozrenie na neplnenie podmienok zaťaženia pre žiadateľov o neprojektové opatrenia PRV

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) oznamuje žiadateľom, že aplikácia GSAA bude pre žiadateľov prístupná na vykonávanie úprav hraníc užívania (HU) do 24.11.2017 do 12.00 hod.
 
Uvedený termín uzatvorenia aplikácie GSAA na úpravu HU pre všetkých žiadateľov je konečný a nebude sa predlžovať vzhľadom na ďalšie procesy súvisiace so spracovaním jednotných žiadostí na rok 2017 pred schvaľovaním platieb priamych podpôr od 01. decembra 2017.
 
Po tomto konečnom termíne môže žiadateľ prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste administrovania jednotnej žiadosti na rok 2017 požiadať o úpravu hraníc užívania. Akceptované budú len úpravy, ktoré sú jednoznačne a jasne identifikované, napr. na diele pôdneho bloku Tôň 4501/1 požadujem posunúť hranicu užívania parcely 1-A na hranicu LPISu. K požadovanej úprave HU priložte aj grafickú prílohu s jasne zakreslenými hranicami pred a po požadovanej úprave. Grafickú prílohu nie je potrebné prikladať k požiadavkám na odstránenie prekryvu alebo odstránenie plochy mimo LPIS, keďže tieto sú identifikovateľné priamo v aplikácii GSAA bez potreby dodatočného zakreslenia. Platobná agentúra nebude akceptovať požiadavky o úpravu HU, ktoré sa týkajú HU určených kontrolou na mieste.
 
Platobná agentúra ďalej upozorňuje, že všetky požiadavky o úpravu HU žiadateľov v GSAA vyvolajú prepočet výmer, ktoré následne budú prenesené do Integrovaného administratívneho a kontrolného systému a znovu porovnané so žiadosťou. V prípade nesúladu medzi údajmi v jednotnej žiadosti na rok 2017 a GSAA, môžu vzniknúť nové chyby, čo predĺži proces spracovania žiadostí.
 
Záverom vzhľadom na časté otázky žiadateľov o možnosti zakresľovania HU pre rok 2018 uvádzame, že aplikáciu GSAA pre kampaň 2018 sprístupní prevádzkovateľ NPPC-VÚPOP na zakresľovanie HU až po spracovaní aktuálneho LPIS pre rok 2018 a predgenerovaní údajov v GSAA pre rok 2018 z jednotných žiadostí na rok 2017. NPPC-VÚPOP a platobná agentúra budú o tomto termíne informovať záujemcov na svojich webových sídlach.
 
 
Oznámenie o podozrení na neplnenie podmienok zaťaženia pre žiadateľov o neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 na jednotnej žiadosti na rok 2017
 
Podľa § 4 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami rozvoja vidieka v zn. n p., je žiadateľ o platbu pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami (ďalej len „ANC“) povinný plniť podmienku zaťaženia najmenej 0,3 dobytčích jednotiek, ktorými sú polygastrické zvieratá alebo kone registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“), ktorých držiteľom je žiadateľ o poskytnutie podpory, na 1 ha trvalých trávnych porastov v ANC v období od 1. mája do 31. októbra daného roku žiadosti o platbu.
 
Podľa § 25 písm. i) cit. Nariadenia je žiadateľ o platbu na operáciu ochrana biotopov prírodných a poloprírodných trávnych porastov v rámci agroenvironmentálno-klimatického opatrenia (ďalej len „AEKO“) povinný dodržiavať zaťaženie zvieratami chovanými v poľnohospodárskom podniku najviac 1,9 dobytčej jednotky prežúvavcov a koní, ktorých je držiteľom a sú registrované v CEHZ na 1 ha plochy biotopu trávnych porastov, a najmenej 0,3 dobytčej jednotky na 1 ha plochy biotopu trávnych porastov v období od 1. mája do 31. októbra každého roka záväzku.
 
Podľa § 37 písm. c) cit. nariadenia je žiadateľ o platbu na ekologické poľnohospodárstvo na trvalé trávne porasty (ďalej len „EKO“) povinný dodržiavať zaťaženie zvieratami v prepočte 0,3/ha dobytčej jednotky trvalých trávnych porastov, na ktoré sa vzťahuje záväzok, a najviac 1,9/ha dobytčej jednotky poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskeho podniku, na ktorú sa vzťahuje záväzok, od 1. mája do 31. októbra každého roku trvania záväzku a je držiteľom hospodárskych zvierat registrovaných v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby, na ktoré sa vzťahuje záväzok k 1. máju príslušného roka.
 
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) vykonáva administratívnu kontrolu dodržania uvedených podmienok za každý deň určeného obdobia, ktoré trvá od 1. mája do 31. októbra. Vo výpočte denného stavu dobytčích jednotiek sa zohľadňujú zvieratá podľa stavu určených druhov hospodárskych zvierat na farmách evidovaných v CEHZ na žiadateľa ako držiteľa, pričom pri EKO je možné započítať len hospodárske zvieratá registrované v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom.
 
Na základe predbežného prepočtu dobytčích jednotiek v rámci administratívnej kontroly jednotných žiadostí na rok 2017 platobná agentúra zistila podozrenie na neplnenie týchto podmienok u 386 žiadateľov pre ANC, 9 žiadateľov pre AEKO a 6 žiadateľov pre EKO, ktorých zoznam uvádzame v prílohe tohto oznámenia. Týmto žiadateľom platobná agentúra odporúča overiť správnosť údajov evidovaných v CEHZ, ako napríklad: žiadateľ je jediný držiteľ farmy v zmysle právnej úpravy platnej od 1. apríla 2015; evidencia farmy na jednoznačný identifikátor žiadateľa, ktorým je IČO; oprava chybných hlásení v CEHZ; registrácia hospodárskych zvierat v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby na ÚKSÚP.
 
Finálny výpočet zaťaženia platobná agentúra vykoná v 48. týždni 2017, ktorý bude rozhodujúci pre administratívnu kontrolu daných podmienok pre schvaľovanie priamych podpôr pre kampaň 2017.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce