Zasadnutia Copa-Cogeca v mesiaci január 2016

Zasadnutia začali v 2. januárovom týždni
 
POCC-CCC 12.1.2016
 
Na programe prvej schôdze po novom roku POCC boli výsledky jednania WTO v Nairobi, ktorých sa za C/C zúčastnil riaditeľ komodít a obchodu Arnaud Petit.
 
Pekka v úvode povedal, že nechcel čakať až na pravidelnú mesačnú schôdzu, ktorá bude koncom mesiaca, ale chcel dať prednosť prerokovaniu výsledkov hneď začiatkom mesiaca.
 
Záverečná debata priniesla nakoniec závery po veľmi dlhom jednaní a tak sa táto 10. Ministerská konferencia dočkala tiež záverečného balíčku rozhodnutí, ktoré sú záväzné a tiež bola vytvorená tzv.  cestovná mapa jednotlivých bodov rokovania až do ďalšej ministerskej konferencie v roku 2017.
 
Arnaud Petit sa venoval predovšetkým dopadom konferencie v Nairobi na poľnohospodársky sektor, podľa riaditeľa  budú dopady nasledujúce:
 
 • má sa znížiť konkurenčný boj všetkých hlavných hráčov na svetovom trhu do 2023, vrátane všetkých rozvinutých ekonomík a najväčších exportérov z rozvíjajúcich sa krajín. Bude to ma vplyv na sektor cukru, mliečnych produktov, ovocia a zeleniny.
 • exportný kredit využíva väčšina krajín, ktoré sú členmi  WTO ako v rozvinutých tak v rozvojových krajinách. Ďalšie rokovania sa budú týkať podielu podpôr, ktoré sú pre tento nástroj vyčlenené, aj keď zatiaľ tento nástroj nie je nijako pomenovaný.
 • EÚ by mala prispôsobiť svoju stratégiu a jasne definovať svoje ofenzívne záujmy v medzinárodnej potravinovej pomoci a štátnych podnikov.
 • domáce podpory zostávajú stále určitým blokovacím prvkom pri všetkých rokovaniach WTO. EÚ bude musieť znovu meniť stratégiu aj v ďalších rokovaniach o revízii EU rozpočtu.
 • stále sú jasné rozdiely v prístupe medzi najmenej rozvinutými krajinami a G33, vedenými Indiou a Čínou. Tieto rozdiely s najväčšou pravdepodobnosťou zmenia aj rámec budúcich rokovaní. India a Čína môžu byť tak pritlačené, aby vzali na seba väčšiu zodpovednosť a  budú donútené opustiť súčasné pozície voči rozvinutým krajinám.
 
Priame dopady týchto rozhodnutí na exportné podpory pre EÚ:
 
 • okamžité vylúčenie exportných podpôr už nebude mať prakticky žiadny dopad na EÚ pre SPP, v súčasnosti sú prípadné exportné podpory v rozpočte pre krízu bez nejakého špecifického rozpočtového označenia.
 • pri rokovaniach týkajúcich sa režimu cukru je časový limit pre dokončenie reformy - do júla 2017.
 • EÚ má povolené používať exportné podpory pre bravčové mäso do 2020 (16 mil. eur na celkom 59 000 t). Veľa týchto exportných podpôr je založených na priemere z obdobia rokov 2003-2005 a nemôžu byť použité pre najmenej rozvinuté krajiny alebo pre nové trhy či nové produkty.
 
Na ostatné rozvinuté krajiny:
 
 • týka sa to opatrení pre Kanadu, Nórsko a Švajčiarsko, ktoré budú musieť skončiť s exportnými podporami pre bravčové mäso a mliečne produkty do roku 2020. Ďalšie 2 krajiny, ktoré mali povolenie používať obmedzené exportné podpory (Austrália a USA) tieto programy už zastavili.
 
Na rozvojové krajiny:
 
 • Južná Afrika, Mexiko, Brazília, Kolumbia, Indonézia, Uruguaj a Panama nemôžu využívať podporu po roku 2018, pretože nerobili notifikácie exportných podpôr od roku 2012. Niektoré krajiny môžu používať exportnú podporu až do roku 2022, ako napríklad Izrael ( na ovocie a kvety), ďalej Turecko a Venezuela.
 • niektoré krajiny môžu ďalej poskytovať podporu na dopravu a marketing až do roku 2023. Maroko a Venezuela môžu tieto podpory využívať až do roku 2030 a podobne všetky najmenej rozvinuté krajiny pre dovoz potravín.
 
Nepriame dopady rozhodnutia z Nairobi:
 
 • exportný kredit - USA začali obmedzovať niektoré zo súčasných praktík (splátky až do 18 mesiacov, niekde až 24 mesiacov). Ostatné krajiny, ktoré túto formu využívali a mali špeciálne výnimky sa budú musieť riadiť spoločnými podmienkami od roku 2020.
 • potravinová pomoc – USA sú v súčasnosti izolované ako jediná krajina, ktorá jediná riadi a financuje.
 • India stratila podporu pre trvalé riešenie verejného skladovania - otázka bola postúpená poľnohospodárskemu výboru.
 
Špeciálny mechanizmus bezpečnosti (safeguard) v rozvojových krajinách bol taktiež presunutý na rokovanie na poľnohospodárskom výbore.
 
Diskusia:
 
Pekka sa v 1. januárovom týždni stretol s GR Plewou, stretnutie sa týkalo predovšetkým vývozných podpôr. Arnaud Petit dodal, že z výsledku rokovania je zrejmé, že ich EÚ podporí. Boli doplnené  antidumpingové opatrenia, čo je bola požiadavka väčšiny krajín.
Španielsky delegát sa zaoberal odlišným  prístupom k využívaniu vývozných podpôr. Zaujalo ho, že sú zakázané predovšetkým tie, ktoré využívala EÚ. Tam by mala byť delegácia EÚ pri rokovaniach agresívnejšia. Rakúsky zástupca dodal, že EÚ by mala robiť viac nielen pri podporách, ale taktiež pri vývozných kreditoch a exportnom poistení.
Pekka reagoval, že práve tieto dve požiadavky budú na programe  na ďalšom rokovaní POCC, kde sa uvažuje o vytvorení novej Task Force pre riadenie rizík. Táto skupina má mať horizontálny prístup.
 
Írsky zástupca kritizoval postupy pri bilaterálnych dohodách, kde nie sú úspešné kontroly pri zisťovaní plnenia podmienok a že stále chýbajú prehľady ako sú dodržované podmienky pri exportných podporách. Dánska zástupkyňa upozornila, že v rokovaniach chýbajú oblasti,  ktoré sú veľmi aktuálne v EÚ, ako napríklad ochrana zvierat, štandardy hygieny, hormóny a v poslednom období klíma. Niektoré otázky sa čiastočne dajú riešiť v bilaterálnych rokovaniach, ale v rámci WTO o to zatiaľ nebol veľký záujem.
 
Ďalším problémom sú manipulácie výmenných kurzov mien, ktoré využíva predovšetkým Čína, ale tá doposiaľ odmieta tento problém akýmkoľvek spôsobom začať diskutovať.
 
Záver:
Z rokovania vyplynula požiadavka, by sa  EK viac zaoberala otázkou exportných kreditov, ako aj financovaním riadenia rizík.
 
 
COPA, COGECA Pracovná skupina Zemiaky a škrob 19.1.2016
Ide o pracovnú skupinu,  ktorá nemá zodpovedajúceho partnera na strane DG Agri, čo vzniklo zmenou v skupinách  Civilného dialógu. Predseda skupiny, francúzsky zástupca Delacour, že sa skupina zasadá len jedenkrát za rok,  zasadnutie je špecifické a počas roka sa nahromadí veľké  množstvo problémov s novými reguláciami alebo s výskytom nových nákaz a uskutočňuje sa  množstvo rokovaní o nových technológiách množenia a nových prostriedkov PPP.
 
Na programe bola voľba nového vedenia skupiny. Predseda Delacour bol vo funkcii potvrdený, nebol žiadny iný kandidát, na funkciu jeho zástupcu bol jediný kandidát, Poliak Zbigniew Gorski. Obidvaja  vo svojich prejavoch chcú viac prepojené skupiny a horizontálne otázky (Fyto a semená), čo zatiaľ veľmi  nefungovalo. Jedným z bodov bola požiadavka organizovania  väčšieho počtu schôdzí (raz za rok stretnutie nestačí)  a  analýza dopadu úprav SPP na sektor.  Španielsky zástupca požiadal o obnovenie skupiny Predpovede (forecast group), ktorá  minulý rok nebola zaradená do programu. Ďalšou požiadavkou bola účasť v skupine Riadenie kríz, kde zástupkyňa  C/C povedala, že je už pripravený program spoločnej platformy, ide sa o počet miest pre každú pracovnú skopinu v tejto platforme, aby zostala operatívna.  Aj keď skupina nemala ďalšie nadväzujúce rokovanie v poradnej skupine  na DG Agri, požiadavku na pokračovanie v určitej forme dialógu vyslovili všetci členovia.
 
Trh a produkcia, kontrakty 2016 vystúpenia podľa krajín:
 
Taliansko: sektor sa drží a obnovili sa investície, taktiež klimatické podmienky boli veľmi dobré. Oberanie úrody bolo dokončené v októbri, výhľad pre rok 2016 je  uspokojivý. Zatiaľ však nepadlo rozhodnutie, koľko plôch sa tento rok vysadí. Sektoru chýbajú  mladí členovia. Produkcia už roky mierne klesá, zvyšujú sa dovozy z Francúzska a Nemecka.
Francúzsko: plochy mali minulý rok mierny nárast, ale bola nižšia produkcia (klíma), zásoby rovnaké ako pred rokom, ceny zostávajú rovnaké, ale zvýšili sa náklady. Celková spotreba klesá už viac ako 5 rokov, za toto obdobie došlo k zníženiu  o 15 %. Minulý rok bolo sucho, zrážky sa  koncom augusta a v septembri čiastočne zvýšili. Tento rok chcú produkovať viac skorých  zemiakov.
 
Španielsko: Trvalé znižovanie pestovateľských plôch, produkcia v 2012 viac ako 3 mil. ton, minulý rok 2,243 mil. ton. Neustále sa zvyšuje tlak distribúcie, produkcia je deficitná, zvyšujú sa dovozy predovšetkým z Francúzska. Ministerstvo poľnohospodárstva  dáva určitú podporu na regionálnej úrovni. Ceny sú v súčasnosti 0,2-0,25 centov za kilogram. Zvyšuje sa podiel kontraktov.
 
Fínsko: veľmi zlá sezóna, výsadba až v máji, leto bolo studené a mokré. Mrazy od začiatku októbra, nebola pozberaná úroda z viac ako 15 % vysadených plôch. Minulý rok bola väčšia produkcia škrobových zemiakov, ich spotreba však klesla o viac ako 10 %. Ceny boli ovplyvnené embargom obchodovania  s Ruskom (minulý rok ceny 140 €/t , tento rok cena 220 €/t), menšia domáca spotreba.
 
Nemecko: produkcia 9,8 mil. ton (v roku 2014 11,6 mil. ton), plochy boli rovnaké, tento rok sa má  mierne zvýšiť pestovateľská výmera. Domáca spotreba klesá, len sa spracovanie sa spotreba mierne zvyšuje. Plochy boli minulý rok najnižšie za posledných 10 rokov. Ceny sa pohybovali od 170 do 210 €/t. Výhľad -  stabilita  v sektore.
 
Rakúsko: v roku 2015 boli väčšie plochy, ale sucho znížilo produkciu. V roku  2016 sa očakáva  stabilita  v sektore.
Írsko: menšie plochy, nemajú sadbové zemiaky. Domáca spotreba za 10 rokov klesla o 25 %, zvýšil sa len vývoz do Veľkej Británie, kam smeruje väčšina produkcie. Od októbra zahájili veľkú kampaň na propagáciu spotreby zemiakov.
 
Poľsko: pestovatelia majú podporu na škrobové zemiaky vo výške 400 €/ha. Väčšina fariem v sektore je malá a tie majú rovnako malé výnosy. Ceny zostávajú nízke (v roku 2014 priemerné ceny 4-5 centov za kilogram), v súčasnosti je cena 15 centov za kilogram. Celková produkcia 12 mil. ton. Minulý rok sa znížil výskyt nákaz a chorôb. Je ďalšia snaha na zvýšenie podielu certifikovaných zemiakov, z dlhodobej perspektívy chcú trvale zvyšovať vývoz. Nedostatok PPP je  problémom pre všetky členské krajiny.
 
Rokovanie k SPP
 
V súčasnosti, rok po zavedení nového financovania  SPP, sa začali hodnotiť jednotlivé body, ale ešte viac sa začalo diskutovať o budúcej forme SPP a rozpočte. Komisár Hogan síce prehlásil, že chce ďalšie zjednodušenie, ale je stále dosť bodov, ktoré vyvolávajú diskusie ako definície trvalých trávnych porastov, pastvy,  EFA, kompenzácie, riešenia budúcnosti mladých, dobrovoľne viazané  platby.
 
Pri greeningu má prebehnúť revízia pravidiel na jar, vrátane EFA, ďalej otázky krížového plnenia. Dlhodobo sú určité úvahy o otvorení základných nariadení (basic acts), i keď to sa zatiaľ nepovažuje za veľmi pravdepodobné. Pri dobrovoľných viazaných platbách sa uvažuje o určitých moduláciách a aj tu sa uvažuje o možnosti kumulácie podpôr.  Modifikácia je možná medzi viazanými podporami a výškou podpory (napríklad podľa počtu zvierat). Dominique dodál, že podpory sú len pre sektory kde sú zahrnuté do spoločnej organizácii trhov, otázkou bolo, či je možné podporovať z národných obálok.
 
Paulo dodal, že s omeškaním bol rozpracovaný dotazník (pôvodne bol len v angličtine), v súčasnosti je dotazník prístupný  v 22 jazykoch.
 
CODEX Alimetarius  – FAO/WHO
 
Snaha o harmonizáciu. Zástupcovia  Europatat predložili svoje pripomienky (trvalá snaha koordinácie medzi C/C a Europatat). Hlavným bodom bola dohoda o fytosanitárnych otázkach, na čom sa začalo pracovať už pred 10 rokmi. Podporené drvivou väčšinou organizácií, avšak priemysel bol proti tejto aktivite. 
Zdravie - pesticídy. Návrh na použitie len pokiaľ je to povolené aj  v krajine konečného používateľa.
 
GAP- dobrá prax -  dohoda, že potrebujeme mať kvalitné produkty, ale je potrebné stanoviť štandardy kvality. V súčasnosti ide skôr o kvalitu verzus  plytvanie s produktmi.
Triedenie - nepridalo žiadnu pridanú hodnotu, kvalita sa za posledné roky zvýšila niekoľkokrát, je tu zhoda, že Kódex má byť len referenčnou normou.
 
Zástupcovia Europatat ešte zdôraznili niekoľko bodov, ktoré sú považujú za dôležité:
 • pôvod produktov (predovšetkým pri dovoze),
 • nové ochorenia a nákazy (minulý rok vo Veľkej Británii),
 • stále nové a tvrdšie pravidlá požadované distribúciou.
 
Celkovo bola prijatá pozícia na komentáre k štandardom zemiakov.
 • potreba nových štandardov nebola preukázaná, nepriniesli by žiadne zlepšenie,
 • nové štandardy by mali dopad hlavne na zvýšenie nákladov, viac nákladov na kontroly,
 • lepší prístup je hľadať lepšiu aplikáciu súčasných štandardov,
 • Kódex (upravený) by znamenal len viac obmedzení a viedol by k obmedzeniu obchodu,
 • toto úsilie ide proti snahe znížiť plytvanie potravinami, nové pravidlá budú stále deformovať produkciu.
 
Arnaud Petit mal referát o WTO a obchodných otázkach. Bolo to opakovanie ako na ostatných pracovných skupinách.
Po hlasovaní v EP 17. decembra 2015 o možnostiach patentovania rastlinných prvkov, vydala C/C prehlásenie, ktoré sa týka možností patentovať tieto procesy pre vytváranie nových druhov.
 
Podľa C/C je patentový zákon zlý, pokiaľ by bol nakoniec schválený, poškodilo by to prácu farmárov a výskumníkov, čo by malo za následok obmedzenie využitia nových druhov.
Genetické zdroje musia zostať voľne dostupné pre všetkých a umožnia ďalší rozvoj práce ako farmárov tak množiteľov. C/C tak podporuje rezolúciu EP, ktorá ide týmto smerom.
 
Záver:
Vo väčšine krajín sa očakáva stabilná situácia v sektore zemiakov a škrobu. Zasadanie skupiny a výmena informácií by mala byť častejšie, vzhľadom na vývoj nie je dostatočné zasadnutie raz ročne.
 
Pracovná skupina Víno 20.1.2016
 
Pracovná schôdza začala voľbou nového vedenia, bolo potvrdené pôvodné vedenie. Pán Thierry Coste, ktorý skupinu vedie už niekoľko rokov, bol opätovne potvrdený do predsedníckej pozície, aj keď podľa zmien, ktoré prebehli pred dvomi rokmi vo volebnom systéme, to bude jeho posledný mandát.  Bol zvolený aklamáciou. Podobne jeho zástupcovia, Talianka Palma Esposito a Nemecký zástupca Rudolf  Nickenig nemali žiadneho súpera a boli potvrdení vo svojich funkciách. Voľby boli skôr formalitou.
 
Predseda uviedol, že je to posledná schôdza pre zástupcov C/C, Dávid Brázsil sa vracia do Budapešti a bude tam od februára pracovať ako generálny sekretár maďarských vinárov.
 
Všetci traja vedúci sa vyjadrili k aktuálnym problémom a otázkam, ktoré sa musia riešiť v nasledujúcich dvoch rokoch. Ide najmä o oblasti: budúcnosť politiky obnovy viníc (poprípade ich rozširovanie) po roku 2020, ako sa postaviť k novým požiadavkám pravidiel pri propagácii, problémy z dôvodu vplyvu klimatických zmien na šírenie nových ochorení a nákaz.  Popritom zásadná otázka je výška poľnohospodárskeho rozpočtu a v neposlednej rade taktiež fiškálne otázky. V roku 2016 sa má hodnotiť dopad zmien SPP na sektor, ako (ak vôbec) sa budú upravovať základné nariadenia a aký je stav pri delegovaných aktoch. Týmito problémami sa na popoludňajšom zasadnutí zaoberali traja  zástupcovia DG Agri.  
 
Pán Brázsil spravil krátky rozbor súčasnej situácie v sektore. Komisia sa  v úpravách návrhu nevzďaľuje od systému, ktorý funguje v súčasnosti, určité úpravy sa očakávajú v registri vinohradov a bude  nové rozdelenie názvov odrôd. Zatiaľ nie je predložený ucelený text. Horizontálny výbor, ktorý  skúma štrukturálne delegované akty, by sa mal dohodnúť na kodifikácii návrhov, ktoré by mala Komisia schváliť.
 
Organizáciám nevyhovujú niektoré časti, týkajúce sa  pôvodu (GI) a obchodu. Komisia zatiaľ nepublikovala  všetky texty, ktoré sa  ešte v najbližších týždňoch majú doplniť. Potom budú rokovať s ministerstvom pôdohospodárstva a podľa odhadov by malo byť všetko dokončené do konca 2016 (tento termín však považujú zástupcovia EK za nerealistické). EK bude pravdepodobne riešiť niektoré oblasti delegovanou legislatívou.   EK zvažuje vytvorenie  agentúry pre kvalitu, čo by mohlo vyriešiť problémy v sektore.  
 
FNSEA nepovažuje reformu za dôležitú, nakoľko považuje súčasný stav je uspokojivý. Pri pôvode  sa spotrebiteľ nevyzná v rôznych formách a označeniach a  horizontálny prístup ku kvalite pre sektor považuje FNSEA za nevhodný.
 
Všetky producentské krajiny by mali vytvoriť spoločnú platformu, kde sa bude politicky reagovať na návrh. Zároveň by mali všetky krajiny informovať svojich poslancov parlamentu o postupoch.
 
Problém označovania sa týka najmä všetkých starých producentských krajín, ktoré chránia svoje označenie pôvodu, čo by chcela Komisia zmeniť.
Španielsko pridalo k návrhu Talianska, pričom zástupca  zdôraznil,  že sa to netýka len vína, ide o  zmeny v politickej podpore klasifikácie  vína. Zástupca dodal, že potrvá nejaký čas, než sa nová vláda začne orientovať v tejto oblasti.
 
Nemecký zástupca navrhol potrebu koordinovať odpor proti tomuto návrhu s ministerstvami a spracovateľmi. Je potrebné, aby sa zapojil celý reťazec. Návrh bude predložený na budúcom prezídiu COPA,  a dovtedy musí byť jasné, aký bude ďalší vývoj. Nariadenia  436, 607 a 555 nebudú modifikované, ale len upravené. V 3. týždni má prebehnúť diskusia o základných zmenách a kontrolách, má  byť stanovená zodpovednosť operátorov, riešené otázok prípadnej certifikácie vína. Tieto zasadnutia majú byť každý mesiac až do leta.
 
Francúzski aj Talianski zástupcovia kritizovali návrh, ktorý neprinesie nič  pozitívne. Malo by dôjsť k zjednodušeniu základných princípov a tiež opatrení. Väčšina zástupcov je proti horizontálnemu prístupu, aký navrhuje Komisia. Sektor má dosť špecifických výnimiek, ktoré je potrebné zachovať.
 
Rokovalo sa o podmienkach v rámci nariadenia č. 607/2009, a to druhy viniča,
povolené alebo klasifikované druhy - článok 62 – organizácie chcú len aktualizáciu. Použitia pre označenie produkcie a zvláštnosti označení. Nariadenia 436 a 607 a 555, ktoré riešia sprevádzajúce dokumenty kontroly registra a notifikácie. EK uviedla, že mnohé z nich sú staré a nevyhovujúce, ale organizácie by chceli ďalšie objasnenie.
 
Označenie operátorov a kontrol, špecifickosť to, čo sa týka analýz ako oficiálnych tak súkromných. Register – požiadavka na zmenšenie administratívnej záťaže pre operátorov. Aké druhy asistencie a výmeny informácií tu majú byť zachované alebo posilnené, tak na vnútornom trhu, ako aj pri obchodovaní s tretími krajinami. Pri notifikáciách, ktoré majú robiť ČŠ je požadované zjednodušenie požiadaviek na notifikáciu. Arnaud Petit uviedol, ktoré  medzinárodné rokovania  v obchode s poľnohospodárskymi výrobkami sa uskutočnil, ako WTO, tak TTIP, Japonsko, Mexiko a ďalšie.
 
Záver:
Zmeny v legislatíve v sektore vína sa prejavia pravdepodobne v delegovaných aktoch. Nie sú rovnaké názory všetkých, ktorí sú zapojení v reťazci. V rámci legislatívnych podmienok by malo dochádzať k zjednodušovaniu a k znižovaniu administratívnej záťaži, pričom by mali byť riešené oblasti, kde chýbajú jednoznačné pravidlá. 
 
CCC - Koordinačný výbor družstiev - COGECA 27.1.2016
Prvá schôdza v Novom roku s voľbou nového vedenia. Po schválení programu a zápisnice z poslednej schôdze bola voľba nového vedenia CCC pre budúce mandátne obdobie.
Súčasný predseda Pofferi pokračuje a bude mu sekundovať poľská zástupkyňa Magdalena Montaigne. Keďže nebol žiadny ďalší kandidát, voľba prebehla aklamáciou.  Prebiehali ďalšie voľby zástupcov do výboru.  Zástupcom  COGECA vo finančnom výbore sa stal Jonas.
Jedným z hlavných bodov  bol pracovný plán COGECA  na roky 2016-2018. Minulé predsedníctvo sa uznieslo, že sa musí zlepšiť obraz COGECA a družstevného hnutia a že je potrebná lepšia  spolupráca s COPA v realizácii spoločnej politiky. Okrem toho toho stále silnejú hlasy na presadzovanie vlastnej identity COGECA a na ktoré otázky by sa činnosť mala sústrediť, tak aby sa posilnila úloha družstiev.
Hlavné ciele  COGECA, zlepšenie EÚ politiky týkajúcej sa poľnohospodárskych družstiev.
 
Hlavné aktivity pre dosiahnutie tohto cieľa:
 
- spoločné aktivity v rámci riešenia otázok potravinového reťazca,
- účasť v aktivitách pri okrúhlom stole Európskej udržateľnej potravinovej spotreby a produkcie,
- monitorovanie realizácie cieľov trvalo udržateľného rozvoja podľa UN
na úrovni EÚ,
 - sledovať dohodu COP 21 z Paríža a jej vplyv na politiky EÚ,
 - prispieť a rozvinúť diskusiu o obehovom hospodárstve, vrátane využitia druhotných produktov.
 
Ďalšou aktivitou je  výskum a inovácie s následnými prioritami:
 
- účasť vo všetkých aktivitách ETP (Európske platformy technológií),
- účasť v EIP agro a EIP aktivitách k sektoru „voda“,
- špecifické aktivity v rámci WP Výskum a inovácie,
- spolupráca s organizáciami v návrhoch projektov v rámci Horizont 2020 výskumu.
- výsledky práce Task force u poľnohospodárskych technológií.
 
Pokračovanie v práci Fóra pre lepšie fungovanie potravinového reťazca. Ďalšie úlohy sú v prípravách rokovaní o fungovaní reformy SPP 2020, vrátane prípravy novej pracovnej skupiny. Vytvoriť Task force v riadení rizík, ako súčasť budúceho vývoju SPP.
Riadenie rizík: Task force (diskusia neskôr na POCC), aktivity WP Poistenie a riadenie rizík, prepojenie na WP obilnín a olejnín,  mlieka a bravčového mäsa, práve v sledovaní výkyvov trhov a možnosti ich stabilizácie.
 
Ďalší rozvoj európskej siete družstevnej spolupráce:
 
- organizovať ďalšie Business fóra,
- zlepšiť spoluprácu s výskumnými centrami.
 
Potrebné zvýšiť informovanosť  o poľnohospodárskych družstvách na všetkých stupňoch, vrátane aktualizácie prehľadov a brožúr. Stimulovať a podporiť družstevné hnutia - lepšia a trvalá propagácia tejto formy podnikania.
 
V ďalšom bode malo byť spresnenie okolo BF (business forum) plánovaného  v marci, ktoré sa malo týkať mlieka. Nový vedúci BF Christian Pees je stále ešte v nemocnici a nebude môcť cestovať minimálne ďalšie 2 mesiace. Fórum bolo odložené na 29.6.2016. Hlavným rečníkom  by mal byť bývalý holandský minister  pôdohospodárstva Veerman a druhým hlavným rečníkom  pán Belami z Rabobank.
 
Ďalším bodom rokovania boli Družstvá a PO's - ďalšie semináre v NČZ.
Maďarsko a Litva majú organizovať semináre na jar, začať by mali v priebehu marca 2016.
Poľská zástupkyňa uviedla, že odložený seminár v Krakove sa bude konať na jar bude pravdepodobne pripravený  v spolupráci s Coops Europe (podobne ako vo Varšave na jeseň).
Ďalším bodom rokovania bola propagácia Coops.
 
Diskusia bola o nových formách, ale aj o dĺžke  trvania video prezentácií. K tetjo téme boli už rokovania v predsedníctve. V zápise boli príspevky všetkých vedúcich, od predsedu Magnusson, ktorý sa zaoberal otázkou koho Cogeca reprezentuje, Portugalka Figuereido sa zamerala na podstatou družstiev a na ich význam. Thomas Memmert rozobral sektory, v ktorých sú družstvá najsilnejšie (mlieko, ovocie a zelenina), ale aj podiel ich produkcie na celkovej produkcii sektorov. Následne sa zaoberal formami riadenia družstiev.
Gréck Parolas sa zameral na príspevok  družstiev k lepšiemu finančnému postaveniu svojich členov a tiež možnosti zlepšenia pozícií v rámci reťazcov. Pán Pýcha z Českej republiky  sa zaoberal otázkou, čo by mohla urobiť Komisia pre lepšiu a aktívnejšiu angažovanosť farmárov v budovaní družstiev.
 
K informácii o zdaňovaní Coops  bola verejná konzultácia, najmä k cezhraničnej  činnosti družstiev. Snahou  Komisie je zabrániť možnosti využívania  daňových rajov.
Coops Europe - Cogeca odovzdala podmienky v rámci verejnej diskusie a viacero  organizácií pridalo svoje príspevky. Ďalšie rokovanie bude začiatkom marca na schôdzí Coop Europe.
Sekretariát:
 
Pekka oznámil, že Dáni majú v úmysle začať sami veterinárne diskusie s Ruskom, čo však považuje za rozpor so  spoločnou poľnohospodárskou politikou C/C. COGECA podobne ako COPA musia postupovať jednotne. Zároveň pokračujú rokovania o certifikácii. Aj tu sa vyskytli úvahy o možnej rajonizácii, ale tá týkala skôr výskytu chorôb, ako oddeleného rokovania s Ruskom.
 
Záver:
Potrebná propagácia činnosti družstiev, spolupráca COGECA s ostatnými organizáciami, aktívne vystupovanie pri rokovaniach. Potrebné vysvetľovanie významu a prínosu družstiev.
 
POCC - CCC Mesačný 28.1.2016
 
Program a zápis boli schválené bez pripomienok. Dopady COP 21 budú hodnotené počas zasadnutia v Holandsku koncom mája resp.  začiatkom júna v čase konania neformálneho summitu EÚ.
 
Odpoveď C/C na verejnú konzultáciu o revízii smernice k obnoviteľnej energii. K tomuto bodu mala pripomienky Talianka Coldiretti a požiadala o ich uvedenie v závere.
Rokovalo sa o obsadení postu zástupcu C/C v paneli k bio-ekonomike, celkom 5 kandidátov, z ktorých bol všetkým známy čiastočne len švédsky zástupca Ivarsson. Zástupcovia 5 krajín sa predstavili. Za Portugalsko Luis Calaim, za Švédsko Kiel Ivarsson, ktorý už predtým C/C zastupoval v WP výskum a technológie, jeho referáty boli veľmi dobré. Za Fínsko Erno Järvinen, za Poľsko Marian Podstawka a za NFU Jonathan Scurlock. Hlasovanie trvalo vyše pol hodiny. S prevahou bol na prvom mieste Kiel Ivarsson s 90 hlasmi (zo 129) a na druhom mieste portugalský Luis Calaim so 65 hlasmi. Portugalčan bude v paneli zastupovať COGECA a Švéd COPA. Järvinen dostal 4 hlasy, Podstawka 18 a Scurlock 38.
 
Nasledoval referát vedúceho poľnohospodárskeho sektora v Holandskom zastúpení Fritza Thissen, ktorý uviedol všeobecné princípy pokračovania holandského predsedníctva, vrátane začatia rokovaní o britskom Brexit (vystúpenie Veľkej Británie z EÚ, začalo pred víkendom v Bruseli). V poľnohospodárskych otázkach bola prvá schôdza v 4. týždni. Program predsedníctva štandardný, očakáva sa neformálne summit 31.5.2016, kde by malo byť vyhodnotenie SPP s náčrtom programu po roku2020. O návrhu na zjednodušenie pravidiel bude rokovanie minimálne dvakrát v priebehu 1. polroka, a to v mesiacoch apríl a jún. Ozeleňovanie - vyhodnotenie a odovzdanie Slovensku (Predsedníctvu). V prípade obchodných otázok sa počíta len s odporúčaním.
 
Trhy - využitie podpory 500 mil. EUR - počíta sa s marcom, sleduje sa ďalší vývoj v sektore  mlieka a bravčové mäsa. V legislatívnych otázkach sa počíta len s úpravami Bio a tiež má pokročiť v rokovaní o kontrolách (trialogeu). Pokračovanie rokovaní o AHW a liekoch, ktoré začalo pod luxemburským predsedníctvom, má byť paralelne dokončené spolu s krmivami s liekmi, ale ani to Holandsko nedokončí, odovzdá to Slovensku.
 
Antimicrobialne rezistencie - 9. a 10.2.2016  konferencia v Amsterdame. Ohľadom kapitoly množenia a reprodukcie  má Holandsko veľký záujem, očakávajú sa ďalšie rokovania ohľadom patentov.
 
Francúzsky zástupca v diskusii zdôraznil, že kríza EÚ trhu je ďaleko vážnejšia, než za akú  ju považuje Komisia, sektoru po viac než roku krízy chýbajú rezervy. Podľa reakcie pána Thissen je všetko pod kontrolou, nepresvedčil Holandsko, ktoré využije v rámci 500 mil. EUR mimoriadnej podpory, 30 mil. EUR na štrukturálne opatrenia. Ale to je zatiaľ menšinový prístup v EÚ.
 
Podľa španielskeho zástupcu chýba tiež lepšia iniciatíva na vnútornom trhu EÚ a kritika vlažného postupu Komisie v riešení vzťahov v FC (reťazci). Od začatia rokovaní v 2009 stále nebolo nič konkrétne v sektore.
 
COP21 - zatiaľ sa nepočíta so žiadnym legislatívnym návrhom v tomto roku. Diskusia  začala a očakáva sa zverejnenie mnohých iniciatív v najbližšej dobe. Ďalšia diskusia bude o plytvaní a stratách, prepojené na obehové hospodárenie. Bude na programe už v apríli.
Bol tu požiadavka, aby EÚ riešila otázku cien hnojív a energií, sú tu obrovské rozdiely, ktoré nie sú nijako zdôvodnené v čase, keď ceny palív klesli až 3x.
 
TTIP - má byť do júla pozičný dokument. Budúce kolo rokovaní je v Bruseli 24.2.2016, kde sú na programe energie a suroviny, čo sa môže dotknúť rokovania o hnojivách. V 7. týždni sú  plánované stretnutia predstaviteľov Stálych zastúpení, za C/C tu bude Arnaud Petit.
Pri rokovaní s Japonskom sa nepočíta so žiadnym pokrokom až do jesene, kedy má byť dokončená pacifická dohoda, ktorá má pre Japoncov prioritu. WTO -  otvára sa nová zložka - elektronický obchod. Pri  Novom Zélande  a Austrálii - rezolúcie EP - dopad netarifných obmedzení, týkajúce sa veterinárnych otázok, podľa C/C je vyrovnané.
 
Mercosur - EÚ odmieta ponuku, hovorí, že je nedostatočná. Po problémoch Brazílie sa čaká, či do júna táto krajina dá konkrétne návrhy, po sociálnych problémoch, ktoré krajina má a po novom probléme s vírusom Zika, ktorý sa podľa posledných čísel  objavil už u viac ako 4 mil.  ľudí.
 
Ruské embargo - popoludní bude schôdzka s kabinetom  Junckera, týka sa predovšetkým bravčového mäsa. Otázkou je tu certifikácia pre export.
 
Misia Komisára Hogana - po Mexiku a Kolumbii sa pripravujú  16.-22.4.2016 rokovania s Čínou a Japonskom. Výber bude dokončený do 1/3 kandidátov. Neskôr bude podobná misia do Indonézie a Vietnamu.
 
ANTIMICROBIAL - projekt. César k tomu povedal, že zatiaľ boli v ČŠ len 4 projekty, ale ktoré bohužiaľ nemajú príliš spoločného. Komisia očakáva odpovede tiež od ostatných hráčov z potravinového reťazca.
 
Hlasovanie v EP o VMP (veterinary medicinal products) a krmív s liekmi - hlasovanie má prebehnúť 17.2.2016.  César k tomu povedal, že tu bolo veľké množstvo pripomienok,  diskusia pokračuje ešte medzi poslancami. Jednou z otázok je ochrana dát (tie zhromažďujú veterinári), ako dlho sa majú chrániť ?
 
C/C k tomu dodáva, že súčasná pozícia EP je vcelku v súlade s pozíciou C/C.
Pre percento znečistenia (carry-over) by C/C dala prednosť 3 %, namiesto navrhovaného 1 %, ktoré je ťažko udržateľné.
 
RM - risk management - task force.
Koordinátorom bude César González, ktorý tiež prepojí všetky WP, ktorých sa to týka a tiež zabezpečí prepojenie na budúcu reformu SPP. Väčšina schôdzí a výmeny sa bude robiť cez telefonické konferencie a e-mail, prvá schôdza má byť v marci. Členské organizácie by mali predložiť svojich kandidátov čo najskôr. Týka sa predovšetkým WP Riadenia rizík a poistenia, právnych otázok a Rozvoja vidieka. Pracovný jazyk tu bude len angličtina, po prípadnej bruselskej schôdzi bude zabezpečený preklad do jazykov rokovaní C / C.
 
Táto task force má za úlohu:
- pripraviť prvé analýzy a vyhodnotenia dokumentov,
- pripraviť reakcie na špecifické otázky,
- pripraviť  stanoviská k návrhom pozičných dokumentov,
- pripraviť podklady pre verejné konzultácie v rámci Komisie a inštitúcií EÚ,
- pripraviť zoznamy expertov, ktorí by sa mohli zúčastniť technických skupín za C/C.
Postavenie zvierat.  Z francúzskej strany  bola požiadavka na vytvorenie novej ad hoc WP o štatúte zvierat. Podobne ako v Holandsku, kde sú v parlamente zástupcovia strany zvierat, je táto otázka diskutovaná od februára 2015 aj vo Francúzsku, kde došlo k doplneniu civilného kódu pre veľmi ostrej kampani ochrancov, a kde sú teraz zvieratá registrovaná ako "tvorovia s vedomím". Tento akt, ktorý je zatiaľ považovaný skôr za symbolický, môže mať veľmi vážny dopad na všetky pravidlá, ktoré sa zvierat týkajú. C/C považuje za povinnosť byť pripravená na prípadné reakcie, ktoré môžu nasledovať a kde je už v viacero ČŠ má niekoľko opatrení už platných alebo ich pripravujú.
 
Medzi súčasné otázky patrí:
 • Aká národná legislatíva a pravidlá o zvieratách je v súčasnosti platná?
 • Aké možné zmeny  budúcnosti očakávame  v národnej legislatíve v tomto smere?
 • Aký dopad to môže mať na sektor zvierat - legislatíva, ustajnenie, veterinárna praxa, a iné?
 • Aké aktivity vo vašej krajine organizujú organizácie ochrancov?
 • Aké sú reakcie profesionálnych poľnohospodárskych organizácií?
 
Francois Guerin zo sekretariátu povedal, že už niekoľko organizácií prejavilo záujem o účasť. Prvá schôdza by mala byť v marci 2016. Holandský zástupca uviedol, že diskusia už bola aj v parlamente, poľnohospodárske organizácie chcú predovšetkým rokovať o presadzovaní dobrých praktík. Dánska zástupkyňa uviedla, že v Dánsku rokovania trvajú už niekoľko rokov a nikde nie je vidieť žiadna možnosť dohody.
Po tejto schôdzi bola ešte krátka schôdza špeciálnej Task Force k príprave Kongresu 2016.
Kompletný program je zverejnený pod číslom  PUB (16) 643: 1
Kongres pod názvom Príležitosti pre európske poľnohospodárstvo - zelený rast a dynamické trhy. Má začať 5. októbra 2016 v Divani Apollon Palace & Thalasso, Grécko (asi 20 km od Atén). Popoludní bude workshop na tému Inovačné riešenie pre poľnohospodárstvo a lesníctvo. Druhý workshop bude zameraný na využívanie údajov farmármi.  
Dňa 6.10.2016 sa uskutoční hlavné plenárne zasadnutie. Príspevky predsedov C/C a následne vystúpenie slovenského ministra pôdohospodástva a po ňom predsedu poľnohospodárskeho výbor EP - Adam Siekierski a generálneho riaditeľa WTO - Roberto Azevedo.
Následne je zaradená časť - Dynamické trhy: pán Tailor USDA, Vetter USTR brazílsky zástupca a Christian Pees za Euralis. Popoludní: Panel: Stratégia pre zelený rast V druhej časti Komisár Hogan. Záver prezidenti COPA, Merrild a COGECA, Magnusson
7.10.2016 možnosť účasti na Gréckom kongrese, popoludní - exkurzia na farmy.
 
Záver:
Dopady COP21 na jednotlivé sektory budú postupne spracovávané.
Naďalej pokračujú rokovania k TTIP, ako aj s ďalšími tretími krajinami.
Mení sa postavenie a prístup ku zvieratám, čo môže mať vplyv aj na sektor poľnohospodárstva resp. chovateľov zvierat. 
 
Skratky:
BRIC – Ekonomické združenie Brazílie, Ruska, Indie a Číny
C/C – COPA- COGECA
CODEX Alimetarius  - Potravinový Kódex
COMAGRI – Poľnohospodársky výbor Európskeho Parlamentu
ČŠ – Členský štát
DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
DG Enviro – Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie
DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa
DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod
EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve
EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
EK – Európska komisia
EP- Európsky parlament
EÚ – Európska únia
Europatat - (Európske obchodné združenie pestovateľov zemiakov)
EUPPA – Združenie európskych spracovateľov zemiakov
EKF – Európsky kongres farmárov
GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C
HLG – Skupina na vysokej úrovni
LULUCF – využitie pôdy, zmena využitia pôdy a lesníctvo
Mercosur – Ekonomické združenie krajín Južnej a Strednej Ameriky
MOMAgri – Svetová organizácia pre poľnohospodárstvo
NČŠ – nové členské štáty EÚ
PO´s – Organizácie výrobcov
SPP – Spoločná poľnohospodárska politika
WP – pracovná skupina
WTO –Svetová obchodná organizácia
SCD – Skupiny civilného dialógu
SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
SPP – Spoločná poľnohospodárska politika

 

Spracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb, SPPK

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce